Interpellation 2022/23:231 Effektivare tillståndsprocesser

av Ida Karkiainen (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Klimatet kräver att vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Att genomföra en rättvis omställning innebär att ställa om på ett sätt som har starkt folkligt stöd. I norra Sverige finns en unik möjlighet som gör att omställningen till förnybara industriprocesser och en hållbar transportsektor kan genomföras på ett sådant sätt. I stället för att lägga skuld och ansvar på varje enskild individs konsumtion visar nyindustrialiseringen att omställningen kan innebära tillväxt, mervärde och fler jobb.

Världens blickar är nu riktade mot det som sker i norra Sverige. Industrin investerar stora pengar i att ställa om sina processer med grön teknik. Det leder till att landets stora tillväxthopp finns i norr. Men för att investeringar i fossilfri stålproduktion, batteritillverkning och vätgasproduktion ska komma på plats krävs att det offentliga hänger med. En central del i det arbetet är effektivare tillståndsprocesser.

Många tillståndsprövningar enligt miljöbalken är omfattande och komplexa och kräver avvägningar mellan svåra målkonflikter och riksintressen. Där är länsstyrelserna en viktig instans. Tillståndsprövningarna kräver också omfattande resurser. Satsas för lite resurser på tillståndsprövningarna riskerar de att dra ut på tiden och utgöra en flaskhals. I regeringens budgetbeslut för år 2023 återfinns en satsning på att bereda ärenden om havsbaserad vindkraft enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Det är vällovligt, men det är angeläget att även stärka övrig tillståndsprövning – annars riskerar investeringar att flytta till andra länder.

För att effektivisera tillståndsprocesserna krävs inte bara budgetära resurser utan också initiativ. Den förra regeringen tog flera initiativ vad gäller en effektivare handläggning av miljöprövningsärenden, bland annat att ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess. Ett annat uppdrag som gavs till länsstyrelserna var att redovisa förslag på insatser som kan effektivisera myndigheternas prövningsverksamhet. Erfarenheter gör gällande att det finns många goda exempel och förslag hos Sveriges länsstyrelser på hur tillståndsprocesserna kan bli mer effektiva utan att tumma på den goda förvaltningstradition vi har i Sverige. Vidare tillsattes flera utredningar som utrett frågan om effektivare processer, däribland Miljöprövningsutredningen som lämnade sitt slutbetänkande i juni 2022 samt Kommittén för teknologisk innovation och etik som överlämnade sina slutsatser i december 2022.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det nu finns ett antal förslag på regeringens bord som syftar till att effektivisera tillståndsprocesserna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

  1. Avser statsrådet att ta vidare förslagen, särskilt vad gäller länsstyrelsernas verksamhet?
  2. Kan länsstyrelserna förvänta sig att få resursstöd från regeringen i det arbetet?
  3. När kommer regeringen att ge besked om hur den avser att göra för att tillståndsprocesserna ska effektiviseras?