Regeringens proposition 2022/23:126

Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att

Prop.

förhindra och utreda allvarliga brott

2022/23:126

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 juni 2023

Ebba Busch

Gunnar Strömmer (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Hemliga tvångsmedel är ofta avgörande för att bekämpa allvarlig brottslig- het och på så sätt öka tryggheten i samhället. Det gäller särskilt brott som begås inom kriminella nätverk. De brottsbekämpande myndigheterna behöver kunna använda hemliga tvångsmedel i större utsträckning och på ett mer effektivt sätt för att allvarliga brott ska kunna förhindras, utredas och lagföras. Regeringen föreslår därför bland annat följande:

Preventiva tvångsmedel ska få användas i fler fall i syfte att förhindra särskilt allvarlig brottslighet som förekommer inom kriminella nät- verk.

Under en förundersökning ska hemliga tvångsmedel få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå.

Brottskatalogerna ska utvidgas så att hemliga tvångsmedel kan användas för att utreda fler typer av brott.

Tillstånd till hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning ska få knytas till en misstänkt person i stället för en viss plats.

Överskottsinformation som har kommit fram vid hemliga tvångsmedel ska få användas för andra ändamål.

Rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom förbättrade möjligheter till insyn och tillsyn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Denna proposition bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

1

Prop. 2022/23:126 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

5

2

Lagtext

..............................................................................................

6

 

2.1

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken ...................

6

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om

 

förfarandet hos kommunerna,

 

 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under

 

 

krig eller krigsfara m.m. ...................................................

32

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

 

 

internationell rättslig hjälp i brottmål ...............................

33

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om

åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga

 

brott ..................................................................................

35

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga

brott ..................................................................................

44

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1000) om

en europeisk utredningsorder ...........................................

49

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (2020:62) om

 

 

hemlig dataavläsning........................................................

51

3

Ärendet och dess beredning ............................................................

59

4

Det behövs effektivare verktyg i brottsbekämpningen....................

60

5

Regleringen om hemliga tvångsmedel ............................................

62

 

5.1

Allmänna utgångspunkter vid användningen av

 

 

 

hemliga tvångsmedel........................................................

62

 

5.2

Skyddet för den personliga integriteten............................

64

 

5.3

En avvägning mellan behov och integritetsintrång ..........

65

6

Preventiva tvångsmedel ska få användas i fler fall .........................

66

 

6.1

Ett utvidgat tillämpningsområde för preventivlagen ........

66

 

6.2

Regleringen ska tidsbegränsas..........................................

84

6.3Tillståndsprövningen inom det utvidgade tillämpningsområdet ska koncentreras till någon

 

 

eller några tingsrätter........................................................

85

7

Straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet ..................................

87

 

7.1

Nya straffvärdeventiler bör införas ..................................

87

 

7.2

Utformningen av straffvärdeventilerna ............................

94

8

Utvidgade brottskataloger .............................................................

104

9

Nya möjligheter att utreda vem som skäligen kan misstänkas

 

 

för ett brott ....................................................................................

117

9.1Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

och motsvarande hemlig dataavläsning ..........................

117

9.1.1Tvångsmedlen ska få användas i ett nytt

 

syfte ...............................................................

117

9.1.2

Tillämpningsområdet.....................................

123

9.1.3

Personkretsen ................................................

131

2

9.2Uppgifter ska få hämtas in i realtid vid hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation..................

137

9.3Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

som riktas mot en målsägande.......................................

138

10 En möjlighet att knyta beslut om hemlig rumsavlyssning och

 

hemlig kameraövervakning till en person ....................................

143

10.1Ett tillstånd ska kunna knytas till en person i stället

 

för en viss plats..............................................................

143

10.2

Det ska krävas särskilda skäl .........................................

151

10.3

Tillståndet ska alltid förenas med villkor ......................

153

10.4

Begränsningar vid verkställigheten ...............................

155

11 Interimistiska beslut och tillträdestillstånd...................................

162

11.1Åklagare ska få besluta om hemlig rumsavlyssning i

 

brådskande fall ..............................................................

162

11.2

Tillträdestillstånd för hemlig kameraövervakning.........

167

11.3

Följdändringar ...............................................................

169

12 Rättssäkerhetsgarantier och användning av

 

överskottsinformation ..................................................................

170

12.1Rättssäkerhetsgarantierna i regelverket om hemliga

 

tvångsmedel...................................................................

170

12.2

Användning av överskottsinformation ..........................

171

12.3

Dokumentation av hemliga tvångsmedel.......................

180

12.4Bevarande av upptagningar och uppteckningar från

hemliga tvångsmedel under en förundersökning ...........

182

12.5Den misstänktes rätt till en sammanställning över

 

 

sidomaterialet ................................................................

185

 

12.6

Förordnande om postkontroll ........................................

187

13

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

190

14

Konsekvenser ...............................................................................

192

14.1Konsekvenser för det brottsbekämpande arbetet och

 

för enskilda ....................................................................

192

14.2

Ekonomiska konsekvenser ............................................

197

15 Författningskommentar ................................................................

202

15.1

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken............

202

15.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:97) om

förfarandet hos kommunerna,

 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under

 

krig eller krigsfara m.m. ................................................

226

15.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål ............................

226

15.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga

brott ...............................................................................

227

15.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:979) om

åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga

 

brott ...............................................................................

235

15.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:1000) om

en europeisk utredningsorder.........................................

238

Prop. 2022/23:126

3

Prop. 2022/23:126

15.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (2020:62) om

 

 

 

hemlig dataavläsning......................................................

239

 

Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet

 

 

 

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel

 

 

 

(SOU 2018:61) ...............................................................

248

 

Bilaga 2

Betänkandets lagförslag .................................................

254

 

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna ...............................

263

 

Bilaga 4

Sammanfattning av betänkandet Utökade

 

 

 

möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

 

 

 

(SOU 2022:19) ...............................................................

264

 

Bilaga 5

Betänkandets lagförslag .................................................

271

 

Bilaga 6

Förteckning över remissinstanserna ...............................

294

 

Bilaga 7

Sammanfattning av betänkandet Utökade

 

 

 

möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

 

 

 

(SOU 2022:52) ...............................................................

295

 

Bilaga 8

Betänkandets lagförslag .................................................

299

 

Bilaga 9

Förteckning över remissinstanserna ...............................

312

 

Bilaga 10

Lagrådsremissens lagförslag ..........................................

313

 

Bilaga 11

Lagrådets yttrande ..........................................................

365

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 juni 2023...........

382

4

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2022/23:126

 

Regeringens förslag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångs- balken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndig- heterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

5

Prop. 2022/23:126 2

Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken1 dels att 27 kap. 26 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 27 kap. 26 och 31 §§ ska utgå, dels att nuvarande 27 kap. 20 § ska betecknas 27 kap. 21 b §,

dels att 23 kap. 21 a §, 27 kap. 9, 18, 19 och 20 a–21 a §§, den nya 27 kap. 21 b § och 27 kap. 23 a, 24, 25 a, 31 och 34 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 27 kap. 18 a, 18 b, 19 a, 19 b, 22 a, 26 och 35 §§, och närmast före 27 kap. 18, 19, 20 a, 20 d, 21, 21 b, 25 a, 26, 31, 34 och 35 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

23 kap.

21 a §2

Så snart åtal har beslutats har den misstänkte och försvararen rätt att på begäran få en papperskopia av protokoll eller anteckningar från förunder- sökningen. Om en offentlig försvarare har förordnats för den misstänkte,

ska en kopia lämnas eller sändas till försvararen.

 

 

Den misstänkte och försvararen

Den misstänkte och försvararen

har också rätt att på begäran få en

har också rätt att på begäran få en

kopia av handlingar som innehåller

sammanställning över

och

en

sådant som har förekommit vid

kopia av handlingar som inne-

förundersökningen

och som

inte

håller sådant som har förekommit

ingår

i

protokollet

eller

vid förundersökningen

och som

anteckningarna. En

sådan kopia

inte ingår i protokollet eller

behöver inte lämnas om det finns

anteckningarna. En kopia behöver

 

 

 

 

 

inte lämnas om det finns

 

 

1. risk

för

att sekretessbelagd

1. risk för att en sekretessbelagd

uppgift

obehörigen

kommer

att

uppgift obehörigen kommer

att

lämnas vidare, eller

 

 

lämnas vidare, eller

 

 

2. hinder mot det med hänsyn till materialets omfattning eller karaktär.

 

När

den

misstänkte

eller

När

den

misstänkte

eller

 

försvararen får ta del av ett

försvararen får ta del av ett

 

protokoll eller en annan handling

protokoll eller en annan handling

 

som

innehåller sekretessbelagd

som innehåller en sekretessbelagd

 

uppgift, får ett

förbehåll

göras i

uppgift,

får

ett förbehåll

göras i

 

1 Senaste lydelse av

 

 

 

 

 

 

 

27 kap. 26 § 2014:1419

 

 

 

 

 

 

rubriken närmast före 27 kap. 26 § 2003:1146

 

 

 

 

6

rubriken närmast före 27 kap. 31 § 2007:981.

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 2017:176.

 

 

 

 

 

Rätten får förordna att en försändelse som får tas i beslag och som väntas komma in till ett
befordringsföretag ska, när försändelsen kommer in, hållas kvar till dess att frågan om beslag har avgjorts. Frågan om att hålla kvar en försändelse får endast tas upp på yrkande av under- sökningsledaren eller åklagaren.
Ett förordnande ska meddelas att gälla en viss tid, högst en månad, från den dag då förordnandet delgavs befordringsföretaget. I förordnandet ska det anges vilka försändelser som förordnandet omfattar och att det utan tillstånd av undersökningsledaren eller
åklagaren inte får lämnas meddelande om åtgärden till avsändaren, mottagaren eller någon annan.
När en försändelse hållits kvar på grund av ett förordnande, ska be- fordringsföretaget snarast möjligt anmäla det till den som har begärt förordnandet. Den som har begärt förordnandet ska omedelbart pröva om försändelsen ska tas i beslag.
Föreslagen lydelse
Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

enlighet

med

10 kap.

4 §

offentlighets- och

sekretesslagen

(2009:400).

 

 

 

enlighet

med

10 kap.

4 §

Prop. 2022/23:126

offentlighets- och

sekretesslagen

 

(2009:400).

 

 

 

 

27kap. 9 §3

Rätten får förordna, att försändelse som får tas i beslag och som väntas komma in till ett

befordringsföretag skall, när försändelsen kommer in, hållas kvar till dess frågan om beslag har avgjorts. Fråga därom får tas upp endast på yrkande av under- sökningsledaren eller åklagaren.

Ett förordnande skall meddelas att gälla viss tid, högst en månad, från den dag då förordnandet delgavs befordringsföretaget. I förordnandet skall det tas in en underrättelse om att meddelande om åtgärden inte utan tillstånd av undersökningsledaren eller åklag- aren får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan.

När en försändelse på grund av ett förordnande hållits kvar, skall befordringsföretaget utan dröjsmål göra anmälan hos den som har begärt förordnandet. Denne skall omedelbart pröva, om beslag skall ske.

Lydelse enligt SFS 2023:256

 

 

18 §

 

 

Hemlig avlyssning av elektronisk

Hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation

innebär

att

kommunikation

innebär

att

meddelanden, som i ett elektroniskt

meddelanden, som i ett elektroniskt

kommunikationsnät

överförs

eller

kommunikationsnät överförs eller

har överförts till eller från ett

har överförts till eller från ett

telefonnummer eller annan adress, i

telefonnummer

eller en

annan

3 Senaste lydelse 1993:602.

 

 

 

7

Prop. 2022/23:126 hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för

 

återgivning

av

 

innehållet

i

 

meddelandet.

 

 

 

 

 

 

Hemlig avlyssning av elektronisk

 

kommunikation får användas vid en

 

förundersökning om

 

 

 

 

1. brott

för vilket det inte är

 

föreskrivet lindrigare

straff

än

 

fängelse i två år,

 

 

 

 

 

2. sabotage eller grovt sabotage

 

enligt 13 kap. 4

eller 5 § brotts-

 

balken,

 

 

 

 

 

 

 

3. mordbrand, grov mordbrand,

 

allmänfarlig

ödeläggelse,

grov

 

allmänfarlig ödeläggelse, kapning,

 

sjö- eller luftfartssabotage eller

 

flygplatssabotage enligt 13 kap. 1,

 

2, 3,

5 a

eller 5 b §

brottsbalken,

 

om

brottet

innefattar

sabotage

 

enligt 4 § samma kapitel,

 

 

4. uppror, väpnat hot mot laglig

 

ordning eller brott mot med-

 

borgerlig frihet enligt 18 kap. 1, 3

 

eller 5 § brottsbalken,

 

 

 

5. högförräderi,

krigsanstiftan,

 

spioneri, grovt spioneri, utlands-

 

spioneri,

grovt

utlandsspioneri,

 

obehörig

befattning

med hemlig

 

uppgift, grov

obehörig

befattning

 

med hemlig uppgift eller olovlig

 

underrättelseverksamhet

 

mot

 

Sverige, mot främmande makt eller

 

mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6,

 

6 a, 6 b, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b §

 

brottsbalken,

 

 

 

 

 

 

6. företagsspioneri

enligt

26 §

 

lagen (2018:558) om företagshem-

 

ligheter, om det finns anledning att

 

anta att gärningen har begåtts på

 

uppdrag av eller har understötts av

 

en främmande makt eller av någon

 

som har agerat för en främmande

 

makts räkning,

 

 

 

 

 

7. terroristbrott, deltagande i en

 

terroristorganisation, samröre med

 

en

 

 

terroristorganisation,

 

finansiering

av

terrorism

eller

 

särskilt

allvarlig

brottslighet,

 

offentlig

uppmaning

till

terrorism

8

eller särskilt allvarlig brottslighet,

adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet.

rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet eller resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet enligt 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § terrorist- brottslagen (2022:666),

8. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1–7, om en sådan gärning är belagd med straff, eller

9.annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Ett tillstånd till hemlig avlyss- ning av elektronisk kommunikation ger också rätt att vidta åtgärder som anges i 19 §.

Nuvarande lydelse

Prop. 2022/23:126

Ett tillstånd till hemlig avlyss- ning av elektronisk kommunikation ger även rätt att vidta sådana åtgärder som anges i 19 §.

Föreslagen lydelse

18 a §

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas om någon är skäligen misstänkt för brott som avses i andra stycket och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation enligt denna paragraf får användas vid en förundersökning om

1. ett brott för vilket det inte är

 

föreskrivet lindrigare

straff

än

 

fängelse i två år,

 

 

 

 

2. grovt dataintrång enligt 4 kap.

 

9 c § andra stycket brottsbalken,

 

3. grovt

sexuellt

övergrepp,

 

sexuellt

utnyttjande

av

barn,

 

sexuellt övergrepp mot barn, grovt

 

sexuellt

övergrepp

mot

barn,

 

utnyttjande av barn för sexuell

 

posering, grovt utnyttjande av barn

 

för sexuell posering, utnyttjande av

 

barn genom köp av sexuell

 

handling,

sexuellt ofredande

mot

 

barn eller grovt sexuellt ofredande

 

mot barn

enligt 6 kap. 2 §

tredje

 

stycket, 5 §, 6 §, 8 §, 9 § eller 10 §

9

Prop. 2022/23:126

första eller tredje

stycket

brotts-

 

balken,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kontakt för att träffa ett barn i

 

sexuellt syfte enligt 6 kap.

10 a §

 

brottsbalken, om det kan antas att

 

brottet inte leder till endast böter,

 

5. grovt

bedrägeri

enligt

9 kap.

 

3 § brottsbalken, om gärningen har

 

begåtts med hjälp av elektronisk

 

kommunikation,

 

 

 

 

 

 

 

6. utpressning

enligt

9 kap.

4 §

 

första stycket brottsbalken, om det

 

kan antas att brottets straffvärde

 

överstiger fängelse i tre månader,

 

7. sabotage

enligt

13 kap.

4 §

 

brottsbalken,

 

 

 

 

 

 

 

 

8. mordbrand, allmänfarlig öde-

 

läggelse, kapning, sjö- eller

 

luftfartssabotage

eller

flygplats-

 

sabotage

 

enligt

13 kap. 1 §,

3 §

 

första eller andra

stycket, 5 a §

 

eller 5 b § brottsbalken, om brottet

 

innefattar

sabotage

 

enligt

4 §

 

samma kapitel,

 

 

 

 

 

 

 

9. mened enligt 15 kap. 1 § första

 

stycket brottsbalken, om det kan

 

antas att brottets straffvärde över-

 

stiger fängelse i tre månader,

 

 

10. grovt

barnpornografibrott

 

eller barnpornografibrott som inte

 

är ringa

enligt

 

16 kap.

10 a §

 

brottsbalken,

 

 

 

 

 

 

 

 

11. övergrepp

i

rättssak

eller

 

skyddande

av

brottsling

enligt

 

17 kap.

10 §

första

eller

fjärde

 

stycket eller 11 § första eller andra

 

stycket brottsbalken, om det kan

 

antas att brottets straffvärde över-

 

stiger fängelse i tre månader,

 

 

12. grovt skyddande av brottsling

 

enligt 17 kap.

11 §

tredje

stycket

 

brottsbalken,

 

 

 

 

 

 

 

 

13. brott mot medborgerlig frihet

 

enligt 18 kap. 5 § brottsbalken,

 

14. spioneri,

 

utlandsspioneri,

 

obehörig

 

befattning

med

hemlig

 

uppgift,

grov

obehörig

befattning

 

med hemlig uppgift eller olovlig

 

underrättelseverksamhet

 

mot

 

Sverige, mot främmande makt eller

10

mot person enligt 19 kap. 5, 6 a, 7,

8, 10, 10 a eller 10 b § brotts- Prop. 2022/23:126 balken,

15.grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott, enligt 5 § eller 7 § andra stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,

16. grovt

insiderbrott

enligt

2 kap. 1 §

tredje

stycket

lagen

(2016:1307)

om

straff

för

marknadsmissbruk

värde-

pappersmarknaden,

 

 

17.företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshem- ligheter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en främmande makts räkning,

18.deltagande i en terrorist- organisation, samröre med en terroristorganisation, finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig

brottslighet, rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig

brottslighet, utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet eller resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet enligt 4 a, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § terroristbrottslagen (2022:666),

19.försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses i 1–5, 7, 8, 10 eller 12–18, om en sådan gärning är belagd med straff,

20.försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses i 6, 9 eller 11, om en sådan gärning är belagd med straff och det kan antas att gärningens straffvärde över- stiger fängelse i tre månader,

21.ett annat brott, om det kan antas att brottets straffvärde över- stiger fängelse i två år, eller

22.flera brott, om

a)en och samma person är skäligen misstänkt för samtliga

brott,

11

Prop. 2022/23:126

b) det kan antas att den samlade

 

brottslighetens straffvärde

 

över-

 

stiger fängelse i två år,

 

 

 

c) det kan antas att vart och ett av

 

brotten har utgjort ett led i en

 

brottslighet som har utövats i

 

organiserad

 

form

 

eller

 

systematiskt, och

 

 

 

 

d) det för vart och ett av brotten

 

är föreskrivet fängelse i ett år eller

 

mer.

 

 

 

 

 

Hemlig avlyssning av elektronisk

 

kommunikation

enligt

denna

 

paragraf får endast avse ett telefon-

 

nummer eller en annan adress eller

 

en viss elektronisk kommunika-

 

tionsutrustning som

 

 

 

1. under den tid som tillståndet

 

avser innehas eller har innehafts av

 

den misstänkte eller annars kan

 

antas ha använts eller komma att

 

användas av den misstänkte, eller

 

2. det finns synnerlig anledning

 

att anta att den misstänkte under

 

den tid som tillståndet avser har

 

kontaktat

eller

kommer

 

att

 

kontakta.

 

 

 

 

 

18 b §

 

 

 

 

 

Hemlig avlyssning av elektronisk

 

kommunikation får även användas i

 

syfte att utreda vem som skäligen

 

kan misstänkas för brott som avses

 

i andra stycket, om åtgärden är av

 

synnerlig vikt för utredningen.

 

 

Hemlig avlyssning av elektronisk

 

kommunikation enligt denna para-

 

graf får användas vid en förunder-

 

sökning om

 

 

 

 

 

1. ett brott för vilket det inte är

 

föreskrivet

lindrigare straff

än

 

fängelse i fyra år,

 

 

 

 

2. grovt dataintrång enligt 4 kap.

 

9 c § andra

stycket brottsbalken,

 

om det kan antas att brottets

 

straffvärde överstiger fängelse i ett

 

år,

 

 

 

 

 

3. våldtäkt

eller

våldtäkt

 

mot

 

barn enligt 6 kap. 1 § första stycket

 

eller 4 § första eller andra stycket

12

brottsbalken,

 

 

 

4.grovt bedrägeri enligt 9 kap. 3 § brottsbalken, om gärningen har begåtts med hjälp av elektronisk kommunikation och det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år,

5.utpressning enligt 9 kap. 4 § första stycket brottsbalken, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år,

6.grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,

7.allmänfarlig ödeläggelse eller grovt sabotage enligt 13 kap. 3 § första stycket eller 5 § brotts- balken,

8.krigsanstiftan eller grovt utlandsspioneri enligt 19 kap. 2 eller 6 b § brottsbalken,

9.grovt narkotikabrott enligt 3 § första stycket narkotikastrafflagen (1968:64),

10.grovt vapenbrott enligt 9 kap. 1 a § första stycket vapenlagen (1996:67),

11.grov narkotikasmuggling, grov vapensmuggling eller grov smuggling av explosiv vara enligt 6 § tredje stycket, 6 a § tredje stycket eller 6 b § tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

12.grovt brott enligt 29 a § första stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,

13.grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott, enligt 5 § eller 7 § andra stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, om det kan antas att brottets straffvärde

överstiger fängelse i ett år,

14. terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666),

15.ett brott som avses i 18 a § andra stycket 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 17 eller 18,

16.försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses i

Prop. 2022/23:126

13

Prop. 2022/23:126

1, 3, 6–12, 14 eller 15, om en sådan

 

gärning är belagd med straff,

 

17. försök, förberedelse eller

 

stämpling till ett brott som avses i

 

2, 4, 5 eller 13, om en sådan

 

gärning är belagd med straff och

 

det kan antas att gärningens

 

straffvärde överstiger fängelse i ett

 

år,

 

 

 

 

 

 

18. ett annat brott, om det kan

 

antas att brottets straffvärde över-

 

stiger fängelse i fyra år, eller

 

 

19. flera brott, om

 

 

 

 

a) det

kan antas

att

samtliga

 

brott har begåtts av en och samma

 

person,

 

 

 

 

 

 

b) det kan antas att den samlade

 

brottslighetens

straffvärde

över-

 

stiger fängelse i fyra år,

 

 

 

c) det kan antas att vart och ett av

 

brotten har utgjort ett led i en

 

brottslighet som har utövats i

 

organiserad

form

 

eller

 

systematiskt, och

 

 

 

 

 

d) det för vart och ett av brotten

 

inte är föreskrivet lindrigare straff

 

än fängelse i sex månader eller det

 

är fråga om försök, förberedelse

 

eller stämpling till ett sådant brott,

 

om en sådan gärning är belagd med

 

straff.

 

 

 

 

 

 

Hemlig avlyssning av elektronisk

 

kommunikation

enligt

 

denna

 

paragraf får endast avse ett

 

telefonnummer

eller en

annan

 

adress eller en viss elektronisk

 

kommunikationsutrustning som

 

1. det finns särskild anledning att

 

anta att

gärningsmannen

eller

 

någon annan som har medverkat

 

till brottet eller brotten under den

 

tid som tillståndet avser har använt

 

eller kommer att använda, eller

 

2. det finns synnerlig anledning

 

att anta att gärningsmannen eller

 

någon annan som har medverkat

 

till brottet eller brotten under den

 

tid som tillståndet avser har

 

kontaktat

eller

kommer

att

 

kontakta.

 

 

 

 

 

14

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

19 §4

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär att

uppgifter i hemlighet hämtas in om

 

1. meddelanden som i ett

1. meddelanden som i ett

elektroniskt kommunikationsnät

elektroniskt kommunikationsnät

överförs eller har överförts till eller

överförs eller har överförts till eller

från ett telefonnummer eller annan

från ett telefonnummer eller en

adress,

annan adress,

2.vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område, eller

3.i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikations- utrustning finns eller har funnits.

Genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får sådana meddelanden som avses i första stycket 1 även hindras från att nå fram.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas vid en förundersökning om

1.brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader,

2.dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken som inte är att anse som ringa, narkotikabrott enligt 1 § narkotika- strafflagen (1968:64), narkotika- smuggling enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

3.brott som avses i 18 § andra stycket 2–7, eller

4.försök, förberedelse eller

stämpling till brott som avses i 1–3, om en sådan gärning är belagd med straff.

I fall som avses i 20 § andra stycket får hemlig övervakning av elektronisk kommunikation dock användas endast vid en förunder- sökning som avser brott som kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt 18 § andra stycket.

4Senaste lydelse 2022:316.

Prop. 2022/23:126

15

Prop. 2022/23:126

19 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemlig

 

övervakning

 

av

 

elektronisk

kommunikation

får

 

användas om någon är skäligen

 

misstänkt för brott som avses i

 

andra stycket och åtgärden är av

 

synnerlig vikt för utredningen.

 

 

Hemlig

 

övervakning

 

av

 

elektronisk

kommunikation

enligt

 

denna paragraf får användas vid en

 

förundersökning om

 

 

 

 

 

1. ett brott för vilket det inte är

 

föreskrivet

lindrigare

straff

än

 

fängelse i sex månader,

 

 

 

 

2. dataintrång enligt 4 kap. 9 c §

 

första stycket brottsbalken,

 

 

 

3. barnpornografibrott

som

inte

 

är ringa

enligt

16 kap.

10 a §

 

brottsbalken,

 

 

 

 

 

 

 

4. narkotikabrott

 

enligt

 

1 §

 

narkotikastrafflagen (1968:64),

 

5. narkotikasmuggling enligt 6 §

 

första stycket

lagen

(2000:1225)

 

om straff för smuggling,

 

 

 

 

6. försök,

förberedelse

 

eller

 

stämpling till ett brott som avses i

 

1–5, om en sådan gärning är

 

belagd med straff, eller

 

 

 

 

7. andra brott som kan leda till

 

hemlig avlyssning

av

elektronisk

 

kommunikation enligt 18 a § andra

 

stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemlig

 

övervakning

 

av

 

elektronisk

kommunikation

enligt

 

denna paragraf får endast avse ett

 

telefonnummer

eller

en

annan

 

adress eller en viss elektronisk

 

kommunikationsutrustning som

 

1. under den tid som tillståndet

 

avser innehas eller har innehafts av

 

den misstänkte eller annars kan

 

antas ha använts eller komma att

 

användas av den misstänkte, eller

 

2. det finns synnerlig anledning

 

att anta att den misstänkte under

 

den tid som tillståndet avser har

 

kontaktat

eller

kommer

 

att

 

kontakta.

 

 

 

 

 

 

 

16

19 b §

 

Prop. 2022/23:126

Hemlig

övervakning

av

elektronisk

kommunikation

får

även användas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott som avses i andra stycket, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt denna paragraf får användas vid en förundersökning om

1.ett brott som avses i 18 a § andra stycket 1–21, eller

2.flera brott, om

a)det kan antas att samtliga brott har begåtts av en och samma person,

b)det kan antas att den samlade brottslighetens straffvärde över- stiger fängelse i två år,

c)det kan antas att vart och ett av brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i

organiserad form eller systematiskt, och

d)det för vart och ett av brotten är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Hemlig kameraövervakning

20 a §5

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda tv-kameror, andra optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar används för optisk personövervakning vid förundersökning i brottmål, utan att upplysning om övervakningen lämnas.

Hemlig kameraövervakning får användas vid en förundersökning om

1.brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

2.brott som avses i 18 § andra stycket 2–7,

3.försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1

5 Senaste lydelse 2022:316.

17

Hemlig kameraövervakning får användas vid en förundersökning om brott som avses i 18 a § andra stycket, om någon är skäligen misstänkt för brottet eller brotten och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.
Ett tillstånd till hemlig kamera- övervakning enligt första stycket får endast avse en sådan plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig.
Trots andra stycket får ett tillstånd till hemlig kameraöver- vakning enligt första stycket avse den skäligen misstänkte i stället för en viss plats, om det finns särskilda skäl för det. Beslutet får då verkställas endast genom att över- vakningen riktas mot en plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. De tekniska hjälpmedel som används får aldrig placeras på en plats som skyddas mot intrång.

Prop. 2022/23:126

18

eller 2, om en sådan gärning är belagd med straff, eller

4.annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

20 b §6

Hemlig kameraövervakning får, utom i fall som avses i 20 c §, användas endast om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Åtgärden får, utom i fall som avses i 20 c §, avse endast en sådan plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig.

20 c §7

Om det inte finns någon som är

Om det vid en förundersökning

skäligen misstänkt för brottet, får

om brott som avses i andra stycket

hemlig kameraövervakning an-

inte finns någon som är skäligen

vändas för att övervaka den plats

misstänkt för brottet eller brotten,

där brottet har begåtts eller en

får hemlig kameraövervakning

nära omgivning till denna plats.

även användas i syfte att fastställa

Hemlig kameraövervakning enligt

vem som skäligen kan misstänkas

denna paragraf får ske endast om

för brottet eller brotten, om

syftet är att fastställa vem som

åtgärden är av synnerlig vikt för

skäligen kan misstänkas för brottet

utredningen.

och åtgärden är av synnerlig vikt

 

för utredningen.

 

6Senaste lydelse 2008:855.

7Senaste lydelse 2008:855.

Hemlig kameraövervakning enligt denna paragraf får användas vid en förundersökning om

1. ett brott som avses i 18 a § andra stycket 1–21, eller

2. flera brott, om

a) det kan antas att samtliga brott har begåtts av en och samma person,

b) det kan antas att den samlade brottslighetens straffvärde över- stiger fängelse i två år,

c) det kan antas att vart och ett av brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i

organiserad form eller systematiskt, och

d) det för vart och ett av brotten är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Hemlig kameraövervakning enligt denna paragraf får endast användas för att övervaka en plats där brottet eller något av brotten har begåtts eller en nära omgivning till en sådan plats.

Hemlig rumsavlyssning

20 d §8

Med hemlig rumsavlyssning avses avlyssning eller upptagning som

1.görs i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge ljud, och

2.avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträden eller andra sammankomster som allmänheten inte har tillträde till.

Hemlig rumsavlyssning får användas vid en förundersökning om

1. brott

för vilket

det inte

är

1. ett brott för vilket det inte är

föreskrivet

lindrigare

straff

än

föreskrivet lindrigare straff än

fängelse i fyra år,

 

 

fängelse i fyra år,

2.spioneri, utlandsspioneri eller grovt utlandsspioneri enligt 19 kap. 5, 6 a eller 6 b § brottsbalken,

3. brott som avses i 26 § lagen

3. företagsspioneri enligt 26 §

(2018:558) om företagshemlig-

lagen (2018:558) om företagshem-

heter, om det finns anledning att

ligheter, om det finns anledning att

anta att gärningen har begåtts på

anta att gärningen har begåtts på

uppdrag av eller har understötts av

uppdrag av eller har understötts av

en främmande makt eller av någon

en främmande makt eller av någon

8Senaste lydelse 2022:1520.

Prop. 2022/23:126

19

Prop. 2022/23:126 som har agerat för en främmande makts räkning och det kan antas att brottet inte leder till endast böter,

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om

a)människohandel enligt 4 kap.

1a § brottsbalken,

b)grov människoexploatering enligt 4 kap. 1 b § tredje stycket brottsbalken,

c)våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken,

d)grovt sexuellt övergrepp enligt

6kap. 2 § tredje stycket brotts- balken,

e)våldtäkt mot barn enligt 6 kap.

4§ första eller andra stycket brottsbalken,

f)grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken,

g)grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje stycket brottsbalken,

h)grovt koppleri enligt 6 kap.

12§ tredje stycket brottsbalken,

i)grov utpressning enligt 9 kap.

4§ andra stycket brottsbalken,

j)grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § sjätte stycket brottsbalken,

k)grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § tredje stycket brottsbalken,

l)grovt narkotikabrott enligt 3 §

narkotikastrafflagen (1968:64), eller

m)grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

20

som har agerat för en främmande makts räkning och det kan antas att brottet inte leder till endast böter,

4. försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses i 1–3, om en sådan gärning är belagd med straff,

5. ett annat brott, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år, eller

Hemlig rumsavlyssning får endast användas om någon är skäligen misstänkt för brott som avses i 20 d § andra stycket och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.
Ett tillstånd till hemlig rums- avlyssning får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Tillståndet får avse någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

6. flera brott, om

Prop. 2022/23:126

a)en och samma person är skäligen misstänkt för samtliga brott,

b)det kan antas att den samlade brottslighetens straffvärde över- stiger fängelse i fyra år,

c)det kan antas att vart och ett av brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i

organiserad form eller systematiskt, och

d)det för vart och ett av brotten inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader eller det är fråga om försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott, om en sådan gärning är belagd med straff.

5. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1–3, om en sådan gärning är belagd med straff,

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 4, om en sådan gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.

20 e §9

Hemlig rumsavlyssning får användas endast om någon är skäligen misstänkt för ett brott som avses i 20 d § och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Åtgärden får avse endast en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avser åtgärden någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes, får hemlig rumsavlyssning användas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

9 Senaste lydelse 2014:1419.

21

Prop. 2022/23:126

Hemlig rumsavlyssning får inte avse

1.en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet som tystnadsplikt gäller för enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrund- lagen,

2.en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuk- sköterskor, psykologer, psyko- terapeuter eller familjerådgivare

enligtsocialtjänstlagen (2001:453), eller

3.en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas av präster inom trossamfund eller av dem som har

motsvarande ställning inom sådana samfund, för bikt eller enskild själavård.

22

Trots andra stycket får ett tillstånd till hemlig rumsavlyssning avse den skäligen misstänkte i stället för en viss plats, om det finns särskilda skäl för det. Beslutet får då verkställas endast genom att avlyssningen riktas mot en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avlyssningen får riktas mot någon annan stadig- varande bostad än den misstänktes endast om det finns synnerlig anledning att anta att den miss- tänkte kommer att uppehålla sig där. De tekniska hjälpmedel som används får aldrig placeras på en plats som skyddas mot intrång.

I ett tillstånd till hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska det anges vilken plats tillståndet gäller. Om tillståndet avser den skäligen misstänkte, ska i stället det anges i beslutet. Om tillståndet är förenat med ett tillträdestillstånd enligt 25 a §, ska även det anges i beslutet.
I ett beslut att tillåta hemlig rumsavlyssning ska det också anges vem som är skäligen misstänkt för brottet eller brotten.
I ett beslut att tillåta åtgärder enligt första stycket ska det, när det finns skäl till detta, också i övrigt anges villkor för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte kränks i onödan. I ett tillstånd till hemlig kamera-

Tillståndsprövning

Prop. 2022/23:126

21§10

Frågor om hemlig avlyssning av

Frågor om hemlig avlyssning av

elektronisk kommunikation, hem-

elektronisk kommunikation, hem-

lig övervakning

av elektronisk

lig

övervakning

av elektronisk

kommunikation,

hemlig kamera-

kommunikation,

hemlig

kamera-

övervakning och hemlig rums-

övervakning och hemlig rums-

avlyssning prövas av rätten på

avlyssning prövas av rätten på

ansökan av åklagaren.

ansökan av åklagaren. Om en

 

 

ansökan om hemlig kamera-

 

 

övervakning eller hemlig rums-

 

 

avlyssning avser den

skäligen

 

 

misstänkte i stället för en viss

 

 

plats, ska åklagaren i samband

 

 

med

ansökan

föreslå

sådana

 

 

villkor som avses i sjätte stycket.

I ett beslut att tillåta åtgärder enligt första stycket ska det anges vilken tid tillståndet avser. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt. När det gäller tid som infaller efter beslutet får tiden inte överstiga en månad från dagen för beslutet.

I ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska det anges vilket telefonnummer eller annan adress, vilken elektronisk kommunikations- utrustning eller vilket geografiskt område tillståndet avser. Det ska vidare särskilt anges om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät.

I ett tillstånd till hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska det anges vilken plats tillståndet gäller. Om tillståndet är förenat med ett särskilt tillstånd enligt 25 a § att få tillträde till en plats för att installera tekniska hjälpmedel, ska det anges särskilt i beslutet.

I ett beslut att tillåta hemlig rumsavlyssning ska det också anges vem som är skäligen misstänkt för brottet.

I ett beslut att tillåta åtgärder enligt första stycket ska det, när det finns skäl till detta, också i övrigt anges villkor för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte kränks i onödan.

10 Senaste lydelse 2014:1419.

23

Prop. 2022/23:126

 

 

 

 

 

övervakning eller hemlig rums-

 

 

 

 

 

 

avlyssning som avser den skäligen

 

 

 

 

 

 

misstänkte ska sådana villkor alltid

 

 

 

 

 

 

anges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 a §11

 

 

 

 

 

Om det kan befaras att det skulle

Om det kan befaras att det skulle

medföra

en

fördröjning

av

medföra

 

en

fördröjning

av

väsentlig betydelse för utredningen

väsentlig betydelse för utred-

att inhämta rättens tillstånd till

ningen att inhämta rättens tillstånd

hemlig avlyssning

av elektronisk

i en fråga om hemlig avlyssning

kommunikation,

 

 

hemlig

av elektronisk

kommunikation,

övervakning

av

elektronisk

hemlig

 

övervakning

av

kommunikation

 

eller

hemlig

elektronisk

 

kommunikation,

kameraövervakning, får

tillstånd

hemlig

kameraövervakning

eller

till åtgärden ges av åklagaren i

hemlig

rumsavlyssning,

får

avvaktan på rättens beslut.

 

 

tillstånd till åtgärden ges av

 

 

 

 

 

 

åklagaren i avvaktan på rättens

 

 

 

 

 

 

beslut.

 

 

 

 

 

Om åklagaren har gett ett sådant

Om åklagaren har gett ett sådant

tillstånd, ska han eller hon utan

tillstånd, ska han eller hon snarast

dröjsmål skriftligt anmäla beslutet

möjligt

skriftligt

anmäla beslutet

till rätten. I anmälan ska skälen för

till rätten. I anmälan ska skälen för

åtgärden

anges.

Rätten

ska

åtgärden

anges.

Rätten

ska

skyndsamt

pröva

ärendet.

Om

skyndsamt

pröva

ärendet.

Om

rätten finner att det inte finns skäl

rätten finner att det inte finns skäl

för åtgärden, ska den upphäva

för åtgärden, ska den upphäva

beslutet.

 

 

 

 

 

beslutet.

