Interpellation 2022/23:105 Resurser till socialtjänsten för att motverka att unga dras in i kriminell verksamhet

av Ingela Nylund Watz (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Under de senaste åtta åren har den socialdemokratiska regeringen gjort historiskt stora satsningar på polis och rättsväsen, skärpt lagstiftning och strängare straff. Sverige är på god väg att nå målet om 10 000 fler polisanställda 2024, och sett över tid har polisens anslag ökat med 60 procent sedan 2015. Trots detta finns det fortfarande stora utmaningar för att komma till rätta med en av samhällets svåraste utmaningar – att stoppa nyrekryteringen av unga till kriminella gäng och miljöer.

När polisen uttalar sig kring frågan hur denna utmaning ska lösas efterlyser de, förutom ytterligare resurser och verktyg för egen del, en stark samverkan med samhällets olika aktörer – inte minst med kommunerna. En slutsats att dra av detta är att det kommer att krävas omfattande resursförstärkningar till kommunerna för att de ska kunna möta upp detta önskemål. Särskilt angeläget är förstärkningar till socialtjänsten och skolan.

Erfarenheterna från samverkan mellan bland annat polis, skola och socialtjänst i Södertälje under de senaste tio åren bekräftar att det krävs ett fördjupat relationsbyggande mellan samhällets olika aktörer och mångårig uthållighet för att samhället ska ha en chans att bryta en negativ utveckling. Snabba lösningar finns helt enkelt inte.

I regeringens budget för 2023 anvisas 10 miljoner kronor i förstärkning av socialtjänstens arbete för att motverka att unga dras in i kriminell verksamhet. Fördelat över landet blir tillskottet till de enskilda kommunerna i praktiken inte ens märkbart.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

  1. Om och när avser statsrådet och regeringen att redovisa en fördelning till landets kommuner av det ovan nämnda anslaget?
  2. Vilka fakta ligger till grund för statsrådets och regeringens beslut att avsätta dessa 10 miljoner kronor, och avser statsrådet att vidta några andra åtgärder för att stärka socialtjänstens förmåga att medverka i arbetet med att bryta nyrekryteringen till kriminella gäng?