Interpellation 2022/23:313 Polisiär närvaro i hela landet

av Lars Isacsson (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

I sin rapport Brott mot företagare 2023 skriver Företagarna att det ur ett företagarperspektiv är centralt att det finns en lokalt närvarande polis. Rapporten menar vidare att det trots stora resurstillskott under de senaste åren är svårt att se om polisen är mer lokalt närvarande i dag jämfört med före omorganisationen 2015.

I Riksdagens utredningstjänsts rapport Polisiär närvaro (Dnr 2023:103) klargörs att en viktig målsättning med polisens omorganisation 2015 var att polisen skulle komma närmare medborgarna genom att bland annat förbättra den lokala närvaron. År 2017 framhölls i en statlig utredning att utvecklingen snarare hade varit den motsatta. I en genomförd utvärdering av Polismyndighetens satsning på 10 000 fler poliser till 2024 fastställs att målsättningen om att stärka lokalpolisområdena inte uppfyllts.

Nu lyfter Företagarna fram samma problematik än en gång. Företagarnas rapport försöker hitta sätt att mäta den lokala närvaron och räkna på en lokalt närvarande polis med hjälp av internationella erfarenheter. I rapporten räknar man med att ett relevant mått är minst en polis (områdes- eller kommunpolis) per 5 000 invånare. Företagarnas granskning visar att endast 22 av totalt 94 lokalpolisområden har visat att de når upp till basnivån om minst en områdes- och kommunpolis per 5 000 invånare.

Dessutom är många av de brott som människor och företag utsätts utanför storstäderna så kallade mängdbrott: inbrott, stölder, skadegörelse, hot och bedrägerier. Det är brott som i dag prioriteras lågt av polisen och som inte renderar resurser i samma omfattning som andra brott. Företagarnas rapport visar att kritik riktats mot polisens brottsutredningsverksamhet och brottsförebyggande arbete både från Statskontoret och Riksrevisionen. Mängdbrott utgör 80 procent av alla brott som anmäls till Polismyndigheten. Detta är brott som bäst hanteras med en lokalt förankrad och närvarande polis som arbetar långsiktigt och med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Företagarnas rapport noterar också att de lokalpolisområden som till största del består av lands- och glesbygd, förutom en låg polistäthet, också består av stora geografiska områden och långa avstånd. Ingen av Dalarnas 15 kommuner uppfyller kravet på minst en områdes- eller kommunpolis per 5 000 invånare. I dag saknas miniminivåer för polisiär närvaro.

Detta märker människor i Dalarna. Det är sällan polisens närvaro märks utanför de större städerna. Polisstationerna är avvecklade. Ofta är det långa väntetider vid utryckningar. Hälften av aspirantplatserna i Dalarna står tomma.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:


  1. Kommer ministern och regeringen att föreslå nolltolerans mot mängdbrott?
  2. På vilket sätt ska ministern och regeringen agera för att få polisen att prioritera så kallade mängdbrott? 
  3. Kommer ministern och regeringen att införa ett nytt mål om 1000 fler områdes- och kommunpoliser till 2025?
  4. På vilket sätt kommer ministern och regeringen att verka för en miniminivå för polisiär närvaro i glesbygd?