 

 

 

 

 

Om åklagarens beslut har verkställts innan rätten gjort en prövning som avses i andra stycket, ska rätten pröva om det funnits skäl för åtgärden. Om rätten finner att det saknats sådana skäl, får de inhämtade uppgifterna inte användas i en brottsutredning till nackdel för den som har omfattats av avlyssningen eller övervakningen, eller för någon annan som

uppgifterna avser.

 

 

 

 

 

Vissa gemensamma bestämmelser

20 §

 

 

21 b §12

Hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation

 

och

hemlig

övervakning

av

 

elektronisk

kommunikation får, om inte annat följer av andra stycket, endast ske om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärden får endast avse

24

11

Senaste lydelse 2014:1419.

12

Senaste lydelse av tidigare 27 kap. 20 § 2012:281.

1.ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk

kommunikationsutrustning som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den misstänkte eller annars kan antas ha använts eller komma att användas av den misstänkte, eller

2.ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, utöver vad som anges i första stycket, ske i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Övervakning som innebär att

uppgifter hämtas in om meddelanden får dock endast avse förfluten tid.

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre betydelse från allmän kommunika- tionssynpunkt.

Prop. 2022/23:126

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig över- vakning av elektronisk kommunika- tion får inte avse meddelanden som endast överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre betydelse från allmän kommunika- tionssynpunkt.

22 a §

Ett tillstånd till hemlig kamera- övervakning eller hemlig rums- avlyssning får inte avse

1.en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet som tystnadsplikt gäller för enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrund- lagen,

2.en plats som stadigvarande

används eller är särskilt avsedd att

25

Prop. 2022/23:126

26

 

 

 

 

användas

för

verksamhet

som

 

 

 

 

bedrivs

av

advokater,

läkare,

 

 

 

 

tandläkare,

 

barnmorskor,

sjuk-

 

 

 

 

sköterskor,

 

psykologer,

psyko-

 

 

 

 

terapeuter

eller familjerådgivare

 

 

 

 

enligt

 

 

 

socialtjänstlagen

 

 

 

 

(2001:453), eller

 

 

 

 

 

 

 

3. en

plats

som stadigvarande

 

 

 

 

används eller är särskilt avsedd att

 

 

 

 

användas

av

präster

inom

 

 

 

 

trossamfund eller av dem som har

 

 

 

 

motsvarande ställning inom sådana

 

 

 

 

samfund, för bikt eller enskild

 

 

 

 

själavård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett tillstånd till hemlig

 

 

 

 

kameraövervakning

eller

hemlig

 

 

 

 

rumsavlyssning avser den skäligen

 

 

 

 

misstänkte i stället för en viss plats,

 

 

 

 

får de tekniska hjälpmedel som

 

 

 

 

används inte placeras på sådana

 

 

 

 

platser som avses i första stycket.

 

 

 

 

Övervakningen

eller

avlyssningen

 

 

 

 

får inte heller riktas mot sådana

 

 

 

 

platser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 a §13

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det vid hemlig avlyssning av

Åklagare får besluta att uppgifter

elektronisk kommunikation, hemlig

som

har

 

kommit

fram

vid

övervakning

av

elektronisk

användning

 

av

hemliga

tvångs-

kommunikation

eller

hemlig

medel

enligt

detta

kapitel

får

kameraövervakning

har

kommit

användas för ett annat ändamål än

fram uppgifter om ett annat brott

det

som har

legat till grund

för

än det som har legat till grund för

åtgärden.

 

 

 

 

 

 

beslutet om

avlyssning

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

övervakning,

får

uppgifterna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

användas för att utreda brottet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förundersökning

eller

mot-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svarande utredning om brottet får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dock inledas på grund av dessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uppgifter endast om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan antas att brottet inte leder till endast böter, eller

2.det finns särskilda skäl.

Om det vid hemlig rumsav- lyssning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som har

13Senaste lydelse 2014:1419.

legat till grund för beslutet om

hemlig rumsavlyssning, får uppgifterna användas för att utreda brottet endast om det är fråga om

1.brott som anges i 20 d §, eller

2.annat brott, om det är föreskrivet fängelse i tre år eller däröver för brottet.

Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna användas för att förhindra brott.

24§14

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska granskas snarast möjligt. I fråga om sådan granskning tillämpas 12 §

första stycket.

 

 

 

 

 

 

Upptagningar och uppteckningar

Upptagningar och uppteckningar

som avses i första stycket ska, i de

som avses i första stycket ska

delar de är av betydelse från

bevaras till dess de förunder-

brottsutredningssynpunkt, bevaras

sökningar där de använts har lagts

till dess

förundersökningen

har

ned eller avslutats eller, om åtal

lagts ned eller avslutats eller, om

väckts, målet eller målen har

åtal väckts, målet har avgjorts

avgjorts slutligt. I de delar som

slutligt. I de delar som upptag-

upptagningarna

och

uppteck-

ningarna och uppteckningarna är av

ningarna är av betydelse för att

betydelse

för

att

förhindra

förhindra förestående brott ska de

förestående brott ska de bevaras så

bevaras så länge det behövs för att

länge det behövs för att förhindra

förhindra brott.

 

 

brott. De ska därefter förstöras.

 

 

 

Trots andra stycket får brotts-

När uppgifter inte längre ska

utredande

myndigheter

behandla

bevaras enligt andra stycket ska de

uppgifter

från

upptagningar

och

förstöras. Om

den

misstänkte

uppteckningar i enlighet med vad

medger det får de förstöras

som är särskilt föreskrivet i lag.

tidigare.

 

 

Uppgifter från hemlig rums-

 

 

 

avlyssning

får

dock

behandlas

 

 

 

endast om de rör förestående brott eller brott som avses i 23 a § andra stycket.

14Senaste lydelse 2014:1419.

Prop. 2022/23:126

27

Prop. 2022/23:126

 

 

 

 

 

 

Tillträdestillstånd

 

 

 

 

 

 

 

 

25 a §15

 

 

 

 

 

 

Vid hemlig rumsavlyssning

får

Vid hemlig kameraövervakning

 

den

verkställande

myndigheten,

eller

hemlig

rumsavlyssning

får

 

efter särskilt tillstånd, i hemlighet

den

verkställande

myndigheten,

 

skaffa sig tillträde till och installera

efter särskilt tillstånd, i hemlighet

 

tekniska hjälpmedel på en plats

skaffa sig tillträde till och

 

som annars skyddas mot intrång.

installera tekniska hjälpmedel på

 

Ett sådant tillstånd får avse endast

en plats som annars skyddas mot

 

den plats som ska avlyssnas eller,

intrång.

 

 

 

 

 

om det finns särskilda skäl, en plats

 

 

 

 

 

 

 

som direkt angränsar till den

 

 

 

 

 

 

 

platsen. Ett tillstånd att skaffa sig

 

 

 

 

 

 

 

tillträde till en sådan angränsande

 

 

 

 

 

 

 

plats får dock inte avse någon

 

 

 

 

 

 

 

annan stadigvarande bostad än den

 

 

 

 

 

 

 

misstänktes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en plats ska bli föremål för

Ett tillträdestillstånd enligt första

 

både

hemlig rumsavlyssning

och

stycket får endast avse den plats

 

hemlig kameraövervakning, får ett

som ska övervakas eller avlyssnas

 

särskilt

tillstånd

enligt första

eller, om det finns särskilda skäl, en

 

stycket

meddelas

 

även

för

plats som direkt angränsar till den

 

kameraövervakningen.

Detta

får

platsen. Ett tillstånd att skaffa sig

 

dock inte avse tillträde för

tillträde till en sådan angränsande

 

installation av tekniska hjälpmedel

plats får dock inte avse någon

 

i någons stadigvarande bostad.

 

annan stadigvarande bostad än den

 

 

 

 

 

 

 

misstänktes. Ett tillstånd som avser

 

 

 

 

 

 

 

hemlig

kameraövervakning

får

 

 

 

 

 

 

 

aldrig avse tillträde för installation

 

 

 

 

 

 

 

av tekniska hjälpmedel i någons

 

 

 

 

 

 

 

stadigvarande bostad.

 

 

Om ett tillstånd enligt första eller

Om ett tillträdestillstånd avser ett

 

andra stycket avser ett fordon, får

fordon,

får

den

verkställande

 

den verkställande myndigheten, om

myndigheten,

om

det behövs,

 

det behövs, tillfälligt flytta fordonet

tillfälligt flytta fordonet i samband

 

i samband med tillträdet.

 

med tillträdet.

 

 

 

 

Om ett tekniskt hjälpmedel har

Om ett tekniskt hjälpmedel har

 

installerats med stöd av ett tillstånd

installerats med stöd av ett

 

enligt första eller andra stycket, ska

tillträdestillstånd, ska hjälpmedlet

 

hjälpmedlet tas bort eller göras

tas bort eller göras obrukbart så

 

obrukbart så snart som möjligt efter

snart som möjligt efter det att tiden

 

det att tiden för tillståndet har gått

för tillståndet har gått ut eller

 

ut eller tillståndet har upphävts.

 

tillståndet har upphävts.

 

 

När ett beslut om hemlig rums-

När ett beslut om hemlig kamera-

 

avlyssning eller hemlig kamera-

övervakning eller hemlig rums-

 

övervakning verkställs får olägen-

avlyssning verkställs får olägenhet

 

het

eller

skada inte

förorsakas

 

 

 

 

 

 

28

15 Senaste lydelse 2014:1419.

 

 

 

 

 

 

 

 

utöver vad som är absolut

eller skada inte förorsakas utöver Prop. 2022/23:126

nödvändigt.

vad som är absolut nödvändigt.

 

Offentligt ombud

 

 

 

26 §

 

 

 

 

Offentliga

ombud ska

bevaka

 

enskildas

integritetsintressen i

 

ärenden hos domstol om hemlig

 

avlyssning

av

elektronisk

 

kommunikation, hemlig kamera-

 

övervakning

och

hemlig

rums-

avlyssning.

Ett offentligt ombud har rätt att ta del av det som förekommer i ärendet, yttra sig i ärendet och överklaga rättens beslut.

Underrättelse till enskild

31§16

Den som är eller har varit misstänkt för brott ska, om inte annat följer av 33 §, underrättas om sådan hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning som han eller hon har utsatts för.

Om avlyssning eller övervakning

Om avlyssning eller övervakning

av elektronisk kommunikation har

av elektronisk kommunikation har

avsett

ett

telefonnummer

eller

avsett ett telefonnummer eller en

annan adress eller en viss

annan adress eller en viss

elektronisk

kommunikations-

elektronisk

kommunikations-

utrustning som innehas av någon

utrustning som innehas av någon

annan än den misstänkte, ska även

annan än den misstänkte, ska även

innehavaren

underrättas.

Detta

innehavaren

underrättas. Detta

gäller dock inte om annat följer av

gäller dock inte om annat följer av

33 § eller inhämtning har skett med

33 § eller inhämtning har skett med

stöd av

20 § andra stycket och

stöd av 19 b § och integritets-

integritetsintrånget för den enskilde

intrånget för den enskilde kan antas

kan antas vara ringa.

 

vara ringa.

 

Om kameraövervakning eller rumsavlyssning har avsett en plats som

innehas av någon annan än den misstänkte och som allmänheten inte har tillträde till, ska även innehavaren av platsen underrättas om inte annat följer av 33 §.

En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för

 

utredningen, dock senast en månad efter det att förundersökningen

 

avslutades.

 

En underrättelse behöver inte lämnas till den som enligt 23 kap. 18 §,

 

18 a §, 24 kap. 9 a § eller på något annat sätt redan har fått del av eller

 

16 Senaste lydelse 2017:176.

29

Prop. 2022/23:126 tillgång till uppgifterna. Någon underrättelse behöver inte heller lämnas om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse.

 

Behörig domstol för prövning av

 

vissa frågor om hemliga

 

 

tvångsmedel

 

 

34 §17

 

 

 

 

Frågor om tillstånd till hemlig

Frågor om tillstånd till hemlig

avlyssning av elektronisk kom-

avlyssning av elektronisk kom-

munikation, hemlig övervakning av

munikation,

hemlig övervakning

elektronisk kommunikation, hem-

av

elektronisk kommunikation,

lig kameraövervakning, hemlig

hemlig

 

kameraövervakning,

rumsavlyssning eller kvarhållande

hemlig

rumsavlyssning

eller

av försändelse enligt 9 § eller 9 a §

kvarhållande av försändelse enligt

andra stycket får vid förunder-

9 § eller 9 a § andra stycket får vid

sökning om brott som avses i 18 §

en

förundersökning om följande

andra stycket 2–7 eller försök,

brott, utöver av domstol som

förberedelse eller stämpling till ett

föreskrivs

i

19 kap., prövas av

sådant brott, om en sådan gärning

Stockholms tingsrätt:

 

är belagd med straff, utöver av

 

 

 

 

 

domstol som föreskrivs i 19 kap.,

 

 

 

 

 

prövas av Stockholms tingsrätt.

 

 

 

 

 

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brotts- balken,

2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, grov allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot med- borgerlig frihet enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, utlands- spioneri, grovt utlandsspioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller olovlig

underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6,

30

17 Senaste lydelse 2022:1215.

6 a, 6 b, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b § Prop. 2022/23:126 brottsbalken,

5.företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshem- ligheter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en främmande makts räkning,

6.terroristbrott, deltagande i en terroristorganisation, samröre med en terroristorganisation, finan- siering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, offentlig upp- maning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig

brottslighet, utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet eller resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet enligt 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § terroristbrottslagen (2022:666), eller

7.försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses i 1–6, om en sådan gärning är belagd med straff.

Dokumentation

35 §

Beslut och åtgärder som rör hemliga tvångsmedel enligt detta kapitel ska dokumenteras.

1.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.

3.För uppgifter från tvångsmedel som har verkställts före ikraft- trädandet gäller 27 kap. 23 a och 24 §§ i den äldre lydelsen.

31

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 28 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.1 ska upphöra att gälla vid utgången av september 2023.

1Senaste lydelse av 28 § 2020:63.

32

En ansökan om hemlig rums- avlyssning av någon som befinner sig i Sverige handläggs av åklagare. Åklagaren ska genast pröva om det finns förutsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens tillstånd eller, när det får ske enligt

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 25 b och 28 a §§ lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4kap. 25 b §1

Tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i form av omedelbar överföring av meddelanden eller uppgifter om meddelanden får lämnas i Sverige enligt denna paragraf.

Tekniskt bistånd lämnas på ansökan av en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller av Island eller Norge, om

1.avlyssningen eller övervakningen avser någon som befinner sig i en av dessa stater,

2.ansökan innehåller en bekräftelse på att ett beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i en brottsutredning har meddelats i den ansökande staten, och

3.omedelbar överföring av meddelanden eller uppgifter om meddelanden kan ske under betryggande former till den ansökande staten.

Av ansökan ska det framgå under vilken tid åtgärden önskas. Ansökan ska vidare innehålla sådana uppgifter som behövs för att åtgärden ska kunna genomföras. Om den person som ansökan avser inte befinner sig i den ansökande staten, ska det också framgå av ansökan att ett sådant tillstånd som avses i 26 a § har lämnats av den stat där personen finns.

Ansökan ska prövas av åklagare.

Ansökan ska prövas av åklagare.

För beslutet om tekniskt bistånd

För beslutet om tekniskt bistånd

tillämpas 27 kap. 18 § första och

tillämpas 27 kap. 18 §, 19 § första

tredje styckena, 19 § första stycket,

stycket,

21 § andra

och

tredje

20 § tredje stycket, 21 § andra och

styckena,

21 b § och

23 §

rätte-

tredje styckena samt 23 § rätte-

gångsbalken.

 

 

gångsbalken.

 

 

 

 

Om omedelbar överföring av meddelanden sker, får upptagning eller uppteckning inte göras i Sverige.

28 a §2

En ansökan om hemlig rums- avlyssning av någon som befinner sig i Sverige handläggs av åklagare. Åklagaren ska genast pröva om det finns förutsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens tillstånd.

1

Senaste lydelse 2012:284.

33

2

Senaste lydelse 2014:1424.

Prop. 2022/23:126

27 kap.

21 a §

rättegångsbalken,

 

själv besluta om åtgärden.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt 27 kap.

24 § rättegångsbalken.

 

 

 

Upptagningar och uppteckningar

Om åklagaren har fattat beslut

får bevaras efter det att ärendet om

enligt första stycket, ska åter-

rättslig hjälp har avslutats och åter-

redovisning enligt 2 kap. 17 § ske

redovisning skett enligt 2 kap. 17 §

först sedan rätten har fattat beslut

endast om detta är tillåtet enligt

om hemlig rumsavlyssning. Upp-

27 kap. 24 § rättegångsbalken.

tagningar och

uppteckningar får

 

bevaras efter det att ärendet om

 

rättslig hjälp har avslutats och

 

återredovisning skett enligt 2 kap.

 

17 § endast om detta är tillåtet

 

enligt

27 kap.

24 § rättegångs-

 

balken.

 

 

Ifråga om underrättelse till en enskild enligt 27 kap. 31–33 §§ rättegångsbalken ska bestämmelserna i 4 kap. 25 § tredje stycket denna lag tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

34

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) Prop. 2022/23:126 om åtgärder för att förhindra vissa särskilt

allvarliga brott

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

dels att 1–6, 8, 10, 12–14, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 6 b och 19 §§, av följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2023:260

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

Tillstånd

till

hemlig avlyssning

Ett

tillstånd

till

hemlig

av elektronisk

kommunikation

avlyssning

av

elektronisk

enligt

27 kap. 18 § första stycket

kommunikation enligt 27 kap. 18 §

rättegångsbalken,

hemlig

över-

första

stycket

rättegångsbalken,

vakning av elektronisk kom-

hemlig

övervakning

av

elektronisk

munikation

enligt

27 kap.

19 §

kommunikation enligt 27 kap. 19 §

första och andra styckena rätte-

rättegångsbalken, hemlig kamera-

gångsbalken eller hemlig kamera-

övervakning enligt 27 kap. 20 a §

övervakning enligt

27 kap. 20 a §

rättegångsbalken eller postkontroll

första stycket rättegångsbalken får

enligt 4 § får beviljas om det med

meddelas om det med hänsyn till

hänsyn till omständigheterna finns

omständigheterna finns en påtaglig

en påtaglig risk för att en person

risk för att en person kommer att

kommer att

utöva

brottslig

utöva

brottslig

verksamhet

som

verksamhet som innefattar

innefattar

1.sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,

2.mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, grov allmän- farlig ödeläggelse, kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplats- sabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3.uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4.högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 6 a, 6 b eller 8 § eller 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b § andra stycket brottsbalken,

5.företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshemlig- heter, om det finns anledning att anta att den brottsliga verksamheten kommer att utövas på uppdrag av eller understödjas av en främmande makt eller av någon som kommer att agera för en främmande makts räkning,

6.terroristbrott, deltagande i en terroristorganisation, grovt brott, samröre med en terroristorganisation, grovt brott, finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, eller utbildning

för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, enligt 4 §, 4 a §

35

 

Prop. 2022/23:126 tredje stycket, 5 § tredje stycket, 6 § tredje stycket, 7 § tredje stycket, 8 § tredje stycket eller 9 § tredje stycket terroristbrottslagen (2022:666), eller

7. mord, dråp, grov misshandel,

7. mord,

grov

misshandel,

synnerligen

grov

misshandel,

synnerligen

grov

misshandel,

människorov eller olaga frihets-

människorov eller olaga frihets-

berövande enligt 3 kap. 1, 2 eller

berövande enligt 3 kap. 1, 2 eller

6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första

6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första

stycket brottsbalken i avsikt att

stycket brottsbalken i avsikt att

påverka offentliga organ eller den

påverka offentliga organ eller den

som yrkesmässigt bedriver nyhets-

som yrkesmässigt bedriver nyhets-

förmedling eller annan journalistik

förmedling eller annan journalistik

att vidta eller avstå från att vidta en

att vidta eller avstå från att vidta en

åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

Tillstånd enligt första stycket får

Ett tillstånd enligt första stycket

också meddelas om det finns en

får också beviljas om det finns en

påtaglig risk för att det inom en

påtaglig risk för att det inom en

organisation

eller grupp kommer

organisation

eller grupp

kommer

att utövas brottslig verksamhet som

att utövas brottslig verksamhet som

avses i första stycket och det kan

avses i första stycket och det kan

befaras att en person som tillhör

befaras att en person som tillhör

eller verkar för organisationen eller

eller verkar för organisationen eller

gruppen medvetet

kommer att

gruppen

medvetet

kommer att

främja denna verksamhet.

främja denna verksamhet.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett tillstånd till sådana tvångs-

 

 

 

medel som avses i 1 § första stycket

 

 

 

får också beviljas om

 

 

 

 

 

1. det med hänsyn till omständig-

 

 

 

heterna finns en påtaglig risk för

 

 

 

att det inom en organisation eller

 

 

 

grupp kommer att utövas brottslig

 

 

 

verksamhet som innefattar

 

 

 

 

 

a) mord,

människorov,

allmän-

 

 

 

farlig ödeläggelse eller grov all-

 

 

 

mänfarlig ödeläggelse enligt 3 kap.

 

 

 

1 §, 4 kap. 1 § första stycket eller

 

 

 

13 kap.

3 §

första

eller

tredje

 

 

 

stycket brottsbalken,

 

 

 

 

 

 

b) grovt

narkotikabrott

eller

 

 

 

synnerligen

grovt

narkotikabrott

 

 

 

enligt

3 §

narkotikastrafflagen

 

 

 

(1968:64),

 

 

 

 

 

 

 

c) grovt vapenbrott eller

syn-

 

 

 

nerligen

grovt vapenbrott

enligt

 

 

 

9 kap. 1 a § vapenlagen (1996:67),

 

 

 

d) grov narkotikasmuggling, syn-

 

 

 

nerligen

grov narkotikasmuggling,

36

 

 

grov vapensmuggling, synnerligen

Hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation enligt 1 eller 1 a § får endast avse ett telefonnummer eller en annan adress eller en viss
elektronisk kommunikations- utrustning som
1. under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den person som avses i 1 eller 1 a § eller annars kan antas ha använts eller komma att användas av honom eller henne, eller
2. det finns synnerlig anledning att anta att den person som avses i 1 eller 1 a § under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

grov

vapensmuggling,

grov Prop. 2022/23:126

smuggling av explosiv vara eller

synnerligen grov

smuggling av

explosiv vara enligt

6

§ tredje eller

fjärde

stycket, 6 a §

tredje

eller

fjärde stycket eller 6 b § tredje eller

fjärde

stycket lagen

(2000:1225)

om straff för smuggling, eller

 

e)grovt brott eller synnerligen grovt brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och

2. det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att främja denna verksamhet.

2 §1

Hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation och hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation enligt 1 § får endast avse

1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk

kommunikationsutrustning som under den tid tillståndet avser innehas eller har innehafts av den person som avses i 1 § eller annars kan antas ha använts eller komma att användas av honom eller henne, eller

2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den person som avses i 1 § under den tid tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

1 Senaste lydelse 2014:1421.

37

Hemlig kameraövervakning enligt 1 eller 1 a § får endast avse
1. en plats där den person som avses i 1 eller 1 a § kan antas komma att uppehålla sig, eller
2. en plats där den brottsliga verksamheten som avses i 1 eller 1 a § kan antas komma att utövas eller en nära omgivning till denna plats.

Prop. 2022/23:126

3 §2

Hemlig kameraövervakning enligt 1 § får endast avse

1.en plats där den person som avses i 1 § kan antas komma att uppehålla sig, eller

2.en plats där den brottsliga verksamheten som avses i 1 § kan antas komma att utövas eller en nära omgivning till denna plats.

4 §

Under de förutsättningar som anges i 1 § får tillstånd meddelas att undersöka, öppna och granska brev, telegram, paket eller andra försändelser som finns hos ett befordringsföretag.

I det tillstånd som avses i första stycket kan rätten förordna att en försändelse som avses i tillståndet och som ankommer till ett befordringsföretag ska hållas kvar till dess att den närmare har under- sökts, öppnats eller granskats. Förordnandet ska innehålla en underrättelse om att meddelande om åtgärden inte får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan tillstånd av den som har begärt åtgärden.

Med postkontroll avses i denna lag att en försändelse som finns hos ett befordringsföretag hålls kvar till dess att den har undersökts, öppnats eller granskats.

5 §

Tillstånd enligt denna lag får meddelas endast om

1.åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra sådan brottslig verksamhet som avses i 1 §, och

2.skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som avses

i1 § eller för något annat motstående intresse.

Ett tillstånd enligt denna lag får beviljas endast om

1.åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra sådan brottslig verksamhet som avses i 1 eller 1 a §, och

2.skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den person som avses i 1 eller 1 a § eller för något annat motstående intresse.

38

2Senaste lydelse 2014:1421.

6 §3

Prop. 2022/23:126

Frågan om tillstånd till tvångs-

Frågor om tillstånd till tvångs-

 

medel enligt 1–5 §§ prövas av

medel prövas av rätten på ansökan

 

Stockholms tingsrätt. Frågan tas

av åklagaren.

 

upp på ansökan av åklagaren.

 

 

Vid tillståndsprövningen ska vad som föreskrivs om offentliga ombud i 27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken tillämpas.

Frågor om tillstånd till tvångsmedel enligt 1 § prövas av Stockholms tingsrätt. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före- skrifter om vilka tingsrätter som får pröva en ansökan om tillstånd till tvångsmedel enligt 1 a §.

Vid tillståndsprövningen ska det som föreskrivs om offentliga ombud i 27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken tillämpas.

6 b §

När rätten har beslutat i frågor om tillstånd till tvångsmedel enligt 1 a § ska den skyndsamt underrätta Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden om beslutet.

8 §4

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det anges 1. vilket eller vilka tvångsmedel som får användas,

2. vilken eller vilka av punkterna

2. vilken brottslig verksamhet

i 1 § första stycket 1–7 som ligger

enligt 1 eller 1 a § som ligger till

till grund för tillståndet, och

grund för tillståndet, och

3. under vilken tid tillståndet gäller.

I ett beslut om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kom- munikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska det, förutom de uppgifter som framgår av första stycket, anges

1.vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk kommunikationsutrustning tillståndet avser, och

2.om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät.

I ett beslut om tillstånd till hemlig kameraövervakning ska, förutom de uppgifter som framgår av första stycket, den plats anges som tillståndet avser.

I ett beslut om tillstånd till post- kontroll ska det, förutom de upp- gifter som framgår av första stycket, anges

3

Senaste lydelse 2014:1421.

39

4

Senaste lydelse 2014:1421.

Prop. 2022/23:126

1. vilka

försändelser

som

 

tillståndet omfattar, och

 

 

2. att information om åtgärden

 

inte får lämnas till någon utan

 

medgivande av den som har

 

begärt åtgärden.

 

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det, när det finns skäl till detta, också i övrigt anges villkor för att tillgodose intresset av att enskildas

personliga integritet inte kränks i onödan.

 

 

 

 

 

 

 

10 §5

 

 

 

Om det inte längre finns skäl för

Om det inte längre finns skäl för

ett tillstånd till tvångsmedels-

ett tillstånd till tvångsmedels-

användning enligt denna lag, ska

användning enligt denna lag, ska

åklagaren

eller

rätten omedelbart

åklagaren

eller

rätten omedelbart

häva beslutet om tillstånd. Polis-

upphäva

beslutet om

tillstånd.

myndigheten

eller

Säkerhets-

Polismyndigheten,

Säkerhets-

polisen ska omedelbart

underrätta

polisen

eller

Tullverket ska

åklagaren

om omständigheter

som

omedelbart underrätta

åklagaren

har betydelse för om beslutet ska

om omständigheter som har bety-

hävas.

 

 

 

 

delse för om beslutet ska upphävas.

 

 

 

 

12 §6

 

 

 

Om det vid tvångsmedels-

Åklagare får besluta att uppgifter

användning enligt denna lag har

som har kommit fram vid

kommit fram uppgifter om annan

användning av tvångsmedel enligt

förestående brottslig verksamhet än

denna lag får användas för ett

den som omfattas av tillstånd enligt

annat ändamål än det som har

1 §, får uppgifterna användas för

legat till grund för tillståndet.

att förhindra brott.

 

 

 

 

 

 

Om det har kommit fram

 

 

 

 

uppgifter om brott, får uppgifterna

 

 

 

 

användas för att utreda brottet

 

 

 

 

endast om det är fråga om

 

 

 

 

 

1. brott

som

anges i

1 §

eller

 

 

 

 

försök, förberedelse eller stämpling

 

 

 

 

till ett sådant brott, om en sådan

 

 

 

 

gärning är belagd med straff, eller

 

 

 

 

2. annat

brott, om

det

är

 

 

 

 

föreskrivet fängelse i tre år eller däröver för brottet.

13 §7

En upptagning eller uppteckning En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig som har gjorts vid hemlig avlyssning av elektronisk kom- avlyssning av elektronisk kom-

 

5

Senaste lydelse 2014:1421.

 

6

Senaste lydelse 2014:1421.

40

7

Senaste lydelse 2014:1421. Ändringen innebär bl.a. att tredje

stycket tas bort.

munikation, hemlig övervakning av

munikation, hemlig övervakning av Prop. 2022/23:126

elektronisk kommunikation

eller

elektronisk

kommunikation

eller

hemlig

kameraövervakning

ska

hemlig kameraövervakning

ska

granskas

snarast

möjligt.

granskas

snarast

möjligt.

Granskningen får utföras endast av

Granskningen får utföras av rätten,

rätten, en åklagare, Säkerhets-

en åklagare,

Säkerhetspolisen,

polisen

eller

Polismyndigheten.

Polismyndigheten eller Tullverket.

Efter anvisning av rätten, en

Efter anvisning av rätten, en

åklagare eller någon av de nämnda

åklagare eller någon av de nämnda

myndigheterna

får

granskningen

myndigheterna

får

granskningen

utföras även av en sakkunnig eller

även utföras av en sakkunnig eller

någon annan som har anlitats i

någon annan som har anlitats i

ärendet.

 

 

 

 

ärendet.

 

 

 

 

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att förhindra förestående brott, bevaras så länge det behövs för att förhindra brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna innehåller sådana uppgifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda brott ska de bevaras till dess att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal har väckts, målet har avgjorts slutligt. De ska därefter förstöras.

Trots

andra

stycket

får

 

 

brottsutredande

myndigheter

 

 

behandla uppgifter från upptag-

 

 

ningar

och

uppteckningar

i

 

 

enlighet med vad som är särskilt

 

 

föreskrivet i lag om uppgifterna rör

 

 

förestående brott eller brott som

 

 

avses i 12 § andra stycket.

 

 

 

 

 

 

 

14 §8

 

En försändelse som omfattas av

En försändelse som omfattas av

tillstånd enligt 4 § får undersökas,

ett tillstånd till postkontroll får

öppnas eller granskas av rätten, en

undersökas, öppnas eller granskas

åklagare,

Säkerhetspolisen eller

av rätten, en åklagare, Säkerhets-

Polismyndigheten. Efter anvisning

polisen, Polismyndigheten eller Tull-

av rätten, en åklagare eller någon av

verket. Efter anvisning av rätten, en

de nämnda

myndigheterna

får

åklagare eller någon av de nämnda

granskningen utföras även av en

myndigheterna

får granskningen

sakkunnig eller någon annan som

även utföras av en sakkunnig eller

har anlitats i ärendet. Försändelsen

någon annan som har anlitats i

ska undersökas snarast möjligt. När

ärendet. Försändelsen ska under-

undersökningen har slutförts, ska en

sökas snarast möjligt. När under-

försändelse som finns hos ett

sökningen har

slutförts, ska

befordringsföretag

sändas till

den

försändelsen sändas till den som

som försändelsen är ställd till, om

försändelsen är ställd till, om den

försändelsen inte tas i beslag.

 

inte tas i beslag.

 

8 Senaste lydelse 2014:1421.

41

Prop. 2022/23:126

42

 

16 §9

 

 

Den som har varit utsatt för en

Den som har varit utsatt för en

åtgärd enligt 1 § första stycket 7 ska

åtgärd enligt 1 § första stycket 7 eller

underrättas

om åtgärden. Om

1 a § ska underrättas om åtgärden.

åtgärden har avsett ett telefon-

Om åtgärden har avsett ett telefon-

nummer eller annan adress, en viss

nummer eller en annan adress, en

elektronisk

kommunikations-

viss

elektronisk kommunikations-

utrustning eller en plats som

utrustning eller en plats som innehas

innehas av någon annan, ska även

av någon annan, ska även han eller

han eller hon underrättas. Vid

hon

underrättas.

Vid hemlig

hemlig kameraövervakning behöver

kameraövervakning

behöver dock

dock innehavaren av en plats som

innehavaren av en plats som

allmänheten har tillträde till inte

allmänheten har tillträde till inte

underrättas.

 

underrättas.

 

Underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske efter det att det ärende som åtgärden vidtogs i avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan har fått del av eller tillgång till uppgifterna. En underrättelse behöver inte heller lämnas om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse.

17§10

En underrättelse enligt 16 § ska

En underrättelse enligt 16 § ska

innehålla

uppgifter

om vilket

innehålla

uppgifter

om vilket

tvångsmedel som har använts och

tvångsmedel som har använts och

om tiden för åtgärden. Vid hemlig

om tiden för åtgärden. Vid hemlig

avlyssning

av

 

elektronisk

avlyssning

av

 

elektronisk

kommunikation och hemlig övervak-

kommunikation och hemlig övervak-

ning av elektronisk kommunikation

ning av elektronisk kommunikation

ska underrättelsen

även innehålla

ska underrättelsen

även innehålla

uppgift om

vilket

telefonnummer

uppgift om

vilket

telefonnummer

eller annan adress eller vilken

eller annan adress eller vilken

elektronisk

kommunikations-

elektronisk

kommunikations-

utrustning som åtgärden har avsett.

utrustning som åtgärden har avsett.

Vid hemlig kameraövervakning ska

Vid hemlig kameraövervakning ska

underrättelsen även

innehålla en

underrättelsen även

innehålla

uppgift om vilken plats som har

uppgift om vilken plats som har

övervakats. Den som har varit

övervakats. Den som har varit

utsatt för en åtgärd enligt 1 § första

utsatt för en åtgärd enligt 1 § första

stycket 7 ska få uppgift om vilken

stycket 7 eller 1 a § ska få uppgift

misstanke som har legat till grund

om vilken misstanke som har legat

för åtgärden. Den som inte är eller

till grund för åtgärden. Den som

har varit misstänkt ska få uppgift

inte är eller har varit misstänkt ska

om detta.

 

 

 

få uppgift om detta.

 

 

9Senaste lydelse 2014:1421.

10Senaste lydelse 2014:1421.

19 §

Beslut och åtgärder som rör tvångsmedel enligt denna lag ska dokumenteras.

1.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

2.För uppgifter från tvångsmedel som har verkställts före ikraft- trädandet gäller 12 och 13 §§ i den äldre lydelsen.

Prop. 2022/23:126

43

Prop. 2022/23:126 2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:979)

 

om åtgärder för att förhindra vissa särskilt

 

allvarliga brott

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott1

dels att 1 a och 6 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 2.4

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

2 §2

 

 

Hemlig avlyssning av elektronisk

Hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation

 

och

hemlig

kommunikation

och

hemlig

övervakning

av

elektronisk

övervakning

av

elektronisk

kommunikation enligt 1 eller 1 a §

kommunikation

enligt

1 § får

får endast avse ett telefonnummer

endast avse ett telefonnummer eller

eller en annan adress eller en viss

en annan adress eller en viss

elektronisk

kommunikations-

elektronisk

kommunikations-

utrustning som

 

 

 

utrustning som

 

 

1. under den tid som tillståndet

1. under den tid som tillståndet

avser innehas eller har innehafts av

avser innehas eller har innehafts av

den person som avses i 1 eller 1 a §

den person som avses i 1 § eller

eller annars kan antas ha använts

annars kan antas ha använts eller

eller komma att användas av

komma att användas av honom

honom eller henne, eller

 

eller henne, eller

 

 

2. det finns synnerlig

anledning

2. det finns synnerlig anledning

att anta att den person som avses i 1

att anta att den person som avses i

eller 1 a § under

den

tid som

1 § under den tid som tillståndet

tillståndet avser har kontaktat eller

avser har kontaktat eller kommer

kommer att kontakta.

 

att kontakta.

 

 

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får

 

anses vara av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

 

 

 

3 §3

 

 

 

Hemlig

kameraövervakning

Hemlig

kameraövervakning

 

enligt 1 eller 1 a § får endast avse

enligt 1 § får endast avse

 

 

1. en plats där den person som

1. en plats där den person som

 

avses i 1 eller 1 a § kan antas

avses i 1 § kan antas komma att

 

komma att uppehålla sig, eller

uppehålla sig, eller

 

 

2. en plats

där den brottsliga

2. en plats

där den brottsliga

 

verksamheten som avses i 1 eller

verksamheten som avses i 1 § kan

 

1

Senaste lydelse av

 

 

 

1 a § 2023:000

 

 

 

 

6 b § 2023:000.

 

 

 

44

2

Senaste lydelse 2023:000.

 

 

3

Senaste lydelse 2023:000.

 

 

1 a § kan antas komma att utövas eller en nära omgivning till denna plats.

antas komma att utövas eller en Prop. 2022/23:126 nära omgivning till denna plats.

5 §4

Ett tillstånd enligt denna lag får beviljas endast om

1. åtgärden är av synnerlig vikt

1. åtgärden är av synnerlig vikt

för att förhindra sådan brottslig

för att förhindra sådan brottslig

verksamhet som avses i 1 eller 1 a §,

verksamhet som avses i 1 §, och

och

 

2. skälen för åtgärden uppväger

2. skälen för åtgärden uppväger

det intrång eller men i övrigt som

det intrång eller men i övrigt som

åtgärden innebär för den person

åtgärden innebär för den person

som avses i 1 eller 1 a § eller för

som avses i 1 § eller för något annat

något annat motstående intresse.

motstående intresse.

6 §5

Frågor om tillstånd till tvångsmedel prövas av rätten på ansökan av

åklagaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor

om

tillstånd

till

Frågor

om

tillstånd

till

tvångsmedel enligt 1 § prövas av

tvångsmedel enligt 1 § prövas av

Stockholms

tingsrätt.

Regeringen

Stockholms tingsrätt.

 

kan med

stöd

av

8 kap.

7 §

 

 

 

 

regeringsformen

meddela

före-

 

 

 

 

skrifter om vilka tingsrätter som får

 

 

 

 

pröva en ansökan om tillstånd till

 

 

 

 

tvångsmedel enligt 1 a §.

Vid tillståndsprövningen ska det som föreskrivs om offentliga ombud i 27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken tillämpas.

8 §6

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det anges 1. vilket eller vilka tvångsmedel som får användas,

2. vilken brottslig verksamhet

2. vilken brottslig verksamhet

enligt 1 eller 1 a § som ligger till

enligt 1 § som ligger till grund för

grund för tillståndet, och

tillståndet, och

3. under vilken tid tillståndet gäller.

 

I ett beslut om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kom- munikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska det, förutom de uppgifter som framgår av första stycket, anges

1.vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk kommunikationsutrustning tillståndet avser, och

2.om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät.

