Interpellation 2022/23:207 Tillståndsprocesser för vindkraft och elnät

av Monica Haider (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Klimatet kräver att vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. I Sverige finns en unik möjlighet som gör att omställningen till förnybara industriprocesser och en hållbar transportsektor är möjlig. Här ser vi stora satsningar i hela Sverige på batterifabriker, fossilfritt stål till byggande av elbilar.

Svensk industri är tydlig med att det behövs mer vindkraft i Sverige både på land och till havs. För att vi ska klara omställningen behövs alla energislag. Där är vindkraften det kraftslag som har kortare ledtider än andra kraftslag. Vi behöver mer vindkraft både på land och till havs. Ett av problemen med utbyggnaden är de långa tillståndsprocesserna. Det är ett välkänt problem att tillståndsprocesser i Sverige tar lång tid oavsett inom vilket område det är.

Här påbörjade den socialdemokratiska regeringen arbetet med att korta ledtiderna. Propositionen Moderna tillståndsprocesser för elnät var en del i det, men också arbetet med elektrifieringsstrategin och de förslag som togs fram i den.

Utöver det ovan nämnda finns det också färdiga förslag i Klimaträttsutredningen och Miljöprövningsutredningen som skulle förkorta tillståndsprocesserna för vindkraft och för ledningsnätet. Det gavs också ett antal uppdrag till olika myndigheter för att effektivisera processerna. Här behöver regeringen göra verkstad av de förslagen, som finns klara och ligger på bordet.

Därför vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Vad gör ministern inom sitt ansvarsområde för att förverkliga förslagen i ovan nämnda utredningar för att förkorta tillståndsprocesserna för ny energi?
  2. När kommer förslag till riksdagen för att förkorta tillståndsprocesserna?