Interpellation 2022/23:130 Nedläggning av utredning om energisystemet

av Marielle Lahti (MP)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Hösten 2021 tillsattes en utredning där en särskild utredare skulle föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering, så kallade vita certifikat. Syftet med uppdraget var att åstadkomma ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt styrmedel som kan öka energieffektiviseringstakten i Sverige, bidra till att de energi- och klimatpolitiska målen nås samt underlätta en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället.

Utredaren skulle vid förslag på utformning av ett kvotpliktssystem bland annat

Uppdraget skulle redovisas senast den 31 mars 2023. Men utredarens och sekretariatets arbete fick ett abrupt slut, eftersom regeringen kommer att lägga ned utredningen i förtid. Detta ska ske trots att utredningen funnit stora potentialer för ytterligare energieffektivisering, mer än 20 terawattimmar. Det är anmärkningsvärt att under pågående energikris lägga ned en utredning som skulle kunna ge ett välbehövligt tillskott av den magnituden.

Det är också anmärkningsvärt att regeringen kan föregå utredningens analyser och eventuella förslag genom att påstå att ett system med vita certifikat skulle bli alltför betungande. Vidare meddelar ministern i ett skriftligt svar till Altinget att regeringen avser att arbeta med andra åtgärder för energieffektivisering.

De åtgärder som regeringen hittills aviserat för att effektivisera energianvändningen har varit långt ifrån tillräckliga. Potentialen för energieffektivisering är nämligen enorm i samhället. Energieffektivisering är dessutom det överlägset snabbaste sättet att minska energikostnaderna för både hushåll och företag. Exempelvis visade Energiforsk nyligen i en rapport att effektiviseringar motsvarande några få procent skulle kunna få ett enormt genomslag på elpriset för svenska elkunder i södra Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

På vilka fakta och omständigheter grundar sig ministerns och regeringens beslut att lägga ned utredningen i förtid?