Regeringens proposition 2022/23:118

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

Prop.

Tyskland

2022/23:118

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2023

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 18 januari 2023 om ändring i avtalet den 14 juli 1992 mellan Sverige och Tyskland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning. Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland.

Protokollet innebär att avtalet inte längre omfattar arvs- och gåvoskatt. Till följd av det projekt som OECD och G20 har genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPS- projektet, införs nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. I detta avseende förtydligas i avtalets ingress att avtalet inte syftar till att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatte- undandragande eller skatteflykt. Vidare uppdateras bestämmelserna om tvistlösning genom s.k. ömsesidig överenskommelse och en bestämmelse införs som ger möjlighet för en avtalsslutande stat att neka avtalsförmåner i fall där ett av de huvudsakliga syftena med en transaktion eller ett arrangemang var att få förmånen.

Slutligen uppdateras ett flertal av avtalets övriga bestämmelser, t.ex. bestämmelserna om personer på vilka avtalet tillämpas, hemvist, inkomst av rörelse, företag med intressegemenskap samt handräckning i form av utbyte av upplysningar och bistånd med indrivning av skatt.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2022/23:118

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1193) om

 

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland.....................

4

3

Ärendet och dess beredning ............................................................

59

4

Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

 

 

Tyskland .........................................................................................

60

 

4.1

Protokollets innehåll.........................................................

63

 

 

4.1.1

Avtalets titel ....................................................

63

 

 

4.1.2

Avtalets ingress ...............................................

63

 

 

4.1.3

Personer på vilka avtalet tillämpas ..................

64

 

 

4.1.4

Skatter som omfattas av avtalet .......................

64

 

 

4.1.5

Allmänna definitioner......................................

65

 

 

4.1.6

Hemvist ...........................................................

65

 

 

4.1.7

Inkomst av rörelse ...........................................

65

 

 

4.1.8

Justering av inkomst ........................................

66

 

 

4.1.9

Offentlig tjänst.................................................

66

 

 

4.1.10

Beskattning av kvarlåtenskap, arv och

 

 

 

 

gåva .................................................................

66

 

 

4.1.11

Utbyte av upplysningar och bistånd vid

 

 

 

 

indrivning av skatter ........................................

67

 

 

4.1.12

Förbud mot diskriminering..............................

69

 

 

4.1.13

Förfarandet vid ömsesidig

 

 

 

 

överenskommelse ............................................

69

 

 

4.1.14

Tillämpning av avtalet i vissa fall....................

70

 

 

4.1.15

Tilläggsprotokollet ..........................................

70

 

 

4.1.16

Övriga ändringar..............................................

71

 

 

4.1.17

Protokollets ikraftträdande ..............................

71

5

Konsekvenser..................................................................................

71

Bilaga 1

Protokollet ........................................................................

72

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2023...........

93

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2022/23:118

 

Regeringens förslag:

1.Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 18 januari 2023 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Förbunds- republiken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tysk- land.

3

Prop. 2022/23:118 2

Förslag till lag om ändring i lagen

 

 

 

(1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal

 

 

mellan Sverige och Tyskland

 

 

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1193) om dubbelbeskatt-

 

ningsavtal mellan Sverige och Tyskland

 

 

 

 

dels att 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,

 

 

 

 

dels att 1 och 2 §§ och bilagan ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

Det avtal för att undvika dubbel-

Det avtal för undvikande av dub-

 

beskattning beträffande skatter på

belbeskattning

beträffande

skatter

 

inkomst och förmögenhet och på

på inkomst och förmögenhet och på

 

arv och gåva samt för att lämna

arv och gåva samt för att lämna

 

ömsesidig handräckning vid be-

ömsesidig handräckning vid be-

 

skattning som Sverige och Tysk-

skattning som Sverige och Tysk-

 

land

undertecknade den 14 juli

land undertecknade

den

14 juli

 

1992 skall gälla som lag här i

1992 ska, tillsammans med det

 

landet.

protokoll som är fogat till avtalet

 

 

 

 

och utgör en del av detta, i den

 

 

 

 

lydelse som detta har genom det

 

 

 

 

protokoll om ändring i avtalet som

 

 

 

 

undertecknades

den

18 januari

 

 

 

 

2023, gälla som lag här i landet.

