Interpellation 2022/23:178 Likvärdighet i skolsystemet

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

För att skolan ska bli mer likvärdig över landet krävs reformer. Bärande delar i det svenska skolsystemet behöver förändras så att resurserna används effektivt och på ett sätt som kompenserar för skolors och elevers olika förutsättningar. En del i detta är att reformera förutsättningarna för såväl skolval som resurstilldelning och planeringsförutsättningarna för skolhuvudmännen. En annan del i detta är ett ökat statligt ansvarstagande för skolan.

Den S-ledda regeringen tillsatte 2020 den så kallade Förstatligandeutredningen. Syftet var att ta fram ett kunskapsunderlag om vad ett förstatligande av skolan skulle kunna innebära. Utredaren Tomas Persson lämnade i höstas över utredningen till skolministern, som till min och många andras förvåning inte kommenterade utredningens innehåll alls.

Det finns stora och oskäliga skillnader mellan hur påkostad utbildning olika elever får, inte bara utifrån vilka behov eleverna har utan också beroende på vilket postnummerområde eleven bor i. Det gynnar inte likvärdigheten i skolsystemet.

Därför vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

  1. Vad avser statsrådet att göra med anledning av slutsatserna i Förstatligandeutredningen?
  2. Hur avser statsrådet att agera för att öka likvärdigheten i skolsystemet?