Interpellation 2022/23:234 Modersmålsundervisning och Tidöavtalet

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Av Tidöavtalet framgår följande: ”En utredning ska tillsättas med uppgift att se över modersmålsundervisningen i syfte att den inte negativt ska påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket. De nationella minoritetsspråkens särställning i lagen ska beaktas.”

Ett underliggande antagande för den skrivningen är att elevers språkutveckling på sitt modersmål inverkar negativt på elevers andraspråksinlärning. Det finns inget forskningsstöd för ett sådant antagande. Tvärtom. Språkinlärning hänger ihop. Den som har ett rikt modersmål kommer att ha lättare att lära sig ett andraspråk. Den som utvecklar sitt andraspråk utvecklar samtidigt sitt förstaspråk. På så vis kan språkinlärning i andraspråket växeldra med språkutveckling i modersmålet.

Därför borde rätten till lärande på modersmålet, modersmålsundervisning, stärkas snarare än försvagas. Lagstiftningen som berättigar elever till modersmålsundervisning är så full av hål och undantagsbestämmelser att ett antal SD-styrda kommuner i Sydsverige dramatiskt kunnat begränsa vilka elever som får modersmålsundervisning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

  1. Hur avser statsrådet att agera för att stärka elevers rätt till språkutveckling på sitt modersmål?
  2. Hur avser statsrådet att agera för att stärka kvaliteten i och trygga elevers tillgång till modersmålsundervisning?
  3. Avser statsrådet att tillsätta utredningen i akt och mening att avveckla modersmålsundervisningen i den svenska skolan?