 

Avtalet är intaget som bilaga till

Avtalet i dess genom protokollet

 

denna lag.

ändrade lydelse är intaget som

 

 

 

 

bilaga till denna lag.

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

Avtalets beskattningsregler skall

Avtalets beskattningsregler ska

 

tillämpas endast i den mån dessa

tillämpas endast till den del dessa

 

medför inskränkning av den skatt-

medför inskränkning av den skatt-

 

skyldighet i Sverige som annars

skyldighet i Sverige som annars

 

skulle föreligga.

skulle föreligga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

 

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om

 

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det

 

kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller

 

senare,

 

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för

 

beskattningsperiod som börjar den 1 januari det kalenderår som följer

 

närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

 

c) arvskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider den 1 januari det

 

kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller

4

senare, och

 

d) gåvoskatt, på gåva som sker den 1 januari det kalenderår som följer Prop. 2022/23:118 närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

3.Informationsutbyte enligt artikel 29 i avtalet och bistånd vid indriv- ning av skatter enligt artikel 30 i avtalet, på begäran som framställs den dag då lagen träder i kraft eller senare, oavsett vilken beskattningsperiod som frågan eller beskattningsanspråket hänför sig till.

4.De upphävda artiklarna 24–28 i avtalet gäller dock fortfarande i fråga

om

a) arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider före den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft, och b) gåvoskatt, på gåva som sker före den 1 januari det kalenderår som

närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft.

5.De upphävda 3 och 4 §§ gäller dock fortfarande om skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har inträtt före ut- gången av 2004.

5

Prop. 2022/23:118

Bilaga1

Avtal mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på för- mögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandra- gande2

Konungariket Sverige och För- bundsrepubliken Tyskland,

som önskar att ytterligare ut- veckla sina ekonomiska förbin- delser och fördjupa sitt samarbete i skattefrågor,

som avser att undvika dubbelbe- skattning beträffande skatter på in- komst och på förmögenhet utan att skapa förutsättningar för icke- beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteun- dandragande (däri inbegripet ge- nom så kallad ”treaty-shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),

har kommit överens om följ- ande:3

Abkommen zwischen dem Königreich Schweden und der Bundesrepublik Deutschland zur Beseitigung der Doppel- besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie zur Ver- hinderung der Steuerverkür- zung und -umgehung

Das Königreich Schweden und die Bundesrepublik Deutschland– von dem Wunsch geleitet, ihre

wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln und ihre Zu- sammenarbeit in Steuersachen zu vertiefen,

in der Absicht, auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen eine Doppelbe- steuerung zu beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuer- verkürzung oder -umgehung (un- ter anderem durch missbräuch- liche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Ab- kommen vorgesehenen Erleichte- rungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten ansässigen Personen) zu schaffen –

sind wie folgt übereingekom- men:

6

1Ändringen innebär bl.a. att den svenska texten anges i vänsterspalten och den tyska texten i högerspalten.

2Avtalets rubrik har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

3Avtalets ingress har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

Kapitel I

 

 

Abschnitt I

 

 

 

 

 

 

Allmänna bestämmelser

 

 

Allgemeine Bestimmungen

 

Artikel 14

 

 

Artikel 1

 

 

 

 

 

 

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

Unter das

Abkommen

fallende

 

 

 

Personen

 

 

 

 

 

 

 

1. Detta avtal tillämpas på per-

(1) Dieses Abkommen gilt für

soner som har hemvist i en avtals-

Personen, die in einem Vertrags-

slutande stat eller i båda avtals-

staat oder in beiden Vertrags-

slutande staterna.

 

 

staaten ansässig sind.

 

 

 

2. Vid tillämpningen

av

detta

(2) Im

Sinne

dieses

Ab-

avtal ska inkomst som förvärvas av

kommens

gelten

Einkünfte,

die

eller genom en sammanslutning

von Rechtsträgern oder Gebilden

eller ett arrangemang, som enligt

oder über Rechtsträger oder Ge-

skattelagstiftningen i någon av de

bilde bezogen werden, die nach

avtalsslutande staterna

helt

eller

dem Steuerrecht eines der Ver-

delvis är föremål för delägarbe-

tragsstaaten

als

vollständig

oder

skattning, anses förvärvad av en

teilweise

steuerlich

transparent

person med hemvist i en avtals-

behandelt werden, als Einkünfte

slutande stat till den del som in-

einer in einem Vertragsstaat an-

komsten enligt skattelagstiftningen

sässigen

Person,

jedoch

nur,

i den staten behandlas som inkomst

soweit die Einkünfte für Zwecke

hos en person med hemvist i staten

der Besteuerung

durch

diesen

i fråga.

