Interpellation 2022/23:235 Skatt på övervinster på elmarknaden

av Mikael Damberg (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den 30 september kom EU:s energiministrar överens om ett åtgärdspaket för att minska de höga elpriserna. En av delarna handlade om att införa ett intäktstak på elproducenters realiserade intäkter från elproduktion under perioden 1 december 2022 till 30 juni 2023. Intäktstaket skulle finansiera åtgärder för att stötta elslutkunderna och på så sätt återföra övervinsterna på elmarknaden till de hushåll och företag som fått betala de höga elpriserna.

Den 25 november kom regeringens besked om att det inte skulle bli något intäktstak i Sverige förrän i mars, alltså efter att vintermånaderna med de allra högsta elpriserna redan hade passerat. Detta trots att regeringens egna myndigheter pekade på att intäktstaket skulle kunna inbringa miljarder i skatteintäkter som hade kunnat återföras till svenska folket i form av olika stödåtgärder.

Sveriges regering har, i kontrast till andra EU-länder, inte heller anpassat eller kompletterat EU-förordningen efter nationella förutsättningar för att göra lagstiftningen mer effektiv.

En anledning till att intäkterna från intäktstaket blir relativt små är att en stor andel av elproduktionen är prissäkrad och att de realiserade intäkterna för elproducenterna därför är begränsade trots att spotpriset på el varit högt. Vi socialdemokrater har därför föreslagit att regeringen ska kartlägga hur stora övervinsterna är på olika delar av elmarknaderna, för att få ett bättre kunskapsunderlag och därmed kunna ta fram nya förslag som omfattar även andra aktörer än elproducenterna.

Vi föreslog också att regeringen ska återkomma med nya förslag som återför en större del av övervinsterna på elmarknaden till elkonsumenterna. Men regeringen har än så länge visat sig totalt ointresserad av att vidta åtgärder som skulle få faktiskt effekt för svenska hushåll och företag som använder el. Det finns därför risk för att elproducenter och andra aktörer på elmarknaden fortsatt ska kunna göra miljardvinster medan svenska hushåll och företag kämpar för att betala sina elräkningar.

Mot bakgrund av det som framförts vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Avser ministern att återkomma med nya förslag på beskattning av övervinster när nuvarande lagstiftning löper ut den 30 juni?