Interpellation 2022/23:318 Folkbildning till alla grupper

av Annette Rydell (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Folkbildningen i Sverige är suverän, folkbildningen i Sverige ger alla människor en möjlighet till bildning – ung som gammal. Ett fantastiskt komplement till gymnasieskola och högskola. Det är också ett viktigt inslag när det kommer till arbetarnas möjlighet till kompetenshöjande åtgärder eller helt enkelt omskolning till ett annat yrke. Framför allt ger den förutsättningar till människor med funktionsnedsättningar att klara sin skolgång.

Folkbildning bidrar också till att de som står långt från arbetsmarknaden, rehabiliteringsärenden, föräldralediga och ungdomar som inte klarar grundskola/gymnasiestudier kan få en möjlighet till bildning utifrån sina egna förutsättningar. I dag behövs det verkligen ett brett komplement till de andra alternativen så att varje individ kan bildas för att bli aktiv på arbetsmarknaden.

Med nedskärningar av utbildningsplatser och mindre pengar till dem som står längst från arbetsmarknaden med insatser som sfi och Svenska från dag ett så blir känslan att ”arbetslinjen” inte är så viktig för högerpartierna, M, KD, L och SD.

I dag är det flera folkhögskolor som kämpar för att verksamheten ska klara av att kunna erbjuda alla dessa grupper en möjlighet till plats på skolorna. Det drabbar människor, barn och unga med funktionsvariationer och nedsättningar som behöver extra stöd. Och det är inte möjligt med de snäva ramar som nu är verklighet. Utöver nedskärningarna slår prishöjningarna även stenhårt mot deras budget.

Folkbildningen är och har varit ett kännetecken för svensk demokrati i decennier. En satsning på utbildning, bildning och kompetens är en satsning på långsiktighet i samhället. Ett samhälle vi ser bli alltmer segregerat och ojämlikt, igen. Klasskillnaderna ökar, de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Det är även så att det är fler som hamnar i fattigdom när möjligheten till egen försörjning försvinner genom sämre möjligheter att få någon form av bildning. Arbetsmarknaden behöver varje individ som kan jobba, men då behövs också satsningar som gör det möjligt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Vad avser ministern att göra för att se till att bildningsmöjligheterna för alla dessa grupper fortsättningsvis ska omfattas inom ramen för rätt till utbildning för alla, särskilt inom folkbildningen?