4

Senaste lydelse 2023:000.

 

5

Senaste lydelse 2023:000.

45

6

Senaste lydelse 2023:000.

Prop. 2022/23:126

46

I ett beslut om tillstånd till hemlig kameraövervakning ska, förutom de uppgifter som framgår av första stycket, den plats anges som tillståndet avser.

I ett beslut om tillstånd till postkontroll ska det, förutom de uppgifter som framgår av första stycket, anges

1.vilka försändelser som tillståndet omfattar, och

2.att information om åtgärden inte får lämnas till någon utan medgivande av den som har begärt åtgärden.

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det, när det finns skäl till detta, också i övrigt anges villkor för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte kränks i onödan.

 

 

 

 

 

 

10 §7

 

 

 

 

Om det inte längre finns skäl för

Om det inte längre finns skäl för

ett tillstånd till tvångsmedels-

ett tillstånd till tvångsmedels-

användning enligt denna lag, ska

användning enligt denna lag, ska

åklagaren

eller rätten omedelbart

åklagaren

eller rätten omedelbart

upphäva

beslutet

om

tillstånd.

upphäva

beslutet om

tillstånd.

Polismyndigheten,

Säkerhetspolis-

Polismyndigheten eller

Säkerhets-

en eller Tullverket ska omedelbart

polisen ska omedelbart underrätta

underrätta åklagaren om omständig-

åklagaren

om omständigheter som

heter som har betydelse för om

har betydelse för om beslutet ska

beslutet ska upphävas.

 

 

upphävas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §8

 

 

 

 

En upptagning eller uppteckning

En upptagning eller uppteckning

som har gjorts vid hemlig

som har gjorts vid hemlig

avlyssning av elektronisk kom-

avlyssning av elektronisk kom-

munikation, hemlig övervakning av

munikation, hemlig övervakning av

elektronisk

kommunikation

eller

elektronisk

kommunikation

eller

hemlig

kameraövervakning

ska

hemlig kameraövervakning

ska

granskas

 

snarast

möjligt.

granskas

 

snarast

möjligt.

Granskningen får utföras av rätten,

Granskningen får utföras av rätten,

en åklagare,

Säkerhetspolisen,

en åklagare, Säkerhetspolisen eller

Polismyndigheten eller Tullverket.

Polismyndigheten. Efter anvisning

Efter anvisning av rätten, en

av rätten, en åklagare eller någon av

åklagare eller någon av de nämnda

de nämnda

myndigheterna

får

myndigheterna

får

granskningen

granskningen även utföras av en

även utföras av en sakkunnig eller

sakkunnig eller någon annan som

någon annan

som

har

anlitats i

har anlitats i ärendet.

 

 

ärendet.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att förhindra förestående brott, bevaras så länge det behövs för att förhindra brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna innehåller sådana uppgifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda brott ska de bevaras till dess att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal har väckts, målet har avgjorts slutligt. De ska därefter förstöras.

7Senaste lydelse 2023:000.

8Senaste lydelse 2023:000.

 

 

14 §9

 

En försändelse som omfattas av

En försändelse som omfattas av

ett tillstånd till postkontroll får

ett tillstånd till postkontroll får

undersökas, öppnas eller granskas

undersökas, öppnas eller granskas

av rätten, en åklagare, Säkerhets-

av rätten, en åklagare, Säkerhets-

polisen,

Polismyndigheten

eller

polisen eller

Polismyndigheten.

Tullverket. Efter anvisning av rätten,

Efter anvisning av rätten, en

en åklagare eller någon av de

åklagare eller någon av de nämnda

nämnda

myndigheterna

får

myndigheterna

får granskningen

granskningen även utföras av en

även utföras av en sakkunnig eller

sakkunnig eller någon annan som

någon annan som har anlitats i

har anlitats i ärendet. Försändelsen

ärendet. Försändelsen ska under-

ska undersökas snarast möjligt. När

sökas snarast möjligt. När under-

undersökningen har slutförts,

ska

sökningen har

slutförts, ska

försändelsen sändas till den som

försändelsen sändas till den som

försändelsen är ställd till, om den

försändelsen är ställd till, om den

inte tas i beslag.

 

inte tas i beslag.

 

16§10

Den som har varit utsatt för en

Den som har varit utsatt för en

åtgärd enligt 1 § första stycket 7 eller

åtgärd enligt 1 § första stycket 7 ska

1 a § ska underrättas om åtgärden.

underrättas om

åtgärden.

Om

Om åtgärden har avsett ett telefon-

åtgärden har avsett ett telefon-

nummer eller en annan adress, en

nummer eller en annan adress, en

viss

elektronisk kommunikations-

viss

elektronisk kommunikations-

utrustning eller en plats som innehas

utrustning eller en plats som innehas

av någon annan, ska även han eller

av någon annan, ska även han eller

hon

underrättas.

Vid hemlig

hon

underrättas.

Vid hemlig

kameraövervakning

behöver dock

kameraövervakning behöver

dock

innehavaren av en plats som

innehavaren av en plats som

allmänheten har tillträde till inte

allmänheten har tillträde till inte

underrättas.

 

underrättas.

 

 

Underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske efter det att det ärende som åtgärden vidtogs i avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan har fått del av eller tillgång till uppgifterna. En underrättelse behöver inte heller lämnas om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse.

17§11

En underrättelse enligt 16 § ska

En underrättelse enligt 16 § ska

innehålla

uppgifter

om vilket

innehålla

uppgifter

om vilket

tvångsmedel som har använts och

tvångsmedel som har använts och

om tiden för åtgärden. Vid hemlig

om tiden för åtgärden. Vid hemlig

avlyssning

av

elektronisk

avlyssning

av

elektronisk

kommunikation och hemlig övervak-

kommunikation och hemlig övervak-

ning av elektronisk kommunikation

ning av elektronisk kommunikation

9Senaste lydelse 2023:000.

10Senaste lydelse 2023:000.

11Senaste lydelse 2023:000.

Prop. 2022/23:126

47

Prop. 2022/23:126 ska underrättelsen även innehålla uppgift om vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken

elektronisk kommunikations- utrustning som åtgärden har avsett. Vid hemlig kameraövervakning ska underrättelsen även innehålla uppgift om vilken plats som har övervakats. Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § första stycket 7 eller 1 a § ska få uppgift om vilken misstanke som har legat till grund för åtgärden. Den som inte är eller har varit misstänkt ska få uppgift om detta.

ska underrättelsen även innehålla uppgift om vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken

elektronisk kommunikations- utrustning som åtgärden har avsett. Vid hemlig kameraövervakning ska underrättelsen även innehålla uppgift om vilken plats som har övervakats. Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § första stycket 7 ska få uppgift om vilken misstanke som har legat till grund för åtgärden. Den som inte är eller har varit misstänkt ska få uppgift om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2028.

48

För domstolens handläggning gäller det som föreskrivs i
rättegångsbalken eller annan författning för den åtgärd som avses.

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1000) Prop. 2022/23:126

 

om en europeisk utredningsorder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § och 3 kap. 10 § lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 5 §1

Innan åklagaren utfärdar en utredningsorder ska åklagaren ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern, om utrednings- åtgärden avser

1.kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,

2.hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning, eller

3.rättsmedicinsk undersökning enligt 16 § lagen (1995:832) om obduktion m.m.

I avvaktan på domstolens beslut

I avvaktan på domstolens beslut

får

åklagaren

 

under

de

får

åklagaren

under

de

förutsättningar som anges i 27 kap.

förutsättningar som anges i 27 kap.

9 a

och 21 a §§

rättegångsbalken

9 a

och 21 a §§

rättegångsbalken

eller

17 §

lagen

(2020:62)

om

eller

17 §

lagen

(2020:62)

om

hemlig dataavläsning utfärda

en

hemlig dataavläsning

utfärda

en

utredningsorder

för kvarhållande

utredningsorder för en åtgärd som

av försändelse, hemlig avlyssning

anges i första stycket 1 eller 2.

av

elektronisk

 

kommunikation,

Åklagaren

ska

utan

dröjsmål

hemlig övervakning av elektronisk

anmäla till domstolen att en

kommunikation,

hemlig kamera-

utredningsorder har utfärdats.

 

övervakning

eller

hemlig data-

 

 

 

 

 

 

avläsning. Åklagaren ska utan dröjsmål anmäla till domstolen att en utredningsorder har utfärdats.

Innan en utredningsorder för husrannsakan, genomsökning på distans, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning utfärdas, får åklagaren enligt 28 kap. 4 § första stycket, 10 d § andra stycket och 13 § första stycket rättegångsbalken ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern.

För domstolens handläggning gäller vad som är föreskrivet i

rättegångsbalken eller annan författning för den åtgärd som avses.

1 Senaste lydelse 2022:326.

49

Prop. 2022/23:126

50

3kap. 10 §2

I avvaktan på domstolens beslut

I avvaktan på domstolens beslut

enligt

9 §

första stycket

får

enligt

9 §

första stycket

får

åklagaren, enligt de förutsättningar

åklagaren, enligt de förutsättningar

som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§

som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§

rättegångsbalken

eller 17 § lagen

rättegångsbalken

eller 17 §

lagen

(2020:62) om hemlig data-

(2020:62) om hemlig data-

avläsning, besluta att erkänna och

avläsning, besluta att erkänna och

verkställa en

utredningsorder

för

verkställa en

utredningsorder

för

kvarhållande av försändelse enligt

kvarhållande av försändelse enligt

27 kap. 9 § rättegångsbalken eller

27 kap. 9 § rättegångsbalken eller

för

hemlig

 

avlyssning

av

för

hemlig

 

avlyssning

 

av

elektronisk

 

kommunikation,

elektronisk

 

kommunikation,

hemlig övervakning av elektronisk

hemlig övervakning av elektronisk

kommunikation,

hemlig kamera-

kommunikation,

hemlig kamera-

övervakning eller hemlig data-

övervakning,

 

hemlig

rums-

avläsning.

 

 

 

 

avlyssning eller hemlig data-

 

 

 

 

 

 

avläsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

2Senaste lydelse 2020:67.

Ett tillstånd till hemlig data- avläsning som inte gäller rumsav- lyssningsuppgifter får beviljas vid en förundersökning om brott som avses i 27 kap. 18 a § andra stycket rättegångsbalken, om någon är skäligen misstänkt för brottet eller brotten och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (2020:62)

Prop. 2022/23:126

 

om hemlig dataavläsning

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning dels att 4–7, 14, 15, 17, 18 och 27–29 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 a, 4 b och 6 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1

Ett tillstånd till hemlig data- avläsning får, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen och inte annat anges i 6 § första stycket, beviljas vid en förundersökning om

1.brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

2.brott som avses i 27 kap. 18 § andra stycket 2–7 rättegångs- balken,

3.försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om en sådan gärning är belagd med straff, eller

4.annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Ett tillstånd enligt första stycket får, om inte annat anges i 5 §, endast avse ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av någon som är skäligen misstänkt för brottet.

Ett tillstånd enligt första stycket som gäller kommunikationsav- lyssnings-, kommunikationsöver- vaknings- eller platsuppgifter får, om inte annat anges i 5 §, även avse

1 Senaste lydelse 2022:328.

51

Prop. 2022/23:126 ett avläsningsbart informations- system som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Ett tillstånd enligt första stycket som gäller kameraövervaknings- uppgifter får endast avse en plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadigvarande bostad.

52

4 a §

Ett tillstånd enligt 4 § får endast avse ett avläsningsbart informa- tionssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av den misstänkte.

Ett tillstånd enligt 4 § som gäller kommunikationsavlyssnings-, kom-

munikationsövervaknings- eller platsuppgifter får även avse ett avläsningsbart informationssystem som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Ett tillstånd enligt 4 § som gäller kameraövervakningsuppgifter får endast avse en plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadig- varande bostad.

Trots tredje stycket får ett tillstånd enligt 4 § som gäller kameraövervakningsuppgifter avse den skäligen misstänkte i stället för en viss plats, om det finns särskilda skäl för det. Den hemliga dataav- läsningen får då endast användas på en plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadigvarande bostad.

5 §
Ett tillstånd till hemlig dataavläs- ning enligt 4 § som gäller kommu- nikationsövervaknings- eller plats- uppgifter får även beviljas för att utreda vem som skäligen kan miss- tänkas för ett brott som avses i 4 §. Avläsning eller upptagning av kom- munikationsövervakningsuppgifter får då endast avse förfluten tid.

4 b §

Ett tillstånd till hemlig dataavläs- ning som gäller kommunikations-

avlyssningsuppgifter får, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, även beviljas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet eller brotten vid en förundersökning om brott som avses i 27 kap. 18 b § andra stycket rättegångsbalken.

Hemlig dataavläsning enligt första stycket får endast avse ett avläsningsbart informationssystem som

1. det finns särskild anledning att anta att gärningsmannen eller någon annan som har medverkat till brottet eller brotten under den tid som tillståndet avser har använt eller kommer att använda, eller

2. det finns synnerlig anledning att anta att gärningsmannen eller någon annan som har medverkat till brottet eller brotten under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Ett tillstånd till hemlig dataavläs- ning som gäller kommunikations- övervaknings- eller platsuppgifter får, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, beviljas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet eller brotten vid en förundersökning om brott som avses i 27 kap. 19 b § andra stycket rättegångsbalken.

Hemlig dataavläsning enligt första stycket får endast avse ett avläsningsbart informationssystem som har använts vid ett brott eller i anslutning till en brottsplats vid brottstidpunkten eller som av någon annan anledning är av synnerlig vikt för utredningen.

Prop. 2022/23:126

6 §

Ett tillstånd till hemlig data- avläsning enligt 4 § som gäller

rumsavlyssningsuppgifter får endast beviljas vid en förunder- sökning om brott som avses i

Ett tillstånd till hemlig data- avläsning som gäller rums- avlyssningsuppgifter får beviljas vid en förundersökning om brott som avses i 27 kap. 20 d § andra

53

Prop. 2022/23:126 27 kap. 20 d § andra stycket rättegångsbalken.

Hemlig dataavläsning enligt första stycket får användas endast en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Om platsen är någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes, får tillstånd till hemlig dataavläsning beviljas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

Hemlig dataavläsning enligt första stycket får aldrig användas på en plats dit tillträdestillstånd enligt 13 § inte får beviljas.

54

stycket rättegångsbalken, om någon är skäligen misstänkt för brottet eller brotten och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Ett tillstånd enligt första stycket får endast avse ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av den misstänkte.

Ett tillstånd enligt första stycket får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Om platsen är någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes, får tillstånd till hemlig dataavläsning beviljas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

Trots tredje stycket får ett tillstånd enligt första stycket avse den skäligen misstänkte i stället för en viss plats, om det finns särskilda skäl för det. Den hemliga dataav- läsningen får då endast användas på en plats där det finns särskild anledning att anta att den miss- tänkte kommer att uppehålla sig. Om platsen är någon annan stadig- varande bostad än den misstänktes, får den hemliga dataavläsningen användas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

6 a §

Hemlig dataavläsning som gäller kameraövervaknings- eller rums- avlyssningsuppgifter får aldrig användas på en plats dit tillträdes-

Frågor om hemlig dataavläsning prövas av rätten på ansökan av åklagaren. En ansökan om hemlig dataavläsning enligt 9 § ska dock göras av Säkerhetspolisen.
Om ansökan avser den skäligen misstänkte enligt 4 a § fjärde stycket eller 6 § fjärde stycket, ska åklagaren i samband med ansökan föreslå sådana villkor som avses i 18 § första stycket 4.
7 §
Ett tillstånd till hemlig data- avläsning får beviljas om
1. det med hänsyn till omstän- digheterna finns en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som innefattar brott som anges i 1 § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, eller
2. det finns en påtaglig risk för att
sådan brottslig verksamhet kommer att utövas inom en orga- nisation eller grupp och det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att främja denna verksamhet.

tillstånd enligt 13 § inte får Prop. 2022/23:126 beviljas.

Ett tillstånd till hemlig data- avläsning får beviljas om det med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk för

1. att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som innefattar brott som anges i 1 § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, eller

2. att brottslig verksamhet som innefattar brott som anges i 1 § eller 1 a § den lagen kommer att utövas inom en organisation eller grupp och det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen med- vetet kommer att främja denna verksamhet.

Ett tillstånd enligt första stycket får beviljas endast om åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra sådan brottslig verksamhet som anges i det stycket.

Hemlig dataavläsning som gäller kameraövervakningsuppgifter får användas endast på en plats där den person som anges i första stycket kan antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadigvarande bostad.

Ett tillstånd får inte avse rumsavlyssningsuppgifter.

14 §2

Frågor om hemlig dataavläsning prövas av rätten på ansökan av åklagare. En ansökan om hemlig dataavläsning enligt 9 § ska dock göras av Säkerhetspolisen.

2 Senaste lydelse 2022:711.

55

Frågor om hemlig dataavläsning under en förundersökning prövas av den domstol som anges i 19 kap. rättegångsbalken. Om förunder- sökningen avser ett brott som anges i 27 kap. 34 § rättegångsbalken, får frågan även prövas av Stockholms tingsrätt.
Frågor om hemlig dataavläsning enligt 7 och 8 §§ prövas av den domstol som är behörig enligt 6 § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
Frågor om hemlig dataavläsning enligt 9 eller 10 § prövas av Stockholms tingsrätt.

Prop. 2022/23:126

56

15 §3

Frågor om hemlig dataavläsning under en förundersökning prövas av den domstol som anges i 19 kap. rättegångsbalken. Om förunder- sökningen avser brott som anges i

27 kap. 18 § andra stycket 2–7 rättegångsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott, om en sådan gärning är belagd med straff, får frågan även prövas av Stockholms tingsrätt.

Frågor om hemlig dataavläsning

enligt 7–10 §§ prövas av Stockholms tingsrätt.

 

 

 

 

17 §

 

 

 

 

Om det kan befaras att det skulle

Om det kan befaras att det skulle

medföra

en

fördröjning

av

medföra

en

fördröjning

av

väsentlig betydelse för utredningen

väsentlig betydelse för utredningen

eller

för

möjligheterna

att

eller

för

 

möjligheterna

att

förebygga, förhindra eller upptäcka

förebygga, förhindra eller upptäcka

den

brottsliga

verksamheten att

den

brottsliga

verksamheten

att

inhämta rättens tillstånd i frågor

inhämta rättens tillstånd i en fråga

om

hemlig

dataavläsning,

får

om

hemlig

dataavläsning,

får

tillstånd ges av åklagaren i

tillstånd ges av åklagaren i

avvaktan på rättens beslut. Ett

avvaktan på rättens beslut. Ett

sådant tillstånd får dock aldrig avse

sådant tillstånd får dock aldrig avse

hemlig dataavläsning som gäller

hemlig dataavläsning vid särskild

rumsavlyssningsuppgifter

eller

utlänningskontroll enligt 9 §.

 

hemlig dataavläsning vid särskild

 

 

 

 

 

utlänningskontroll enligt 9 §.

 

 

 

 

 

 

Om åklagaren har gett ett

Om åklagaren har gett ett

tillstånd enligt första stycket, ska

tillstånd enligt första stycket, ska

åklagaren

utan dröjsmål skriftligt

åklagaren snarast möjligt skriftligt

anmäla beslutet till rätten. I

anmäla beslutet till rätten. I

anmälan ska skälen för åtgärden

anmälan ska skälen för åtgärden

anges. Rätten ska skyndsamt pröva

anges. Rätten ska skyndsamt pröva

ärendet. Om rätten finner att det

ärendet. Om rätten finner att det

inte finns skäl för åtgärden, ska den

inte finns skäl för åtgärden, ska den

upphäva beslutet.

 

upphäva beslutet.

 

3Senaste lydelse 2022:328.

Om åklagarens beslut har verkställts innan rätten gjort en prövning som avses i andra stycket, ska rätten pröva om det funnits skäl för åtgärden. Om rätten finner att det saknats sådana skäl, får de uppgifter som lästs av eller tagits upp inte användas i en brottsutredning till nackdel för den som har omfattats av åtgärden, eller för någon annan som uppgifterna avser.

18 §

I ett tillstånd till hemlig dataavläsning ska följande anges:

1.vilken tid tillståndet avser,

2.vilket avläsningsbart informationssystem tillståndet avser,

3.vilken typ av uppgift enligt 2 § första stycket som får läsas av eller tas

upp,

4.villkor för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte kränks i onödan, och

5. vem som är skäligen misstänkt

5. vem som är skäligen misstänkt

för brottet, vid åtgärd som gäller

för brottet eller brotten, vid åtgärd

rumsavlyssningsuppgifter.

som

gäller

rumsavlyssnings-

 

uppgifter.

 

 

 

 

Om tillståndet avser en plats

Om tillståndet avser en plats

enligt 4 § fjärde stycket eller 6 §

enligt

4 a §

tredje

stycket, 6 §

andra stycket ska även platsen

tredje

stycket

eller 7 §

tredje

anges i tillståndet. Om tillståndet är

stycket ska även platsen anges i

förenat med ett tillträdestillstånd

tillståndet. Om tillståndet är förenat

enligt 12 §, ska det anges i beslutet.

med

ett tillträdestillstånd

enligt

 

12 §, ska det anges i beslutet.

 

 

Om tillståndet avser den skäligen

 

misstänkte

enligt

4 a §

fjärde

 

stycket eller 6 § fjärde stycket, ska

 

det anges i beslutet.

 

 

Tiden för tillståndet får inte bestämmas längre än nödvändigt. När det gäller tid som infaller efter beslutet får tiden inte överstiga en månad från

dagen för beslutet.

 

 

 

 

27 §

 

Hemlig dataavläsning enligt 2

§

Hemlig dataavläsning enligt 2

§

första stycket 6 eller 7 får inte avse

första stycket 6 eller 7 får inte avse

uppgifter som enligt 27 kap. 2

§

uppgifter som enligt 27 kap. 2

§

första stycket rättegångsbalken

rättegångsbalken hindrar beslag.

 

hindrar beslag.

 

 

 

Hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings- eller rumsavlyssningsuppgifter får inte avse uppgifter i telefonsamtal, samtal eller andra meddelanden eller tal där någon som yttrar sig, på grund av bestämmelserna i 36 kap. 5 § andra–sjätte styckena rättegångsbalken, inte skulle ha kunnat höras som vittne om det som har sagts eller på annat sätt

kommit fram.

 

 

Om det

under verkställigheten

Om det

under verkställigheten

kommer fram uppgifter som om-

kommer fram uppgifter som om-

fattas av första eller andra styckena

fattas av första eller andra stycket

ska verkställigheten omedelbart

ska verkställigheten omedelbart

avbrytas

och upptagningar och

avbrytas

och upptagningar och

uppteckningar omedelbart förstöras

uppteckningar omedelbart förstöras

Prop. 2022/23:126

57

Prop. 2022/23:126 i de delar som

de omfattas av

i de delar som de omfattas av

förbudet.

 

 

förbudet.

 

 

 

 

 

28 §

 

 

 

När

hemlig

dataavläsning

När

hemlig

dataavläsning

används eller har använts under en

används eller har använts under en

förundersökning ska det som gäller

förundersökning ska det som gäller

för

hemlig

avlyssning

av

för

hemlig

avlyssning

av

elektronisk kommunikation

enligt

elektronisk kommunikation

enligt

27 kap. 23 a och 24 §§ rättegångs-

27 kap. 23 a och 24 §§ rättegångs-

balken tillämpas för åtgärden. Det

balken i lydelsen före den 1 oktober

som gäller för hemlig rumsav-

2023 tillämpas för åtgärden. Det

lyssning ska dock tillämpas för

som gäller för hemlig rumsav-

hemlig

dataavläsning som

gäller

lyssning ska dock tillämpas för

rumsavlyssningsuppgifter.

 

hemlig

dataavläsning som

gäller

rumsavlyssningsuppgifter.

För underrättelse till en enskild vid hemlig dataavläsning under förundersökning gäller 27 kap. 31–33 §§ rättegångsbalken. Det som anges där om

hemlig kameraövervakning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som gäller kameraövervakningsuppgifter

hemlig rumsavlyssning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska tillämpas för hemlig dataavläsning i övrigt

telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning ska avse avläsningsbart informationssystem.

 

 

29 §

 

 

När

hemlig

dataavläsning

När

hemlig

dataavläsning

används eller har använts i fall som

används eller har använts i fall som

anges i 7 § ska 12 och 13 §§ lagen

anges i 7 § ska 12 och 13 §§ lagen

(2007:979) om åtgärder för att

(2007:979) om åtgärder för att

förhindra

vissa särskilt allvarliga

förhindra

vissa särskilt allvarliga

brott tillämpas.

 

brott i lydelsen före den 1 oktober

 

 

 

2023 tillämpas.

 

För underrättelse till en enskild vid hemlig dataavläsning i fall som anges i 7 § gäller 16–18 §§ lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Det som anges där om

hemlig kameraövervakning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som gäller kameraövervakningsuppgifter

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska tillämpas för hemlig dataavläsning i övrigt

telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning ska avse avläsningsbart informationssystem.

1.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.

58

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2022/23:126

 

Regeringen beslutade i februari 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att, i de delar som nu är aktuella, se över de rättssäkerhetsgarantier som ska skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel används för särskilt allvarlig eller på annat sätt samhällsfarlig brottslighet (dir. 2017:16). Utredningen, som antog namnet Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel, överlämnande i augusti 2018 sitt slutbetänkande Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena finns tillgängliga i Justitie- departementet (Ju2018/04023).

Regeringen beslutade i oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över delar av regleringen om hemliga tvångsmedel (dir. 2020:104). Utredningen, som antog namnet Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, överlämnande i april 2022 sitt delbetänkande Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 4. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 5. Betänkandet har remiss- behandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6.

Remissyttrandena finns tillgängliga i Justitiedepartementet (Ju2022/01563).

Regeringen beslutade i november 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga flera frågor kopplade till möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte utanför en förundersökning. Utredningen, som antog namnet Utredningen om preventiva tvångsmedel, överlämnade i oktober 2022 sitt delbetänkande Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 7. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 8. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 9. Remissyttrandena finns tillgängliga i Justitie- departementet (Ju2022/03121).

I denna proposition behandlar regeringen merparten av förslagen i betänkandena. Regeringen avser inte att gå vidare med övriga förslag. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om att ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kameraövervaknings- eller rumsavlyssningsuppgifter bör kunna knytas till en person (bet. 2021/22:JuU24 punkt 17, rskr. 2021/22:216). Tillkännagivandet tillgodoses genom förslaget i avsnitt 10.1 och är därmed slutbehandlat.

Lagrådet

 

Regeringen beslutade den 5 april 2023 att inhämta Lagrådets yttrande över

 

de lagförslag som finns i bilaga 10. Lagrådets yttrande finns i bilaga 11.

 

Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 6.1, 7.2, 8, 9.1.2, 10.3, 10.4, 12.2

 

och 13 och i författningskommentaren (avsnitt 15.1, 15.4 och 15.7).

 

Regeringen följer delvis Lagrådets förslag.

59

Prop. 2022/23:126 I förhållande till lagrådsremissens lagförslag görs dessutom vissa språkliga ändringar.

4Det behövs effektivare verktyg i brottsbekämpningen

Brottsutvecklingen i Sverige med bl.a. skjutningar och sprängningar är exceptionell och läget är allvarligt. Denna brottslighet har stark koppling till kriminella nätverk. De senaste 20 åren har antalet grupperingar och nätverk i den kriminella miljön blivit allt fler. Antalet skjutningar med dödlig utgång har också ökat kraftigt över tid. Mellan 2012 och 2022 ökade andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts från 25 till 54 procent. Sverige ligger därmed högt i fråga om dödligt våld med skjutvapen jämfört med andra europeiska länder. Åtta av tio fall av dödligt skjutvapenvåld sker numera i den kriminella miljön. Samtidigt som det dödliga skjutvapenvåldet har ökat har andelen fall av dödligt våld i den kriminella miljön som klarats upp minskat. När det gäller dödligt våld med skjutvapen i kriminell miljö klaras endast 23 procent av brotten upp (Brottsförebyggande rådets [Brå] rapporter 2020:4 Dödligt våld i den kriminella miljön 2005–2017 och 2021:8 Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder). Det dödliga våldet som sker i kriminella miljöer skiljer sig på flera sätt från andra typer av dödligt våld. Dödligt våld i kriminell miljö innefattar en högre grad av planering och inbegriper oftare fler gärningspersoner än andra typer av dödligt våld där det är vanligare med enskilda gärningspersoner som agerar oplanerat och i affekt. Gärningspersoner vid dödligt våld i kriminell miljö uppvisar också ofta en hög grad av forensisk medvetenhet och är generellt duktiga på att inte lämna spår efter sig. Detta innebär att det är svårare att klara upp dödligt våld i kriminell miljö, något som även gäller i andra länder (Brås rapport 2023:4 Utredning och uppklarning av dödligt våld i kriminell miljö).

Även antalet sprängningar ökade enligt Brås kriminalstatistik kraftigt mellan 2018 och 2019, från 162 till 257 anmälda fall av allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning (inklusive försöksbrott). Åren 2020 och 2021 var antalen något lägre med 215 respektive 175 fall per år. År 2022 ökade dock antalet fall till 196.

Brottsligheten i de kriminella miljöerna är dock inte begränsad till skjutvapenvåld och sprängningar utan även andra allvarliga brott är vanligt förekommande, såsom narkotikabrott, smugglingsbrott och ekonomisk brottslighet. Narkotikahandeln utgör en betydande inkomstkälla för de kriminella nätverken, och våld och konflikter i de kriminella miljöerna är ofta narkotikarelaterade. Det kan t.ex. vara fråga om uppgörelser om vem som ska hantera narkotikamarknaden i ett visst område. Smuggling av vapen och explosiva varor utförs av de kriminella nätverken både för att förse sig själva med vapen och för ekonomisk vinning. Olika typer av systematisk och organiserad ekonomisk brottslighet, såsom skattebrott,

60

bidragsbrott, stölder och bedrägerier, är också exempel på viktiga Prop. 2022/23:126 inkomstkällor för de kriminella nätverken.

Samtidigt som den allvarliga brottsligheten blivit alltmer utbredd har den tekniska utvecklingen i samhället i det närmaste exploderat. Utbudet av olika informations- och kommunikationstjänster genom internet, smarta telefoner och andra tekniska hjälpmedel är i princip obegränsat och verktygen är lättillgängliga för alla. De tekniska hjälpmedlen används i stor utsträckning i helt legala syften men också av kriminella aktörer för planering och kommunikation eller som direkta brottsverktyg bl.a. vid försäljning av narkotika och komplex it-brottslighet, t.ex. attacker med utpressningsprogram (ransomware) och internetrelaterade sexualbrott mot barn. Teknikutvecklingen ställer helt nya krav på de brottsbekämpande myndigheterna. I stället för DNA-spår lämnar brottsligheten digitala spår som myndigheterna måste kunna komma åt och använda i brotts- utredningar för att brottsbekämpningen ska bli effektiv och verkningsfull.

Runt de kriminella nätverken finns också en tystnadskultur, framför allt bland dem som själva befinner sig i den kriminella miljön. Förtroendet för polisen och andra rättsvårdande myndigheter är lågt och det finns ofta en rädsla för eller motvilja mot att själv bli del av en rättsprocess. Det är svårt att få uppgifter från personer inom de kriminella nätverken eftersom det finns ett allmänt utbrett motstånd mot att samarbeta med polisen. Brottsoffer och vittnen är många gånger obenägna att lämna information till de brottsbekämpande myndigheterna. Material från digitala verktyg blir därmed än viktigare för brottsbekämpningen.

Den beskrivna brottsutvecklingen, inte minst brotten som begås inom de kriminella nätverken, har stor påverkan på samhället. Riskerna och otryggheten som brottsligheten ger upphov till är uppenbara och måste tas på stort allvar. Våldsdåd i pågående gängkonflikter leder också ofta till hämndaktioner i form av nya allvarliga dåd. Konsekvenserna av sådana våldsspiraler är förödande, både för de inblandade och för samhället i stort. Samtidigt är förutsättningarna att förutse, förhindra och utreda brott i den kriminella miljön särskilt komplicerade. Användningen av tekniska verktyg är omfattande, säkerhetsmedvetenheten hos de kriminella hög och tystnadskulturen utbredd. De brottsbekämpande myndigheterna behöver därmed arbeta på ett delvis annat sätt än tidigare. Möjligheten att i ett tidigt skede få tillgång till information är ofta avgörande i det brottsbekämpande arbetet. De hemliga tvångsmedlen fyller därmed en viktig funktion. Myndigheterna har vid upprepade tillfällen efterfrågat befogenheter att kunna använda hemliga tvångsmedel i större utsträckning och i ett tidigare skede än vad som nu är möjligt.

Staten har ett ansvar för att upprätthålla rättstryggheten för enskilda. I det ansvaret ligger att säkerställa att det finns en väl fungerande och effektiv brottsbekämpning. Flera åtgärder har redan vidtagits, bl.a. på straffrättens och straffprocessrättens område, för att bekämpa den allvarliga brottsligheten. Utvecklingen kräver dock ytterligare kraftfulla åtgärder. De brottsbekämpande myndigheterna behöver få effektivare verktyg som kan stärka deras förutsättningar att förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott.

61

Prop. 2022/23:126

5

Regleringen om hemliga tvångsmedel

 

5.1

Allmänna utgångspunkter vid användningen av

 

 

hemliga tvångsmedel

 

De straffprocessuella tvångsmedlen syftar till att de brottsbekämpande

 

myndigheterna ska ha adekvata verktyg för att bl.a. utreda brott och säker-

 

ställa lagföring. Bland de straffprocessuella tvångsmedlen intar de hemliga

 

tvångsmedlen en särställning eftersom den som är föremål för

 

tvångsmedlet inte är medveten om att det används mot honom eller henne.

 

Regleringen om de hemliga tvångsmedlen finns huvudsakligen i 27 kap.

 

rättegångsbalken.

Tvångsmedelsanvändning enligt rättegångsbalken

 

förutsätter att det finns en konkret brottsmisstanke som är föremål för för-

 

undersökning. De hemliga tvångsmedlen får vidare, med vissa undantag,

 

endast användas när en utpekad person är skäligen misstänkt för ett brott.

 

Hemliga tvångsmedel används även inom ramen för de brottsbekämpande

 

myndigheternas underrättelseverksamhet och då i syfte att förebygga,

 

förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet (preventiv tvångsmedels-

 

användning). Med underrättelseverksamhet avses insamling, bearbetning

 

och analys av information för att förebygga, förhindra och upptäcka

 

brottslighet i ett skede när det ännu inte finns någon konkret misstanke om

 

att ett visst brott har begåtts. Regleringen om de preventiva tvångsmedlen

 

finns bl.a. i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt

 

allvarliga brott (preventivlagen) och i lagen (2012:278) om inhämtning av

 

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndig-

 

heternas underrättelseverksamhet.

 

Bestämmelser om det hemliga tvångsmedlet hemlig dataavläsning finns

 

i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Hemlig dataavläsning infördes

 

i april 2020 och kan användas både inom ramen för en förundersökning

 

och inom underrättelseverksamhet. Lagstiftningen är tidsbegränsad till

 

utgången av mars 2025 och är för närvarande föremål för en utvärdering

 

som ska redovisas senast den 1 december 2023 (dir. 2022:82). Därutöver

 

finns det regler om hemliga tvångsmedel i lagen (2022:700) om särskild

 

kontroll av vissa utlänningar, lagen (2000:562) om internationell rättslig

 

hjälp i brottmål och lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder.

 

Även om de närmare förutsättningarna för användningen av hemliga

 

tvångsmedel regleras i olika lagar är de grundläggande utgångspunkterna

 

desamma. För all användning av tvångsmedel gäller tre allmänna

 

principer. Dessa principer är ändamålsprincipen, behovsprincipen och

 

proportionalitetsprincipen. Enligt ändamålsprincipen får ett tvångsmedel

 

användas endast för det ändamål som framgår av lagstiftningen.

 

Behovsprincipen innebär att en myndighet får använda ett tvångsmedel

 

bara när det finns ett påtagligt behov av det och en mindre ingripande

 

åtgärd inte är tillräcklig. Proportionalitetsprincipen innebär att ett

 

tvångsmedel får tillgripas endast om skälen för åtgärden uppväger det

 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller

 

något annat motstående intresse.

 

När straffprocessuella tvångsmedel används i hemlighet känner inte den

 

som är föremål för tvångsmedlet till det och kan därför inte överklaga

62

beslut

som fattas i

frågan, eller på annat sätt bevaka sina intressen.

Domstolarnas handläggning omges vidare av sekretess som omöjliggör sedvanlig granskning. Dessa förutsättningar medför att särskilda krav måste ställas på såväl beslutsordning som övriga rättssäkerhetsgarantier.

Som utgångspunkt gäller att frågor om tillstånd till flertalet av de hemliga tvångsmedlen prövas av en domstol efter ansökan av en åklagare (27 kap. 9 och 21 §§ rättegångsbalken, 6 § preventivlagen och 13 § lagen om hemlig dataavläsning). Under vissa förutsättningar får en åklagare interimistiskt besluta om tillstånd till hemliga tvångsmedel. Så får ske om det kan befaras att inhämtande av rättens tillstånd skulle medföra en fördröjning av väsentlig betydelse för utredningen eller möjligheterna att förhindra den brottsliga verksamheten. Om en åklagare har fattat ett interimistiskt beslut, ska detta utan dröjsmål anmälas till rätten som skyndsamt ska pröva ärendet. Om beslutet har verkställts före rättens prövning och rätten finner att det saknats skäl för åtgärden får de uppgifter som kommit fram inte användas i en brottsutredning till någons nackdel (27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken, 6 a § preventivlagen och 17 § lagen om hemlig dataavläsning).

När det gäller flertalet av de hemliga tvångsmedlen ska ett offentligt ombud utses för att bevaka enskildas intressen i ärenden i domstol. Endast den som är eller har varit advokat eller har varit ordinarie domare kan förordnas som offentligt ombud. Domstolsprövningen sker i dessa fall efter ett sammanträde där åklagaren och det offentliga ombudet har varit närvarande (27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken, 6 § andra stycket preventivlagen och 16 § lagen om hemlig dataavläsning). Denna ordning, som innebär ett slags kontradiktorisk process, har ansetts skapa förutsättningar för en allsidig belysning av saken och en reell möjlighet att få en tillståndsfråga prövad i högre rätt genom att det offentliga ombudet har överklaganderätt, se propositionen Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering (prop. 2002/03:74 s. 23).

För att hemliga tvångsmedel ska få användas ställs det upp vissa kvalifikationskrav som tar sikte på behovet av åtgärden i det enskilda fallet. I de fall en förundersökning pågår krävs att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, och vid preventiv tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen krävs att åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra viss brottslig verksamhet (27 kap. 20, 20 b och 20 e §§ rättegångsbalken, 5 § preventivlagen och 4 och 7 §§ lagen om hemlig dataavläsning).

