Interpellation 2022/23:223 Klimathandlingsplanens samordning

av Elin Söderberg (MP)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I enlighet med klimatlagen (2017:720) ska regeringen året efter ordinarie val till riksdagen presentera en klimatpolitisk handlingsplan. Av klimatlagen framgår också att regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från de långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt. 

De klimatmål som riksdagen fastställt innebär att de territoriella växthusgasutsläppen ska vara 63 procent lägre 2030, 75 procent lägre 2040 och minst 85 procent lägre 2045 jämfört med 1990, och att år 2045 ska resterande 15 procent hanteras genom kompletterande åtgärder så att Sverige har nettonollutsläpp för att därefter ha negativa utsläpp. Vidare har riksdagen antagit ett sektorsmål för inrikestransporter som innebär att växthusgasutsläppen från inrikestransporter exklusive inrikesflyg ska vara minst 70 procent lägre 2030 jämfört med 2010.

Av klimatlagen framgår även att regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.

Sverige har utöver nationella mål för territoriella växthusgasutsläpp även bland annat bindande mål för den icke-handlande sektorn till 2030, ESR, samt åtaganden för utsläpp och upptag i markanvändningssektorn, LULUCF, inom ramen för EU-samarbetet.

Den nuvarande regeringen har ett nära samarbete med Sverigedemokraterna och har i Tidöavtalet fastslagit områden där all politik samordnas av samtliga fyra partier och att Sverigedemokraterna därmed precis som regeringspartierna i praktiken har vetorätt. Sverigedemokraterna har återkommande meddelat att de inte står bakom de av riksdagen antagna klimatmålen och att de önskar slopa dem.

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga om huruvida Sverigedemokraterna ska delta i samordningen av klimathandlingsplanen. Svaret jag fick besvarade dock inte frågan. Svaret lydde: “Utkastet till handlingsplanen kommer att beredas i enlighet med de beredningsrutiner som finns i Regeringskansliet.”

Jag är väl medveten om beredningsprocessen inom Regeringskansliet. Det relevanta är huruvida åtgärderna i regeringens klimathandlingsplan har stöd i riksdagen, och för att uppnå det behöver en majoritet av riksdagspartierna stå bakom klimathandlingsplanens innehåll. Annars kommer inga åtgärder att genomföras och växthusgasutsläppen kommer att fortsätta att öka i enlighet med den väg regeringen slagit in på.

Samordningen utgör den politiska förhandlingen om klimathandlingsplanen som följer efter det att “utkastet” beretts enligt gängse rutiner i Regeringskansliet. 

I SVT sa klimat- och miljöministern att stöd för klimathandlingsplanen kan byggas med andra majoriteter i riksdagen. Tidigare har dock klimat- och miljöministerns partiledare sagt att SD ska delta i samordningen. Beskeden går isär.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Kommer Sverigedemokraterna att delta i samordningen av klimathandlingsplanen, och om inte, i vilket skede avser statsrådet att bjuda in andra partier för att förhandla och därigenom bygga stöd för klimathandlingsplanen i riksdagen?