Interpellation 2022/23:288 En strategi för att minska metan- och lustgasutsläpp från jordbruket

av Jytte Guteland (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Samtidigt som utsläppen av växthusgaser från andra samhällssektorer faller minskar inte utsläppen av metan och lustgas från det svenska jordbruket. Enligt Naturvårdsverket har de årliga utsläppen av koldioxid varit nästan 7 miljoner ton ända sedan millennieskiftet. Samtidigt larmar FN:s klimatpanel om att vi riskerar överskrida 1,5-gradersmålet redan i början av år 2030.

Ett av problemområdena är metan och lustgas från jordbruket. År 2005 var de samlade ESR-utsläppen 43 miljoner ton koldioxidekvivalenter, CO2e, varav 7 utgjordes av metan och lustgas från jordbruket. År 2021 var de samlade utsläppen 29,2, varav jordbruket fortfarande svarade för 7 miljoner ton. År 2030 ska de svenska ESR-utsläppen, enligt den nyligen uppdaterade EU-förordningen, vara nere på drygt 21 miljoner ton CO2e, för att sedan minska ännu mer. 

Jag har därför tidigare frågat landsbygdsministern vilken strategi regeringen har för att få ned utsläppen från jordbruket, men ministerns skriftliga svar innehöll inga konkreta besked. Jag fick beskedet att frågan utreds, men ministern redovisar inga konkreta mål för arbetet, vilket betyder att det inte går att säga om regeringens politik är framgångsrik eller ej.

Det finns inte heller några spår av oro i det skriftliga svaret. Svaret är nästan klämkäckt och klimatet ska mest hanteras, inte ett ord om att utsläppen måste minska . Meningar likt denna radas upp: ”I jordbrukets utveckling framåt finns utmaningar men också många nya möjligheter. Den primära uppgiften är att säkerställa en global livsmedelsförsörjning för en växande befolkning samtidigt som miljöutmaningar inklusive klimatförändring och förlust av biologisk mångfald ska hanteras.” 

Vad vill egentligen regeringen? Är det regeringens åsikt att jordbruket kan fortsätta att släppa ut på samma nivåer år efter år? Vad betyder hanteras i sammanhanget, minska? Vilken utveckling beträffande jordbrukets utsläpp ser ministern framför sig?

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Vilken strategi har ministern för att minska dessa utsläpp?