 

 

Staat als Einkünfte einer in

 

 

 

diesem Staat ansässigen

Person

 

 

 

behandelt werden.

 

 

 

 

Artikel 25

 

 

Artikel 2

 

 

 

 

 

 

 

Skatter som omfattas av avtalet

Unter das

Abkommen

fallende

 

 

 

Steuern

 

 

 

 

 

 

 

1. Detta avtal ska tillämpas på

(1) Dieses

Abkommen

gilt,

skatter på inkomst och på förmö-

ohne Rücksicht auf die Art der

genhet som påförs för en avtals-

Erhebung,

 

für

 

Steuern

vom

slutande stats, dess politiska under-

Einkommen und vom Vermögen,

avdelningars eller lokala myndig-

die für Rechnung eines Vertrags-

heters räkning, oberoende av det

staats oder seiner Gebietskörper-

sätt på vilket skatterna tas ut.

 

schaften erhoben werden.

 

 

2. Med skatter på inkomst och på

(2) Als

Steuern

vom

Ein-

förmögenhet förstås alla skatter

kommen

und

vom

Vermögen

som tas ut på inkomst eller för-

gelten alle Steuern, die vom Ge-

mögenhet i dess helhet eller på

samteinkommen,

vom Gesamt-

delar av inkomst eller förmögenhet,

vermögen

oder

von

Teilen

des

4Artikel 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

5Artikel 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023. Genom ändringsprotokollet har även bilagan till artikeln utgått.

Prop. 2022/23:118

7

Prop. 2022/23:118

däri inbegripet skatter på vinst på

Einkommens oder des Vermö-

 

grund av överlåtelse av lös eller fast

gens erhoben werden, einschließ-

 

egendom, samt skatter på värde-

lich der Steuern vom Gewinn aus

 

stegring.

 

 

der Veräußerung

beweglichen

 

 

 

 

oder unbeweglichen Vermögens

 

 

 

 

sowie der Steuern vom Vermö-

 

 

 

 

genszuwachs.

 

 

 

 

3. De skatter på vilka detta avtal

(3) Zu den Steuern, für die das

 

tillämpas är:

 

 

Abkommen gilt, gehören

 

 

a) i Förbundsrepubliken Tysk-

a) in

der

Bundesrepublik

 

land:

 

 

Deutschland

 

 

 

 

1) inkomstskatten

(die

Einkom-

1) die Einkommensteuer,

 

 

mensteuer),

 

 

 

 

 

 

 

 

2) bolagsskatten

(die

Körper-

2) die Körperschaftsteuer,

 

 

schaftsteuer),

 

 

 

 

 

 

 

 

3) näringsskatten (die Gewerbe-

3) die Gewerbesteuer und

 

 

steuer), och

 

 

 

 

 

 

 

 

4) förmögenhetskatten (die Ver-

4) die Vermögensteuer,

 

 

mögensteuer),

 

 

 

 

 

 

 

 

däri inbegripet de tillägg som tas

einschließlich der hierauf erho-

 

ut därpå (i det följande benämnd

benen Zuschläge (im Folgenden

 

”tysk skatt”),

 

 

als „deutsche Steuer“ bezeich-

 

 

 

 

net);

 

 

 

 

 

b) i Sverige:

 

 

b) in Schweden

 

 

 

1) den statliga inkomstskatten,

1) die

staatliche

Einkommen-

 

 

 

 

steuer (den statliga inkomst-

 

 

 

 

skatten),

 

 

 

 

 

2) kupongskatten,

 

 

2) die

Abzugsteuer auf

Divi-

 

 

 

 

denden (kupongskatten),

 

 

3) den särskilda

inkomstskatten

3) die

Einkommensteuer

für

 

för utomlands bosatta,

 

beschränkt Steuerpflichtige

(den

 

 

 

 

särskilda

inkomstskatten

för

 

 

 