Vid sidan av de processuella bestämmelser som reglerar användningen av hemliga tvångsmedel utövas viss parlamentarisk kontroll över dessa frågor. Regeringen redovisar årligen till riksdagen hur de hemliga tvångsmedlen, med undantag för kvarhållande av försändelse, har använts. Redovisningen innehåller information om antal ärenden och meddelade tillstånd, brottstyper samt bedömningar av den nytta som åtgärderna anses ha medfört, se t.ex. regeringens skrivelse Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021 (skr. 2022/23:30).

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel, se lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Tillsynen utförs genom inspektioner och andra undersökningar. Nämnden är även skyldig att på begäran av en enskild person kontrollera om han eller hon har varit utsatt för hemliga tvångsmedel och om denna användning har varit författningsenlig.

Prop. 2022/23:126

63

Prop. 2022/23:126 Förutom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utövar både Riks- dagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern tillsyn över de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet och kan inom ramen för sin respektive tillsyn uttala sig i frågor om användningen av hemliga tvångsmedel.

5.2Skyddet för den personliga integriteten

Användning av hemliga tvångsmedel innebär en risk för intrång i enskildas personliga integritet. I 2 kap. regeringsformen finns föreskrifter om grundläggande fri- och rättigheter. Föreskrifterna innebär bl.a. att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande (6 § första stycket). Var och en är också skyddad gentemot det allmänna mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 § andra stycket). Dessa grundläggande rättigheter får begränsas bara genom lag och endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningarna får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt eller utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen (20 och 21 §§).

Enligt artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Rätten till skydd för privat- och familjeliv omfattar bl.a. skydd mot övervakning i olika former. Offentliga myndigheter får inte inskränka dessa rättigheter annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt bl.a. med hänsyn till statens säkerhet och den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning och brott eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Konventionen gäller som svensk lag, se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen (2 kap. 19 § regerings- formen).

Artikel 8 i Europakonventionen ger inte bara upphov till negativa förpliktelser för det allmänna att avhålla sig från omotiverade inskränkningar i enskildas rättigheter, utan även positiva skyldigheter att se till att enskilda tillförsäkras skydd för sina rättigheter gentemot andra enskilda. Det innebär t.ex. att staten i vissa fall kan vara skyldig att införa straffrättslig reglering för att skydda enskilda mot intrång i deras rättigheter från andra enskilda. Det innebär också att staten för sådana fall behöver säkerställa att brott kan utredas effektivt.

En bestämmelse om rätt till respekt för bl.a. privatliv finns också i artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga). Varje begränsning i utövandet av de fri- och rättigheter som erkänns i EU:s rättighetsstadga måste vara föreskriven i lag och förenlig med innehållet i dessa fri- och rättigheter. Begränsningar

64

får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, göras endast om de är Prop. 2022/23:126 nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som

erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors fri- och rättigheter (artikel 52.1). I den mån stadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av Europakonventionen, ska de ha samma innebörd och räckvidd som enligt konventionen, eller ett mer långtgående skydd (artikel 52.3). Rättighetsstadgan riktar sig till medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten (artikel 51.1). Det innebär att rättigheterna i stadgan måste iakttas vid tillämpningen av nationell lagstiftning som genomför EU-rätt och nationell lagstiftning som omfattas av unionens tillämpningsområde (EU-domstolens dom den 26 februari 2013 i målet Åkerberg Fransson, C-617/10, punkt 21).

Vidare innehåller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) bestämmelser om barns rätt till privatliv. Av artikel 16 följer att inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv. Vidare framgår av artikel 3 att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. I artikel 40 uppställs även vissa krav i fråga om barn som misstänks för brott. Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag, se lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionens bestämmelser, se propositionen Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (prop. 2017/18:186 s. 94).

5.3En avvägning mellan behov och integritets- intrång

Regleringen om hemliga tvångsmedel har utformats efter en avvägning mellan å ena sidan samhällets behov av en effektiv brottsbekämpning till skydd för medborgarna och å andra sidan grundläggande fri- och rättigheter såsom den enskildes rätt till integritet och rättssäkerhet i förhållande till staten. Vid överväganden om att utöka de brotts- bekämpande myndigheternas möjligheter att använda hemliga tvångsmedel krävs noggranna avvägningar mellan å ena sidan behovet av åtgärden samt åtgärdens förväntade effektivitet och nytta och å andra sidan vilka integritetsintrång som åtgärden kan förväntas medföra. En utökad möjlighet att använda hemliga tvångsmedel måste motsvaras av ett faktiskt behov, vilket ska vägas mot vikten av att värna rättssäkerhet och personlig integritet, se betänkandet Skyddet för den personliga integriteten (SOU 2007:22 del 1 s. 176 och 177).

65

Prop. 2022/23:126 6

Preventiva tvångsmedel ska få användas

 

i fler fall

6.1

Ett utvidgat tillämpningsområde för

 

preventivlagen

Regeringens bedömning: Det bör vara möjligt att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte i fler fall.

Regeringens förslag: Tillstånd till preventiva tvångsmedel ska få beviljas om det finns en påtaglig risk för att det inom en organisation eller grupp kommer att utövas brottslig verksamhet som innefattar följande brott och det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att främja verksamheten:

mord, människorov, allmänfarlig ödeläggelse eller grov allmänfarlig ödeläggelse,

grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott,

grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott,

grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, grov smuggling av explosiv vara eller synnerligen grov smuggling av explosiv vara, eller

grovt brott eller synnerligen grovt brott enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

När rätten har beslutat i frågor om tillstånd till tvångsmedel enligt den föreslagna utvidgade regleringen ska den skyndsamt underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om beslutet.

Ett beslut om tillstånd till hemlig dataavläsning utanför förunder- sökning som gäller kameraövervakningsuppgifter ska även innehålla uppgift om platsen för åtgärden.

Utredningens bedömning och förslag (SOU 2022:52) stämmer i huvudsak överens med regeringens. Utredningen föreslår inte att det ska införas en underrättelseskyldighet till Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden. Utredningen föreslår att det ska införas ett förtydligande om att postkontroll, dvs. kvarhållande av försändelse, endast ska få avse en försändelse som har ställts till den person som åtgärden riktas mot eller som har avsänts av honom eller henne. Utredningen föreslår även en delvis annan redaktionell och språklig utformning av vissa bestämmelser.

Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket instämmer i bedömningen och tillstyrker utredningens förslag. De betonar behovet och nyttan av att i större utsträckning använda preventiva tvångsmedel för att kunna förhindra allvarlig brottslighet. Säkerhetspolisen har inte några invändningar mot förslagen. Flera remissinstanser, däribland Justitiekanslern (JK), Brottsförebyggande rådet (Brå), Brottsofferjouren och Södertörns tingsrätt, framhåller att brottsutvecklingen gör behovet av

effektiva verktyg i brottsbekämpningen angeläget och att förslagen måste

66

ses i ljuset av det allvarliga läge som råder. Integritetsskyddsmyndigheten

Prop. 2022/23:126

har inga invändningar mot förslagen utan anser att de är balanserade och

 

att utredningen har säkerställt lämpliga rättssäkerhetsgarantier och gjort en

 

ändamålsenlig integritetsanalys.

 

Ett antal remissinstanser avstyrker förslagen helt eller delvis, bl.a.

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Riksdagens ombudsmän (JO),

 

Svea hovrätt, Hovrätten för Västra Sverige, Stockholms tingsrätt, Sveriges

 

advokatsamfund, Civil Rights Defenders, Stockholms universitet

 

(Juridiska fakulteten) och Umeå universitet (Samhällsvetenskapliga

 

fakulteten). Huvudinvändningarna handlar om att behovet av de föreslagna

 

åtgärderna inte är tillräckligt utrett och att det är tveksamt vilka

 

effektivitetsvinster de skulle medföra. Bland annat mot den bakgrunden

 

anser flera remissinstanser att det inte är proportionerligt att utvidga

 

tillämpningsområdet för lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra

 

vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) på det sätt utredningen

 

föreslår. Invändningarna handlar också om att det utvidgade

 

tillämpningsområdet inte är tillräckligt avgränsat och att t.ex. vissa brott

 

borde strykas ur brottskatalogen. Enligt Säkerhets- och integritetsskydds-

 

nämnden borde dessutom ytterligare rättssäkerhetsgarantier och mer

 

begränsande kvalifikationskrav övervägas. Nämnden anser vidare att

 

åklagare inte borde få fatta interimistiska beslut inom det utvidgade

 

tillämpningsområdet.

 

Flera remissinstanser, bl.a. JO, JK, Säkerhets- och integritets-

 

skyddsnämnden, Sveriges advokatsamfund och Uppsala universitet

 

(Juridiska fakulteten), efterlyser en helhetssyn på regleringen om hemliga

 

tvångsmedel. De anser att det är problematiskt att flera lagstiftningsprojekt

 

och utvärderingar på området pågår samtidigt eftersom det försvårar

 

bedömningen av behovet och proportionaliteten av förslagen. Ett antal

 

remissinstanser, däribland JK, Stockholms tingsrätt, Sveriges

 

advokatsamfund, Stockholms universitet (Juridiska fakulteten) och Civil

 

Rights Defenders, betonar att en konsekvens av förslagen är att tredje man

 

i stor utsträckning kan bli föremål för övervakning och anser att

 

utredningens analys av integritetsintrånget i det avseendet är bristfällig.

 

Några remissinstanser, bl.a. Centrum för rättvisa och Umeå universitet

 

(Samhällsvetenskapliga fakulteten) efterfrågar en fördjupad analys av

 

förslagens förenlighet med Europakonventionen och EU:s rättighets-

 

stadga.

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Stockholms tingsrätt

 

konstaterar att utredningens förslag innebär förhållandevis stora

 

förändringar i befintliga bestämmelser i preventivlagen och påpekar att

 

detta kan ge upphov till tolknings- och tillämpningsproblem. Säkerhets-

 

och integritetsskyddsnämnden befarar att den lagtekniska lösningen kan

 

försvåra en kommande utvärdering och avstyrker därför att regleringen tas

 

in i preventivlagen. JO anser att namnet på preventivlagen borde ändras

 

om utredningens förslag genomförs.

 

Skälen för regeringens bedömning och förslag

 

Det finns ett behov av att använda preventiva tvångsmedel i fler fall

 

Preventiva tvångsmedel får i dag användas endast för att förhindra vissa

 

särskilt allvarliga brott. Det handlar framför allt om vissa utpekade brott

67

Prop. 2022/23:126 som typiskt sett tillhör Säkerhetspolisens verksamhetsområde, t.ex. sabotage, spioneri och terroristbrott. Polismyndigheten kan använda preventiva tvångsmedel för att förhindra vissa systemhotande brott som riktar sig mot bl.a. företrädare för myndigheter eller andra offentliga organ i syfte att påverka verksamheten. Vid allvarlig brottslighet kopplad till kriminella uppgörelser, t.ex. skjutningar, sprängningar och mord – som normalt hanteras av Polismyndigheten – kan preventiva tvångsmedel däremot som utgångspunkt inte användas.

Polismyndigheten och Tullverket uttrycker ett behov av att i större utsträckning kunna använda preventiva tvångsmedel inom sina respektive verksamhetsområden för att förhindra vissa allvarliga brott. Enligt utredningen bedömer Polismyndigheten att en ökad tillgång till hemliga tvångsmedel i underrättelseskedet kan ha avgörande betydelse för myndighetens arbete med att förhindra allvarlig brottslighet såsom sprängningar, skjutningar, mord och andra grova brott. Tullverket lyfter fram att preventiva tvångsmedel skulle öka myndighetens möjlighet att beslagta stora mängder narkotika, vapen och explosiva varor, vilket dels hämmar den grova narkotika- och vapenbrottsligheten, dels kan få reducerande effekt både på det dödliga våldet och på de kriminella aktörernas möjligheter till ekonomisk vinning.

Även Åklagarmyndigheten betonar de brottsbekämpande myndig- heternas behov av ytterligare möjligheter till preventiv tvångsmedels- användning. Åklagarmyndighetens uppfattning är att en sådan utökad möjlighet på ett väsentligt sätt skulle öka myndigheternas förmåga att förhindra allvarlig brottslighet.

Flera remissinstanser ifrågasätter emellertid behovet och anser att utredningen inte har presenterat ett tillräckligt underlag för slutsatsen att även Polismyndigheten och Tullverket har ett behov av att använda preventiva tvångsmedel. Svea hovrätt påpekar att behovet av att införa preventiva tvångsmedel inom Polismyndighetens verksamhetsområde har övervägts tidigare men avfärdats och ställer sig frågande till vad som har förändrats sedan den bedömningen gjordes. Även Stockholms tingsrätt framför liknande synpunkter och anser att de brottsbekämpande myndigheternas behov av tvångsmedel bör kunna tillgodoses genom befintlig reglering i rättegångsbalken. Några remissinstanser, bl.a. JK och Stockholms tingsrätt, påpekar att det är svårt att bedöma behovet när flera lagstiftningsåtgärder om hemliga tvångsmedel genomförs samtidigt eller i nära anslutning till varandra.

Som flera remissinstanser påpekar har behovet av att införa en möjlighet till preventiva tvångsmedel inom Polismyndighetens verksamhetsområde övervägts tidigare, se propositionen Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (prop. 2013/14:237 s. 68 och 69). Regeringen konstaterade då att den öppna polisens, dvs. Polismyndighetens, behov av hemliga tvångsmedel utanför en förundersökning inte framstod som lika påtagligt som behovet inom Säkerhetspolisens verksamhet. Som skäl angavs bl.a. att den öppna polisens bekämpande av allvarlig organiserad brottslighet normalt sett, till skillnad från Säkerhetspolisens arbete, har som huvudsakligt mål att få en lagföring till stånd. Vidare angavs att en förundersökning ofta kan inledas om osjälvständiga brott – försök, förberedelse eller stämpling – för att få information för att kunna förhindra brott.

68

Det finns fortfarande skillnader mellan Säkerhetspolisens arbete och hur t.ex. Polismyndighetens och Tullverkets brottsbekämpande verksamhet fungerar. Tyngdpunkten i Säkerhetspolisens arbete är underrättelse- verksamheten medan Polismyndigheten och Tullverket har ett mer generellt brottsbekämpande uppdrag som i stor utsträckning går ut på att utreda brott som redan har inträffat. Som utredningen konstaterar har dock den brottsutveckling som skett de senaste åren ritat om kartan väsentligt för hur även Polismyndigheten och Tullverket behöver bedriva sitt arbete för att komma åt den hänsynslösa brottslighet som begås inom kriminella nätverk. Underrättelsearbetet har fått en mer framträdande roll även inom dessa myndigheter. Brottslighet inom kriminella nätverk präglas av omfattande planering, sofistikerade kommunikationsvanor och en utbredd tystnadskultur. Utvecklingen ställer nya krav på de brottsbekämpande myndigheternas metoder och tillvägagångssätt. Aktörer inom kriminella nätverk är också säkerhetsmedvetna på ett sätt som inte sällan kan liknas vid hur kriminella aktörer på Säkerhetspolisens område agerar. Detta innebär t.ex. att de kriminella anpassar sitt agerande utifrån risken för att vara avlyssnade eller på annat sätt vara föremål för hemliga tvångsmedel genom val av kommunikationsmedel och mötesplatser. Dessa nya mönster gör ofta sedvanlig informationsinhämtning och normala spaningsmetoder verkningslösa. Förutsättningarna har alltså förändrats och behoven av att i ett tidigt skede få tillgång till information för att kunna förhindra brott har blivit avgörande även för andra brottsbekämpande myndigheter än Säkerhetspolisen.

När det gäller invändningen om att behovet av hemliga tvångsmedel redan tillgodoses genom befintliga regler i rättegångsbalken framhåller utredningen att ett grundläggande problem för de brottsbekämpande myndigheterna är den konkretionsgrad som krävs för att inleda förundersökning. I den brottsbekämpande verksamheten kan det uppkomma underrättelsemisstankar om viss närmare avgränsad brottslig verksamhet, t.ex. ett våldsdåd eller en viss befattning med narkotika eller vapen. Såväl konkretionen som styrkan i dessa underrättelsemisstankar kan dock variera. Underrättelsemisstankarna kan bestå av en sammanvägd bild av information från olika källor, som överskottsinformation från andra utredningar eller resultat av spaningsarbete. Misstankarna om att brottslig verksamhet pågår eller är nära förestående kan vara starka samtidigt som konkretionen i misstankarna är otillräcklig för att inleda förundersökning om ett visst brott. Tidiga uppgifter om att en gänguppgörelse kan vara på gång kan ge anledning att intensifiera polisens spaningsinsatser, trots att polisen på detta tidiga stadium inte kan veta något närmare om vilket brott som kommer att begås eller vilken eller vilka personer som kommer att genomföra det. En förutsättning för att förundersökning ska kunna inledas och därmed även för att tvångsmedel enligt rättegångsbalken ska kunna användas, är att det finns anledning att anta att ett visst konkret brott har förövats. I dessa situationer kan det kravet innebära hinder mot att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra brott.

Det förekommer även fall då myndigheterna får del av konkret och tillförlitlig information som i sig hade kunnat utgöra tillräckligt underlag för att inleda förundersökning eller till och med väcka åtal, men där användningsbegränsningar sätter stopp för att använda informationen för detta ändamål. Sådana begränsningar förekommer bl.a. inom det

Prop. 2022/23:126

69

Prop. 2022/23:126 internationella underrättelsesamarbetet och kan utgöra ett lagligt hinder mot att använda informationen som bevis i en rättegång eller att ens inleda förundersökning med anledning av informationen. Enligt utredningen har de brottsbekämpande myndigheterna som exempel på detta angett att information från dekrypterade kommunikationstjänster, i vissa fall innehållande konkreta och explicita planer på mord, på grund av användningsbegränsningar inte har fått användas på annat sätt än för att förhindra brott. Underrättelsemisstankarna kan alltså i vissa fall vara både konkreta och starka utan att det finns möjlighet att inleda förundersökning och på så sätt få tillgång till de hemliga tvångsmedel som kan beslutas med stöd av rättegångsbalken.

Mot den angivna bakgrunden anser regeringen, till skillnad från bl.a. Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt, att förutsättningarna har förändrats sedan det tidigare bedömdes att Polismyndigheten inte hade något påtagligt behov av att använda preventiva tvångsmedel. Under de tio år som gått har både brottsligheten och möjligheterna att använda olika tekniska hjälpmedel förändrats väsentligt. Vissa förändringar i regleringen om hemliga tvångsmedel har visserligen redan genomförts, men nuvarande möjligheter att använda hemliga tvångsmedel enligt rätte- gångsbalken är ändå inte längre tillräckliga för att de brottsbekämpande myndigheterna effektivt ska kunna bekämpa brott som begås inom kriminella nätverk. För att vända brottsutvecklingen behöver flera åtgärder vidtas. Även med beaktande av de övriga åtgärder som föreslås i denna proposition delar regeringen utredningens och flera remissinstansers bedömning att det finns ett påtagligt behov av att kunna använda preventiva tvångsmedel i fler fall än i dag.

Preventiva tvångsmedel kan förväntas vara en effektiv åtgärd för att förhindra allvarlig brottslighet

En av huvudinvändningarna mot att utöka möjligheterna att använda preventiva tvångsmedel, som bl.a. JO, Svea hovrätt, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Uppsala universitet (Juridiska fakulteten) för fram, är att det är oklart hur effektiv användningen av preventiva tvångsmedel skulle bli. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser att effektivitetsaspekten inte har belysts tillräckligt av utredningen och saknar en redovisning av kvantitativa och kvalitativa aspekter av preventivlagens användning fram till i dag. Även JO, Stockholms tingsrätt och Uppsala universitet (Juridiska fakulteten) anser att det saknas underlag för att konstatera att de föreslagna åtgärderna skulle utgöra ett effektivt verktyg i brottsbekämpningen. Enligt Svea hovrätt kan det ifrågasättas om förslagen överhuvudtaget innebär några effektivitetsvinster.

Som utredningen beskriver har underrättelseverksamheten hos de brottsbekämpande myndigheterna både utvecklats och utökats under senare år. De kriminella miljöerna har, bl.a. med hjälp av information från dekrypterade kommunikationstjänster såsom Encrochat, via inter- nationella underrättelsesamarbeten kunnat kartläggas i en omfattning som inte varit möjlig tidigare. Informationen har lett till konkreta operativa framgångar, men även bidragit till att höja kunskapen om en rad olika brottsområden och till att tidigare okända kriminella nätverk och

tongivande aktörer kunnat identifieras och kartläggas. Det har inneburit

70

ökad kunskap om de kriminella aktörernas motiv, tillvägagångssätt och den kriminella miljöns strukturer. Underrättelseläget för de brotts- bekämpande myndigheterna har alltså förbättrats och myndigheterna har i fler fall än tidigare haft möjlighet att förutse allvarlig brottslighet. Enligt utredningen har Polismyndigheten bedömt att 40 procent av de tvångs- medelsärenden under förundersökning som hanterats av myndigheten under år 2022 hade kunnat initieras tidigare om preventiv tvångs- medelsanvändning, enligt de förutsättningar som utredningen föreslår, varit tillåten.

Det finns flera exempel på situationer där preventiva tvångsmedel kan medföra betydande nytta för de brottsbekämpande myndigheterna. Ett exempel är situationer där det finns behov av en effektiv övervakning, t.ex. för att ett våldsdåd befaras ske i närtid och där myndigheterna kan behöva ingripa om en sådan plan konkretiseras eller annars är nära att förverkligas. Denna typ av situationer är typiska för Säkerhetspolisens verksamhet men förekommer numera även inom Polismyndighetens verksamhetsområde. Ett annat exempel är situationer där de preventiva tvångsmedlen utgör ett nödvändigt första steg på vägen för att samla in tillräcklig underrättelseinformation för att kunna inleda en förundersökning. Ytterligare åtgärder kan sedan vidtas inom ramen för förundersökningen för att ett fullbordande av brottet ska kunna förhindras.

Polismyndigheten och Tullverket beskriver hur användningen av preventiva tvångsmedel i deras verksamheter skulle vara ett effektivt sätt att komma åt information om brottslighet kopplad till kriminella nätverk på ett tidigt stadium och därmed ge dem bättre förutsättningar att kunna förutse enskilda brott och ingripa så att dessa inte kommer till stånd. Till det kommer, som Polismyndigheten påpekar, att även i de fall myndig- heten inte lyckas förhindra brott kommer polisens utgångsläge för att utreda brott vara helt annorlunda än då polisen tvingas börja från noll när t.ex. en skjutning redan ägt rum. De senaste årens åtkomst till krypterade kommunikationsverktyg via internationella underrättelsesamarbeten visar också tydligt på betydelsen av att de brottsbekämpande myndigheterna i ett tidigt skede får tillgång till information för att de ska ha reella möjligheter att förhindra brott.

Användningen av preventiva tvångsmedel är resurskrävande och det kan därför visserligen förväntas att åtgärderna endast kommer att användas i ett relativt begränsat antal fall varje år. Vid de tillfällen preventiva tvångsmedel väl kommer att kunna användas kan de brottsbekämpande myndigheterna dock få tillgång till information som inte hade varit åtkomlig på något annat sätt. I dessa lägen kan preventiva tvångsmedel vara den enda framkomliga vägen för att förhindra att allvarliga brott begås.

Sammanfattningsvis bedömer regeringen, till skillnad från bl.a. JO och Svea hovrätt, att preventiv tvångsmedelsanvändning kan förväntas vara en effektiv åtgärd för att förhindra allvarlig brottslighet inom kriminella nätverk. Genom utökade möjligheter att använda sådana tvångsmedel kommer de brottsbekämpande myndigheterna att kunna förhindra allvarlig brottslighet i större utsträckning än i dag.

I likhet med utredningen, de brottsbekämpande myndigheterna och flera andra remissinstanser anser regeringen sammantaget att övervägande skäl talar för att preventiva tvångsmedel bör få användas i fler fall än i dag. Det

Prop. 2022/23:126

71

Prop. 2022/23:126

72

måste dock noga övervägas hur en sådan reglering ska utformas för att den ska vara effektiv samtidigt som riskerna för intrång i den personliga integriteten minimeras.

Preventiva tvångsmedel innebär risker för den personliga integriteten

Användningen av hemliga tvångsmedel medför regelmässigt risker för intrång i den personliga integriteten. För preventiva tvångsmedel är en särskild riskfaktor att det saknas en konkret brottsmisstanke vilket kan medföra att tvångsmedlet i fler fall kommer att användas mot en person som senare visar sig inte vara delaktig i någon brottslig verksamhet. Tvångsmedelsanvändning utanför förundersökning har tidigare ansetts innebära ökad risk för intrång i den personliga integriteten, se propositionen Hemlig dataavläsning (prop. 2019/20:64 s. 87). Hur stora integritetsriskerna faktiskt är i det enskilda fallet beror dock på flera omständigheter, bl.a. vilket hemligt tvångsmedel som används och hur omfattande övervakningen är i tid och rum.

Som utredningen konstaterar innebär utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel att riskerna för intrång i enskildas personliga integritet ökar. Med ett utvidgat tillämpningsområde för preventivlagen kommer t.ex. fler personer att utsättas för preventiva tvångsmedel. Fler utomstående, som inte själva misstänks vara delaktiga i någon brottslig verksamhet, kan därmed också komma att utsättas för integritetsintrång genom att de t.ex. kommunicerar med den som är föremål för hemlig avlyssning. En ökad informationsinhämtning innebär också att det i fler fall kommer att samlas in information som senare visar sig inte ha någon betydelse för att förhindra allvarliga brott.

Utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel genom en utvidgad brottskatalog i preventivlagen

Möjligheterna till preventiv tvångsmedelsanvändning regleras i dag i bl.a. preventivlagen och lagen om hemlig dataavläsning. Preventiva tvångsmedel får enligt de lagarna användas för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott inom främst Säkerhetspolisens ansvarsområde. Med utgångspunkten att preventiva tvångsmedel ska kunna användas i fler situationer än i dag måste det övervägas var en sådan reglering lämpligen bör placeras och hur den närmare ska utformas.

Enligt utredningen åstadkoms en utvidgning av möjligheterna till preventiv tvångsmedelsanvändning bäst genom att det i preventivlagen införs en ny brottskatalog i vilken de ytterligare brott som sådana tvångsmedel ska få användas för räknas upp. Utredningen framhåller att den befintliga strukturen i preventivlagen, som bl.a. tar avstamp i en brottskatalog, är den mest lämpliga metoden för att avgränsa vilken brottslighet som den nya lagstiftningen ska omfatta. Utredningen föreslår därutöver att vissa andra bestämmelser i preventivlagen ska omarbetas redaktionellt i syfte att göra lagen lättare att överblicka och tillämpa.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden avstyrker, av lagtekniska skäl, att en utvidgad reglering om preventiva tvångsmedel förs in i preventivlagen på det sätt utredningen föreslår i stället för att regleringen förs in i en helt ny lag eller koncentreras och placeras i nya paragrafer i den befintliga lagen. Nämnden invänder också, i likhet med Stockholms

tingsrätt, mot utredningens förslag om att omarbeta vissa befintliga bestämmelser i preventivlagen och påpekar att detta kan ge upphov till tolknings- och tillämpningsproblem, särskilt eftersom regleringen föreslås bli tidsbegränsad.

I likhet med utredningen anser regeringen att det finns goda skäl för att införa lagstiftningen om det utökade tillämpningsområdet för preventiva tvångsmedel i den befintliga preventivlagen. Preventivlagen tillämpas redan i dag av de brottsbekämpande myndigheterna och en påbyggnad av det befintliga regelverket innebär dels tillämpningsfördelar, dels att reglerna kan få ett mer effektivt genomslag än vad som hade varit fallet om regleringen införs i en helt ny lag. Detta gäller inte minst om regleringen blir tidsbegränsad. Samtidigt delar regeringen Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens och Stockholms tingsrätts uppfattning att nuvarande bestämmelser i preventivlagen så långt som möjligt bör behålla sin utformning. På så sätt underlättas den fortsatta tillämpningen av reglerna inom det befintliga tillämpningsområdet samtidigt som det blir tydligt för de tillämpande myndigheterna vilken reglering som är ny. En sådan lösning kan också vara till fördel vid en framtida utvärdering av lagstiftningen och förenkla en återgång till nuvarande regler om regeringen och riksdagen på sikt anser att utvidgningen inte ska göras permanent.

Regeringen bedömer sammantaget att utökningen av möjligheterna till preventiv tvångsmedelsanvändning bör ske genom en utvidgad brottskatalog i preventivlagen. I linje med bl.a. Stockholms tingsrätts synpunkter bör dock bestämmelserna få en delvis annan redaktionell utformning än vad utredningen föreslår. Till skillnad från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser regeringen inte att placeringen av den nya regleringen i den befintliga preventivlagen riskerar att försvåra en utvärdering av lagstiftningen (se vidare avsnitt 6.2). Detta gäller särskilt eftersom utvidgningen i huvudsak åstadkoms genom att en ny, avgränsad bestämmelse införs. Genom hänvisningar till preventivlagen utökas på detta sätt också, som utredningen föreslår, tillämpningsområdet för den tillfälliga lagen om hemlig dataavläsning i fråga om hemlig dataavläsning utanför en förundersökning.

Den utvidgade brottskatalogen bör avgränsas till viss allvarlig brottslighet som förekommer inom kriminella nätverk

Syftet med en utvidgning av möjligheterna att använda preventiva tvångsmedel är att ge de brottsbekämpande myndigheterna effektivare verktyg i kampen mot den allvarliga brottslighet som begås inom ramen för kriminella nätverk. Regeringen delar därför utredningens bedömning att den brottskatalog som avgränsar det utvidgade tillämpningsområdet bör begränsas till sådan allvarlig brottslighet som typiskt sett begås av personer i kriminella nätverk. Det ska handla om brott där det klart framgår att behovet och den förväntade effekten av preventiv tvångsmedels- användning väger tyngre än integritetsintrånget för den enskilde.

Utredningen föreslår att följande brott ska ingå i den utvidgade brottskatalogen:

mord, människorov, allmänfarlig ödeläggelse eller grov allmänfarlig ödeläggelse,

Prop. 2022/23:126

73

Prop. 2022/23:126 – grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott,

grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott,

grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, grov smuggling av explosiv vara eller synnerligen grov smuggling av explosiv vara, och

grovt brott eller synnerligen grovt brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

 

Flera remissinstanser har synpunkter på brottskatalogen. Exempelvis anser

 

JO att endast mord, människorov och de olika formerna av allmänfarlig

 

ödeläggelse är av tillräckligt samhällsfarlig karaktär för att kunna ligga till

 

grund för preventiv tvångsmedelsanvändning. Säkerhets- och integritets-

 

skyddsnämnden framför liknande synpunkter. JK anser å sin sida att den

 

föreslagna brottskatalogen framstår som motiverad med undantag för den

 

narkotikarelaterade brottsligheten. Brå har en liknande inställning men

 

tillägger att även dråp, grov misshandel och synnerligen grov misshandel

 

borde ingå. Sveriges advokatsamfund motsätter sig att andra brott än mord

 

omfattas.

 

Mord och människorov tillhör de allvarligaste brotten och kan bestraffas

 

med fängelse på livstid. Brottstyperna är starkt kopplade till kriminella

 

nätverk. Även allmänfarlig ödeläggelse och grov allmänfarlig ödeläggelse

 

är mycket allvarliga brott som i hög grad är förknippade med kriminella

 

nätverk. Både skjutningar och sprängningar förekommer regelmässigt i

 

samband med kriminella uppgörelser och brotten utförs inte sällan på

 

allmän plats, vilket medför fara för allmänheten och bidrar till allmän

 

otrygghet. Människorov utförs av kriminella nätverk både för att hota,

 

skada, tilltvinga sig tjänster och utöva påtryckningar mot omgivningen.

 

Enligt regeringen väger behovet och den förväntade effekten av preventiv

 

tvångsmedelsanvändning som gäller de nu nämnda brotten tyngre än

 

integritetsintrånget för den enskilde. Brottskatalogen bör därför, som

 

utredningen föreslår, omfatta mord, människorov, allmänfarlig

 

ödeläggelse och grov allmänfarlig ödeläggelse.

 

Till skillnad från Brå men i likhet med utredningen bedömer regeringen

 

att vare sig dråp, grov misshandel eller synnerligen grov misshandel bör

 

ingå i brottskatalogen. När det gäller dråp lyfter utredningen fram att de

 

fall inom de kriminella miljöerna som myndigheterna vill använda

 

preventiva tvångsmedel i utgör planeringsbrott och inte brott som begås i

 

”hastigt mod”, vilket normalt talar för att myndigheterna inte kommer att

 

göra gällande dråp utan mord. Regeringen anser i likhet med utredningen

 

att det behov som finns tillgodoses av att mord ingår och att dråp därför

 

bör tas bort ur brottskatalogen för de s.k. systemhotande brotten i 1 § första

 

stycket 7 preventivlagen. När det gäller de grövre misshandelsbrotten delar

 

regeringen utredningens bedömning att de inte är särskiljande för

 

kriminella nätverk på ett sådant sätt att de bör ingå i brottskatalogen.

 

Även grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott samt grovt brott

 

eller synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor är

 

mycket allvarliga brott som dessutom har ett klart samband med

 

våldsbrottsligheten inom kriminella nätverk i form av skjutningar och

 

sprängningar. Även smugglingsformerna av dessa brott utförs av

74

kriminella nätverk både som inkomstkälla och för att förse nätverken med

vapen. Tullverket betonar att tillgången till vapen och explosiva varor behöver begränsas för att förhindra det ökade antalet grova våldsbrott. Preventiva tvångsmedel skulle enligt Tullverket ge bättre förutsättningar att stoppa vapen och explosiva varor, t.ex. handgranater, redan vid gränsen till Sverige, vilket kan ge hämmande effekt även på det dödliga våldet.

Sammantaget är det enligt regeringen proportionerligt att preventiva tvångsmedel ska kunna användas för att förhindra de grövsta formerna av vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Brottskatalogen bör därför omfatta dessa brott. Eftersom denna sorts brottslighet ofta är gränsöverskridande bör även grov vapensmuggling och synnerligen grov vapensmuggling samt grov smuggling av explosiv vara och synnerligen grov smuggling av explosiv vara ingå i brottskatalogen.

Flera remissinstanser är kritiska till att narkotikabrottslighet ska ingå i brottskatalogen, bl.a. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, JO, JK, Brå och Sveriges advokatsamfund. Remissinstanserna hänvisar i huvudsak till att syftet med regleringen är att komma till rätta med skjutningar och sprängningar medan användningen av preventiva tvångsmedel mot narkotikabrottslighet endast utgör en indirekt åtgärd för att åstadkomma detta. Ett sådant förhållningssätt överensstämmer enligt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden inte med principerna om att tvångsmedels- regleringen ska präglas av försiktighet och proportionalitet. JK framhåller att det finns ett konstitutionellt värde i att dra en tydlig gräns för vilka intressen som kan läggas till grund för preventiv tvångsmedelsanvändning och anser att den gränsen bör dras vid risken för dödligt våld mot person. Enligt JK måste hänsyn också tas till att narkotikabrottens karaktär gör att många personer direkt eller indirekt riskerar att drabbas av integritets- intrång. Brå framhåller att behovet av tidiga insatser inte borde vara särskilt stort när det gäller narkotikabrott och konstaterar att befintliga hemliga tvångsmedel under förundersökning borde vara tillräckliga för att utreda de brotten.

Regeringen vill inledningsvis understryka att syftet med en utvidgning av möjligheterna att använda preventiva tvångsmedel är att öka de brotts- bekämpande myndigheternas förmåga att förhindra allvarlig brottslighet som begås inom kriminella nätverk. En avsevärd del av sådan brottslighet består, som redogörs för i avsnitt 4, av skjutningar och sprängningar. En annan mycket väsentlig del av den allvarliga gängrelaterade brottsligheten består av grov narkotikabrottslighet.

Som flera remissinstanser påpekar kan användningen av preventiva tvångsmedel mot narkotikabrottslighet i och för sig betraktas som ett indirekt sätt att komma åt den allvarliga våldsbrottslighet som begås inom ramen för kriminella nätverk. Om narkotikabrotten förhindras kommer de kriminella nätverken att försvagas ekonomiskt, vilket i sin tur kan bidra till en minskning av det dödliga våldet. På samma sätt kan t.ex. insatser som syftar till att minska de kriminella nätverkens strävan efter att styra narkotikamarknaden på vissa geografiska platser bidra till att uppgörelser i form av skjutningar och sprängningar i den kriminella miljön reduceras.

Enligt regeringen är det dock uppenbart att den grova narkotika- brottsligheten i sig utgör ett allvarligt samhällshot. Sådan brottslighet är mycket angelägen att bekämpa. Narkotikatillgången i Sverige bedöms ha blivit allt större de senaste åren och handeln med narkotika, liksom smugglingen, bedrivs i mer effektiva och organiserade former, se bl.a.

Prop. 2022/23:126

75

Prop. 2022/23:126

Brås rapport Narkotikamarknader (2021:10). Brottsligheten är system-

 

hotande i den bemärkelsen att den äventyrar både den lagliga ekonomin

 

och stabiliteten och tryggheten i samhället. Narkotikabrottsligheten utgör

 

också en ekonomisk bas för de kriminella nätverken och genererar

 

systematiskt andra typer av allvarliga brott i de kriminella miljöerna. Den

 

har således en stark koppling till kriminella nätverk.

 

Narkotikabrottsligheten är dessutom gränsöverskridande till sin natur.

 

De enskilda brotten utgör sällan de bakomliggande aktörernas slutliga

 

målsättning, och aktörerna är brottsaktiva över en längre tid. De

 

brottsbekämpande myndigheternas arbete kan därför inte på samma sätt

 

som tidigare avgränsas till enskilda förundersökningar, utan en effektiv

 

bekämpning av narkotikabrottsligheten förutsätter tillräckliga befogen-

 

heter redan på underrättelsestadiet.

 

I en myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet från

 

2021 konstaterar Nationellt underrättelsecentrum att narkotikabrottslig-

 

heten utgör ett allvarligt hot mot säkerheten i samhället och att det finns

 

tydliga indikationer på att narkotikabrottsligheten är betydligt mer

 

omfattande än tidigare uppskattningar (Myndighetsgemensam lägesbild –

 

organiserad brottslighet 2021 s. 3 och 19). Narkotika- och vålds-

 

brottsligheten bedöms i rapporten utgöra ett allvarligt hot mot invånarnas

 

trygghet, säkerhet och hälsa, samhällsviktiga funktioner, demokrati och

 

rättssäkerhet samt för stabiliteten och säkerheten i de områden där

 

brottsligheten förekommer.

 

Det är mot denna bakgrund regeringens uppfattning att den grövsta

 

narkotikabrottsligheten är brottslighet av sådant allvarligt slag och med

 

sådan koppling till kriminella nätverk att den bör kunna ligga till grund för

 

preventiv tvångsmedelsanvändning. Det ska här framhållas att vid

 

bedömningen av om ett narkotikabrott är att betrakta som grovt ska det

 

särskilt beaktas bl.a. om det utgjort ett led i en verksamhet som har

 

bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. På motsvarande sätt ska

 

det vid bedömningen av om ett brott är synnerligen grovt beaktas bl.a. om

 

brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i

 

syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika.

