Interpellation 2022/23:275 Akutskolor

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Av Tidöavtalet framgår att regeringen vill göra insatser för att underlätta fler särskilda jour- och akutskolor med utbildad personal. I budgetpropositionen för 2023 introducerades ett riktat statsbidrag om 50 miljoner kronor.

I mars presenterade regeringen den förordning som ska styra fördelningen av statsbidraget. Av förordningen framgår att statsbidraget får användas för personal i akutskolor. Ett 50-procentigt medfinansieringskrav stipuleras samt att bibehålla personal i befintliga akutskolor ska prioriteras.  

Rektor har i dag befogenhet att besluta om särskilt stöd och placering i särskild undervisningsgrupp. Rektor har också befogenhet att besluta att omplacera en elev om det behövs för att tillförsäkra andra elever en studiemiljö som präglas av trygghet och studiero. Ett sådant beslut får innebära enskild undervisning eller placering i särskild undervisningsgrupp. Såväl kommunala som fristående huvudmän kan också inrätta resursskolor, vilket är särskilda skolenheter som anpassats för att tillgodose stödbehoven hos elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Sverigedemokraterna har under förra mandatperioden närmare beskrivit hur de vill införa två nya typer av skolor: jourskolor för barn som inte fungerar ”i normal skolsituation” och pliktskolor för elever som utreds för brott. De ville då ge läraren befogenhet att med omedelbar verkan besluta om placering i jourskola för elever som inte lever upp till ”ett minimikrav för hur man uppför sig”.

Definitionen av och syftet med regeringens akutskolor är ytterst oklara. Hur placering i en akutskola skiljer sig från placering i särskild undervisningsgrupp eller mottagande i resursskola är till exempel inte klarlagt. Vem som beslutar om placering i akutskolor och om akutskolornas huvudsakliga syfte är att ge stöd eller straff till elever som inte lever upp till minimikravet för hur man uppför sig är inte heller klart.

Elever med beteende som skapar problem är ofta i behov av särskilt stöd. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att barns rätt till stöd tillgodoses i de akutskolor som regeringen vill ska inrättas?