Interpellation 2022/23:328 Elstöd till kommuner och regioner

av Eva Lindh (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Kommuner och regioner möter just nu en kostnadskris på grund av höga elpriser, höjda räntor och den höga inflationen. Genom att inte tillskjuta tillräckliga statsbidrag i budgeten för 2023 och inte heller ha förmått lämna besked om eventuella tillskott för 2024 lämnar Sverigedemokraterna och regeringen den kommunala sektorn i sticket. På det här sättet låter Sverigedemokraterna och regeringen välfärdens verksamheter bli krockkuddar i mötet med lågkonjunkturen. Välfärdens verksamheter försämras och personal riskerar att sägas upp. Det är 17 av 21 regioner som kommer att gå med underskott redan i år.

Sverigedemokraternas och regeringens hantering av elstöd till enskilda och företag har på goda grunder ifrågasatts. Frågan om elstödet har hanterats både oskickligt och oärligt. Löften om när och hur elstöden skulle betalas ut har inte hållits.

Nu verkar det som att kommuner och regioner i södra Sverige kan förvänta sig att få elstöd som kompensation för de höga kostnader för el som de haft. Det finns dock fortsatt några oklarheter. Taket för stödet är begränsat till 20 miljoner vilket innebär att ersättningen sannolikt blir betydligt lägre än den som utlovats. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gör bedömningen att större kommuner och nästan samtliga regioner skulle slå i taket och menar att taket totalt sett kan innebära att stödet halveras. Kommunerna i norra Sverige får inget stöd alls. Tidpunkten för utbetalningen är dessutom fortsatt oklar.

En fungerande välfärd är kärnan i det starka samhället. Tryggheten att få en god äldreomsorg, att alla barn ska få en god utbildning och start på livet och att få vård efter behov. Resurser till välfärden är redan i dag otillräckliga, och situationen skulle förvärras ytterligare om kompensationen för höga elkostnader blir betydligt lägre än regeringen aviserat.

Det är orimligt att Sverigedemokraterna och regeringen i detta läge väljer att underkompensera kommunsektorn för ökade elkostnader. Pengar spelar roll. Politik gör skillnad. När vården, skolan och omsorgen inte får de resurser som krävs innebär det nedskärningar och otrygghet i välfärden.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Kommer det att bli ett tak för utbetalningarna av elstöd till kommuner och regioner?
  2. När beräknas elstödet till kommuner och regioner betalas ut?
  3. Står ministern och regeringen fast vid att kommuner och regioner i norra Sverige inte ska få något elstöd?