Interpellation 2022/23:295 Bostäder och stambanor

av Alireza Akhondi (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Regeringen har i allt väsentligt stoppat planeringen av och arbetet med utbyggnad av nya stambanor. Oaktat det uppenbara behovet av mer järnvägskapacitet är detta ur ett samhällsbyggnadsperspektiv ett besked som chockat många av de kommuner som återfinns längs den tänkta bansträckningen.

På flera håll bedrivs redan omfattande stadsbyggnadsprojekt. På flera platser är spaden redan satt i jorden. Tiotusentals, ja uppemot hundratusentals nya bostäder har planerats. Och de hänger på det man från kommunalt håll anser vara en överenskommelse, ett avtal, med staten.

Att planera och bygga bostäder som kommer att behövas och efterfrågas när kommunikationerna möjliggör dem är inte gratis för våra kommuner. Nu är ovissheten påtaglig.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

  1. Vilket ansvar anser statsrådet att staten har i förhållande till berörda kommuner när planeringen av nya stambanor stoppats?
  2. Avser statsrådet att ta några initiativ för att från statligt håll kompensera berörda kommuner för kostnader som kan kopplas till planeringen av bostäder med anledning av de nya stambanorna?