Interpellation 2022/23:242 Halveringen av kulturskolebidraget

av Lawen Redar (S)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Det halverade statliga stödet till kulturskolan, från 200 till 100 miljoner kronor, får stora konsekvenser för ungas möjligheter till kulturutövande enligt en ny rapport från Kulturskolerådet. Rapporten visar att elevplatserna blir färre i sju av tio kommuner. 58 000 unga riskerar att förlora sin plats i kulturskolan om stödet i sin helhet försvinner.

Kulturskolerådets rapport bygger på en enkät som gick ut till landets kulturskolechefer och besvarades av 221 kommuner. Resultatet visar att kulturskolornas arbete med att utveckla verksamhet för att nå fler riskerar att avstanna när statens stöd minskar. 97 procent av cheferna svarade att utvecklingsarbetet kommer att minska i betydande omfattning. Vidare menar 12 procent av kommunerna att ett minskat statligt stöd kan få konsekvensen att elevavgifterna till kulturskolan kommer att öka.

I brist på regeringens statliga stöd till kommun- och regionsektorn föreligger ytterligare utmaningar. Med en svår ekonomi i den kommunala sektorn riskerar kulturbudgeten att minska i fyra av tio kommuner. Därför minskar ekonomin till kulturskoleverksamheter från två håll: minskad kommunal ekonomi och halvering av utvecklingsbidraget till kulturskolan. 

Det statliga utvecklingsbidraget till kulturskolan används i huvudsak till för att anställa lärare så att fler unga kan få bättre möjligheter till kulturutövande. Genom stödet nås nya målgrupper. Även Statens kulturråd har, i sitt budgetunderlag till regeringen, påpekat att utvecklingsbidrag till kulturskolan bidragit till att bredda verksamheten i både uttryck och målgrupper. Kulturskolornas användning av bidraget under 2021/2022, då nivån var 200 miljoner kronor i fördelning, bidrog till att över 81 000 barn och ungdomar kunde gå i kulturskolan på kommunal nivå. 58 000 av dessa bedöms vara unga som inte tidigare varit inskrivna i kulturskolans verksamhet.

Statsbidraget till kulturskoleverksamhet infördes 2016. Under 2021 och 2022 ökades bidraget till 200 miljoner kronor för att under 2023 återigen vara 100 miljoner kronor. Från 2024 finns ingen aktiv förlängning av bidraget om inte Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna inför ett utvecklingsbidrag till kulturskolan. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Vad avser ministern att göra för att bredda kulturskoleverksamheten till fler barn och unga, mot bakgrund av effekterna av halveringen av kulturskolebidraget från 200 till 100 miljoner kronor?