Interpellation 2022/23:124 En långsiktigt hållbar infrastruktur

av Carina Ödebrink (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Infrastruktur i form av vägar, järnväg, flyg och it har inget egenvärde i sig utan är ett medel för att människor ska kunna förflytta sig, fysiskt eller digitalt, till jobb, studier och andra aktiviteter.

Teknik- och samhällsutveckling har inneburit att människor i dag transporterar sig över allt större områden. Detta blir också en utmaning för framtiden när det gäller att möta behoven från det lokala till det globala. Precis som i andra sammanhang hänger också all infrastruktur samman från det finmaskiga nätet till de stora stråken oavsett transportslag.

För att möta behoven och kraven från människor och näringsliv krävs väl fungerande och säkra transporter med tillräcklig kapacitet, god tillgänglighet samt transportsätt som är en del i den gröna omställningen.

För ett litet och exportberoende land som Sverige är robust infrastruktur en förutsättning för svensk ekonomi och konkurrenskraft och för en långsiktigt hållbar tillväxt. Det är också en förutsättning för att hålla ihop stad och land.

Planerna för att åstadkomma denna infrastruktur behöver därför vara långsiktiga. De nationella planerna för infrastruktur, liksom de regionala transportplanerna, bygger på tidigare planering samt prioriteringar och dialog med alla berörda intressenter. Bostadsplanering och näringslivets förutsättningar och utveckling är tätt sammankopplade till arbetet med infrastrukturplanering. Planeringen för nya stambanor som knyter samman våra storstadsregioner har pågått i flera decennier. Många utredningar har gjorts, mycket resurser och engagemang har investerats för att på bästa sätt förverkliga en hållbar infrastruktur för framtiden. Under resans gång finns det säkerligen skäl för politiken att rannsaka hur processen har hanterats.

Utifrån dagens situation och med det ovan beskrivna finns det skäl att fundera över hur vi på bästa sätt tar oss an infrastrukturplaneringen framåt. För verkligheten står inte still. Invånarna och företagen i vårt land förväntar sig att de politiska partierna tar ansvar för att skapa större långsiktighet och förutsägbarhet när det gäller infrastrukturplaneringen.

Jag vill därför fråga statsrådet Andreas Carlsson:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts?