Interpellation 2022/23:263 Palestina och Israel

av Johan Büser (S)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den nya israeliska regeringen har fattat en rad beslut som riskerar att underminera den israeliska demokratin och som har långtgående negativa effekter för palestinierna.

Förslag om att begränsa den israeliska högsta domstolens makt och oberoende behandlas. Bland annat föreslås att parlamentet ska kunna sätta sig över domstolen, tillsättningen av domare ska bli politisk och domstolen ska begränsas i sin makt att genom rimlighetsbedömning blockera regeringsbeslut och underkänna nya lagar. Israeliska människorättsorganisationer som tar emot bistånd från andra länder ska beskattas, vilket leder till att de försvagas ekonomiskt och att deras verksamhet begränsas.

Det är inte enbart rättigheter och demokratiska processer som berör Israel som den nya regeringen föreslår. Israelisk suveränitet ska gälla på Västbanken, vilket i praktiken innebär en annektering. Israeliska säkerhetsstyrkor ska ges ytterligare immunitet vid våldshandlingar.  Utbyggnad av de illegala bosättningarna och nya beslut om israelisk annektering av ockuperad mark är uttalade mål. I båda fallen handlar det om agerande som strider mot folkrätten. Bosättningarna utgör ett tydligt brott mot fjärde Genèvekonventionen och anses vara ett krigsbrott av Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

Det svenska EU-ordförandeskapet är ett gyllene tillfälle för regeringen att tillsammans med andra EU-länder kritisera de förslag till inskränkningar av rättsväsendet som föreslås i Israel och ställa krav på att folkrätten respekteras av alla parter och att Israel, i egenskap av ockupationsmakt, hålls ansvarigt för sina skyldigheter under internationell humanitär rätt. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

  1. Avser ministern att ta initiativ för ett gemensamt uttalande från EU gällande den israeliska regeringens förslag om att inskränka rättsväsendets oberoende?
  2. Hur ser ministern på möjligheten för nya fredssamtal mellan Israel och Palestina givet den mer konfrontativa politik Israel nu för i de ockuperade områdena?
  3. Kommer ministern att ta några initiativ i EU för att få till stånd nya fredssamtal?
  4. Avser ministern att ta några initiativ med anledning av den ökande utbyggnaden av de illegala bosättningarna och nya beslut om israelisk annektering av ockuperad mark?