Interpellation 2022/23:213 Marknadsföringen av Sverige som besöksland

av Isak From (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

 

Besöksnäringen är en effektiv jobb- och integrationsmotor. Under de senaste drygt 20 åren har besöksnäringen skapat en jobbtillväxt som varit tre gånger starkare än på övriga arbetsmarknaden. I besöksnäringen får många unga sitt allra första jobb och därmed en säker ingång på arbetsmarknaden; det ger självförtroende och egen försörjning.

En tredjedel av alla anställda i branschen är under 26 år, och mer än fyra av tio är utlandsfödda. Därför är besöksnäringen också en viktig motor för att minska utanförskap.

Dessutom är turismens exportvärde hela 144 miljarder kronor, men under pandemin minimerades den internationella turismen till Sverige. Det fick stora konsekvenser för besöksnäringen. Mot bakgrund av detta och av hög konkurrens mellan länder om besökare är det av största vikt att öka marknadsföringen av Sverige internationellt. En sammanställning från Sveriges Kommuner och Regioner visar att de landsbygdskommuner som har en betydande besöksnäringen har samsyn och kunskap som finns nationellt, regionalt och lokalt och fokuserar på frågor som gör skillnad för företagen och lokalsamhället. Turism ger ringar på vattnet. Dit turister reser där växer sysselsättningen, och tillväxt skapas även i andra branscher.

Energi- och näringsministern skrev den 30 januari som svar på en skriftlig fråga att regeringen inte har för avsikt att ta fram en ny besöksnärings strategi utan avser att bygga vidare på tidigare S-ledda regerings strategi som byggde på att stärka besöksnäringslandet Sverige utifrån att besöksnäringen är viktig för hela Sverige och binder samman stad och land. 

Trots det har regeringen, förutom att minska anslaget till Visit Sweden, förändrat uppdraget till Tillväxtverket och dessutom tagit bort besöksnäringsstrategin från regeringens hemsida.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Överväger ministern och regeringen ytterligare åtgärder och insatser för att utveckla Sverige som besöksmål?