 

I likhet med Polismyndigheten och Tullverket, men till skillnad från bl.a.

 

Brå, anser regeringen att det finns ett behov och en förväntad effekt av att

 

redan på underrättelsestadiet kunna använda hemliga tvångsmedel för att

 

förhindra grov narkotikabrottslighet. Med hänsyn till de tydliga

 

kvalifikationskrav och rättssäkerhetsgarantier som gäller för preventiv

 

tvångsmedelsanvändning ser regeringen inte att narkotikabrottens karaktär

 

skulle medföra sådana integritetsrisker att brotten av det skälet bör hållas

 

utanför brottskatalogen, vilket är något som JK lyfter fram. Det ska här

 

betonas att regleringen bara är avsedd att omfatta de grövsta formerna av

 

narkotikabrottslighet. Mot den angivna bakgrunden är det enligt

 

regeringen proportionerligt att grovt narkotikabrott och synnerligen grovt

 

narkotikabrott omfattas av brottskatalogen. Eftersom narkotika-

 

brottsligheten är gränsöverskridande bör motsvarande gälla för grov

 

narkotikasmuggling och synnerligen grov narkotikasmuggling som har

 

samma straffskalor som grovt narkotikabrott respektive synnerligen grovt

 

narkotikabrott.

 

Sammanfattningsvis anser regeringen, i likhet med bl.a. Åklagar-

76

myndigheten, att den föreslagna brottskatalogen är väl avvägd och träffar

den allvarligaste brottsligheten som förekommer inom kriminella nätverk. Brottskatalogen ska därför utformas i enlighet med utredningens förslag. Till skillnad från JO anser regeringen att det ställningstagandet inte medför ett behov av att byta namn på preventivlagen.

Det utvidgade tillämpningsområdet ska avgränsas till brottslig verksamhet inom en organisation eller grupp

Enligt nuvarande reglering i preventivlagen får tillstånd till preventiva tvångsmedel meddelas antingen om det med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig verksamhet av visst slag eller om det finns en påtaglig risk för att det inom en organisation eller grupp kommer att utövas sådan brottslig verksamhet. I det senare fallet krävs därutöver att det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att främja denna verksamhet.

Utredningen föreslår att det utvidgade tillämpningsområdet för preventivlagen ska avgränsas till sådan brottslig verksamhet som utövas inom en organisation eller grupp. Den nya regleringen ska med andra ord inte träffa brottslighet som utövas av en enda person. Utredningen bedömer vidare att det befintliga uttrycket ”organisation eller grupp”, som i dag används i preventivlagen, medför en ändamålsenlig avgränsning även för det utökade tillämpningsområdet och att det således inte bör införas t.ex. en definition av kriminella nätverk i den nya lagstiftningen.

När det till att börja med gäller frågan om det utvidgade tillämpningsområdet bör omfatta brottslig verksamhet som utövas av en enda person anser Svea hovrätt att utredningen inte tillräckligt har motiverat varför detta inte bör vara möjligt. Som Brå framhåller kan dock våldsbrottslighet som begås inom organisationer eller grupper fylla en helt annan maktfunktion än om motsvarande brott begås av en enskild person. Dessutom är behovet av kommunikation i olika former väsentligt större i gruppsammanhang, och den förväntade nyttan av preventiva tvångsmedel blir därmed större än när en person agerar ensam. Vidare har Polismyndigheten och Tullverket enligt utredningen beskrivit ett behov som främst består av ändamålsenliga verktyg för att förhindra brott som begås av personer inom kriminella grupperingar, om än att dessa grupperingar kan vara löst sammansatta utan någon utåt sett iakttagbar organisation eller struktur. Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med utredningen, att den utvidgade regleringen inte bör omfatta brottslig verksamhet som utövas av en ensam person.

Frågan är då om uttrycket organisation eller grupp svarar mot de behov som de brottsbekämpande myndigheterna beskriver och samtidigt är tillräckligt avgränsat för att uppfylla kraven på proportionalitet och rättssäkerhet.

Enligt utredningen bedömer Polismyndigheten och Tullverket att regleringen – för att vara effektiv – behöver träffa den kriminella miljöns olika grupperingar som kan bestå av allt från löst sammansatta grupper, där brott bedrivs i projekt, till välorganiserade kriminella strukturer. Uttrycket organisation eller grupp torde, som utredningen konstaterar och vilket de brottsbekämpande myndigheterna inte invänder mot, i allt väsentligt möta de behoven.

Prop. 2022/23:126

77

Prop. 2022/23:126 Några remissinstanser har dock synpunkter på att den föreslagna avgränsningen till organisation eller grupp innebär ett oprecist och alltför brett tillämpningsområde för regleringen. Sveriges advokatsamfund påpekar att även om avsikten är att endast nätverkskriminella ska omfattas av tillämpningsområdet finns det en risk att reglerna kommer att tillämpas även på andra personer. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Svea hovrätt framför liknande synpunkter. Enligt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden hade en alternativ lösning varit att begränsa regleringen till brottslig verksamhet som utövas i organiserad form.

När den aktuella regleringen i preventivlagen infördes, uttalades att det inte fanns någon anledning att begränsa användningen till någon särskild typ av grupp eller organisation, utöver den begränsning som följer av att det ska vara fråga om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av visst slag inom gruppen eller organisationen (prop. 2013/14:237 s. 108). Utredningen om rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel har granskat om den befintliga regleringen är avgränsad på ett sätt som uppfyller kraven i regeringsformen och Europakonventionen och kommit fram till att avgränsningen är tillräckligt precis och förutsebar för att leva upp till dessa krav (SOU 2018:61 s. 131). En bestämmelse som utformas på motsvarande sätt kommer, som utredningen framhåller, i praktiken att träffa framför allt kriminella nätverk eftersom det är där den sorts brott som regleringen tar sikte på förekommer. Som några remissinstanser påpekar kan dock bestämmelsen i vissa fall komma att träffa även andra personer, t.ex. grupperingar som inte omfattas av vad som i dag ses som ett kriminellt nätverk. Enligt regeringen är det dock rimligt att personer som planerar att tillsammans begå ett mycket allvarligt brott, och som är beredda att agera gemensamt eller för varandras räkning, omfattas av bestämmelsen.

Sammantaget är det därmed regeringens uppfattning att uttrycket organisation eller grupp, i den mening som avses i preventivlagen, är ett ändamålsenligt och proportionerligt rekvisit även för det utökade tillämpningsområdet. Den utvidgade regleringen bör därmed avgränsas till brottslig verksamhet inom en organisation eller grupp. Liksom enligt den nuvarande regleringen bör tillämpningsområdet därutöver begränsas till situationer där det kan befaras att den person som tvångsmedlet riktas mot medvetet kommer att främja den brottsliga verksamheten.

Nuvarande kvalifikationskrav och ändamål ska gälla även inom det utökade tillämpningsområdet

I preventivlagen finns grundläggande kvalifikationskrav och ändamål som begränsar i vilka situationer preventiva tvångsmedel får användas. Det anges bl.a. att det ska finnas en påtaglig risk för brottslig verksamhet av visst slag, och vidare krävs att användningen av åtgärden i fråga är av synnerlig vikt för att förhindra den brottsliga verksamheten. Därutöver ska ändamålet med åtgärden vara att förhindra brottslig verksamhet.

Utredningen föreslår att de kvalifikationskrav och ändamål som i dag gäller enligt preventivlagen ska gälla även inom det utökade tillämpningsområdet. De flesta remissinstanserna, däribland JK, delar eller har inga invändningar mot den bedömningen. Säkerhets- och

integritetsskyddsnämnden anser dock att utredningen borde ha övervägt

78

mer begränsande kvalifikationskrav, t.ex. ett högre krav än påtaglig risk eller ett högre beviskrav än kan befaras. Även Lagrådet anser att kvalifikationskravet ”kan befaras” bör förstärkas och lämpligen ändras till särskilt kan befaras eller något motsvarade uttryck. Lagrådet framhåller att uttrycket organisation eller grupp medvetet har gjorts vitt och mer obestämt och att det därför är viktigt att övriga avgränsningskriterier på ett rimligt sätt kompenserar för den oklarheten. Svea hovrätt uttrycker oro för att underlaget för att bedöma om kvalifikationskraven är uppfyllda kommer att vara begränsat och konstaterar att det därmed blir svårt för domstolarna att göra en självständig bedömning av tillståndsfrågan.

Som Lagrådet och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är inne på är det viktigt att de kvalifikationskrav som ska gälla för den utvidgade regleringen på ett tillräckligt sätt avgränsar regleringens tillämpnings- område. Kraven ska bidra till att reglerna lever upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas personliga integritet. Som utredningen framhåller har de nuvarande kvalifikationskraven i preventivlagen gällt i ett flertal år och dessutom utvärderats vid flera tillfällen. Kvalifikationsgrunderna har ansetts fungera väl inom preventiv- lagens nuvarande tillämpningsområde. Utredningen om rättssäkerhets- garantier och hemliga tvångsmedel, som har granskat de befintliga kvalifikationskraven i syfte att bedöma om tillämpningsområdet är avgränsat på ett sätt som uppfyller kraven i regeringsformen och Europakonventionen, konstaterade att dessa krav huvudsakligen tillgodoses (SOU 2018:61 s. 128–131).

Regeringen konstaterar att även om det finns svårigheter i att exakt definiera vilka kvalifikationskrav och ändamål som bör gälla inom det utvidgade tillämpningsområdet är det, mot angiven bakgrund, en rimlig utgångspunkt att utgå från de krav och ändamål som gäller i dag. Som utredningen kommer fram till finns inte några sådana skillnader mellan det befintliga och det utökade tillämpningsområdet att den föreslagna regleringen inte skulle uppfylla kraven på att vara precis, förutsägbar och rättssäker. Det ska framhållas att det redan i dag ställs krav på konkretion beträffande de omständigheter som åberopas för att en påtaglig risk ska anses föreligga eller för att ett medvetet främjande av en viss brottslig verksamhet ska kunna befaras (prop. 2013/14:237 s. 105–109). Därutöver ska en avslutande proportionalitetsbedömning alltid göras innan tillstånd till tvångsmedel beviljas.

Med anledning av Svea hovrätts synpunkt om underlaget för domstolsprövningen ska det framhållas att redan när kravet på påtaglig risk infördes i lagstiftningen uttalades att riskbedömningen inte får bygga endast på spekulationer eller allmänna bedömningar utan ska vara grundad på faktiska omständigheter som finns vid beslutstillfället, t.ex. uttalanden, hotelser eller annat faktiskt agerande som talar för att brottslig verksamhet av ett visst slag kommer att utövas (prop. 2013/14:237 s. 105 och 106). Även Högsta domstolen har gjort uttalanden om vilka krav som bör ställas på utredningen när det gäller de omständigheter som läggs till grund för en ansökan om preventiv tvångsmedelsanvändning (NJA 2009 s. 917). Med dessa utgångspunkter sker domstolarnas tillståndsprövning av preventiva tvångsmedel redan i dag, varför regeringen inte delar Svea hovrätts oro för att domstolarna kommer att ha ett otillräckligt underlag för sin prövning.

Prop. 2022/23:126

79

Prop. 2022/23:126 Mot denna bakgrund bedömer regeringen, i likhet med utredningen och flera remissinstanser, att nuvarande kvalifikationskrav och ändamål är väl avvägda och ändamålsenliga även för det utvidgade tillämpningsområdet. Till skillnad från Lagrådet anser regeringen alltså inte att det finns skäl att förstärka kvalifikationskravet ”kan befaras”. Inte heller finns det anledning att införa några andra mer begränsande kvalifikationskrav i den nya regleringen, vilket Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden förordar. De grundläggande kvalifikationskrav och ändamål som redan finns i preventivlagen bör alltså användas även inom det utvidgade tillämpningsområdet.

80

Rättssäkerhetsgarantierna är tillräckliga

De brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet är inte primärt inriktad mot någon viss gärning eller någon viss misstänkt person. I stället kännetecknas den av att vara kunskapssökande och undersökande. Tvångsmedelsanvändning i underrättelseverksamheten ställer därför höga krav på att regelverket omgärdas av rättssäkerhetsgarantier och kontroll- mekanismer för att säkerställa att tillståndsgivningen är rättssäker och att intrången i den personliga integriteten inte blir större än vad som kan godtas enligt regeringsformen, Europakonventionen och EU:s rättighets- stadga (se vidare avsnitt 5).

Utredningen bedömer att de rättssäkerhetsgarantier som i dag finns i preventivlagen, och lagen om hemlig dataavläsning när det gäller hemlig dataavläsning utanför förundersökning, bör gälla även inom det utökade tillämpningsområdet. Det innebär att frågor om tillstånd till tvångsmedels- användning ska prövas av allmän domstol på ansökan av åklagare och att offentliga ombud ska medverka vid tillståndsprövningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning. Därutöver ska även dagens regler om interimistiska beslut, tillståndsbeslutens innehåll, upphävande av tillstånd, avlyssningsförbud, hantering av insamlat material samt tillsyn och kontroll gälla inom det utökade tillämpningsområdet. Den som har varit utsatt för ett hemligt tvångsmedel ska dessutom som utgångspunkt underrättas om åtgärden i efterhand.

Utredningen föreslår ett tillägg när det gäller tillståndsbeslutets innehåll i fråga om hemlig dataavläsning utanför förundersökning. I likhet med vad som gäller för hemliga tvångsmedel under förundersökning bör enligt utredningen platsen för åtgärden anges i beslutet i de fall kameraöver- vakningsuppgifter avser en plats. Regeringen instämmer i dessa överväganden. Utredningen anser vidare att de förslag som lämnats av Utredningen om rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel bör genomföras (se vidare avsnitt 12). Bortsett från dessa ändringar behövs enligt utredningen inga ytterligare rättssäkerhetsgarantier. Flera remissinstanser, däribland Integritetsskyddsmyndigheten, delar den bedömningen. Polismyndigheten anser att kravet på underrättelse till den som varit utsatt för ett hemligt tvångsmedel inte bör gälla inom det utökade tillämpningsområdet.

Några remissinstanser, däribland Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden och Civil Rights Defenders, anser dock att utredningens förslag om rättssäkerhetsgarantier är otillräckliga och bör kompletteras.

Exempelvis föreslår Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Civil Rights Defenders att offentliga ombud ska medverka vid tillstånds- prövningen av alla hemliga tvångsmedel inom det utvidgade tillämpningsområdet, dvs. även vid beslut om postkontroll och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Centrum för rättvisa anser att det behövs en fördjupad analys av vilka rättssäkerhetsgarantier som måste finnas enligt Europakonventionen och pekar särskilt på frågan om ifall Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utgör ett effektivt rättsmedel.

Regeringen konstaterar, i likhet med utredningen, att nuvarande rättssäkerhetsgarantier har utvärderats vid flera tillfällen och i huvudsak ansetts tillräckliga för att tillgodose behoven inom det befintliga tillämpningsområdet för preventiva tvångsmedel. Detta har inkluderat utvärderingar av regleringens förenlighet med Europakonventionen. Utredningen om rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel har t.ex. ansett att genom systemet med tillsyn av bl.a. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, JK och JO samt regeringens årliga skrivelse till riksdagen om användningen av hemliga tvångsmedel uppfylls de krav som ställs på efterhandskontroll av hemliga tvångsmedel i regeringsformen och Europakonventionen (SOU 2018:61 s. 230). Samma utredning har vidare funnit att den svenska regleringen om domstolsprövning för hemlig tvångsmedelsanvändning uppfyller regeringsformens och Europa- konventionens krav på oberoende förhandsprövning och att systemet med offentliga ombud ytterligare bidrar till att kravet på förhandsprövning uppfylls (SOU 2018:61 s. 135–139 och 153–155).

Enligt regeringen har ingenting framkommit som talar för att dagens robusta och väl fungerande system med rättssäkerhetsgarantier inte skulle tillgodose behoven av kontroll och integritetsskydd även för den utvidgade regleringen om preventiva tvångsmedel. Således finns det enligt regeringen t.ex. inte behov av offentliga ombud i fler fall än i dag, vilket bl.a. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser. Inte heller finns det skäl att, som Civil Rights Defenders föreslår, göra det obligatoriskt för domstolen att ange särskilda villkor i tillståndsbesluten eller införa en möjlighet för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att häva ett beslutat tvångsmedelstillstånd. Som utredningen och flera remissinstanser, bl.a. Uppsala universitet (Juridiska fakulteten), betonar kommer dock tillsynen att spela en viktig roll när den nya regleringen börjar tillämpas. För att säkerställa den funktionen har Säkerhets- och integritets- skyddsnämnden fått ökat anslag (se vidare avsnitt 14.2).

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden lyfter frågan om att införa en skyldighet för åklagare att underrätta nämnden om beslut om tillstånd inom det utvidgade tillämpningsområdet. Även Lagrådet anser att det finns skäl för en underrättelseskyldighet och föreslår att det införs en bestämmelse om att rätten skyndsamt ska underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden när det har fattats ett beslut enligt den utvidgade regleringen. Regeringen instämmer i att det finns fördelar med en underrättelseskyldighet. En sådan skyldighet kan bidra till en mer effektiv tillsyn och vara till fördel vid en framtida utvärdering av lagstiftningen. I enlighet med Lagrådets förslag bör det därför införas en bestämmelse om att rätten skyndsamt ska underrätta Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden om beslut enligt den utvidgade regleringen.

Prop. 2022/23:126

81

Prop. 2022/23:126 En fråga som enligt Polismyndigheten och Tullverket bör förtydligas är att preventiv tvångsmedelsanvändning inte alltid behöver avbrytas enbart av det skälet att det uppkommit förutsättningar att inleda förundersökning om ett visst brott. Regeringen, som konstaterar att några ändringar inte föreslås när det gäller tillståndsbeslutens varaktighet, anser inte att det finns skäl att i detta sammanhang ytterligare förtydliga hur den regleringen och dess förhållande till tvångsmedelsanvändning under en förunder- sökning ska tolkas (jfr prop. 2013/14:237 s. 101). Inte heller finns det skäl att, som Polismyndigheten förordar, undanta den utvidgade regleringen i preventivlagen från krav på underrättelse till enskild. Däremot finns det, som JO påpekar, skäl att tydliggöra vad som ska gälla för den överskottsinformation som kan komma fram vid en tillämpning av förslagen. Regeringen återkommer till den frågan i avsnitt 12.2.

När det gäller frågan om åklagare ska få meddela interimistiska beslut inom det utvidgade tillämpningsområdet har de brottsbekämpande myndigheterna enligt utredningen uttryckt ett stort behov av att i brådskande fall kunna få tillstånd till preventiva tvångsmedel, t.ex. utanför domstolarnas ordinarie öppettider. Utan en möjlighet till interimistiska beslut riskerar viktiga tvångsmedelsåtgärder enligt myndigheterna att bli utan verkan. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att interimistiska beslut alltid efterföljs av en domstolsprövning delar regeringen, till skillnad från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, utredningens bedömning att interimistiska beslut bör vara möjliga även inom det utvidgade tillämpningsområdet. Möjligheten bör dock, precis som inom det nuvarande tillämpningsområdet, tillämpas restriktivt (se prop. 2013/14:237 s. 142).

Slutligen anser regeringen, till skillnad från utredningen, att det inte nu bör införas ett förtydligande i preventivlagen om att postkontroll endast ska få avse en försändelse som ställts till den person som åtgärden riktas mot eller som har avsänts av honom eller henne. Enligt utredningen skulle ett sådant förtydligande inte innebära någon ändring i sak. Någon motsvarande reglering finns dock inte i rättegångsbalkens bestämmelser om postkontroll och ett förtydligande enbart i preventivlagen riskerar därmed enligt regeringen att ge upphov till tillämpningssvårigheter.

I likhet med utredningen och bl.a. Integritetsskyddsmyndigheten bedömer regeringen sammantaget att preventivlagens nuvarande rättssäkerhetsgarantier, tillsammans med de förslag som behandlas i avsnitt 12, är tillräckliga för att leva upp till kraven på skydd för enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

Utvidgningen av tillämpningsområdet för preventivlagen är proportionerlig

För att en utvidgad möjlighet att använda preventiva tvångsmedel ska kunna införas krävs att åtgärden bedöms vara förenlig med de grundläggande fri- och rättigheterna i såväl regeringsformen som Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Vid dessa överväganden är rätten till förtroliga meddelanden, rätten till privatliv och rätten till skydd mot intrång i den personliga integriteten av särskild betydelse. Begränsningar i dessa rättigheter får bara göras för att tillgodose ändamål

som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad

82

som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den (se

Prop. 2022/23:126

vidare avsnitt 5).

 

Flera remissinstanser, däribland JO, Säkerhets- och integritetsskydds-

 

nämnden, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt och Sveriges advokat-

 

samfund, ifrågasätter proportionaliteten av den föreslagna utvidgningen av

 

preventivlagen och anser att riskerna för intrång i den personliga

 

integriteten är för stora för att kunna motiveras av den förväntade nyttan

 

av förslagen. Svea hovrätt betonar att förslagen innebär en omfattande

 

utvidgning av systemet med hemliga tvångsmedel. Säkerhets- och

 

integritetsskyddsnämnden konstaterar att det visserligen kan finnas

 

situationer där det inte är möjligt att inleda förundersökning för t.ex.

 

förberedelse, stämpling eller anstiftan till ett visst brott eftersom det saknas

 

tillräcklig konkretion i brottsmisstankarna, men ställer sig frågande till om

 

de situationerna är så många att behovet och nyttan av en generell

 

utvidgning av reglerna om preventiv tvångsmedelsanvändning väger upp

 

de ökade integritetsriskerna. Även JO och Stockholms tingsrätt framför

 

liknande synpunkter.

 

Umeå universitet (Samhällsvetenskapliga fakulteten) och Centrum för

 

rättvisa anser att förslagens förenlighet med Europakonventionen och

 

EU:s rättighetsstadga behöver analyseras ytterligare. Institutet för

 

mänskliga rättigheter anser att utredningens analys av konsekvenserna för

 

barn och ungdomar är bristfällig och efterlyser överväganden om hur

 

riskerna för den gruppen ska hanteras.

 

Några remissinstanser, däribland JK och Civil Rights Defenders, betonar

 

att en konsekvens av förslagen är att tredje man i stor utsträckning kan bli

 

föremål för övervakning och anser att utredningens analys av

 

integritetsintrånget i det avseendet är bristfällig.

 

Syftet med förslagen om ett utökat tillämpningsområde för

 

preventivlagen är att ge de brottsbekämpande myndigheterna förbättrade

 

möjligheter att förhindra allvarlig brottslighet. Detta utgör i sig ett

 

angeläget intresse och ett godtagbart skäl att begränsa enskildas fri- och

 

rättigheter enligt såväl Europakonventionen som EU:s rättighetsstadga. En

 

förväntad följd av förslagen är också att de ska förstärka skyddet för

 

enskildas personliga integritet och trygghet. Regeringen konstaterar i det

 

föregående att det finns ett påtagligt behov av att utvidga möjligheterna till

 

preventiv tvångsmedelsanvändning. Regeringen konstaterar också att

 

preventiva tvångsmedel kan förväntas vara en effektiv åtgärd för att

 

förhindra allvarlig brottslighet. Därutöver begränsas förslagen genom en

 

avgränsad brottskatalog och ett krav på att det ska vara fråga om brottslig

 

verksamhet som utövas inom en organisation eller grupp. Vidare ska de

 

ändamål och kvalifikationskrav som gäller enligt preventivlagen i dag

 

gälla även inom det utvidgade tillämpningsområdet. Ett flertal

 

rättssäkerhetsgarantier kommer också att omgärda den utvidgade

 

regleringen. Därutöver föreslås den utvidgade regleringen bli

 

tidsbegränsad (se vidare avsnitt 6.2).

 

Det kan visserligen konstateras, som flera remissinstanser påpekar, att

 

preventiva tvångsmedel är en ingripande åtgärd som innebär ökade

 

integritetsrisker för enskilda. Som bl.a. JO lyfter fram gäller detta både för

 

personer som åtgärden direkt riktas mot och, i vissa fall, för andra personer

 

som indirekt träffas av åtgärden, t.ex. närstående som talar i telefon med

 

en avlyssnad gängkriminell. Även barn och ungdomar kan direkt eller

83

Prop. 2022/23:126 indirekt utsättas för integritetsrisker vid användningen av preventiva tvångsmedel, vilket Institutet för mänskliga rättigheter framhåller. Samtidigt innehåller den föreslagna lagstiftningen ett flertal avgränsningar och rättssäkerhetsgarantier som är avsedda att minimera integritets- intrånget och begränsa den preventiva tvångsmedelsanvändningen till de situationer där åtgärden i det enskilda fallet faktiskt väntas vara effektiv. I den mån det finns särskilda integritetsrisker att beakta, t.ex. för att en åtgärd rör ett barn, ska särskild hänsyn tas till detta. Vidare krävs att andra, mindre ingripande åtgärder alltid ska väljas i första hand. I likhet med Åklagarmyndigheten bedömer regeringen att de föreslagna begränsningarna är sådana att åtgärderna i allt väsentligt kommer att kunna riktas mot en begränsad krets inom den kriminella miljön. Det ska också framhållas att det bara är fråga om situationer där det finns en påtaglig risk för mycket allvarlig brottslighet. Regeringen bedömer mot den bakgrunden, och med hänsyn till det tungt vägande intresset av att kunna avvärja allvarlig brottslighet, att en viss ökad integritetsrisk även för tredje man får anses acceptabel.

Som flera remissinstanser påpekar, bl.a. JO, JK, Svea hovrätt och Uppsala universitet (Juridiska fakulteten), är det viktigt att inte bara proportionaliteten av de enskilda förslagen bedöms utan också att det görs en helhetsbedömning utifrån det samlade regelverket om hemliga tvångsmedel. Regeringen återkommer till den frågan i avsnitt 14.1.

Till skillnad från bl.a. JO och Svea hovrätt men i likhet med Integritetsskyddsmyndigheten, anser regeringen sammantaget att den utvidgning av möjligheterna till preventiv tvångsmedelsanvändning som utredningen föreslår utgör en godtagbar avvägning mellan intresset av en effektiv brottsbekämpning och enskildas fri- och rättigheter. Det bedöms inte vara möjligt att uppnå motsvarande resultat genom andra mindre ingripande åtgärder.

Sammantaget anser regeringen därmed, i likhet med utredningen men till skillnad från bl.a. Sveriges advokatsamfund, att den föreslagna utvidgningen av preventivlagen utgör en proportionerlig åtgärd som är förenlig med regeringsformen, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.

 

6.2

Regleringen ska tidsbegränsas

 

 

 

Regeringens förslag: Regleringen om ett utvidgat tillämpningsområde

 

för preventiva tvångsmedel ska tidsbegränsas till att gälla i fem år.

 

 

 

Utredningens förslag (SOU 2022:52) stämmer överens med

 

regeringens.

 

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som uttalar sig om

 

förslaget tillstyrker eller har inga invändningar mot det, däribland JO,

 

Centrum för rättvisa, Civil Rights Defenders, Säkerhets- och

 

integritetsskyddsnämnden och Integritetsskyddsmyndigheten. Centrum för

 

rättvisa efterlyser dock en tydligare reglering av hur den efterföljande

 

utvärderingen av lagstiftningen ska gå till.

 

Skälen för regeringens förslag: Den nya lagstiftningen om ett utvidgat

84

tillämpningsområde för preventivlagen väntas på ett påtagligt sätt kunna

bidra till att förhindra allvarlig brottslighet som har koppling till kriminella Prop. 2022/23:126 nätverk. Lagstiftningen innebär samtidigt att riskerna för enskildas

personliga integritet ökar.

Av integritetsskäl har flera lagar och bestämmelser som rör hemliga tvångsmedel inledningsvis begränsats i tiden för att sedan utvärderas. Lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, som trädde i kraft den 1 april 2020, har tidsbegränsats till utgången av mars 2025. En särskild utredare har i uppdrag att utvärdera lagen inför ett ställningstagande till om den bör permanentas och om den i så fall bör ändras i något avseende (dir. 2022:82). Även möjligheten till hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning tidsbegränsades vid införandet.

Som utredningen och flera remissinstanser, däribland Civil Rights Defenders, framhåller talar integritetsskäl för att även den nu föreslagna regleringen ska tidsbegränsas. Även om det inte är fråga om nya tvångsmedel, utökas tillämpningsområdet för preventivlagen vilket i sig medför en ökad risk för integritetsintrång. Från att preventivlagen i huvudsak har tillämpats inom Säkerhetspolisens verksamhetsområde kommer tillämpningen, genom den utvidgade brottskatalogen, att spridas på flera aktörer. Inom såväl Polismyndigheten som Tullverket finns visserligen stor erfarenhet av användning av hemliga tvångsmedel under förundersökning. Den nu föreslagna utvidgningen innebär dock att tvångsmedlen ska användas under andra förutsättningar och i underrättelsemiljön. Det nu anförda i kombination med integritets- och rättssäkerhetsskäl innebär enligt regeringen att lagstiftningen bör tidsbegränsas.

Som Centrum för rättvisa är inne på kan en utvärdering göras, när lagstiftningen har tillämpats en viss tid, innan ett ställningstagande görs till om reglerna ska permanentas. Vid en sådan utvärdering bör de olika intressena – en effektiv brottsbekämpning och skydd mot enskildas personliga integritet – på nytt vägas mot varandra. Vidare kan även frågan om reglerna bör förändras i något avseende övervägas. Till skillnad från Centrum för rättvisa anser regeringen inte att det behövs någon särskild reglering kring utvärderingen.

När det gäller frågan om lagstiftningens giltighetstid måste hänsyn tas till att en välgrundad utvärdering kräver ett tillräckligt underlag. Det behövs även tid för själva utvärderingen. Som utredningen föreslår, och bl.a. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden instämmer i, anser regeringen att giltighetstiden bör bestämmas till fem år.

6.3Tillståndsprövningen inom det utvidgade tillämpningsområdet ska koncentreras till någon eller några tingsrätter

Regeringens bedömning: Tillståndsprövningen inom det utvidgade tillämpningsområdet bör koncentreras till någon eller några tingsrätter.

Regeringens förslag: Frågor om tillstånd till preventiva tvångsmedel inom det utvidgade tillämpningsområdet ska prövas av den tingsrätt som regeringen föreskriver.

85

Prop. 2022/23:126

Utredningens förslag (SOU 2022:52) stämmer inte överens med

 

regeringens bedömning och förslag. Utredningen föreslår att det i lag ska

 

regleras att frågor om tillstånd till tvångsmedel inom det utvidgade

 

tillämpningsområdet ska prövas av rätten i någon av de orter där den

 

brottsliga verksamheten kan antas komma att utövas eller där den person

 

som ansökan avser uppehåller sig. Undantag ska dock göras för ärenden

 

som innehåller säkerhetskyddsklassificerade uppgifter som i stället ska

 

prövas exklusivt av Stockholms tingsrätt.

 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna uttalar sig inte särskilt

 

om utredningens förslag. Bland de remissinstanser som uttalar sig om

 

förslaget anser Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, JO och

 

Hovrätten för Västra Sverige att domstolsprövningen inom det utvidgade

 

tillämpningsområdet bör vara förbehållen en mer begränsad krets av

 

domstolar. Även Åklagarmyndigheten framhåller att en sådan ordning

 

skulle bidra till en mer enhetlig rättstillämpning och dessutom underlätta

 

för Åklagarmyndigheten att inrätta en särskild organisation för vilka

 

åklagare som ska handlägga ärenden enligt preventivlagen. JO anser att

 

frågornas komplexitet och ansökningarnas förmodat begränsade antal talar

 

för att enbart Stockholms tingsrätt borde pekas ut som behörig domstol.

 

Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt konstaterar att det utvidgade

 

tillämpningsområdet för preventivlagen kommer att leda till att en

 

väsentligt bredare krets aktörer kommer att hantera ärenden enligt

 

preventivlagen och anser att detta kan diskuteras från rättssäkerhets-

 

synpunkt.

 

Skälen för regeringens bedömning och förslag: Stockholms tingsrätt

 

är i dag exklusivt forum för frågor om tillstånd till hemliga tvångsmedel

 

enligt preventivlagen. Detsamma gäller för frågor om tillstånd till hemlig

 

dataavläsning i underrättelseverksamhet. En utvidgning av tillämpnings-

 

området för preventivlagen kommer att ge upphov till en ökad mängd

 

tvångsmedelsärenden. Bland annat mot den bakgrunden föreslår

 

utredningen att tillståndsprövningen inom det utvidgade tillämpnings-

 

området ska spridas till alla landets tingsrätter.

 

Regeringen har i flera sammanhang uttalat att utgångspunkten är att mål

 

och ärenden ska fördelas på landets samtliga tingsrätter. En koncentration

 

av ärenden till färre domstolar kan dock undantagsvis komma i fråga, t.ex.

 

om det finns behov av särskild skyndsamhet eller kompetens (jfr prop.

 

2011/12:1 utg.omr. 4 s. 27).

 

Beslut om tillstånd till preventiv tvångsmedelsanvändning är en mycket

 

ingripande åtgärd. En noggrann prövning i tillståndsfrågan är en

 

rättssäkerhetsgaranti och en väsentlig förutsättning för att regleringens

 

legitimitet ska kunna upprätthållas. Det är avgörande att domstols-

 

prövningen lever upp till högt ställda krav på kvalitet och rättssäkerhet.

 

Som bl.a. JO framhåller är ärenden om preventiv tvångsmedels-

 

användning ofta komplexa. Bedömningskriterierna i ärendena är också

 

särpräglade och liknar inte vad domstolarna normalt hanterar, vilket

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden påpekar. Ärendena väntas också

 

bli relativt få till antalet. Om ärendena fördelas på alla tingsrätter skulle

 

vissa domstolar alltså hantera frågorna mycket sällan. Med en

 

koncentration av ärendena skulle i stället den eller de domstolar som

 

handlägger ärendena kunna arbeta upp en kompetens och erfarenhet som

86

annars kan vara svår att uppnå. Som Åklagarmyndigheten lyfter fram

skulle dessutom en sådan ordning kunna leda till en mer enhetlig Prop. 2022/23:126 rättstillämpning.

Mot den angivna bakgrunden och med hänsyn till att regleringen föreslås bli tidsbegränsad anser regeringen, i likhet med JO, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Åklagarmyndigheten och Hovrätten för Västra Sverige att antalet tingsrätter som handlägger ärenden om preventiv tvångsmedelsanvändning inom det utvidgade tillämpningsområdet bör begränsas.

Det bör dock inte i lag anges vilken eller vilka tingsrätter som ska vara behöriga att pröva en ansökan om tillstånd till preventiva tvångsmedel inom det utvidgade tillämpningsområdet. Detta bör i stället regleras i förordning. Även de anknytningskriterier som ska vara avgörande för vilken tingsrätt som är behörig bör preciseras i förordning, jfr propositionen Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område (prop. 2013/14:219 s. 76 och 270 och 271) och propositionen En ny lag om företagsrekonstruktion (prop. 2021/22:215 s. 331–333). Regeringen har gett Domstolsverket i uppdrag att, efter inhämtande av synpunkter från Åklagarmyndigheten och övriga berörda myndigheter, lämna förslag på vilken eller vilka tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om tillstånd till preventiva tvångsmedel inom det utvidgade tillämpningsområdet.

7Straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet

7.1Nya straffvärdeventiler bör införas

Regeringens bedömning: Straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet bör införas när det gäller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning. Tvångsmedlen bör alltså få användas vid misstanke om flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå.

Utredningens bedömning (SOU 2022:19) stämmer överens med regeringens.

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna är positiva till bedömningen eller har inget att invända mot den, däribland Attunda tingsrätt, ECPAT Sverige (ECPAT), Ekobrottsmyndigheten, Luleå tingsrätt, Polismyndigheten, Skatteverket, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndig- heten anser att det finns ett påtagligt behov av straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet och att de på ett väsentligt sätt kommer att öka möjligheterna att lagföra personer för olika former av organiserad och systematisk seriebrottslighet. Göteborgs tingsrätt delar utredningens uppfattning att en straffvärdeventil skulle vara effektiv i bekämpandet av viss organiserad brottslighet, t.ex. bedrägerier. ECPAT pekar på att det vid

87

Prop. 2022/23:126 sexualbrott mot barn som begås på nätet inte är ovanligt att förövaren under lång tid utsätter barnet för i och för sig mindre allvarliga sexualbrott samtidigt som förövaren också utsätter många andra barn. Stockholms universitet (Juridiska fakulteten) framhåller att det inte sällan är ganska godtyckligt vad som utgör ett respektive flera brott. Precis som när påföljden bestäms är det enligt universitetet den samlade brottsligheten som bör vara avgörande vid proportionalitetsbedömningen. Journalist- förbundet, som motsätter sig straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet, anser att de nya straffvärdeventilerna kommer att leda till att avlyssnings- förbudet aktualiseras i fler fall och att det hotar källskyddet. Sveriges kristna råd framhåller däremot att förslaget har utformats med respekt för vittnesförbudet och den tystnadsplikt som präster har. JO pekar på avsaknaden av statistik och anser att det är tveksamt om utredningen har presenterat tillräckliga skäl för att lägga fram förslag till straffvärde- ventiler för flerfaldig brottslighet. Vidare påpekar JO att det är troligt att användningsområdet kommer att öka på grund av kommande straff- skärpningar och om synen på flerfaldig brottslighet skärps. Svea hovrätt och Stockholms universitet (Juridiska fakulteten) framför liknande synpunkter. Integritetsskyddsmyndigheten ifrågasätter lämpligheten i att föregå den pågående utvärderingen av lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning och avstyrker därför samtliga förslag som gäller det tvångsmedlet. Lunds universitet (Juridiska fakulteten) anser däremot att det är följdriktigt att ändringar görs även i lagen om hemlig dataavläsning.

 

Skälen för regeringens bedömning

 

Nuvarande straffvärdeventiler

 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kamera-

 

övervakning får användas vid en förundersökning om brott för vilket det

 

inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, vissa särskilt

 

uppräknade brott samt försök, förberedelse eller stämpling till de aktuella

 

brotten, om en sådan gärning är belagd med straff. De nämnda tvångs-

 

medlen får även användas enligt de s.k. straffvärdeventilerna, dvs. vid

 

misstanke om ett annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan

 

antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år (27 kap. 18 § andra

 

stycket och 20 a § andra stycket rättegångsbalken). En motsvarande straff-

 

värdeventil finns också för hemlig dataavläsning som inte gäller rums-

 

avlyssningsuppgifter (4 § första stycket lagen om hemlig dataavläsning).

