Interpellation 2022/23:250 Åtgärder mot svenskfientlighet

av Pontus Andersson (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Den 22 februari ställde jag en skriftlig fråga till justitieminister Grunnar Strömmer med anledning av hatbrott mot svenskar och om att genom förändrad lagstiftning tydliggöra möjligheten att döma personer med svenskfientliga motiv för hatbrott.

Svaret från justitieministern var att det redan i dag är möjligt, vilket jag också nämner i min skriftliga fråga, men att ministern inte anser att det finns ett behov av ett tydliggörande i lagstiftningen i detta avseende.

Som ministern tydliggör i sitt svar finns möjligheten såväl i hatbrottslagstiftningen som i lagen om hets mot folkgrupp, men trots att svenskfientligheten är utbredd och att svenskar på många ställen i samhället är i minoritet har ingen person i Sverige dömts för hatbrott med svenskfientliga motiv. Om problemet inte finns i lagstiftningen så finns problemet någon annanstans, för det rimliga vore att svenska domstolar i fler rättegångar lyfter frågan om det begångna brottet anses vara ett hatbrott även när offret har svensk bakgrund.

I min skriftliga fråga lyfte jag de många förnedringsrån som de senaste åren blivit allt vanligare i Sverige, då många av förövarna under förnedrande omständigheter uttryckt starkt svenskfientliga budskap mot offret. Likaså att en förkrossande majoritet av unga rånoffer är personer med svensk bakgrund. Men problemen finns inte bara vid grova brott utan också i vardagssituationer där inte bara personer med svensk bakgrund drabbas av trakasserier, utan också många invandrare som anammat en svensk identitet.

Svenskfientligheten är ett samhällsproblem som Sverigedemokraterna uppmärksammat i riksdagen sedan vårt riksdagsinträde, men hittills har ingen regering agerat. Den växer och påverkar såväl personer med svensk bakgrund som personer som valt att integreras i den svenska samhällsgemenskapen. 

Med bakgrund av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer följande:

 

Kommer ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att bekämpa svenskfientligheten?