Interpellation 2022/23:255 Ökad andel vindkraft i elmixen

av Jessica Stegrud (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Elbehovet i Sverige ökar dagligen och det uppskattas att vi de kommande decennierna behöver fördubbla vår elproduktion. I de flesta scenarion på hur det ens ska vara möjligt lyfts vindkraften, inte minst den havsbaserade, fram som lösningen.

Sverigedemokraterna, som gjort sig kända för att se saker komma och inte vara naiva, förstår vilken utmaning det skulle innebära. Redan i dag har vi problem med ett alldeles för väderberoende elsystem som en konsekvens av att tidigare regeringen stängt ned välfungerande kärnkraft. Om vindkraften tillåts att ta en ännu större plats i vårt elsystem framöver kommer dagens problem att blekna i jämförelse med de som kommer.

Vattenkraften är redan i dag hårt ansatt då den, genom sin reglerförmåga, tvingas kompensera för vindkraftens brister. Mer planerbar kraftproduktion är därför ett måste för att större volymer vindkraft ens ska kunna anslutas till nätet framöver.

Nyligen valde regeringen, över huvudet på Sverigedemokraterna, att fatta beslut om att ge Vattenfall tillstånd att lägga ut undervattenskablar till den planerade vindkraftsparken vid Kriegers flak. Vid full produktion skulle parken kunna producera uppemot 2,6 terawattimmar per år. Det är el som Sverige förvisso behöver men som elnäten också ska klara av.

Det ligger ett flertal motsvarande ärenden på regeringens bord vilket kan innebära att fler beslut fattas i närtid. Då uppstår det onekligen frågor kring vilken planerbar kraftproduktion som är tänkt att reglera dessa tillskott på väderberoende el i näten. Den frågan aktualiseras även av Ebba Buschs retoriska svängning i frågan om vindkraft.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur avser ministern och regeringen att säkerställa att elsystemet klarar av mer vindkraft?