Interpellation 2022/23:192 Kommunklivet som nästa steg i den gröna omställningen

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Klimatet kräver att vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Att genomföra en rättvis omställning innebär att ställa om på ett sätt som har starkt folkligt stöd. I norra Sverige finns en unik möjlighet som gör att omställningen till förnybara industriprocesser och en hållbar transportsektor kan genomföras på ett sådant sätt. I stället för att lägga skuld och ansvar på varje enskild individs konsumtion visar nyindustrialiseringen att omställningen kan innebära tillväxt, mervärde och fler jobb.

Och världens blickar är nu riktade mot det som sker i norra Sverige. Industrin investerar stora pengar i att ställa om sina processer med grön teknik. Det leder till att landets stora tillväxthopp finns i norr. Men för att investeringar i fossilfri stålproduktion, batteritillverkning och vätgasproduktion ska komma på plats krävs att det offentliga hänger med.

Ska vi lyckas med klimatomställningen behövs också en hel samhällsomställning, och vi kan redan nu se hur detta kostar på rejält för enskilda kommuner i Norrbotten. Som land har vi varit duktiga på att möta nedgång, varsel och uppsägningar. Nu handlar det om att vända på perspektiven. Den gröna omställningen inom industrierna möjliggjordes av den socialdemokratiska regeringens politik men kommer att kräva stora investeringar även för kommunerna lokalt.

Norrbotten är först ut. Men många kommuner runt om i Sverige kommer mest troligt att gå i samma riktning i samband med att hela den svenska industrin genomgår den för planeten nödvändiga gröna omställningen. Kommuner som på väldigt kort tid ska möta stora etableringar och ställa om behöver samhällets gemensamma stöd. 

Därför vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa att lägeskommunerna för samhällsomdanande industrietableringar ska ha rimliga förutsättningar att möta de behov som detta skapar i lokalsamhället?