Interpellation 2022/23:109 En neutral polisuniform

av Richard Jomshof (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Det visar sig nu att det även fortsättningsvis ska vara tillåtet för poliser att bära religiösa attribut som slöja, kippa och turban till polisuniformen i yttre tjänst, detta trots att myndighetens säkerhetsavdelning gjort bedömningen att det ur ett medarbetarskyddsperspektiv kan vara olämpligt.

Enligt medierna var planen att ett sådant förbud skulle införas men att man ändrade sig när myndighetens kommunikationsavdelning uttryckt oro över att ett sådant ställningstagande skulle kunna komma att kritiseras i medierna.

Det borde vara en självklarhet att all myndighetsutövning ska vara neutral och att uniformerna därför ska vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer. Vidare är det så att en uniform som tillåter religiösa och/eller politiska markörer inte längre är en uniform, eftersom den då inte längre är enhetlig.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Anser ministern att det ska vara tillåtet att bära religiösa attribut till polisuniformen, och kommer ministern att agera i frågan?