 

Hemlig rumsavlyssning får användas vid en förundersökning om brott

 

för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år, vissa

 

särskilt uppräknade brott samt försök, förberedelse eller stämpling till de

 

aktuella brotten, om en sådan gärning är belagd med straff. Enligt

 

straffvärdeventilen får hemlig rumsavlyssning även användas vid en

 

förundersökning om vissa brott som anges i en särskild brottskatalog, om

 

det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde

 

överstiger fängelse i fyra år. Tvångsmedlet får även användas vid en

 

förundersökning om försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som

 

anges i brottskatalogen, om gärningen är belagd med straff och det med

 

hänsyn till omständigheterna kan antas att gärningens straffvärde

 

överstiger fängelse i fyra år (27 kap. 20 d § andra stycket rättegångs-

88

balken). Straffvärdeventilen är också tillämplig på hemlig dataavläsning

som gäller rumsavlyssningsuppgifter (6 § första stycket lagen om hemlig Prop. 2022/23:126 dataavläsning).

Under en förundersökning får hemliga tvångsmedel som huvudregel användas endast om någon är skäligen misstänkt för ett brott. Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får emellertid användas även för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, när det gäller förundersökningar om brott som kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (27 kap. 20 § andra stycket rättegångsbalken och 5 § första stycket lagen om hemlig dataavläsning). Vidare får hemlig kameraövervakning användas för att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Sådan kameraövervakning får ske på den plats där brottet har begåtts eller en nära omgivning till denna plats

(27 kap. 20 c § rättegångsbalken). Straffvärdeventilerna är tillämpliga även när hemliga tvångsmedel används för att utreda eller fastställa vem som skäligen kan misstänkas för ett brott.

Behovet av straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet

Nuvarande straffvärdeventiler gäller endast för enstaka brott. Det är alltså inte möjligt att med stöd av straffvärdeventilerna använda hemliga tvångsmedel vid misstanke om flera brott där det samlade straffvärdet kan antas vara högt, men där de enskilda brotten är mindre allvarliga. Som en konsekvens av hur dagens regler är utformade kan således misstankar om systematisk brottslighet bestående av t.ex. flera skattebrott, stölder eller bedrägerier falla utanför tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel, samtidigt som sådana brott kan vara viktiga inkomstkällor för kriminella. Det finns därför anledning att överväga om det bör införas straffvärde- ventiler för flerfaldig brottslighet.

Straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet skulle kunna ha stor betydelse för att utreda organiserad eller systematisk brottslighet. Eftersom sådana former av brottslighet ofta utövas med elektronisk kommunikation som redskap, skulle hemliga tvångsmedel i många fall vara ett effektivt sätt att komma framåt i utredningen. När det gäller den organiserade brottsligheten tillkommer dessutom särskilda utrednings- svårigheter på grund av de inblandades riskmedvetenhet. De anpassar på olika sätt sitt agerande för att minimera risken för att utsättas för hemliga tvångsmedel, t.ex. genom valet av mötesplatser och kommunikations- medel. Från principiell ståndpunkt kan det också ifrågasättas om det vid organiserad och systematisk brottslighet är rimligt att upprätthålla en sträng åtskillnad mellan det enskilda brottet och den samlade brottslig- heten vid bedömningen av om hemliga tvångsmedel bör få användas. Utifrån samhällets behov av att bekämpa brott framstår det i sådana fall som mindre viktigt om det rättsligt är fråga om ett eller flera brott.

Det finns många exempel på organiserad eller systematisk brottslighet där avsaknaden av straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet i förhållande till möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel orsakar problem. Ett sådant exempel är skattebrott och annan ekonomisk brottslighet, som ofta begås i organiserad form. Även i de fall då skattebrottslighet och annan ekonomisk brottslighet inte begås organiserat

utförs den inte sällan upprepat. I många fall är de olika brotten dessutom

89

Prop. 2022/23:126

90

tätt sammankopplade med varandra. Ett bokföringsbrott kan t.ex. vara ett medel för att dölja ett skattebrott. I en sådan situation kan det vara svårt att skilja brotten från varandra och att bestämma straffvärdet för de enskilda brotten. Det kan dessutom vara svårt att avgöra om det är fråga om ett eller flera brott.

Andra exempel där avsaknaden av straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet orsakar problem är bidragsbrott, grova stölder som utförs av ligor och grova smugglingsbrott. Eftersom straffvärdet för de enskilda brotten sällan överstiger fängelse i två år, är det i sådana brottsutredningar normalt inte möjligt att använda exempelvis hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Särskilt om behovet av en ny straffvärdeventil för hemlig kameraövervakning

De kriminellas riskmedvetenhet ger upphov till ett särskilt behov av att i större utsträckning kunna använda hemlig kameraövervakning vid förundersökningar om flerfaldig brottslighet. Som utredningen pekar på begås en stor del av den lokala organiserade brottsligheten i utsatta områden. I sådana områden är det många gånger inte möjligt att bedriva traditionell spaning på grund av att poliserna omedelbart blir igenkända. Hemlig kameraövervakning är därför ofta en förutsättning för att brotten ska kunna utredas.

Hemlig kameraövervakning skulle också kunna ha en avgörande betydelse för att utreda upprepade brott på punktskatteområdet. Vid sådana utredningar kan det nämligen vara svårt för polisen att oupptäckta bedriva spaning på den plats där de punktskattepliktiga varorna förvaras för att utreda vilka leveranser som hanteras och vilka personer som är inblandade. I sådana fall kan det dessutom vara svårt att bedöma vad som utgör ett respektive flera brott. Utifrån samhällets intresse av att bekämpa brott är frågan också av underordnad betydelse, eftersom det handlar om ett samlat brottsupplägg. Intresset av att motverka brottsupplägget är alltså lika stort oavsett om det ska bedömas som ett eller flera brott.

Vidare förekommer flerfaldig brottslighet ofta i svartarbetshärvor och ärenden där personer har fått betala för arbetstillstånd. I sådana fall skulle det vara mycket värdefullt med en möjlighet till hemlig kamera- övervakning för att få klarhet i vilka personer som vistas på eller besöker en viss plats. De brottsbekämpande myndigheterna har dessutom pekat på att människoexploatering är ett mycket svårutrett brott. För att polisen ska kunna klarlägga antalet offer och omfattningen av verksamheten krävs det vanligtvis mycket omfattande och utdragna spaningsinsatser. En möjlighet att använda hemlig kameraövervakning vid misstanke om organiserad eller systematisk människoexploatering skulle därför innebära en stor resursbesparing samtidigt som det också kan ge ett mer tillförlitligt underlag.

Särskilt om behovet av en ny straffvärdeventil för hemlig rumsavlyssning

De behov som redovisas ovan är även relevanta för hemlig rumsavlyssning. Det kan då handla om fall med en samlad brottslighet av mycket allvarligt slag där det samlade straffvärdet överstiger fängelse i fyra år. Till detta kommer att andra hemliga tvångsmedel, t.ex. hemlig

avlyssning av elektronisk kommunikation, numera kan vara verkningslösa Prop. 2022/23:126 i de kriminella miljöer där mycket allvarliga brott begås. De personer som

är inblandade i den sortens brottslighet är nämligen mycket riskmedvetna och tenderar att anpassa sitt beteende utifrån risken att deras elektroniska kommunikation avlyssnas. Ett exempel på brottslighet där det finns ett behov av att kunna använda hemlig rumsavlyssning är flerfaldig vapensmuggling som är grov men inte synnerligen grov. Sådan brottslighet utövas ofta organiserat eller systematiskt.

Utvidgade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel bör gälla även hemlig dataavläsning

När det gäller hemlig dataavläsning ifrågasätter Integritetsskydds- myndigheten lämpligheten i att föregå den pågående utvärderingen av lagstiftningen och avstyrker därför samtliga förslag som gäller det tvångsmedlet. Lagen om hemlig dataavläsning är tidsbegränsad och gäller till utgången av mars 2025. I juni 2022 fick en särskild utredare i uppdrag att utvärdera lagen inför ett ställningstagande till om den bör permanentas och om den i så fall bör ändras i något avseende. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023 (dir. 2022:82). Hemlig dataavläsning kan vara ett sätt för de brottsbekämpande myndigheterna att få tillgång till samma slags uppgifter som genom hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. Ett syfte med att införa hemlig dataavläsning var att motverka konsekvenserna av att den ökade användningen av kryptering och anonymisering har gjort det svårare att få tillgång till innehållet i elektronisk kommunikation. I samband med införandet uttalades att det är av väsentlig betydelse att hemlig data- avläsning kan användas i motsvarande fall som de befintliga hemliga tvångsmedlen. Det finns annars en risk för att vissa allvarliga brott inte kan utredas när det visar sig vara omöjligt att använda befintliga hemliga tvångsmedel (prop. 2019/20:64 s. 69–71 och 124). Om möjligheterna att använda de hemliga tvångsmedel som regleras i rättegångsbalken utökas utan att motsvarande ändringar görs i fråga om hemlig dataavläsning, finns det en tydlig risk för att den önskade effekten av förslagen till stor del uteblir. För att säkerställa att de brottsbekämpande myndigheterna har effektiva verktyg anser regeringen därför, till skillnad från Integritets- skyddsmyndigheten men i linje med synpunkterna från Lunds universitet (Juridiska fakulteten), att de förslag som lämnas som utgångspunkt bör omfatta även hemlig dataavläsning.

Särskilt om behovet av nya straffvärdeventiler för hemlig dataavläsning

 

Skälen för att införa straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet när det

 

gäller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig

 

övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning

 

och hemlig rumsavlyssning gör sig i lika hög grad gällande i fråga om

 

hemlig dataavläsning som gäller motsvarande uppgifter (2 § första stycket

 

1–5 lagen om hemlig dataavläsning). Hemlig dataavläsning som gäller

 

rumsavlyssningsuppgifter kan t.ex. fylla en viktig funktion vid utredningar

 

om upprepade sexualbrott mot barn som begås digitalt. Enligt utredningen

 

förekommer det i praxis att sådana övergrepp bedöms ha ett mycket högt

91

 

Prop. 2022/23:126

92

samlat straffvärde, som med marginal överstiger fyra års fängelse. Däremot är det ovanligt att ett enskilt övergrepp som begås på nätet bedöms ha ett så högt straffvärde att hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter kan komma i fråga.

Det finns även behov av en möjlighet att använda hemlig dataavläsning i syfte att hämta in uppgifter som finns lagrade i ett avläsningsbart informationssystem och uppgifter som visar hur ett avläsningsbart informationssystem används (2 § första stycket 6 och 7). Dessa uppgifter kan i dag hämtas in vid utredningar om samma slags brott som kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kamera- övervakning. Om användningsområdet för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning utvidgas talar systematiska skäl för att göra motsvarande utvidgning i fråga om de nu aktuella uppgifterna. Uppgifterna är ofta ett viktigt komplement till de andra uppgifter som kan hämtas in genom hemlig dataavläsning. För att i praktiken kunna avläsa kommunikationsavlyssningsuppgifter kan det vara nödvändigt att veta vilka program eller applikationer som används på en viss mobiltelefon. För verkställigheten av hemlig dataavläsning är det dessutom av stor nytta att kunna ta reda på lösenord och användarnamn.

Sammanfattande bedömning av behovet av nya straffvärdeventiler

Införande av straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet skulle innebära att hemliga tvångsmedel får användas för att utreda vissa fall av flerfaldig brottslighet där det samlade straffvärdet är högt samtidigt som de enskilda brotten var för sig inte uppfyller kraven för det aktuella tvångsmedlet. Det är knappast möjligt att ta fram ett statistiskt underlag som visar hur många ytterligare brottsutredningar som skulle kunna leda till åtal eller fällande dom till följd av att sådana straffvärdeventiler införs. Till skillnad från JO anser regeringen att det underlag som utredningen har tagit fram, trots avsaknaden av statistiska data, är tillräckligt för att bedöma behovet av att införa straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet. Regeringen bedömer att en sådan möjlighet kommer att leda till att organiserad och systematisk brottslighet kan klaras upp i större utsträckning än i dag. Det handlar då inte bara om att hålla någon ansvarig för brotten utan också om att identifiera de egentliga huvudpersonerna. Ett vanligt problem i brottsutredningar – inte minst i utredningar om ekonomisk brottslighet – är nämligen att man inte lyckas komma åt de verkliga huvudmännen.

Sammanfattningsvis anser regeringen, i likhet med Åklagarmyndig- heten, att det finns ett påtagligt behov av att kunna använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning vid misstanke om flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå. Detsamma gäller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation som används i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för sådana brott.

Straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet är proportionerliga

Vid bedömningen av om det bör införas straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet är regeringsformens, Europakonventionens och EU:s rättighetsstadgas reglering om grundläggande fri- och rättigheter en nödvändig utgångspunkt. Nya straffvärdeventiler kommer att medföra

begränsningar av rätten till förtroliga meddelanden, rätten till privatliv och rätten till skydd mot intrång i den personliga integriteten. En sådan begränsning får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den (se vidare avsnitt 5.2).

Som anförs ovan finns det ett påtagligt behov av straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet. De kan också förväntas vara effektiva. Syftet med de nya straffvärdeventilerna skulle vara att förbättra förutsättningarna att utreda organiserad och systematisk brottslighet. Detta är i sig ett tungt vägande och godtagbart intresse (se artikel 8.2 i Europakonventionen). Som framgår i avsnitt 7.2 föreslås särskilda begränsningar som bl.a. gäller straffvärdet för den samlade brottsligheten och straffskalan för de enskilda brotten. Vidare innehåller lagstiftningen redan i dag krav på att tvångs- medlet ska vara av synnerlig vikt för utredningen och, i de flesta fall, att det ska finnas en skäligen misstänkt. Därutöver kommer de rättssäkerhets- garantier som gäller i dag att vara tillämpliga även vid användningen av de nya straffvärdeventilerna (avsnitt 5.1). Detsamma gäller de nya rätts- säkerhetsgarantier som regeringen lämnar förslag om i detta lagstiftnings- ärende (avsnitt 12). Som bl.a. JO påpekar kan användningsområdet för de nya straffvärdeventilerna komma att utökas på grund av framtida straff- skärpningar och en skärpt syn på flerfaldig brottslighet. Enligt regeringen är detta en rimlig konsekvens av sådana lagändringar. I januari 2023 överlämnade Flerbrottsutredningen betänkandet Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1). Flerbrottsutredningen föreslår ett antal lagändringar som syftar till att skärpa straffen för flerfaldig brottslighet. Betänkandet har remitterats. Regeringen anser vidare, till skillnad från Journalistförbundet, att den omständigheten att avlyssnings- förbudet kan komma att aktualiseras i fler fall än i dag inte utgör ett skäl mot att införa straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet. Avlyssnings- förbudet kommer att gälla oförändrat och nya straffvärdeventiler hotar därför inte källskyddet.

I samband med införandet av de nuvarande straffvärdeventilerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kamera- övervakning diskuterades möjligheten att införa en straffvärdeventil även för seriebrottslighet. Med hänsyn till det förväntade integritetsintrånget lämnades inget sådant förslag. Den bedömningen gjordes dock i samband med att en ny och oprövad metod infördes, dessutom i strid med Buggningsutredningens uppfattning (prop. 2002/03:74 s. 33 och 34). Straffvärdeventilerna för enstaka brott har nu funnits i närmare tjugo år och har i allt väsentligt visat sig fungera väl. De farhågor som framfördes i samband med att ventilerna infördes tycks inte ha förverkligats. Sedan införandet har brottsligheten ändrat karaktär, t.ex. genom att antalet grupperingar och nätverk i den kriminella miljön blivit allt fler (se avsnitt 4). Det har blivit allt tydligare att det är ett problem i den brotts- bekämpande verksamheten att endast det enskilda brottets och inte den samlade brottslighetens straffvärde får beaktas, inte ens när brotten begås organiserat eller systematiskt.

Sammantaget får införandet av straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet anses innebära en godtagbar avvägning mellan å ena sidan intresset av att effektivt kunna bekämpa systematisk och organiserad brottslighet och å andra sidan intresset av att skydda enskildas personliga

Prop. 2022/23:126

93

Prop. 2022/23:126 integritet. Det bedöms inte vara möjligt att uppnå motsvarande resultat med några andra mindre ingripande åtgärder. Regeringen anser därmed, i enlighet med utredningens förslag som godtas av en stor majoritet av remissinstanserna, att straffvärdeventiler som utformas på ett ända- målsenligt sätt utgör en proportionerlig åtgärd som är förenlig med regeringsformen, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet bör därför införas.

7.2Utformningen av straffvärdeventilerna

94

Regeringens förslag: Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning som inte gäller rumsavlyssningsuppgifter ska få användas vid en förundersökning om flera brott, om

en och samma person är skäligen misstänkt för samtliga brott,

det kan antas att den samlade brottslighetens straffvärde överstiger fängelse i två år,

det kan antas att vart och ett av brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form eller systematiskt, och

det för vart och ett av brotten är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Under samma förutsättningar ska hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig dataavläsning som gäller kommunikations- övervaknings- eller platsuppgifter och hemlig kameraövervakning få användas vid en förundersökning om flera brott i syfte att utreda respektive fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brotten. I stället för att en och samma person ska vara skäligen misstänkt för samtliga brott ska det då kunna antas att samtliga brott har begåtts av en och samma person.

Hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter ska få användas vid en förundersökning om flera brott, om

en och samma person är skäligen misstänkt för samtliga brott,

det kan antas att den samlade brottslighetens straffvärde överstiger fängelse i fyra år,

det kan antas att vart och ett av brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form eller systematiskt, och

det för vart och ett av brotten inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader eller det är fråga om försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott.

Möjligheten att använda hemlig rumsavlyssning vid misstanke om ett enstaka brott vars straffvärde överstiger en viss nivå ska inte vara begränsad till vissa brott.

Möjligheten att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid misstanke om ett eller flera brott vars straffvärde

överstiger en viss nivå ska gälla även för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation när det finns en skäligen misstänkt.

Utredningens förslag (SOU 2022:19) stämmer i huvudsak överens med regeringens. Utredningens förslag innehåller inget uttryckligt krav på att en och samma person ska vara skäligen misstänkt för samtliga brott. Utredningens förslag innehåller inte heller något uttryckligt krav på att det ska kunna antas att samtliga brott har begåtts av en och samma person när tvångsmedel används i syfte att utreda eller fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brotten.

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna, bl.a. Attunda tingsrätt, ECPAT, Ekobrottsmyndigheten, Luleå tingsrätt, Polis- myndigheten, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen och Tullverket, är positiva till förslaget eller har inget att invända mot det. Åklagarmyndigheten instämmer i att straffvärdeventilerna endast bör kunna användas när det är fråga om flera misstankar som avser en och samma gärningsperson eller, när hemliga tvångsmedel används för att utreda vem som skäligen kan misstänkas, det kan antas vara samma gärningsperson. Enligt myndigheten är förslaget om att det samlade straffvärdet ska överstiga fängelse i två år när det gäller bl.a. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation väl avvägt. Vidare anser Åklagarmyndigheten att det är rimligt att kräva att det ska vara fråga om brottslighet som har utövats i organiserad form eller systematiskt. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser att det är nödvändigt att kravet på att brottsmisstankarna ska avse en och samma person framgår av författningstexten. Nämnden har dock svårt att förstå hur kravet ska kunna tillämpas i en situation där brottsbekämpande myndigheter använder hemliga tvångsmedel i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas. Nämnden ifrågasätter vidare om kravet på de enskilda brottens straffskala när det gäller bl.a. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är förenligt med EU-rätten. Enligt nämnden vore det bättre att ställa ett krav på att varje enskilt brott kan antas ha ett visst lägsta straffvärde. Nämnden anser också att förslaget urholkar den exklusivitet som tidigare har gällt för hemlig rumsavlyssning, särskilt när det gäller slopandet av brottskatalogen. Integritetsskyddsmyndigheten anser att brottskataloger bör användas eftersom det är att föredra ur ett integritetsskyddsperspektiv. Brå anser däremot att samhällsförändringar och teknisk utveckling ger upphov till att nya områden exploateras av personer som begår brott inom ramen för den organiserade brottsligheten, vilket talar för att inte begränsa tillämpningen av straffvärdeventilerna till vissa på förhand bestämda brott. Göteborgs tingsrätt, Helsingborgs tingsrätt och Svea hovrätt pekar på svårigheter med att på ett tidigt stadium i utredningen bedöma straffvärdet för flerfaldig brottslighet och om brottsligheten har utövats i organiserad form eller systematiskt.

Skälen för regeringens förslag

Brottsmisstankarna ska avse en och samma person

En grundläggande förutsättning för att tillämpa straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet vid förundersökningar där det finns en skäligen misstänkt bör, som utredningen anför och Åklagarmyndigheten instämmer

Prop. 2022/23:126

95

Prop. 2022/23:126 i, vara att en och samma person är skäligen misstänkt för samtliga brott. Som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden påpekar bör denna begränsning uttryckligen framgå av lagtexten.

96

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ser betydande svårigheter med att ge brottsbekämpande myndigheter möjlighet att använda en straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas. Nämnden har svårt att se hur kravet på att den misstänkta brottsligheten ska avse en och samma person ska kunna tillämpas i en situation där brottsbekämpande myndigheter inte vet vem personen är utan använder hemliga tvångsmedel för att utreda det. Regeringen instämmer i att det i den aktuella situationen inte kan ställas krav på att en och samma person ska vara skäligen misstänkt för samtliga brott. Däremot bör det kunna krävas att det finns konkreta omständigheter som talar för att en och samma person har begått de aktuella brotten, även om denna person ännu inte är identifierad. I dessa fall bör det därför, som utredningen anför och Åklagarmyndigheten instämmer i, krävas att det kan antas att samtliga brott har begåtts av en och samma person. Även det kravet bör uttryckligen framgå av lagtexten.

Nivån på straffvärdet för den samlade brottsligheten

Nästa fråga är hur högt straffvärdet för den samlade brottsligheten bör vara för att straffvärdeventilerna för flerfaldig brottslighet ska vara tillämpliga.

När det gäller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning som inte gäller rums- avlyssningsuppgifter krävs enligt nuvarande straffvärdeventiler för enstaka brott att det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år (27 kap. 18 och 20 a §§ rättegångs- balken och 4 § lagen om hemlig dataavläsning). Av principiella skäl bör det inte komma i fråga att ställa lägre krav än så när det gäller de nya straffvärdeventilerna för dessa tvångsmedel. Det framstår inte heller som lämpligt att ställa högre krav, eftersom de nya straffvärdeventilerna då i praktiken skulle få ett ytterst begränsat tillämpningsområde. Som Åklagar- myndigheten anför är ett krav på att det samlade straffvärdet ska överstiga fängelse i två år väl avvägt. Systematiska skäl och intresset av att inte komplicera regelverket i onödan talar också för att samma krav bör gälla för båda typerna av straffvärdeventiler. Det bör mot denna bakgrund ställas krav på att det kan antas att den samlade brottslighetens straffvärde överstiger fängelse i två år.

När det gäller hemlig rumsavlyssning och motsvarande hemlig dataavläsning bör kravet på det samlade straffvärdet av samma skäl vara detsamma som gäller enligt den nuvarande straffvärdeventilen för enstaka brott. Det innebär att det bör krävas att det kan antas att den samlade brottslighetens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.

Göteborgs tingsrätt, Helsingborgs tingsrätt och Svea hovrätt pekar på att det på ett tidigt stadium i utredningen kan vara svårt att bedöma straffvärdet för flerfaldig brottslighet. När straffvärdeventilerna för enstaka brott infördes uttalade regeringen att det inte torde vara någon avgörande skillnad mellan att på ett tidigt stadium bedöma om ett brott ska rubriceras på ett sådant sätt att en minimistraffregel är uppfylld och att bedöma detta brotts straffvärde (prop. 2002/03:74 s. 33). Det har vid en

tidigare kartläggning inte kommit fram någonting som talar för att de straffvärdeventiler som gäller i dag har lett till några större tillämpnings- svårigheter, se betänkandet Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44 s. 562). Att på ett tidigt stadium bedöma straffvärdet för flerfaldig brottslighet kan visserligen förväntas vara något svårare än att bedöma straffvärdet för ett enskilt brott. Dessa svårigheter bör dock inte överdrivas. Vidare ger systemet med offentliga ombud förutsättningar för en mer allsidig belysning av de omständigheter som har betydelse för det samlade straffvärdet. Att utredningen i vissa fall kan vara mindre robust ska dessutom räknas den misstänkte till godo, dvs. en marginal till förmån för den misstänkte måste vägas in vid bedömningen av brottslighetens förväntade straffvärde (jfr prop. 2002/03:74 s. 33 och 34).

Straffvärdeventilerna bör endast gälla brottslighet som har utövats i organiserad form eller systematiskt

Syftet med de nya straffvärdeventilerna är att det ska bli möjligt att i större utsträckning använda hemliga tvångsmedel vid förundersökningar om flerfaldig brottslighet. En sådan möjlighet framstår som motiverad endast under förutsättning att det finns ett tydligt samband mellan de olika brotten, utöver det grundläggande kravet att brottsmisstankarna ska avse en och samma person. Straffvärdeventilerna bör alltså inte vara tillämpliga när en viss person begår ett antal brott utan inbördes samband.

Som framgår av avsnitt 7.1 gäller behovet av straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet framför allt förundersökningar om organiserad eller systematisk brottslighet. Det bör därför övervägas om tillämpnings- området för de nya straffvärdeventilerna bör begränsas till sådan brottslighet.

Det finns ingen definition av organiserad brottslighet i svensk rätt. Däremot finns det i 29 kap. 2 § 6 brottsbalken en särskild straff- skärpningsgrund om brott som utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form. Med brottslighet som utövats i organiserad form avses enligt förarbetena brottslighet som har begåtts inom ramen för en struktur där flera personer samverkat under en inte helt obetydlig tidsperiod för att begå brott. Det är inte tillräckligt att det aktuella brottet har skett i samverkan. Personerna ska ha ingått i en sammanslutning eller ett nätverk av viss kontinuitet vars syfte att begå brott sträckt sig längre än till enbart det ifrågavarande brottet, se propositionen Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. (prop. 2009/10:147 s. 43). I ett tidigt skede av en förundersökning kan det ofta vara svårt att lägga fram bevisning om att ett visst brott utgör ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form. Samtidigt är det angeläget att de nya straffvärdeventilerna endast ska kunna används i situationer där det är klart motiverat. Regeringen bedömer, i likhet med Åklagarmyndigheten, att det är rimligt att det i denna del ställs upp ett krav på att brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form.

Straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § 6 brottsbalken omfattar även brott som utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Med brottslighet som utövats systematiskt avses enligt förarbetena brottslighet där ett visst tillvägagångssätt upprepats ett flertal gånger av antingen en ensam gärningsman eller av flera personer i samförstånd. Ett exempel är

Prop. 2022/23:126

97

Prop. 2022/23:126 att någon vid upprepade tillfällen förmått annan till utbetalning av en förmån som han eller hon inte har haft rätt till. Ett annat exempel är om flera personer rånat olika butiker eller banker och då gått till väga på ett likartat sätt vid varje tillfälle (prop. 2009/10:147 s. 43). När det gäller denna slags brottslighet som upprepar sig på ett likartat sätt finns det ett tydligt behov av att kunna använda hemliga tvångsmedel i större utsträckning än vad som är tillåtet enligt nuvarande regler. Regeringen bedömer att det är rimligt att straffvärdet för de brott som ingår i sådan brottslighet bedöms samlat när det handlar om möjligheten att använda hemliga tvångsmedel. I denna del bör det alltså krävas att brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt.

En tillämpning av straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § 6 brottsbalken förutsätter att det är styrkt att förhållandena är sådana som avses i bestämmelsen. Under en förundersökning är det inte möjligt att lägga fram full bevisning om att en viss brottslighet har utövats i organiserad form eller systematiskt. I själva verket är detta många gånger en av de omständigheter som förundersökningen syftar till att klarlägga. Ett krav på att det är styrkt att brottsligheten är organiserad eller systematisk och att varje brott är ett led i en sådan brottslighet skulle innebära att de nya straffvärdeventilerna får ett ytterst begränsat användningsområde. Om de nya straffvärdeventilerna ska bli effektiva måste beviskravet därför sättas lägre. Regeringen bedömer att det bör vara tillräckligt att det kan antas att brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form eller systematiskt.

Göteborgs tingsrätt och Svea hovrätt anser att det på ett tidigt stadium av en förundersökning kan vara svårt att bedöma om en viss brottslighet har utövats i organiserad form eller systematiskt. Med hänsyn till det lågt ställda beviskravet måste det enligt hovrätten ifrågasättas om de föreslagna bestämmelserna kan anses vara ägnade att med tillräcklig precision avgränsa tillämpningsområdet för de aktuella tvångsmedlen. Som anförs ovan är det angeläget att tillämpningsområdet för de nya straffvärde- ventilerna begränsas till fall där det finns ett tydligt samband mellan de olika brotten. Regeringen bedömer att tillämpningsområdet avgränsas på ett tillräckligt preciserat och förutsebart sätt genom att anknyta till de befintliga och förhållandevis höga kraven i 29 kap. 2 § 6 brottsbalken. Att utredningen i vissa fall kan vara mindre robust ska räknas den misstänkte till godo, dvs. en marginal till förmån för den misstänkte måste vägas in vid bedömningen av om det aktuella kravet är uppfyllt.

Vilka brott ska få beaktas när det gäller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning?

Nästa fråga är vilka brott som ska få ingå i sammanläggningen när det gäller de nya straffvärdeventilerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning.

Som utredningen framhåller talar starka skäl för att införa en nedre gräns för hur lindriga brott som ska omfattas av straffvärdeventilerna för flerfaldig brottslighet. Det är viktigt att regler om hemliga tvångsmedel är tydliga och förutsebara och innehåller garantier mot ett alltför vidsträckt tillämpningsområde. Regeringen anser därför att straffvärdeventilerna bör

begränsas på så sätt att endast brott av en viss svårighetsgrad får tas med

98

vid bedömningen av det samlade straffvärdet. Avgränsningen kan göras på flera olika sätt.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden förordar att det ställs ett krav på att varje enskilt brott kan antas ha ett visst lägsta straffvärde. Genom en sådan modell kan man säkerställa att de brott som ingår i samman- läggningen i det enskilda fallet framstår som tillräckligt allvarliga. Dessutom är det ofta nödvändigt att göra en preliminär bedömning av de enskilda brottens straffvärde för att kunna bedöma straffvärdet för den samlade brottsligheten. Ett sådant krav kan dock innebära svårigheter när det gäller den ekonomiska brottslighet och skattebrottslighet som de nya straffvärdeventilerna särskilt tar sikte på. Eftersom de olika brotten i sådana fall ofta är tätt sammankopplade med varandra, kan det vara svårt att skilja brotten från varandra och att bestämma straffvärdet för de enskilda brotten. Ett krav på att varje enskilt brott ska ha ett visst lägsta straffvärde är också en ordning med mindre stadga och förutsebarhet än en ordning som knyter an till exempelvis straffskalan för brottet.

Integritetsskyddsmyndigheten anser å sin sida att en brottskatalog bör användas eftersom det är att föredra ur ett integritetsskyddsperspektiv. En tydlig nackdel med en sådan lösning är dock, i linje med det som Brå anför, att det uppstår en tröghet och otymplighet som kan medföra att de brotts- bekämpande myndigheternas möjligheter att utreda brott inte hänger med när brottsligheten förändras.

Utredningen anser att tillämpningsområdet i stället bör begränsas genom ett krav på de enskilda brottens straffskala. En lämplig utgångspunkt är då det krav som gäller enligt huvudregeln för häktning, dvs. att det för brottet är föreskrivet fängelse i ett år eller mer (24 kap. 1 § rättegångsbalken). Häktning är ett ingripande tvångsmedel. Det framstår därför som rimligt att använda samma gräns i fråga om vilka brott som ska kunna motivera exempelvis hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, under förutsättning att brotten ingår i en flerfaldig brottslighet som sammantaget framstår som allvarlig. Det är också en gräns som är väl etablerad och därför kan förväntas vara förhållandevis lätt att tillämpa. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ifrågasätter dock om ett krav på fängelse i ett år eller mer för de enskilda brotten är förenligt med EU-rätten. EU-domstolen har i praxis om offentliga myndigheters tillgång till uppgifter som lagrats av leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster framhållit att endast bekämpning av grov brottslighet och förebyggande av allvarliga hot mot allmän säkerhet kan motivera allvarliga ingrepp i de grundläggande rättigheter som anges i artiklarna 7 och 8 i EU:s rättighetsstadga (EU- domstolens dom den 2 mars 2021 i målet C-746/18 punkterna 31–35). Det är visserligen inte självklart att samtliga brott som har ett års fängelse eller mer i straffskalan alltid ska anses utgöra grov brottslighet. Med hänsyn till kraven på de enskilda brottens straffskala, det samlade straffvärdet och att brotten ska ha utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form eller systematiskt, bedömer regeringen dock att det EU-rättsliga kravet på att det ska vara fråga om grov brottslighet är uppfyllt i de fall det är tillämpligt. Även Lagrådet anser att kravet på att det måste röra sig om tillräckligt allvarlig brottslighet kan anses nöjaktigt tillgodosett. I detta sammanhang bör också den för alla tvångsmedel gällande propor- tionalitetsprincipen framhållas.

Prop. 2022/23:126

99

Prop. 2022/23:126 Sammantaget anser regeringen att ett krav i de nya straffvärdeventilerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraöver- vakning och hemlig dataavläsning bör vara att det för vart och ett av brotten är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. Eftersom ett sådant rekvisit träffar även osjälvständiga brott behöver dessa, till skillnad från hur utredningens förslag är utformat, inte uttryckligen anges i lagtexten. En konsekvens av det är dock att straffbar förberedelse eller stämpling till ett brott som har ett maximistraff om ett års fängelse, t.ex. förberedelse till olovlig energiavledning enligt 8 kap. 10 och 12 §§ brottsbalken, inte kommer att omfattas av straffvärdeventilerna (23 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken). Detsamma gäller emellertid även enligt huvudregeln för häktning som är utgångspunkten för regleringen i detta fall. Det är också mycket ovanligt att förberedelse eller stämpling till ett brott med ett sådant maximistraff är kriminaliserad.

Brottskatalogen i den nuvarande straffvärdeventilen för hemlig rumsavlyssning bör tas bort

Enligt den nuvarande straffvärdeventilen i bestämmelsen om hemlig rumsavlyssning krävs det att brottets straffvärde kan antas överstiga fängelse i fyra år och att det är fråga om ett brott som räknas upp i brottskatalogen, t.ex. grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling (27 kap. 20 d § andra stycket rättegångsbalken). Frågan om en sådan brottskatalog är motiverad aktualiseras både i förhållande till den befintliga och den nya straffvärdeventilen.

När hemlig rumsavlyssning infördes som ett nytt hemligt tvångsmedel konstaterade regeringen att en generell straffvärdeventil skulle få ett mycket omfattande tillämpningsområde. Straffvärdeventilen begränsades därför till att avse förundersökningar om mycket allvarliga brott där det fanns ett känt och beskrivet behov av att kunna använda hemlig rumsavlyssning. Ett sådant behov ansågs finnas när det gäller den grova organiserade brottsligheten och då särskilt i fråga om brottslighet som innefattar systemhotande verksamhet. Brottskatalogen knöts därför i varierande grad till just sådan brottslighet, se propositionen Hemlig rumsavlyssning (prop. 2005/06:178 s. 53–55). Ett antal år senare gjorde regeringen bedömningen att det vid den tidpunkten inte hade framkommit tillräckliga skäl för att ta bort eller utöka brottskatalogen (prop. 2013/14:237 s. 85–87).

En självklar utgångspunkt är att det krävs starka skäl för att utöka tillämpningsområdet för ett så ingripande tvångsmedel som hemlig rums- avlyssning. När ett nytt tvångsmedel införs bör vidare stor försiktighet iakttas när tillämpningsområdet bestäms. Reglerna om hemlig rums- avlyssning har nu tillämpats i över 15 år och det kan konstateras att tvångsmedlet har använts med återhållsamhet. Både antalet ansökningar om och tillstånd till hemlig rumsavlyssning är låga. Det innebär att frågan om behovet av en brottskatalog kommer i ett annat ljus än när tvångs- medlet infördes. När det gäller behovet av en generell straffvärdeventil framgår av utredningens kartläggning att det inom den organiserade brottsligheten förekommer nätverk som växlar sin verksamhet mellan olika typer av brott beroende på tillfälle och möjlighet till utbyte. Detta

gäller i ännu högre grad i dag än förut. Till detta kommer att andra hemliga

100

tvångsmedel, t.ex. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, numera kan vara verkningslösa i de kriminella miljöer där mycket allvarliga brott begås. De personer som är inblandade i den sortens brottslighet är nämligen mycket riskmedvetna och anpassar sitt beteende utifrån risken att deras elektroniska kommunikation avlyssnas. Även utanför den organiserade brottsligheten finns det starka behov av att kunna använda hemlig rumsavlyssning, t.ex. i fråga om grov ekonomisk brottslighet och grova smugglingsbrott. Vidare finns det ytterst allvarliga gärningar som enligt dagens reglering inte kan leda till hemlig rums- avlyssning. Ett exempel är de allvarligaste formerna av grovt sabotage mot blåljusverksamhet, som har livstids fängelse i straffskalan men ett minimistraff om två års fängelse. Det kan också vara så att behovet av hemlig rumsavlyssning uppstår i ett enstaka speciellt och mycket allvarligt fall, som sedan sällan eller aldrig upprepas. Det anförda visar på svårigheten att på ett träffsäkert sätt förutse vilka brott som bör ingå i en brottskatalog. Integritetsskyddsmyndigheten motsätter sig utredningens förslag om att ta bort brottskatalogen och anser att katalogen är en grundläggande förutsättning för att fastslå tydliga gränser som garanterar att hemlig rumsavlyssning endast används i de fall där det är motiverat. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser i linje med detta att förslaget att slopa brottskatalogen urholkar den exklusivitet som tidigare har gällt för hemlig rumsavlyssning. Redan det grundläggande kravet på att straffvärdet ska överstiga fängelse i fyra år innebär dock att straffvärdeventilen för hemlig rumsavlyssning endast kan tillämpas i ett mycket begränsat antal fall och i fråga om mycket allvarlig brottslighet. Även om en brottskatalog kan bidra till förutsebarhet, kan en sådan katalog också leda till resultat som framstår som godtyckliga och som är svåra att motivera från systematisk synpunkt. Regeringen bedömer sammantaget, i enlighet med utredningens förslag som godtas av en stor majoritet av remissinstanserna, att det finns tillräckliga skäl för att ta bort brotts- katalogen i den nuvarande straffvärdeventilen för hemlig rumsavlyssning.

Vilka brott ska få beaktas när det gäller den nya straffvärdeventilen för hemlig rumsavlyssning?

Nästa fråga är vilka brott som ska få ingå i sammanläggningen när det gäller den nya straffvärdeventilen för hemlig rumsavlyssning. På samma sätt som när det gäller övriga straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet bör det finnas en nedre gräns för hur lindriga brott som ska omfattas.