 

utomlands bosatta),

 

 

 

4) den särskilda

inkomstskatten

4) die Einkommensteuer für be-

 

för utomlands bosatta artister m.fl.,

schränkt steuerpflichtige Künstler

 

 

 

 

und Sportler (den särskilda in-

 

 

 

 

komstskatten för utomlands bo-

 

 

 

 

satta artister m.fl.),

 

 

 

5) den kommunala inkomstskatt-

5) die

Gemeindeeinkommen-

 

en, och

 

 

steuer (den kommunala inkomst-

 

 

 

 

skatten) und

 

 

 

 

6) statlig förmögenhetsskatt,

6) die

Vermögensteuer (statlig

 

 

 

 

förmögenhetsskatt)

 

 

 

(i det följande benämnd ”svensk

(im Folgenden als „schwe-

 

skatt”).

 

 

dische Steuer“ bezeichnet).

 

 

4. Avtalet tillämpas

även på

(4) Das Abkommen gilt

auch

 

skatter av samma eller i huvudsak

für alle Steuern gleicher oder im

 

likartat slag, som efter under-

Wesentlichen

ähnlicher Art, die

 

tecknandet av avtalet tas ut vid

nach der Unterzeichnung des Ab-

 

sidan av eller i stället för de skatter

kommens neben den in Absatz 3

8

som anges i punkt 3. De behöriga

genannten Steuern oder an deren

myndigheterna i de avtalsslutande

Stelle

 

erhoben

werden.

Die

Prop. 2022/23:118

staterna ska meddela varandra de

zuständigen Behörden der Ver-

 

väsentliga ändringar som gjorts i

tragsstaaten teilen einander die in

 

deras skattelagstiftning.

 

 

ihren

Steuergesetzen

eingetre-

 

 

 

 

 

 

 

tenen

bedeutsamen Änderungen

 

 

 

 

 

 

 

mit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3

 

 

 

 

Artikel 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna definitioner

 

 

Allgemeine Begriffsbestim-

 

 

 

 

 

 

 

 

mungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Om inte sammanhanget föran-

(1) Im

Sinne

dieses

Abkom-

 

leder annat, har vid tillämpningen

mens, wenn der Zusammenhang

 

av detta avtal följande uttryck

nichts anderes erfordert:

 

 

nedan angiven betydelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)6 ”Förbundsrepubliken

Tysk-

a) umfaßt der Ausdruck „Bun-

 

land” åsyftar, när uttrycket används

desrepublik Deutschland“, wenn

 

i geografisk betydelse, såväl För-

im geographischen Sinn ver-

 

bundsrepubliken Tysklands territo-

wendet,

das

Hoheitsgebiet

der

 

rium som den del av havsbottnen,

Bundesrepublik Deutschland so-

 

dess

underlag

och överliggande

wie das an das Küstenmeer

 

vatten i anslutning till territorial-

angrenzende Gebiet des Meeres-

 

havet, över vilka Förbundsrepu-

bodens,

seines

Untergrunds und

 

bliken Tyskland i överensstäm-

der

darüberliegenden

Wasser-

 

melse med folkrätten och sin

säule, in dem die Bundesrepublik

 

interna lagstiftning utövar suveräna

Deutschland in Übereinstimmung

 

rättigheter eller jurisdiktion i syfte

mit dem Völkerrecht und ihren

 

att utforska, utnyttja, bevara eller

innerstaatlichen

Rechtsvorschrif-

 

kontrollera såväl levande som icke-

ten souveräne Rechte oder Ho-

 

levande naturtillgångar eller för att

heitsbefugnisse

zum

Zweck

der

 

producera

energi från

förnybara

Erforschung, Ausbeutung, Erhal-

 

energikällor,

 

 

 

tung

und

Bewirtschaftung

der

 

 

 

 

 

 

 

lebenden

und

nicht

 

lebenden

 

 

 

 

 

 

 

natürlichen Ressourcen oder zur

 

 

 

 

 

 

 

Energieerzeugung

aus

erneuer-

 

 

 

 

 

 

 

baren Energieträgern ausübt;

 

 

b)7 ”Sverige”

åsyftar

Konunga-

b) bedeutet

 

der

 

Ausdruck

 

riket Sverige och, när uttrycket

„Schweden“

 

das

 

