Interpellation 2022/23:184 Skolinformation efter halvårsskiftet 2023

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I september 2020 fick den nya uttolkningen av sekretesslagstiftningen dramatiska konsekvenser. Skolval, resursfördelning efter behov, genomförande av de nationella proven och kunskap om lärartäthet och lärarbehörighet höll på att helt gå om intet. SCB läste om lagen och gjorde en ny bedömning som i princip betydde att alla uppgifter, från namn och adress till elevresultat och lärartäthet, blev hemliga när det gällde friskolor. Omtolkningen fastslogs av domstolsväsendet, och eftersom det finns en grundidé om att huvudmän ska behandlas lika, oberoende av associationsform, valde Skolverket att avpublicera all statistik om alla skolenheter och skolkommuner.

Situationen blev akut. Centrala delar av skolans styrning hotades. Att vad som försiggår i skolorna i Sverige blev hemligt är såklart helt oacceptabelt. Därför infördes kvickt och temporärt ett tillfälligt sekretessgenombrott på den förra regeringens initiativ. Målet var då att skapa ett läge när det gäller skolinformation som var så likt som möjligt det tillstånd som rådde före SCB:s omtolkning av lagen. Det betyder att den tillfälliga lösningen bryter statistiksekretessen för just enskilda huvudmän inom skolväsendet.

Men frågan om insyn i skolverksamheterna är vidare än så. All skolverksamhet är finansierad med skattemedel. Att driva skola är att utöva myndighet. Att fatta beslut om betyg, särskilt stöd eller disciplinära åtgärder är stora ingrepp i enskildas liv. Offentlighetsprincipen borde därför omfatta alla skolhuvudmän lika, även de fristående. Medborgares och mediers berättigade krav på insyn behöver tillgodoses. Fristående skolhuvudmän får dessutom redan betalt för den administration som det skulle innebära att införa offentlighetsprincipen.

I Tidöavtalet aviserar regeringen att den i stället vill införa en insynsprincip. Vad som skiljer en insynsprincip från offentlighetsprincipen är dock inte klarlagt.

Vid halvårsskiftet 2023 går den tillfälliga lagen ut. Ändå finns ingen proposition aviserad i den propositionsförteckning för våren som regeringen presenterade den 17 januari.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

  1. Hur avser statsrådet att agera för att lösa tillgången till skolinformation när den tillfälliga lagen går ut?
  2. Avser statsrådet att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor?
  3. Avser statsrådet att klargöra skillnaden mellan Tidöavtalets insynsprincip och offentlighetsprincipen?