De skäl som kan anföras mot en brottskatalog när det gäller straffvärdeventilen för enstaka brott väger lika tungt i fråga om den nya straffvärdventilen för flerfaldig brottslighet. Till detta kommer att syftet med den nya straffvärdeventilen är att det ska bli möjligt att beakta flera brott som var för sig inte är tillräckligt allvarliga för att hemlig rumsavlyssning ska komma i fråga. För att den nya straffvärdeventilen ska bli effektiv skulle en eventuell brottskatalog därför behöva innehålla även mindre allvarliga brott. Brottskatalogen skulle behöva vara betydligt mer omfattande, vilket innebär att det skulle vara ännu svårare att göra en ändamålsenlig avgränsning. Regeringen anser därför, till skillnad från Integritetsskyddsmyndigheten, att avgränsningen av vilka brott som ska få beaktas inte bör göras genom en brottskatalog.

Prop. 2022/23:126

101

Prop. 2022/23:126

Lagrådet påpekar att det beträffande hemlig rumsavlyssning till skillnad

 

mot förslaget i avsnitt 9.1.2 inte finns någon utvidgning av brottskatalogen

 

till att avse andra brott, som inte uppfyller fyraårsnormen, annat än

 

avseende vissa spioneribrott. I lagrådsremissen har det således upprätt-

 

hållits den tidigare ståndpunkten att hemlig rumsavlyssning bör bedömas

 

som ett tvångsmedel som är mer ingripande i integritetshänseende än

 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Som en följd av detta

 

synsätt bör det enligt Lagrådet kunna övervägas om det inte i straff-

 

värdeventilen för flerfaldig brottslighet som gäller hemlig rumsavlyssning

 

bör föreskrivas att de ingående brotten har ett straffvärde som kan antas

 

överstiga fängelse i ett år. Regeringen anser dock, i enlighet med det som

 

anförs i fråga om övriga straffvärdeventiler, att ett sådant krav kan

 

innebära svårigheter när det gäller den ekonomiska brottslighet och

 

skattebrottslighet som de nya straffvärdeventilerna särskilt tar sikte på.

 

Eftersom de olika brotten i sådana fall ofta är tätt sammankopplade med

 

varandra, kan det vara svårt att skilja brotten från varandra och att

 

bestämma straffvärdet för de enskilda brotten. Ett krav på att varje enskilt

 

brott ska ha ett visst lägsta straffvärde är också en ordning med mindre

 

stadga och förutsebarhet än en ordning som knyter an till straffskalan för

 

brottet. Eftersom övriga straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet som

 

föreslås har ett rekvisit som anknyter till straffskalan för de ingående

 

brotten, talar även systematiska skäl för att välja den lösningen när det

 

gäller hemlig rumsavlyssning. Sammantaget anser regeringen att över-

 

vägande skäl talar mot att ställa upp ett krav på att varje enskilt brott kan

 

antas ha ett visst lägsta straffvärde.

 

Det alternativ som återstår är då att knyta an till straffskalan för det

 

enskilda brottet. Det kan göras antingen genom att ställa krav på det lägsta

 

eller det högsta straff som är föreskrivet för brottet. När det gäller övriga

 

nya straffvärdeventiler föreslås att detta ska göras genom att knyta an till

 

straffskalans övre gräns, dvs. att fängelse i ett år eller mer ska vara

 

föreskrivet för brottet. Eftersom hemlig rumsavlyssning och motsvarande

 

hemlig dataavläsning även i fortsättningen bör vara förbehållet mycket

 

allvarlig brottslighet bedömer regeringen att en mer framkomlig väg är att

 

knyta straffvärdeventilen till det föreskrivna minimistraffet. En förut-

 

sättning för det är dock att gränsen inte sätts så högt att många av de brott

 

som motiverar ett behov av en ny straffvärdeventil faller utanför. En

 

begränsning till brott med lägst två års fängelse som minimistraff skulle

 

enligt regeringen innebära en alltför stor begränsning, som skulle leda till

 

att den nya straffvärdeventilen inte kan användas effektivt. Även ett års

 

fängelse som minimistraff framstår som en alltför stor begränsning.

 

Däremot skulle man genom att sätta gränsen vid brott som har ett

 

minimistraff om lägst sex månaders fängelse sortera bort mindre allvarliga

 

brott och samtidigt fånga upp organiserade och systematiska fall av

 

exempelvis grova bokföringsbrott. Ett annat exempel är organiserade och

 

systematiska fall av förmögenhetsbrott såsom grov stöld och grovt

 

bedrägeri. En konsekvens av denna lösning är att vissa brott som har ett

 

lågt minimistraff men en vid straffskala utesluts från tillämpningsområdet.

 

Ett exempel är upprepade fall av sabotage mot blåljusverksamhet som inte

 

är grova men ändå bedöms ha ett högt straffvärde. Straffskalan för

 

sabotage mot blåljusverksamhet börjar vid allmänt fängelseminimum och

102

slutar på fängelse i fyra år. Ett annat exempel är människoexploatering,

som har samma straffskala. Detta talar i viss utsträckning mot en begränsning till brott med ett minimistraff om minst sex månaders fängelse. Samtidigt har det inte framkommit att behovet av hemlig rumsavlyssning är påtagligt när det gäller just dessa brott. Regeringen bedömer vidare att endast en koppling till ett visst lägsta fängelsestraff utgör en tillräckligt stark garanti för att hemlig rumsavlyssning begränsas till mycket allvarlig brottslighet. På samma sätt som gäller enligt den nuvarande straffvärdeventilen bör även osjälvständiga brottsformer omfattas.

Sammantaget anser regeringen, i enlighet med utredningens förslag som godtas av en stor majoritet av remissinstanserna, att ett krav i den nya straffvärdeventilen för hemlig rumsavlyssning bör vara att det för vart och ett av brotten inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader eller att det är fråga om försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott, om en sådan gärning är belagd med straff.

Straffvärdeventilerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation bör gälla även för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation när det finns en skäligen misstänkt

Den nuvarande straffvärdeventilen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är inte tillämplig i fråga om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation när det finns en skäligen misstänkt. Det innebär att det inte är möjligt att få ett tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation vid en förundersökning om ett brott vars straffvärde kan antas överstiga fängelse i två år men som har ett minimistraff som understiger fängelse i sex månader, om det inte är fråga om något av de särskilt uppräknade brotten i 27 kap. 19 § tredje stycket 2 och 3 rättegångsbalken. Däremot kan ett sådant brott leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Situationer av detta slag torde sällan uppstå i praktiken, eftersom det är ovanligt att ett enskilt brott med lägre straffminimum än fängelse i sex månader har ett straffvärde som överstiger fängelse i två år.

När det nu införs straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet är det tänkbart att den samlade brottsligheten innefattar brott som inte i sig kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Sannolikheten för att de brottsbekämpande myndigheterna ställs inför en situation där det är tillåtet med hemlig avlyssning men inte hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan därför komma att öka. En sådan ordning framstår som inkonsekvent och principiellt tveksam, eftersom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation typiskt sett är det mindre ingripande av de två tvångsmedlen och ett tillstånd till hemlig avlyssning ger rätt att använda även hemlig övervakning (27 kap. 18 § tredje stycket rättegångsbalken). Det är inte rimligt att de brottsbekämpande myndig- heterna ska behöva ansöka om ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enbart för att kunna få tillgång till övervakningsuppgifter. Regeringen anser mot denna bakgrund att den nuvarande och den föreslagna straffvärdeventilen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation bör gälla även för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation när det finns en skäligen misstänkt.

Prop. 2022/23:126

103

Prop. 2022/23:126 8

Utvidgade brottskataloger

 

 

 

Regeringens förslag:

Hemlig

avlyssning

av

elektronisk

 

kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation,

 

hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning som inte gäller

 

rumsavlyssningsuppgifter ska få användas vid en förundersökning om

 

grovt dataintrång,

 

 

 

 

 

grovt sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt

 

 

övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande

 

 

av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell

 

 

posering, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling,

 

 

sexuellt ofredande mot barn eller grovt sexuellt ofredande mot barn,

 

– kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, om det kan antas att

 

 

brottet inte leder till endast böter,

 

 

 

 

– grovt bedrägeri, om gärningen har begåtts med hjälp av elektronisk

 

 

kommunikation,

 

 

 

 

 

grovt barnpornografibrott eller barnpornografibrott som inte är

 

 

ringa,

 

 

 

 

 

– grovt skyddande av brottsling,

 

 

 

 

– grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott,

 

grovt insiderbrott, eller

 

 

 

 

 

utpressning, mened, övergrepp i rättssak eller skyddande av

 

 

brottsling, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger

 

 

fängelse i tre månader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredningens förslag (SOU 2022:19) stämmer i huvudsak överens

 

med regeringens. Utredningens förslag omfattar inte skyddande av

 

brottsling, grovt skyddande av brottsling, grovt sexuellt övergrepp, grovt

 

bedrägeri, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott.

 

Utredningen föreslår inte att det för vissa brott ska kunna antas att brottets

 

straffvärde överstiger fängelse i tre månader. Utredningens förslag

 

omfattar grovt jaktbrott och samtliga fall av kontakt för att träffa ett barn i

 

sexuellt syfte.

 

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna är positiva till

 

förslaget eller har inga synpunkter på det, däribland Attunda tingsrätt, Brå,

 

Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Luleå tingsrätt, Skatteverket,

 

Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen och Tullverket. Åklagar-

 

myndigheten ser positivt på att flera svårutredda brott, exempelvis

 

utpressning, övergrepp i rättssak, mened, jaktbrott och sexuella övergrepp

 

mot barn, förs in i brottskatalogen. Polismyndigheten och Åklagarmyndig-

 

heten anser att brottskatalogerna även bör omfatta skyddande av brottsling.

 

Polismyndigheten anser dessutom att vissa brott enligt 29 kap. miljöbalken

 

bör ingå. ECPAT framhåller att den bevisning som kan fås genom hemliga

 

tvångsmedel ofta är av avgörande betydelse vid förundersökningar om

 

sexualbrott mot barn som begås på nätet. Lunds universitet (Juridiska

 

fakulteteten) avstyrker förslaget när det gäller utpressning, mened,

 

barnpornografibrott, övergrepp i rättssak, grovt jaktbrott och grovt

 

insiderbrott, bl.a. med hänvisning till bristande proportionalitet och

 

svårigheter i att avgöra om en gärning ska bedömas som ett ringa brott

104

eller ett brott av normalgraden. Universitetet ifrågasätter även behovet av

 

utvidgade brottskataloger mot bakgrund av införandet av de nya Prop. 2022/23:126 tvångsmedlen biometrisk autentisering och genomsökning på distans.

Göteborgs tingsrätt är tveksam till om grovt jaktbrott bör ingå eftersom det brottet inte kan beskrivas som systemhotande. Flera remissinstanser, bl.a. Stockholms universitet (Juridiska fakulteten) och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, är kritiska till att föra in mindre allvarliga brott i brottskatalogerna. JO anser i linje med detta att utredningen inte har lyft fram tillräckligt starka skäl för att inkludera brott med böter i straffskalan. JK och Svea hovrätt framför liknande synpunkter. JO och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden pekar i detta sammanhang på det EU-rättsliga kravet att hemliga tvångsmedel endast får användas för att utreda allvarlig brottslighet. JO anför vidare att utredningen inte på ett övertygande sätt har lyckats förklara varför användandet av hemliga tvångsmedel skulle vara en effektiv åtgärd för att lagföra fler fall av mened. Integritetsskydds- myndigheten, JO och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser att en utvidgad brottskatalog för hemlig kameraövervakning inte kan motiveras enbart av systematiska skäl utan måste svara mot ett faktiskt behov. Åklagarmyndigheten anser dock att hemlig kameraövervakning kan vara till nytta vid utredningen av alla brott där fysisk spaning kan förekomma som arbetsmetod, särskilt om det införs en möjlighet att knyta ett tillstånd till en person. Enligt myndigheten kan fjärrstyrda kameror ibland vara en förutsättning för att kunna påbörja fysisk spaning mot en misstänkt person. I andra situationer kan hemlig kameraövervakning användas för att dokumentera att en viss person använder sin tekniska utrustning vid en viss tidpunkt.

Skälen för regeringens förslag

Nuvarande brottskataloger

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning får bl.a. användas vid en förundersökning om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, vissa särskilt uppräknade brott samt försök, förberedelse eller stämpling till de aktuella brotten, om en sådan gärning är belagd med straff. Brotts- katalogerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning omfattar brott som Säkerhetspolisen ansvarar för att utreda, t.ex. spioneri och terroristbrott (27 kap. 18 § andra stycket och 20 a § andra stycket rättegångsbalken).

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas vid en förundersökning om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader och vissa särskilt uppräknade brott samt försök, förberedelse eller stämpling till de aktuella brotten, om en sådan gärning är belagd med straff. Brottskatalogen för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation omfattar, förutom brotten inom Säkerhets- polisens verksamhetsområde, även dataintrång, barnpornografibrott som inte är att anse som ringa, narkotikabrott och narkotikasmuggling (27 kap.

19 § tredje stycket rättegångsbalken). Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får även användas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för sådana brott som kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (27 kap. 20 § andra stycket).

105

Prop. 2022/23:126

106

Hemlig dataavläsning som inte gäller rumsavlyssningsuppgifter får användas vid samma brott som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning, se 4 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Det bör övervägas om hemliga tvångsmedel bör kunna användas vid fler typer av brott

Vissa brott som i dagsläget sällan eller aldrig kan leda till att hemliga tvångsmedel används är särskilt svårutredda. Det kan handla om brott som typiskt sett begås i en miljö där det råder en tystnadskultur, t.ex. inom kriminella nätverk eller andra grupper vars medlemmar förväntas skydda varandra. Exempel på sådana brott, som samtidigt kan vara system- hotande, är utpressning, övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling. I andra fall kan de kriminellas användning av modern teknik göra det mycket svårt för de brottsbekämpande myndigheterna att ens identifiera en skäligen misstänkt. Exempel på sådana brott, som samtidigt kan vara systemhotande eller annars särskilt angelägna att bekämpa, är attacker med utpressningsprogram (ransomware) och internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Regeringen anser att det behövs mer kraftfulla verktyg för att utreda de aktuella brotten. Det bör därför övervägas om hemliga tvångsmedel bör få användas vid fler typer av brott.

Vilka hemliga tvångsmedel bör omfattas?

Brottskatalogen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är tillämplig även vid hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, oavsett om det finns en skäligen misstänkt eller om övervakningen används för att utreda vem som skäligen kan misstänkas. Regeringen anser att detta bör gälla även i fortsättningen.

Brottskatalogen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är vidare tillämplig i fråga om hemlig dataavläsning som inte gäller rumsavlyssningsuppgifter. Som anförs i avsnitt 7.1 bör utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel enligt rättegångsbalken som utgångspunkt omfatta även hemlig dataavläsning.

När det gäller hemlig kameraövervakning och hemliga dataavläsning som avser kameraövervakningsuppgifter motiveras utredningens förslag om en utvidgad brottskatalog i huvudsak av systematiska skäl och intresset av att inte i onödan komplicera en redan svårgenomtränglig lagstiftning. Regeringen instämmer i att det bör eftersträvas att upprätthålla den nuvarande systematiken, dvs. att hemlig kameraövervakning får användas vid samma brott som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Som Integritetsskyddsmyndigheten, JO och Säkerhets- och integritets- skyddsnämnden påpekar kan en utvidgad brottskatalog för hemlig kameraövervakning emellertid inte motiveras enbart av systematiska skäl utan måste också svara mot ett faktiskt behov. Att det finns ett sådant behov vid utredningen av många av de aktuella brotten framgår av Åklagarmyndighetens redogörelse. Hemlig kameraövervakning kan enligt myndigheten vara till nytta vid utredningar om alla brott där fysisk spaning kan förekomma som arbetsmetod, särskilt om det införs en möjlighet att knyta ett tillstånd till en person (avsnitt 10). Fjärrstyrda kameror kan ibland

vara en förutsättning för att kunna påbörja fysisk spaning mot en misstänkt Prop. 2022/23:126 person. I andra situationer kan hemlig kameraövervakning användas för

att dokumentera att en viss person använder sin tekniska utrustning vid en viss tidpunkt.

Regeringen anser mot denna bakgrund att övervägandena om att utvidga brottskatalogerna bör omfatta

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation,

hemlig kameraövervakning, och

hemlig dataavläsning som inte gäller rumsavlyssningsuppgifter.

Utgångspunkter för utvidgade brottskataloger

Vid bedömningen av om ett brott bör läggas till i brottskatalogerna är regeringsformens, Europakonventionens och EU:s rättighetsstadgas reglering om grundläggande fri- och rättigheter en väsentlig utgångspunkt. Utvidgade brottskataloger kommer att medföra begränsningar av rätten till förtroliga meddelanden, rätten till privatliv och rätten till skydd mot intrång i den personliga integriteten. En sådan begränsning får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den (se vidare avsnitt 5.2).

Utredningens förslag omfattar vissa brott med låga minimistraff, vilket kritiseras av Svea hovrätt, Stockholms universitet (Juridiska fakulteten), JK, JO och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. JO och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden pekar i detta sammanhang på det EU- rättsliga kravet att hemliga tvångsmedel endast får användas för att utreda allvarlig brottslighet. Enligt JO har utredningen inte lyft fram tillräckligt starka skäl för att inkludera brott med böter i straffskalan. Regeringen gör i lagrådsremissen bedömningen att brott som kan förväntas leda till endast böter inte bör läggas till i brottskatalogerna.

Lagrådet påpekar att många brottstyper som i lagrådsremissens lag- förslag förs in i den utvidgade brottskatalogen inte har något minimistraff föreskrivet, varför allmänna fängelseminimum (fängelse 14 dagar) utgör den nedre gränsen. Det gäller bl.a. utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande av barn av normalgraden, där det numera finns grova brott med ett minimistraff om fängelse i sex månader och där de brott av normalgraden som kan bli aktuella för tillämpningen därför i praktiken kommer att ha straffvärden som motsvarar någon eller några månaders fängelse, även om straffskalan sträcker sig upp till fängelse i två år. Det gäller också brottet kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte och normalgraden av brottet skyddande av brottsling, där straffskalan är böter eller fängelse i högst två år, men där bötesbrotten är särskilt undantagna i lagrådsremissens förslag. Dessa brott på fängelsenivå kan inte heller i praktiken motsvara annat än högst någon eller några månaders fängelse rent straffvärdemässigt. Påföljden i dessa fall kommer dessutom normalt att bestämmas till en icke frihetsberövande påföljd. Avvikelsen från tvåårsnormen blir därför i dessa fall avsevärd. Det ter sig enligt Lagrådets mening som synnerligen tveksamt om det någonsin är proportionerligt att använda ett så pass integritetsingripande tvångsmedel som hemlig

avlyssning av elektronisk kommunikation i dessa fall. Enligt Lagrådet kan

107

Prop. 2022/23:126 det också ifrågasättas om de brottstyper som nu berörts utgör grov brottslighet i den mening som krävs enligt unionsrätten. Lagrådet nämner

 

som exempel att uttrycket grov brottslighet i Europaparlamentets och

 

rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av

 

passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra,

 

upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet definieras

 

som brott som anges i direktivets bilaga vilka kan leda till minst tre års

 

fängelse enligt en medlemsstats nationella rätt (artikel 3.9). Inget av de

 

nyss berörda brotten uppfyller ett sådant krav. Mot denna bakgrund

 

förordar Lagrådet att det införs en s.k. golvregel för de brott som omfattas

 

av de utvidgade brottskatalogerna och som innebär att det alltid krävs att

 

straffvärdet för de i brottskatalogen särskilt utpekade brotten kan antas

 

överstiga fängelse i sex månader. Med en sådan ordning kan även vissa

 

brott av normalgraden, där det finns ett grovt brott med ett minimistraff

 

om fängelse i sex månader, lämpligen tas bort ur brottskatalogen.

 

Regeringen konstaterar att det aktuella brottets allvar är av grund-

 

läggande betydelse vid bedömningen av om det är proportionerligt att

 

utöka möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel. Vidare har EU-

 

domstolen i praxis om offentliga myndigheters tillgång till uppgifter som

 

lagrats av leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster framhållit

 

att endast bekämpning av grov brottslighet och förebyggande av allvarliga

 

hot mot allmän säkerhet kan motivera allvarliga ingrepp i de grund-

 

läggande rättigheter som anges i artiklarna 7 och 8 i EU:s rättighetsstadga

 

(EU-domstolens dom den 2 mars 2021 i målet C-746/18 punkterna 31–

 

35). Det finns dock inte någon generell definition av grov brottslighet inom

 

EU-rätten eller inom svensk rätt. Regeringen har tidigare gjort

 

bedömningen att de brott som ger rätt att använda hemliga tvångsmedel

 

enligt rättegångsbalken är att betrakta som sådan grov brottslighet som

 

enligt EU-domstolen kan motivera att brottsbekämpande myndigheter ges

 

tillgång till lagrade uppgifter, se propositionen Datalagring vid brotts-

 

bekämpning – anpassningar till EU-rätten (prop. 2018/19:86 s. 64 och 65).

 

Regeringen bedömer att samtliga brott som omfattas av lagrådsremissens

 

förslag till utvidgade brottskataloger utgör grov brottslighet i den mening

 

som krävs enligt EU-domstolens praxis om tillgång till lagrade trafik- och

 

lokaliseringsuppgifter. Det gäller även med beaktande av att det för vissa

 

av brotten inte är föreskrivet fängelse i tre år eller mer. Med detta sagt

 

instämmer regeringen i Lagrådets bedömning att det i fråga om vissa brott

 

som omfattas av lagrådsremissens förslag till utvidgade brottskataloger

 

blir fråga om en påtaglig avvikelse från tvåårsnormen. Som Lagrådet

 

förordar bör det därför som utgångspunkt ställas krav på att straffvärdet

 

för de brott som läggs till i brottskatalogerna kan antas överstiga en viss

 

nivå. Regeringen anser dock att det finns anledning att göra avsteg från

 

denna utgångspunkt när det gäller sexualbrott mot barn och barn-

 

pornografibrott. Frågan behandlas nedan under rubriken Sexualbrott mot

 

barn, barnpornografibrott och grovt sexuellt övergrepp.

 

När det gäller utformningen av golvregeln anser Lagrådet att det bör

 

krävas att straffvärdet för de aktuella brotten kan antas överstiga fängelse

 

i sex månader. Regeringen instämmer i att avvikelsen från huvudregeln

 

blir alltför stor vid brott med ett straffvärde om någon enstaka månad. En

 

sexmånadersgräns skulle dock innebära att en stor del av den brottslighet

108

som regleringen tar sikte på faller utanför tillämpningsområdet. Det kan

t.ex. handla om mened, utpressning eller skyddande av brottsling som begås inom ett kriminellt nätverk men som trots detta inte bedöms som ett grovt brott. Regeringen anser därför att straffvärdenivån i golvregeln bör sättas något lägre än vad Lagrådet förordar. Vid en avvägning mellan behovet av en effektiv brottsbekämpning och den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet stannar regeringen för att de utvidgade brotts- katalogerna bör kombineras med ett krav på att brottets straffvärde kan antas överstiga fängelse i tre månader för att tvångsmedlen ska få användas.

Lunds universitet (Juridiska fakulteteten) motsätter sig att utpressning, mened, barnpornografibrott och övergrepp i rättssak ska läggas till i brottskatalogerna. Gemensamt för utredningens förslag i dessa delar är att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation inte ska vara tillåtet om brottet är ringa. Enligt universitet är det svårt att avgöra om en gärning ska bedömas som ett ringa brott eller ett brott av normalgraden, särskilt när bedömningen ska göras på ett mycket tidigt stadium av förunder- sökningen. Regeringen anser att denna problematik inte bör överdrivas. Gradindelningen av brott har redan i dag ofta betydelse för om hemliga tvångsmedel får användas, t.ex. vid bedömningen av om ett krav på lägsta minimistraff är uppfyllt. Att knyta an till gradindelningen av brott framstår dessutom som en ändamålsenlig metod för att säkerställa att tillämpnings- området för reglerna om hemliga tvångsmedel inte blir alltför omfattande. Universitetet ifrågasätter även behovet av utvidgade brottskataloger mot bakgrund av införandet av det nya tvångsmedlet genomsökning på distans och den nya verkställighetsåtgärden biometrisk autentisering, se propositionen Modernare regler för användningen av tvångsmedel (prop. 2021/22:119 s. 73–88 och 142–155). Regeringen bedömer att dessa visserligen potentiellt verkningsfulla nya verktyg inte kan ersätta möjligheten att i hemlighet avlyssna och övervaka elektronisk kommunikation.

Polismyndigheten anser att vissa brott enligt 29 kap. miljöbalken bör omfattas av brottskatalogerna. Det saknas dock underlag för att nu överväga en sådan reglering.

Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak kan t.ex. innebära att någon genom hot eller våld försöker hindra en person från att anmäla ett brott, lämna uppgifter i en brottsutredning eller vittna i en rättegång. Att den som har utsatts för eller bevittnat ett brott av olika skäl inte vill lämna upplysningar om brottet är ett problem. Enligt Brås rapport Tystnadskulturer kan de kriminella tystnadskulturerna ha spridningseffekter till personer utanför miljön genom medierapportering eller ryktesspridning som förmedlar grupperingarnas skrämselkapital. Konsekvensen kan bli att personer utanför den kriminella miljön inte vågar anmäla brott eller vittna om de har skäl att tro att gärningspersonen tillhör ett kriminellt nätverk (Brå 2019:10 s. 11 och 12). Det är angeläget att motverka tystnadskulturer och att upprätthålla tilltron till rättssystemet liksom rättssystemets funktion. De brottsbekämpande myndigheterna behöver därför ha goda möjligheter att utreda övergrepp i rättssak. Utökade möjligheter att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning som

Prop. 2022/23:126

109

Prop. 2022/23:126 gäller kommunikationsavlyssningsuppgifter kan bidra till detta. Det kan exempelvis handla om fall där brottet begås muntligt via telefon eller i skrift, t.ex. via sms, chatt eller sociala medier (Brå 2019:10 s. 37).

110

Regeringen bedömer mot denna bakgrund, i likhet med utredningen, att de aktuella tvångsmedlen bör få användas vid en förundersökning om övergrepp i rättssak. Eftersom minimistraffet för grovt övergrepp i rättssak är fängelse i två år behöver det brottet inte pekas ut särskilt. Vid mindre allvarliga fall av övergrepp i rättssak finns en möjlighet att bestämma straffet till fängelse i högst ett år. Enligt regeringens bedömning under rubriken Utgångspunkter för utvidgade brottskataloger bör det därför krävas att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i tre månader för att tvångsmedlen ska få användas.

Mened

Mened är ett allvarligt brott som innebär ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet och som påverkar möjligheterna att upprätthålla rätts- systemets effektivitet. Det är därför mycket viktigt att brottet kan utredas och den som är skyldig lagföras. Samtidigt är det allmänt känt att mened är svårt att utreda. Misstankar om mened gäller ofta personer som rör sig i miljöer där det råder en tystnadskultur, t.ex. inom kriminella nätverk eller andra grupper vars medlemmar förväntas skydda varandra. Mened kan också begås av personer som inte har något intresse i fråga om grundbrottet men som har utsatts för övergrepp i rättssak eller andra påtryckningar. Många gånger kan den enda möjligheten att bevisa menedsbrottet då vara att visa på kontakter mellan den som är misstänkt för grundbrottet eller någon person med kopplingar till den misstänkte och det vittne som misstänks för mened. Det kan då vara avgörande att det är möjligt att få tillgång till uppgifter om elektroniska meddelanden, om innehållet i sådana meddelanden eller om att vissa personer har befunnit sig på samma plats vid en viss tid. Sådana uppgifter kan fås genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig dataavläsning. Regeringen bedömer därför, till skillnad från JO, att hemliga tvångsmedel skulle vara en effektiv åtgärd för att klara upp fler fall av mened.

Enligt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är det svårt att se att en kamerainspelning kan utgöra avgörande bevis vid mened. Som Åklagar- myndigheten pekar på skulle hemlig kameraövervakning emellertid kunna vara till nytta i vissa särskilda situationer, t.ex. vid en förundersökning om stämpling till mened där det framkommer att två misstänkta personer kommer att träffa en tredje person på en viss plats och där försöka förmå denne att lämna felaktiga uppgifter vid en huvudförhandling. Den prak- tiska nyttan kan också förväntas öka om det införs en möjlighet att knyta ett tillstånd till hemlig kameraövervakning till en person (avsnitt 10).

Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med utredningen, att de aktuella tvångsmedlen bör få användas vid en förundersökning om mened. Minimistraffet för mened av normalgraden är allmänna fängelseminimum. Enligt regeringens bedömning under rubriken Utgångspunkter för utvidgade brottskataloger bör det därför krävas att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i tre månader för att tvångsmedlen ska få användas. Eftersom minimistraffet för grov mened är fängelse i två år

behöver det brottet inte pekas ut särskilt. Ringa mened har straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Med hänsyn till det låga maximistraffet bör ringa mened inte omfattas av brottskatalogerna.

Skyddande av brottsling

Som Åklagarmyndigheten uppmärksammar är skyddande av brottsling ett allvarligt brott som i värsta fall innebär att den som har begått ett brott helt kan undslippa straffansvar. Brottet begås vanligen av någon som har en stark lojalitet mot den som han eller hon vill skydda, t.ex. för att personerna tillhör en kriminell gruppering där det råder en tystnadskultur. Brotten är därför ofta svårutredda. Som Åklagarmyndigheten pekar på har andelen lagföringsbeslut under de senaste åren också varit relativt låg (ca 20 procent). En möjlighet att använda hemliga tvångsmedel skulle kunna vara till betydande nytta vid utredningar om skyddande av brottsling. Det bör också beaktas att det nyligen har genomförts straffskärpningar som ger uttryck för en strängare syn på skyddande av brottsling, se propositionen En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (prop. 2021/22:186 s. 43–45).

Regeringen anser mot denna bakgrund, till skillnad från utredningen men i likhet med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, att i vart fall vissa former av skyddande av brottsling bör läggas till i brottskatalogerna. Straffskalan för grovt skyddande av brottsling är fängelse i lägst ett och högst sex år. Det grova brottet bör därför ingå i brottskatalogerna. Straffskalan för skyddande av brottsling av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år. Som utredningen anför talar det låga minimistraffet mot att lägga till det brottet i brottskatalogerna. Samtidigt är straffskalan relativt vid och det kan i det enskilda fallet vara fråga om ett brott med ett högt straffvärde. Regeringen anser att övervägande skäl talar för att skyddande av brottsling av normalgraden bör ingå i brottskatalogerna. Enligt regeringens bedömning under rubriken Utgångspunkter för utvidgade brottskataloger bör det krävas att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i tre månader för att tvångsmedlen ska få användas.

Utpressning

Utpressning är ett allvarligt brott som bidrar till otrygghet i samhället. Enligt Brås rapport Utpressning i Sverige kan utpressning vara systemhotande när den bedrivs som alternativ tvistlösning, som bestraffning för att personer har lämnat uppgifter till myndigheterna eller när personer i det legala samhället använder indrivningstjänster eller betalar för beskydd i stället för att använda legala lösningar (Brå 2012:6 s. 13 och 14). Det är därför mycket angeläget att brotten kan utredas effektivt. Samtidigt är utpressningsbrotten generellt sett svåra att utreda. Det beror bl.a. på att den som har blivit utsatt för utpressning kan vara obenägen att medverka i utredningen på grund av rädsla för gärnings- mannen. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation kan vara till stor nytta i utredningarna i de fall det förekommer elektronisk kommunikation mellan målsäganden och gärningsmannen eller mellan flera samverkande gärningsmän. Vidare kan hemlig övervakning av elektronisk kommunikation användas t.ex. för att ge stöd för en målsägandes påstående om att den misstänkte har besökt målsägandens

Prop. 2022/23:126

111

Prop. 2022/23:126

112

företag vid vissa närmare angivna tidpunkter. Regeringen bedömer därför att en möjlighet att använda hemliga tvångsmedel skulle kunna leda till att fler fall av utpressning kan klaras upp.

Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med utredningen, att de aktuella hemliga tvångsmedlen bör få användas vid en förundersökning om utpressning. Minimistraffet för utpressning är allmänna fängelse- minimum. Enligt regeringens bedömning under rubriken Utgångspunkter för utvidgade brottskataloger bör det därför krävas att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i tre månader för att tvångsmedlen ska få användas. Minimistraffet för grov utpressning har höjts genom en lagändring som träder i kraft den 1 juli 2023. Det brottet behöver därför inte anges särskilt i brottskatalogerna. Ringa utpressning har straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Med hänsyn till det låga maximistraffet bör ringa utpressning inte omfattas av brottskatalogerna.

Grovt insiderbrott

Bestämmelserna om insiderbrott bidrar till att upprätthålla en välfungerande värdepappersmarknad som har allmänhetens förtroende. Grova insiderbrott är emellertid mycket svårupptäckta och svårutredda. Det saknas regelmässigt vittnen. Det är som regel inte heller möjligt för polisen att bedriva spaning. Utredningsmöjligheterna har visserligen förbättrats genom att beslagsförbudet nyligen avskaffades i närståendefall (prop. 2021/22:119 s. 51–59). Regeringen anser trots detta, till skillnad från Lunds universitet (Juridiska fakulteteten), att det finns ett påtagligt behov av att kunna använda de aktuella tvångsmedlen i utredningar om grovt insiderbrott. Även om brottet oftast är avslutat när förunder- sökningen inleds hos Ekobrottsmyndigheten skulle en möjlighet att använda hemlig dataavläsning eller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation inte sällan kunna ge värdefull information, t.ex. om innehållet i tidigare skickade meddelanden.

Regeringen bedömer mot denna bakgrund, i likhet med utredningen, att de aktuella hemliga tvångsmedlen bör få användas vid en utredning om grovt insiderbrott.

Grovt dataintrång

De brottsbekämpande myndigheterna har framhållit att komplex it- brottslighet, t.ex. i form av grovt dataintrång, är mycket svårutredd. Ett exempel på sådan brottslighet är attacker med utpressningsprogram (ransomware). Utpressningsprogram är en form av skadlig kod som gärningspersonerna placerar i offrets informationssystem, t.ex. en dator eller server, som krypterar och låser informationssystemet i syfte att gärningsmännen ska kunna begära en lösensumma. Ofta handlar det om systemhotande brottslighet med en betydande internationell dimension som är särskilt angelägen att bekämpa. De kriminellas användning av modern teknik gör det ofta svårt för de brottsbekämpande myndigheterna att ens identifiera en skäligen misstänkt. De ansvariga döljer sig bakom lager av digital infrastruktur, och många gånger har de brottsbekämpande myndigheterna endast kunskap om någon del av den infrastruktur som använts vid brottet, t.ex. en server eller dator. Det finns ett påtagligt behov av att kunna använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

eller hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsövervaknings- Prop. 2022/23:126 uppgifter för att kunna identifiera en skäligen misstänkt. Sådana verktyg

kan förväntas bli särskilt effektiva om uppgifter får hämtas in i realtid (avsnitt 9.2). Även uppgifter om innehållet i meddelanden, som kan hämtas in genom hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller motsvarande hemlig dataavläsning, skulle vara mycket värdefulla.

Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med utredningen, att de aktuella hemliga tvångsmedlen bör få användas vid en förundersökning om grovt dataintrång.

Sexualbrott mot barn, barnpornografibrott och grovt sexuellt övergrepp

Sexualbrott mot barn och barnpornografibrott är enligt regeringen särskilt angelägna att bekämpa. När sådan brottslighet begås över internet kan det finnas samma typ av utredningssvårigheter som när det gäller grovt dataintrång. En stor del av kommunikationen sker på olika forum på den dolda delen av internet (Darknet) eller via krypterade appar. Ofta är det därför svårt att identifiera en skäligen misstänkt person. Ärenden om sexualbrott mot barn börjar ofta med att övergreppsmaterial, dvs. barnpornografiskt material, påträffas. Oavsett den initiala rubriceringen kan det många gånger vara så att en möjlighet att identifiera den som har delat övergreppsmaterial på internet kan bidra till att öppna upp hela ärendet, som inte sällan visar sig vara omfattande och röra ett flertal offer. Utan en möjlighet att använda hemliga tvångsmedel är det enligt de brottsbekämpande myndigheterna ofta inte möjligt att komma vidare i utredningen. Därmed mister man möjligheten att i bästa fall stoppa ytterligare övergrepp mot barn. Den bevisning som kan fås genom hemliga tvångsmedel kan, som ECPAT framhåller, ofta vara av avgörande betydelse.

Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med utredningen, att ett flertal typer av sexualbrott mot barn och barnpornografibrott bör läggas till i brottskatalogerna. Utredningens förslag omfattar – med beaktande av de nya straffbestämmelser som infördes den 1 augusti 2022 – sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, barnpornografibrott som inte är ringa samt grovt barnpornografibrott. Regeringen anser att utredningens förslag i huvudsak är väl avvägt.

När det gäller sexualbrott mot barn och barnpornografibrott anser regeringen att en golvregel i linje med den som förordas av Lagrådet inger betänkligheter. Minimistraffen för sexuellt utnyttjande av barn samt normalgraderna av utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande mot barn och barnpornografibrott är allmänna fängelse- minimum. Minimistraffet för brottet kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte är böter. Enligt regeringen är det ytterst angeläget att det finns effektiva verktyg för att utreda dessa brott. Ett krav på att straffvärdet kan antas överstiga fängelse i tre eller sex månader skulle dock innebära att brotten i stor utsträckning faller utanför tillämpningsområdet för de

utvidgade brottskatalogerna. Utan en möjlighet att använda hemliga

113

Prop. 2022/23:126 tvångsmedel kommer det i många fall inte att vara möjligt att komma vidare i utredningen av brotten. Regeringen vill också framhålla att Lagrådet anser att det för vissa sexualbrott mot barn kan finnas skäl att överväga ett undantag från den golvregel som föreslås i fråga om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott (avsnitt 9.1.2). I detta sammanhang bör det även beaktas att en bristande förmåga att utreda sexualbrott mot barn kan utgöra en kränkning av barnets rättigheter enligt artikel 8 i Europa- konventionen (jfr Europadomstolens dom den 2 december 2008 i målet K.U. mot Finland, nr 2872/02). Mot denna bakgrund bedömer regeringen, till skillnad från Lagrådet, att det i många fall är proportionerligt att använda exempelvis hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation för att utreda sexualbrott mot barn och barnpornografibrott med ett straffvärde om någon enstaka månad. För dessa brott finns det därför anledning att göra avsteg från utgångspunkten att straffvärdet för brotten ska kunna antas överstiga fängelse i tre månader. När det gäller kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, som har böter i straffskalan, bör det dock krävas att det kan antas att brottet inte leder till endast böter för att tvångsmedlen ska få användas.

Utöver de brott som utredningen behandlar i detta sammanhang vill regeringen uppmärksamma grovt sexuellt övergrepp, som har straffskalan fängelse i lägst ett och högst sex år. Det är ett allvarligt brott som kan begås över internet och därmed vara svårutrett. Även om det inte handlar om sexualbrott mot barn anser regeringen att brottet bör ingå i brotts- katalogerna.

