Interpellation 2022/23:217 Arbetsmarknadsprövning för en reglerad arbetskraftinvandring

av Sofia Amloh (S)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Migration har alltid förekommit, och den bidrar till länders och samhällens utveckling. Det är i huvudsak positivt att människor fritt kan röra sig i Europa och söka arbete. I vissa regioner och inom vissa yrkesområden råder det brist på arbetskraft, och arbetsgivarnas kompetensförsörjning kan främjas med ökad rörlighet. Detta förbättrar matchningen på arbetsmarknaden och bidrar till att bygga Sveriges välstånd.

Men vi kan inte ha regler för arbetskraftsinvandring som leder till dumpade löner och villkor och att människor utnyttjas på det emellanåt horribla sätt som vi ser prov på i dag. Det är viktigt att inse att arbetsvillkoren för dem som arbetskraftsinvandrar till Sverige i första hand avgörs av regleringens utformning och inte av bevakning och kontroll i efterhand. Vill man att den hitresta arbetskraften ska ha likvärdiga villkor måste man skapa ett system som garanterar detta redan vid gränsen. Att tro att detta är något som går att reglera effektivt i efterhand är kort sagt naivt.

År 2008 avskaffades den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. Sedan dess gäller i stället att arbetsgivaren får avgöra om det i det enskilda fallet finns ett behov av att rekrytera arbetskraft utanför EU. Detta har lett till en ökad arbetskraftsinvandring, ofta inom lågkvalificerade yrken där det inte råder brist på arbetskraft. Inom dessa yrken har det också förekommit omfattande problem med missbruk av systemet och utnyttjande av människor som har kommit hit för att arbeta.

Sverige ska aldrig konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Vi ska ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Avregleringen av arbetskraftsinvandringen har gött den organiserade brottsligheten och bidragit till grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

  1. Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att komma till rätta med den oreglerade arbetskraftinvandringen?
  2. Anser statsrådet att ett lönegolv är ett tillräckligt styrmedel för att få bukt med de problem som reglerna för arbetskraftsinvandringen orsakar?
  3. Tänker statsrådet ta några initiativ för att återinföra en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning?