Interpellation 2022/23:163 Öresundsverkets framtid

av Joakim Sandell (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Den rådande energikrisen har satt svensk el- och energiförsörjning i nytt ljus. Under det senaste året har det blivit tydligt att tillgången till prisvärd och tillförlitlig el inte bara är viktigt för de svenska hushållens och företagens ekonomier utan också för den svenska säkerhetsberedskapen. I dagsläget saknar elprisområde 4 förutsättningar att uppfylla gällande lagstiftning för nödsituationer och återuppbyggnad, riskberedskap samt elberedskap ur ett totalförsvarsperspektiv. Därför är det av största vikt att snabbt utöka den svenska el- och energiproduktionen, inte minst i södra Sverige. Läget är akut, inte minst för hushållen och företagen i södra Sverige, och åtgärder som kan underlätta situationen i närtid behöver prioriteras.

Öresundsverket är ett gaskraftverk beläget i Malmö med kapacitet för både el- och fjärrvärmeproduktion genom naturgas. Verket genomgick en stor modernisering som färdigställdes 2009 och vars syfte var att kompensera för den elproduktion som föll bort i och med stängningen av Barsebäck 1 och 2.

Öresundsverkets elproduktion har en maximal effekt på 440 megawatt, och produktionskapaciteten för fjärrvärme är 250 megawatt. Om Öresundsverket var i full produktion skulle Skåne dessutom tillföras en mereffekt på ytterligare 200 megawatt, tack vare att den nybyggda Sydvästlänken skulle kunna utnyttjas med full kapacitet.

Öresundsverket ägs i dag av det tyska statliga energibolaget Uniper. År 2016 beslutade ägarna att ta verket ur drift på grund av de dåvarande låga prisnivåerna på el. År 2017 lades verket i malpåse. Beslutet om att ta verket ur drift togs när priset på både el och fjärrvärme var betydligt mycket lägre än vad det är i dag. Elpriset var då cirka 50 öre per kilowattimme, och fjärrvärmen var cirka 10–20 procent billigare än i dag. I dag råder andra, betydligt högre prisnivåer på marknaden vilket således skapar andra förutsättningar för Öresundsverket att bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Uniper har ingått ett köpeavtal med det holländska konsultbolaget Paco Holding, som planerar att i närtid inleda nedmonteringen av verkets inkråm för att sedan föra detta utomlands. Därför är det nu brådskande om åtgärder ska vidtas från regeringen för att rädda verket.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Tänker ministern och regeringen ta några generella initiativ så att Öresundsverkets framtid kan säkras?
  2. Vilka åtgärder planerar ministern och regeringen att vidta för att öka el- och energiproduktionen i södra Sverige i närtid och därmed bidra till den sydsvenska beredskapen?