Penningtvätt

Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. Genom olika transaktioner kan personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet omvandla pengar från t.ex. narkotikahandel till skenbart lagliga inkomster och tillgångar. Det är mycket angeläget att allvarliga former av penningtvättsbrott kan utredas effektivt. Utredningen föreslår att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska få användas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet vid förundersökningar om grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott. En förutsättning föreslås dock vara att någon av straffvärdeventilerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när det finns en skäligen misstänkt är tillämplig (avsnitt 9.1.2). Regeringen bedömer att det finns ett påtagligt behov av att kunna använda exempelvis hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation även i fall där en skäligen misstänkt person har identifierats. Med hänsyn till straffskalorna, som är fängelse i lägst sex månader och högst sex år, framstår det också som proportionerligt att lägga till brotten i brotts- katalogen för hemlig avlyssning när det finns en skäligen misstänkt. En sådan lösning har också klara lagtekniska fördelar framför den modell som utredningen föreslår. Regeringen anser därför att de aktuella hemliga tvångsmedlen bör få användas vid en förundersökning om grovt penning- tvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott.

114

Grovt bedrägeri

Grova bedrägerier som begås med hjälp av elektronisk kommunikation är ofta svårutredda. Det kan t.ex. handla om att en målsägande blir uppringd och förmås att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller att öppna sitt bank-id, vilket leder till att han eller hon blir av med pengar. I sådana ärenden behöver de brottsutredande myndigheterna ofta, som ett första steg, ta reda på vilket nummer som har ringt upp målsäganden och kartlägga användningen av det numret för att kunna identifiera en skäligen misstänkt. Behovet av att kunna använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet kan till viss del tillgodoses genom förslaget om straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet (avsnitt 7). Regeringen bedömer dock att det behövs än mer kraftfulla verktyg för att brotten ska kunna utredas på ett effektivt sätt.

På samma sätt som när det gäller penningtvätt föreslår utredningen att grovt bedrägeri ska ingå i den nya brottskatalogen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, men endast om någon av straffvärdeventilerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när det finns en skäligen misstänkt är tillämplig (avsnitt 9.1.2). Regeringen bedömer att finns ett påtagligt behov av åtgärderna även när en person har identifierats som skäligen misstänkt. Med hänsyn till straffskalan, som är fängelse i lägst sex månader och högst sex år, framstår en möjlighet att använda de aktuella hemliga tvångsmedlen också som proportionerlig. Regeringen anser därför att tvångsmedlen bör få användas vid en förundersökning om grovt bedrägeri. För att avgränsa tillämpningsområdet till sådana fall där det finns ett tydligt behov av åtgärden, bör en förutsättning vara att gärningen har begåtts med hjälp av elektronisk kommunikation.

Grovt jaktbrott

Utredningen föreslår att de aktuella tvångsmedlen ska få användas vid en förundersökning om grovt jaktbrott. Enligt de brottsbekämpande myndig- heterna är grova jaktbrott ytterst svåra att utreda. Det har till utredningen också framförts att det råder en stark tystnadskultur i de kretsar där sådana brott begås. Vid bedömningen av om grovt jaktbrott bör läggas till i brottskatalogerna bör det dock, som utredningen och Göteborgs tingsrätt uppmärksammar, beaktas att brottet inte kan beskrivas som system- hotande. Regeringen anser sammantaget, i likhet med Lunds universitet (Juridiska fakulteteten), att den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet i detta fall väger tyngre än behovet av en utökad möjlighet att använda hemliga tvångsmedel. Utredningens förslag bör därför inte genomföras i denna del.

Osjälvständiga brottsformer

Brottskatalogerna omfattar inte bara fullbordade brott utan även försök, förberedelse och stämpling till de uppräknade brotten, om en sådan gärning är belagd med straff. Regeringen instämmer i utredningens bedömning att denna ordning bör gälla även i fortsättningen. Det gäller även med beaktande av att de osjälvständiga brotten i vissa fall kan ha låga straffvärden. När det gäller de brott för vilka det föreslås ett krav på

Prop. 2022/23:126

115

Prop. 2022/23:126 att straffvärdet kan antas överstiga fängelse i tre månader, bör mot- svarande krav lämpligen gälla även för de osjälvständiga brottsformerna (jfr 27 kap. 20 d § andra stycket 6 rättegångsbalken).

Redaktionella ändringar

Bestämmelserna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation i 27 kap. 18 § andra stycket rättegångsbalken innehåller ett ganska stort mått av överlappande reglering. Det beror på att det för vissa av de brott som räknas upp i punkterna 2–7 inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, vilket innebär att de även omfattas av huvudregeln i första punkten. Det gäller grovt sabotage, grov mordbrand, uppror, väpnat hot mot laglig ordning, högförräderi, krigsanstiftan, grovt spioneri, grovt utlandsspioneri och terroristbrott. I syfte att uppnå en mer välfungerande systematik anser regeringen att de aktuella brotten bör tas bort ur paragrafen. Detsamma gäller grov allmänfarlig ödeläggelse, som förs in i brottskatalogen genom en lagändring som träder i kraft den 1 juli 2023. Förslaget innebär inte någon ändring i sak.

Regeringens förslag innebär i förhållande till utredningens förslag att vissa ytterligare brott behöver anges i brottskatalogen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation som används i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott (avsnitt 9.1.2). Förslaget föranleder också följdändringar i 27 kap. 34 § rättegångsbalken och 15 § lagen om hemlig dataavläsning.

Lagrådet påpekar att de hänvisningar som i lagrådsremissen föreslås i den nya 27 kap. 19 a § rättegångsbalken innebär att den utvidgade brottskatalogen för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i flera fall kommer att inkludera brott med ett minimistraff om sex månaders fängelse, dvs. brott som omfattas av den befintliga huvudregeln. Den dubbelreglering som härigenom förekommer leder enligt Lagrådet till att regelverket blir svåröverskådligt och inte alldeles lätt att tillämpa. Regeringen anser att dubbelregleringen lämpligen kan undvikas genom att hänvisningarna till vissa punkter i den nya 27 kap. 18 a § rättegångsbalken ersätts med en hänvisning till andra brott som kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt den paragrafen.

De straffvärdeventiler och golvregler som föreslås i detta lagstiftnings- ärende innebär att ett stort antal punkter i de aktuella paragraferna kommer att innehålla krav på att det aktuella brottets straffvärde överstiger en viss nivå. Enligt de nuvarande straffvärdeventilerna ska straffvärdet bedömas ”med hänsyn till omständigheterna”. Regeringen anser att detta framstår som en självklarhet som inte behöver komma till uttryck i lagtexten. I syfte att förenkla regleringen bör uttrycket slopas i de befintliga straffvärde- ventilerna och inte föras in i de nya bestämmelser som anknyter till ett brotts straffvärde. Någon ändring i sak är inte avsedd.

116

9

Nya möjligheter att utreda vem som

Prop. 2022/23:126

 

skäligen kan misstänkas för ett brott

9.1Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning

9.1.1Tvångsmedlen ska få användas i ett nytt syfte

Regeringens förslag: Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning som gäller kommunikations- avlyssningsuppgifter ska, om det är av synnerlig vikt för utredningen, få användas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott.

Utredningens förslag (SOU 2022:19) stämmer överens med regeringens.

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna är positiva till förslaget eller har inget att invända mot det, däribland Ekobrotts- myndigheten, JK, Luleå tingsrätt, Polismyndigheten, Stockholms universitet (Juridiska fakulteten), Svea hovrätt, Säkerhetspolisen och Tullverket. Åklagarmyndigheten delar utredningens slutsats att det finns ett påtagligt behov av att kunna utföra avlyssning i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas. ECPAT framhåller att det behövs bättre möjligheter att identifiera förövaren vid sexualbrott mot barn i de fall förövaren inte är känd. Brå anför att tystnadskulturer inom bl.a. kriminella nätverk gör det svårare att upptäcka, utreda och lagföra brott, vilket i viss mån talar för förslaget. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser att förslaget innebär en stor förändring. Enligt nämnden blir tvångsmedels- användningen mindre förutsebar och riskerar i större utsträckning att riktas mot personer som visar sig vara varken misstänkta eller på annat sätt intressanta för brottsutredningen. Nämnden avstyrker inte förslaget men framhåller vikten av att tvångsmedelsanvändningen omedelbart avbryts när syftet har uppnåtts. JO kan se ett behov av att kunna använda hemliga tvångsmedel i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott, inte minst i ett inledande skede. JO anser dock att frågan om proportionalitet bör belysas ytterligare i den fortsatta beredningen. Telenor Sverige AB kan inte se att förslaget uppfyller EU-rättsliga krav på skydd för privatliv och förtrolig kommunikation. Bolaget anför även att införandet av en registreringsskyldighet för kontantkort avsevärt minskat problemen med anonyma användare av elektroniska kommunikationer. Sveriges advokatsamfund, som avstyrker förslaget, anser att det innebär ett paradigmskifte inom straffprocessrätten att helt frikoppla användningen av hemliga tvångsmedel från brottsmisstanken. Förslaget kan enligt advokatsamfundet inte anses uppfylla kraven på behov, nödvändighet och proportionalitet. Enligt advokatsamfundet förefaller det som om kravet på synnerlig vikt är uppfyllt så snart det konstateras att det inte är möjligt att på annat sätt fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet.

Journalistförbundet avstyrker förslaget med hänvisning till att det kommer

117

Prop. 2022/23:126 att leda till att avlyssningsförbudet aktualiseras i fler fall, vilket hotar källskyddet. Sveriges kristna råd framhåller däremot att förslaget har utformats med respekt för vittnesförbudet och den tystnadsplikt som präster har. Uppsala universitet (Juridiska fakulteten) anser att den redan suddiga gränsen mellan underrättelseverksamhet och förundersökning luckras upp ännu mer. Universitetet utgår från att förslaget inte kan läsas så att det skulle täcka åtgärder av mer allmän och proaktiv karaktär, såsom angrepp mot en hel kommunikationsplattform som används av brottslingar. Säkerhetspolisen anser att möjligheten att använda hemlig dataavläsning i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott även bör omfatta lagrade uppgifter och användningsuppgifter. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden understryker däremot vikten av att sådana uppgifter undantas.

Skälen för regeringens förslag

Nuvarande reglering

För att kunna använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation krävs att någon är skäligen misstänkt för ett brott. Det krävs också att en adress, t.ex. ett telefonnummer eller en e-postadress, eller en kommunikationsutrustning, t.ex. en mobiltelefon, har en viss koppling till den skäligen misstänkte för att en brottsbekämpande myndighet ska få tillstånd att avlyssna adressen eller utrustningen (27 kap. 20 § första stycket rättegångsbalken). JO har uttalat att bestämmelsen bör tolkas så att det inte alltid behöver vara nödvändigt att känna till den misstänktes namn, utan att det bör kunna vara tillräckligt att de uppgifter som finns om personen i så hög grad är särskiljande att förväxlingsrisk i praktiken saknas (JO 2006/07 s. 30). Även vid hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssningsuppgifter krävs att någon är skäligen misstänkt och att det informationssystem som åtgärden avser kan kopplas till den skäligen misstänkte, se 4 § andra och tredje styckena lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Den nuvarande regleringen innebär att det inte finns någon möjlighet att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssningsuppgifter i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. En sådan möjlighet finns däremot i fråga om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning (27 kap. 20 § andra stycket rättegångsbalken och 5 § lagen om hemlig dataavläsning). Dessutom får hemlig kameraövervakning användas för att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för ett brott (27 kap. 20 c § rättegångs- balken).

Behovet av att använda tvångsmedlen i ett nytt syfte

En möjlighet att kunna använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller motsvarande hemlig dataavläsning för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott skulle vara av stor nytta i många brottsutredningar. En vanlig situation i den brottsutredande verksamheten är att det är känt att en person som använder exempelvis ett visst telefon-

nummer gör sig skyldig till ett brott, men att den brottsutredande

118

myndigheten inte vet vem personen är. Det kan t.ex. röra sig om en person som använder ett oregistrerat utländskt kontantkort eller ett kontantkort som är registrerat på någon annan. Om användaren är oidentifierad är det inte möjligt att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. En sådan möjlighet skulle emellertid ofta ha ett betydande värde.

Ett exempel är bedrägerier eller utpressning som begås över telefon eller genom någon annan form av elektronisk kommunikation. En möjlighet att kunna avlyssna numret trots att det inte kan knytas till en skäligen misstänkt person skulle avsevärt förbättra möjligheterna att utreda och få fram bevisning som kan leda fram till att en skäligen misstänkt person kan identifieras. Ett annat exempel är grovt penningtvättsbrott och närings- penningtvätt, grovt brott. Det kan t.ex. röra sig om utredningar mot olika växlingskontor, där det kan finnas en eller flera skäligen misstänkta, men där det är tydligt att det finns andra viktigare personer som behöver identifieras bakom kända telefonnummer. Ytterligare ett exempel kan vara att det under en avlyssning mot en skäligen misstänkt framkommer att en okänd person som samtalar med den misstänkte är i färd med att hantera en stor mängd narkotika som han eller hon förvarar hos sig. Hemlig avlyssning mot det nummer som den okända personen använder skulle då kunna bidra till att identifiera honom eller henne och därmed till att det är möjligt att lokalisera förvaringsplatsen för narkotikan.

Ett annat exempel är sexualbrott som begås på distans via en dator eller telefon. Gärningsmannen, som kan vara anonym för målsäganden eller uppträda under en stulen eller uppdiktad identitet, kan i ett sådant fall förmå målsäganden att utsätta sig själv för grova sexuella handlingar. Barn är särskilt sårbara för sådana övergrepp. Det skulle vara av stor betydelse för möjligheten att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet om det fanns en möjlighet att avlyssna det nummer eller den adress som har kontaktat målsäganden trots att numret eller adressen inledningsvis inte kan knytas till en viss person.

Ett område där de brottsbekämpande myndigheterna i dag brottas med stora utredningssvårigheter är komplexa cyberbrott. Typiska exempel på sådan brottslighet är användning av utpressningsprogram (ransomware), dataintrång och brottslighet på den dolda delen av internet (Darknet). I dessa fall saknas det regelmässigt en skäligen misstänkt person. De brottsbekämpande myndigheterna har anfört att avsaknaden av möjligheten att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings- uppgifter gör att de inte kommer vidare i utredningarna och inte heller kan biträda andra stater i deras utredningar. Detta kan leda till att kriminella väljer att placera den infrastruktur som används vid allvarlig och komplex cyberbrottslighet i Sverige, eftersom det uppfattas som riskfritt.

Det förekommer även fall där målsäganden är försvunnen, medvetslös eller död och hans eller hennes telefon inte har återfunnits eller där innehållet i telefonen inte är åtkomligt, t.ex. på grund av lösenordsskydd. I vissa sådana utredningar om mord eller pågående människorov finns inte någon skäligen misstänkt. En möjlighet till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation riktad mot nummer som har kontaktat målsäganden skulle i sådana ärenden avsevärt förbättra möjligheterna att utreda brottet. Det kan i vissa andra fall vara uppenbart att den som har avlidit är en av flera gärningsmän. Det kan t.ex. handla om ett terroristbrott

Prop. 2022/23:126

119

Prop. 2022/23:126 där en gärningsman har dött i samband med attentatet. Det kan i sådana fall finnas ett starkt intresse av att kunna rikta hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation mot den dödes telefonnummer i syfte att snabbt utreda om han eller hon har haft några medhjälpare som fortfarande är i livet.

I de fall som tas upp ovan finns det ofta en möjlighet att genom exempelvis hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller motsvarande hemlig dataavläsning få fram ett telefonnummer eller en annan adress som man kan misstänka används av gärningsmannen. Regeringen bedömer att det i sådana fall finns ett tydligt behov av en möjlighet att rikta hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation mot telefonnumret eller adressen i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet. Det finns även ett tydligt behov av en möjlighet att kunna rikta hemlig avlyssning mot exempelvis ett telefonnummer som kan kopplas till en avliden person i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett visst brott. Det kan handla både om fall där man på goda grunder kan anta att den döde är gärningsman men att det kan finnas andra medverkande som fortfarande lever, och om fall där målsäganden har avlidit till följd av brottet.

Som Telenor Sverige AB påpekar infördes den 1 augusti 2022 en registreringsskyldighet för vissa förbetalda tjänster som kan nås via t.ex. kontantkort, se 9 kap. 24–26 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Registreringsskyldigheten kan förväntas minska de olägenheter för brottsbekämpningen som följer av användningen av oregistrerade svenska kontantkort. Som framgår av förarbetena till lagändringen förutses samtidigt att kriminella i vissa fall kommer att hitta sätt att kringgå registreringsskyldigheten, se propositionen Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter (prop. 2021/22:183 s. 20–22). En möjlighet att avlyssna ett visst telefonnummer eller annan adress fastän innehavaren eller användaren är okänd skulle därför, trots registreringsskyldigheten, vara av stort värde.

Mot denna bakgrund kan det konstateras att det i vissa fall inte finns någon annan reell möjlighet att komma framåt i en utredning och identifiera en skäligen misstänkt än att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller motsvarande hemlig dataavläsning. Regeringen bedömer att en möjlighet att använda dessa tvångsmedel i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott skulle innebära en stor förbättring när det gäller möjligheten att utreda vissa brott. Det kan handla om mycket allvarlig brottslighet, t.ex. svårlösta mord, människorov och, som ECPAT särskilt lyfter fram, sexualbrott mot barn. Sammantaget anser regeringen, i likhet med Åklagarmyndigheten, att det finns ett påtagligt behov av att kunna använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssningsuppgifter i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Åtgärderna kan också förväntas vara effektiva i den meningen att de i stor utsträckning kommer att leda till att en skäligen misstänkt person kan identifieras.

120

Det är proportionerligt att använda tvångsmedlen i ett nytt syfte

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning utgör en inskränkning av den enskildes rätt till skydd för sitt privatliv och sin korrespondens enligt artikel 8 i Europa- konventionen. Europadomstolen har dock konstaterat att avlyssnings- åtgärder i fråga om en person som inte är misstänkt för något brott men som kan ha upplysningar om ett sådant brott kan vara berättigade. I det aktuella fallet bedömdes det vara befogat att rikta hemlig avlyssning mot en telefon som tillhörde partnern till en dödad person, eftersom det fanns misstankar om att den okände gärningsmannen skulle kontakta henne (Europadomstolens beslut den 19 mars 2002 i målet Greuter mot Neder- länderna, nr 40045/98, se också Europadomstolens dom den 4 december 2015 i målet Roman Zakharov mot Ryssland, nr 47143/06, punkt 245). Det är alltså förenligt med Europadomstolens praxis att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation utan att det finns en identifierad person som skäligen kan misstänkas för brottet.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation utgör även en inskränkning av de rättigheter som följer av artiklarna 7 och 8 i EU:s rättighetsstadga. EU-domstolen har i den s.k. Tele2-domen uttalat att tillgång till trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter i princip bara kan beviljas till uppgifter om personer som misstänks planera, begå eller ha begått ett allvarligt brott eller på något sätt vara inblandade i ett sådant brott (EU-domstolens dom den 21 december 2016 i de förenade målen C- 203/15 och C-698/15, punkt 119). Regeringen anser, med beaktande av de hänvisningar som EU-domstolen gör till Europadomstolens praxis, att uttalandet bör förstås på så sätt att den tänkbara personkretsen inte enbart omfattar misstänkta gärningsmän och medhjälpare utan även t.ex. en målsägande. Det förhållandet att det inte finns någon identifierad person som skäligen kan misstänkas för brottet bedöms därför inte i sig innebära att användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation strider mot EU:s rättighetsstadga.

Frågan är då om det är proportionerligt att tillåta att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning används i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Ett nytt tillämpningsområde innebär att fler personer kan drabbas av tvångsmedlen. Som JO påpekar anses de aktuella tvångsmedlen typiskt sett vara mer ingripande än hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, som i dag får användas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas. Vidare finns det, som Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden påpekar, en risk för att fler personer som visar sig vara varken misstänkta eller på annat sätt intressanta för brottsutredningen utsätts för hemliga tvångsmedel.

Regeringen konstaterar att det finns ett påtagligt behov av att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. I avsnitt 9.1.2 föreslås att möjligheten ska begränsas till särskilt allvarlig brottslighet och andra allvarliga brott där det finns ett särskilt stort behov av åtgärden. Regeringen bedömer även att det är möjligt att avgränsa personkretsen på ett sätt som minimerar risken för att tvångsmedelsanvändningen drabbar personer som visar sig vara varken

Prop. 2022/23:126

121

Prop. 2022/23:126 misstänkta eller på annat sätt intressanta för brottsutredningen (avsnitt 9.1.3). Sveriges advokatsamfund anser att det innebär ett paradigmskifte inom straffprocessrätten att helt frikoppla användningen av hemliga tvångsmedel från brottsmisstanken. Regeringen vill med anledning av denna synpunkt framhålla att det även med en sådan reglering som övervägs kommer att krävas att det finns en misstanke om ett konkret brott. Dessutom finns det redan i dag en möjlighet att använda vissa hemliga tvångsmedel, t.ex. hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning, trots att det inte finns någon identifierad person som skäligen kan misstänkas för brottet. När det gäller frågan om proportionalitet finns det också anledning att uppmärksamma skyldigheten att, när det finns skäl till detta, ange särskilda villkor i beslutet för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte kränks i onödan (27 kap. 21 § sjätte stycket rättegångsbalken). Genom sådana åtgärder kan integritetsintrånget begränsas. Det bör också beaktas att det finns starka rättssäkerhetsgarantier som omgärdar användningen av hemliga tvångsmedel och att dessa skulle gälla även om det införs en möjlighet att använda tvångsmedlen i ett nytt syfte. Slutligen kan det noteras att användningen av tvångsmedlen också kommer att begränsas av ändamålet att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Om det införs en möjlighet att använda tvångsmedlen i detta syfte är det därför, som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden pekar på, viktigt att tvångs- medelsanvändningen omedelbart avbryts när syftet har uppnåtts.

Regeringen bedömer, till skillnad från Uppsala universitet (Juridiska fakulteten), att en möjlighet att använda tvångsmedlen för att utreda vem som skäligen kan misstänkas inte kommer att påverka avgränsningen mellan förundersökning och underrättelseverksamhet. För att tvångs- medlen ska få användas i de aktuella fallen kommer det att krävas att en förundersökning pågår och att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen av det aktuella brottet. Tvångsmedlen bör alltså inte få användas om det enda syftet med åtgärden är att förebygga eller förhindra brott (jfr prop. 2013/14:237 s. 95 och 96).

Sammantaget instämmer regeringen i utredningens bedömning att det är proportionerligt med en möjlighet att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssningsuppgifter, med de begränsningar som föreslås i avsnitt 9.1.2 och 9.1.3, i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Regeringen bedömer även att en sådan reglering skulle vara förenlig med regeringsformen, Europakonventionen och, till skillnad från vad Telenor Sverige AB anser, EU:s rättighetsstadga. Mot denna bakgrund bör en sådan möjlighet införas.

Synnerlig vikt för utredningen

På samma sätt som gäller för övrig användning av hemliga tvångsmedel bör det krävas att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Enligt Sveriges advokatsamfund förefaller det som om kravet på synnerlig vikt är uppfyllt så snart det konstateras att det inte är möjligt att på annat sätt fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet. Regeringen konstaterar att det föreslagna kravet är högt ställt och bl.a. innebär att de

122

uppgifter som tvångsmedlet kan leda till ska vara av en viss kvalitet (jfr Prop. 2022/23:126 prop. 2013/14:237 s. 94–96).

Hemlig dataavläsning som gäller lagrade uppgifter och användningsuppgifter

Tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas för att hämta in sådana uppgiftstyper som får hämtas in genom andra hemliga tvångsmedel, bl.a. kommunikationsavlyssningsuppgifter (2 § första stycket 1–5 lagen om hemlig dataavläsning). Hemlig dataavläsning får emellertid även användas för att läsa av eller ta upp uppgifter som finns lagrade i ett avläsningsbart informationssystem eller uppgifter som visar hur ett avläsningsbart informationssystem används (punkterna 6 och 7 i samma stycke). Lagrade uppgifter kan t.ex. vara datafiler, såsom text-, bild- och ljudfiler, men också program- eller systemfiler. Användningsuppgifter kan exempelvis handla om användning som inte leder till att information lagras, t.ex. vilka program eller appar som körs, anteckningar som görs och utkast till meddelanden som inte sparas (prop. 2019/20:64 s. 213 och 214).

Utredningen anser, i likhet med Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden, att övervägande skäl för närvarande talar mot att hemlig dataavläsning som gäller lagrade uppgifter och användningsuppgifter bör få användas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Säkerhetspolisen är av motsatt uppfattning och anser att det finns ett behov av sådana uppgifter även i ett tidigt skede av utredningen. Regeringen anser att det inom ramen för detta lagstiftningsärende saknas tillräckligt underlag för att frångå utredningens bedömning men att det finns skäl att överväga frågan i ett annat sammanhang. Säkerhetspolisens remissyttrande har därför lämnats över till Utredningen om utvärdering av hemlig dataavläsning (Ju 2022:07).

9.1.2Tillämpningsområdet

Regeringens förslag: Tvångsmedlen ska få användas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott vid en förundersökning om brott som kan leda till hemlig rumsavlyssning samt

våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande av barn, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, sexuellt ofredande mot barn eller grovt sexuellt ofredande mot barn,

kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, om det kan antas att brottets inte leder till endast böter,

grov utpressning,

grovt barnpornografibrott eller barnpornografibrott som inte är ringa,

allmänfarlig ödeläggelse,

grovt narkotikabrott,

grovt vapenbrott,

grov narkotikasmuggling, grov vapensmuggling eller grov

smuggling av explosiv vara,

123

Prop. 2022/23:126

124

grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor,

brott som ingår i den nuvarande brottskatalogen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,

grovt dataintrång, utpressning, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år, eller

grovt bedrägeri, om gärningen har begåtts med hjälp av elektronisk kommunikation och det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år.

Utredningens förslag (SOU 2022:19) stämmer i huvudsak överens med regeringens. Enligt utredningens förslag ska tvångsmedlen kunna användas vid grovt sexuellt övergrepp, grovt bedrägeri som har begåtts med hjälp av elektronisk kommunikation, grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, endast om någon av straffvärdeventilerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är tillämplig. Utredningen föreslår inte att det för vissa brott ska kunna antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år. Utredningens förslag omfattar samtliga fall av kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna är positiva till förslaget eller har inget att invända mot det, däribland Helsingborgs tingsrätt, JK, Skatteverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket. Stockholms tingsrätt, Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden och Åklagarmyndigheten instämmer i att huvudregeln bör avse brott som kan leda till hemlig rumsavlyssning. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser dock att förslaget blir alltför långtgående på grund av brottskatalogen. Eftersom förslaget innebär en stor förändring bör utgångspunkten enligt nämnden vara att användningsområdet ska begränsas. Åklagarmyndigheten anser däremot att brottskatalogen är väl avvägd. Lunds universitet (Juridiska fakulteten) framhåller att alla brott som omfattas av brottskatalogen är allvarliga brott. Stockholms tingsrätt noterar att straffskalorna för ett antal av de brott som föreslås ingå i brottskatalogen börjar på fängelse i 14 dagar och att brottet kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte har böter i straffskalan.

Skälen för regeringens förslag

Huvudregeln bör knyta an till reglerna om hemlig rumsavlyssning

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning bör få användas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott endast när det gäller brott av visst allvar. De alternativ som då ligger närmast till hands är att knyta an till reglerna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (dvs. som huvudregel ett minimistraff om minst två års fängelse) eller hemlig rumsavlyssning (dvs. som huvudregel ett minimistraff om minst fyra års fängelse).

Som framgår i avsnitt 9.1.1 skulle det vara av stort värde att kunna använda tvångsmedlen för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott i utredningar om synnerligen allvarliga brott som kan leda till hemlig rumsavlyssning, t.ex. mord och människorov. Det finns dock också ett påtagligt behov i fråga om vissa brott som, även om de är allvarliga, inte har en lika sträng straffskala och därför sällan eller aldrig kan leda till

hemlig rumsavlyssning. Som exempel kan nämnas allmänfarlig Prop. 2022/23:126 ödeläggelse. Ett behov finns också när det gäller flera av de brott som i

avsnitt 8 föreslås läggas till i brottskatalogen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, t.ex. sexualbrott mot barn och grovt dataintrång.

Behovsbeskrivningen talar i viss utsträckning för att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning bör få användas vid samma typ av brott oavsett om det finns en identifierad person som skäligen kan misstänkas för brottet eller inte. Det finns dock starka skäl mot en sådan lösning. Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får i dag användas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet vid en förundersökning om brott som kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (27 kap. 19 § fjärde stycket rättegångsbalken). Eftersom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation typiskt sett är mindre ingripande än hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, bör det ställas högre krav för att det senare tvångsmedlet ska få användas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Allmänt sett framstår det också som rimligt att ställa högre krav när det inte finns någon skäligen misstänkt, särskilt eftersom risken då är större att ovidkommande personer drabbas. Visserligen ställs det inte högre krav på brottets allvar när hemlig kameraövervakning används i syfte att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för ett brott (27 kap. 20 a–c §§ rättegångsbalken). Den regleringen är dock inte fullt ut jämförbar, eftersom tvångsmedlet då riktar sig mot en brottsplats och inte mot en viss person. Tillämpningsområdet för de nya reglerna bör mot denna bakgrund inte knyta an till de nuvarande reglerna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Utgångs- punkten bör i stället vara reglerna om hemlig rumsavlyssning. Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med utredningen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Åklagarmyndigheten, att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning bör få användas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott som kan leda till hemlig rumsavlyssning.

I avsnitt 7.2 föreslås att reglerna om hemlig rumsavlyssning ska innehålla en straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet. Vidare föreslås att straffvärdeventiler för flerfaldig brottslighet ska införas även när det gäller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, motsvarande hemlig dataavläsning samt hemlig kameraövervakning som används i syfte att utreda respektive fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brotten. I linje med dessa förslag bör det finnas en straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet även när det gäller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning som används i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brotten. Av de skäl som anförs i avsnitt 7.2 bör det i dessa fall krävas att det kan antas att samtliga brott har begåtts av en och samma person.

Till skillnad från hur utredningens förslag är utformat bör det, för att undvika dubbelreglering och underlätta för tillämparen, inte göras en hänvisning till bestämmelserna om hemlig rumsavlyssning. I stället bör kraven framgå direkt av den aktuella paragrafen.

125

Prop. 2022/23:126

126

Huvudregeln bör kompletteras med en brottskatalog

Den föreslagna huvudregeln, som knyter an till de höga krav som gäller för hemlig rumsavlyssning, innebär sedd för sig en kraftig begränsning av möjligheten att använda de aktuella tvångsmedlen i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Frågan är därför om huvudregeln bör kompletteras med en uppräkning av ytterligare brott där behovet av de nya verktygen framstår som särskilt angelägna. En brottskatalog kan å ena sidan leda till en viss tröghet i systemet vilket kan ge upphov till problem när brottsligheten förändras. Å andra sidan gör en brottskatalog det möjligt att ta ställning till frågor om behov och proportionalitet för varje brott som ingår. Regeringen bedömer att fördelarna med en brottskatalog överväger nackdelarna och att tillämpningsområdet skulle bli alltför snävt utan en sådan katalog. Huvudregeln bör därför kompletteras med en uppräkning av vissa allvarliga brott där det finns ett särskilt påtagligt behov av de nya verktygen.

Lagrådet anför att det som sagts beträffande brottskatalogen i avsnitt 8 gör sig gällande med än större styrka i detta sammanhang, eftersom det är fråga om en avvikelse från en fyraårsnorm. Lagrådet pekar särskilt på att det i lagrådsremissen föreslås att nästintill samtliga punkter i brottskatalogen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när det finns en skäligen misstänkt, som i grunden bygger på en tvåårsnorm, ska göras till en del av den nu aktuella brottskatalogen, som i grunden bygger på en fyraårsnorm. Lagrådet uppmärksammar att det i lagrådsremissen inte heller föreslås någon golvregel som knyter an till straffvärdeventilerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när det finns en skäligen misstänkt (straffvärde om fängelse i två år) av det slag som utredningen föreslår beträffande vissa brott. Enligt Lagrådet skulle en golvregel för dessa fall få läggas betydligt högre och som lägst innebära att straffvärdet för de särskilt utpekade brotten kan antas överstiga fängelse i ett år. Undantag bör dock, liksom i dag såvitt gäller hemlig rumsavlyssning, göras beträffande spioneribrottslighet (jfr 27 kap. 20 d § andra stycket 2 och 3). Det kan även finnas skäl att överväga ett undantag för andra s.k. Säpobrott, dvs. de brott som anges i 27 kap. 18 § andra stycket 2–7 rättegångsbalken, och vissa sexualbrott mot barn. Lagrådet avstyrker att lagrådsremissens förslag i denna del läggs till grund för lagstiftning, om det inte införs någon golvregel eller motsvarande reglering.

Regeringen instämmer i Lagrådets bedömning att det, när det gäller brott med lägre minimistraff än fängelse i ett år, som utgångspunkt ska kunna antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år för att tvångsmedlen ska få användas. Frågorna om undantag från golvregeln för brott inom Säkerhetspolisens ansvarsområde och sexualbrott mot barn behandlas nedan.

Grovt bedrägeri

Grova bedrägerier som begås med hjälp av elektronisk kommunikation är ofta svårutredda. I avsnitt 8 föreslås att sådana brott ska kunna leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning när det finns en skäligen misstänkt. Det finns också ett påtagligt behov av att använda de aktuella tvångsmedlen för att identifiera

en skäligen misstänkt. Brottskatalogen bör därför omfatta grovt bedrägeri Prop. 2022/23:126 som begås med hjälp av elektronisk kommunikation.

Minimistraffet för grovt bedrägeri understiger fängelse i ett år. Enligt regeringens bedömning under rubriken Huvudregeln bör kompletteras med en brottskatalog bör det därför krävas att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år för att tvångsmedlen ska få användas.

Utredningen föreslår dessutom att den straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet som föreslås i avsnitt 7.2 (ett samlat straffvärde som överstiger fängelse i två år) ska kunna användas vid en förundersökning om flera fall av grovt bedrägeri där det inte finns någon skäligen misstänkt. Regeringen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att i den nu aktuella para- grafen införa ytterligare en straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet.

Utpressning

I avsnitt 8 föreslås att utpressning ska kunna leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning när det finns en skäligen misstänkt.

Starka behovsskäl talar för att det även ska vara möjligt att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet. Behovet föreligger i synnerhet när det gäller attacker med utpressningsprogram (ransomware), men kan även finnas i andra fall av utpressning. Utpressning och grov utpressning bör därför ingå i brotts- katalogen.

Minimistraffet för utpressning understiger fängelse i ett år. Enligt regeringens bedömning under rubriken Huvudregeln bör kompletteras med en brottskatalog bör det därför krävas att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år för att tvångsmedlen ska få användas.

Grovt dataintrång

I avsnitt 8 föreslås att grovt dataintrång ska kunna leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning när det finns en skäligen misstänkt. Grovt dataintrång ingår ofta som en del i attacker med utpressningsprogram (ransomware). I sådana fall kan behovet av att använda tvångsmedlen i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet ofta tillgodoses genom förslaget att utpressning ska ingå i brottskatalogen. Det kan dock finnas andra fall av grovt dataintrång där det finns ett påtagligt behov av nya möjligheter att identifiera en skäligen misstänkt. Det kan t.ex. handla om individer eller sammanslutningar som begår dataintrång i syfte att straffa myndigheter eller makthavare. Sådana brott kan vara systemhotande och mycket svåra att utreda. Grovt dataintrång bör därför ingå i brottskatalogen.

Minimistraffet för grovt dataintrång understiger fängelse i ett år. Enligt regeringens bedömning under rubriken Huvudregeln bör kompletteras med en brottskatalog bör det därför krävas att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år för att tvångsmedlen ska få användas.

127

Prop. 2022/23:126

128

Allmänfarlig ödeläggelse

Allmänfarlig ödeläggelse genom bl.a. allvarliga sprängningar är förknippade med kriminella nätverk och förekommer i samband med kriminella uppgörelser. I vissa fall skulle en möjlighet att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller motsvarande hemlig dataavläsning vara av avgörande betydelse för att identifiera en skäligen misstänkt. Det framstår som ytterst angeläget att det finns kraftfulla verktyg för att utreda dessa brott. Allmänfarlig ödeläggelse bör därför ingå i brottskatalogen.

Penningtvätt

I avsnitt 8 föreslås att grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, ska kunna leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och motsvarande hemlig dataavläsning när det finns en skäligen misstänkt. Det finns också ett påtagligt behov av att använda de aktuella tvångsmedlen för att identifiera en skäligen misstänkt. Grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, bör därför ingå i brottskatalogen.

Minimistraffen för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, understiger fängelse i ett år. Enligt regeringens bedömning under rubriken Huvudregeln bör kompletteras med en brottskatalog bör det därför krävas att det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år för att tvångsmedlen ska få användas.

Utredningen föreslår dessutom att den straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet som föreslås i avsnitt 7.2 (ett samlat straffvärde som överstiger fängelse i två år) ska kunna användas vid en förundersökning om flera fall av grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott, där det inte finns någon skäligen misstänkt. Regeringen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att i den nu aktuella paragrafen införa ytterligare en straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet.

Grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling

Narkotikaförsäljningen är en betydande inkomstkälla för de kriminella nätverken. Narkotikabrottsligheten skapar, inte minst genom sin koppling till våldsbrottslighet, stor otrygghet i bl.a. utsatta områden, se betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68 s. 159 och 351). Det är av stor vikt att strypa tillgången till narkotika genom att göra det möjligt att effektivt utreda grova narkotikabrott och grov narkotika- smuggling. Det finns situationer när de brottsbekämpande myndigheterna har små eller obefintliga möjligheter att identifiera gärningsmännen utan en möjlighet till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller motsvarande hemlig dataavläsning. Grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling bör mot denna bakgrund ingå i brottskatalogen.

Grova brott avseende vapen och explosiva varor

Under senare år har skjutvapenvåldet och införseln av illegala vapen ökat. En allt högre andel av det dödliga skjutvapenvåldet förekommer i kriminella miljöer. Även användningen och införseln av explosiva varor, främst handgranater, har ökat, se promemorian En strängare syn på

vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14 Prop. 2022/23:126 s. 84–88). Regeringen bedömer att det är ytterst angeläget att de

brottsutredande myndigheterna ges goda möjligheter att utreda brotten och identifiera skäligen misstänkta personer. De allvarliga brottsformerna, vilka har ett minimistraff om fängelse i två år, bör därför omfattas av brottskatalogen. Det gäller alltså grovt vapenbrott, grovt brott mot lagen (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor, grov vapensmuggling och grov smuggling av explosiva varor.

Sexualbrott mot barn, barnpornografibrott och grovt sexuellt övergrepp

Som an