Königreich

 

används

i geografisk

betydelse,

Schweden und umfasst, wenn im

 

innefattar

Sveriges

territorium,

geographischen

Sinn

verwendet,

 

Sveriges

territorialhav

och

andra

das Staatsgebiet, das Küstenmeer

 

havsområden över vilka Sverige i

Schwedens sowie sonstige Mee-

 

överensstämmelse med folkrättens

resgebiete,

in

 

denen

Schweden

 

regler

utövar suveräna

rättigheter

nach dem Völkerrecht souveräne

 

eller jurisdiktion,

 

 

Rechte

oder

Hoheitsbefugnisse

 

 

 

 

 

 

 

ausübt;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Artikel 3 punkt 1 a) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

9

7Artikel 3 punkt 1 b) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

Prop. 2022/23:118

c) ”en avtalsslutande stat” eller

c) bedeuten die Ausdrücke „ein

 

”den andra avtalsslutande

staten”

Vertragsstaat” und „der andere

 

åsyftar Förbundsrepubliken

Tysk-

Vertragsstaat”, je nach dem Zu-

 

land eller Sverige, beroende på

sammenhang, die Bundesrepublik

 

sammanhanget,

 

Deutschland oder Schweden;

 

d) ”person” inbegriper

fysisk

d) umfaßt der Ausdruck „Per-

 

person och bolag,

 

son” natürliche Personen und

 

 

 

Gesellschaften;

e) ”bolag” åsyftar juridisk person

e) bedeutet

 

der

Ausdruck

eller annan som vid beskattningen

„Gesellschaft”

 

juristische

Per-

behandlas som juridisk person,

sonen oder Rechtsträger, die für

 

 

 

 

 

die Besteuerung

wie

juristische

 

 

 

 

 

Personen behandelt werden;

 

f) ”företag i en avtalsslutande

f) bedeuten

 

die

Ausdrücke

stat” och ”företag i den andra

„Unternehmen eines Vertrags-

avtalsslutande staten” åsyftar före-

staats” und „Unternehmen des an-

tag som bedrivs av person med

deren Vertragsstaats”, je nach-

hemvist i en avtalsslutande stat,

dem, ein Unternehmen, das von

respektive företag som bedrivs av

einer in einem Vertragsstaat an-

person med hemvist i den andra

sässigen

Person

 

betrieben

wird,

avtalsslutande staten,

 

 

 

oder ein Unternehmen das von

 

 

 

 

 

einer in dem anderen Vertrags-

 

 

 

 

 

staat ansässigen Person betrieben

 

 

 

 

 

wird;

 

 

 

 

 

 

 

g) ”internationell trafik” omfattar

g) umfaßt der Ausdruck „inter-

varje transport med skepp eller

nationaler Verkehr” jede Beför-

luftfartyg som används av företag i

derung mit einem Seeschiff oder

en avtalsslutande stat, utom då

Luftfahrzeug, das von einem Un-

skeppet eller luftfartyget används

ternehmen

eines

Vertragsstaats

uteslutande mellan platser i den

betrieben wird, es sei denn, das

andra avtalsslutande staten,

 

Seeschiff oder Luftfahrzeug wird

 

 

 

 

 

ausschließlich zwischen Orten im

 

 

 

 

 

anderen Vertragsstaat betrieben;

h) ”fast

egendom”

har

den

h) hat der Ausdruck „unbeweg-

betydelse som uttrycket har enligt

liches Vermögen” die Bedeutung,

lagstiftningen i den avtalsslutande

die ihm nach dem Recht des

stat där egendomen är belägen.

Vertragsstaats zukommt, in dem

Uttrycket inbegriper

dock

alltid

das Vermögen liegt. Der Aus-

tillbehör till fast egendom, levande

druck umfaßt in jedem Fall das

och döda inventarier i lantbruk och

Zubehör

zum

 

unbeweglichen

skogsbruk,

byggnader,

rättigheter

Vermögen, das lebende und tote

på vilka bestämmelserna i privat-

Inventar land- und forstwirt-

rätten om fast egendom tillämpas,

schaftlicher

Betriebe,

Gebäude,

nyttjanderätt till fast egendom samt

die Rechte, für die die Vor-

rätt till föränderliga eller fasta

schriften

des

Privatrechts

über

ersättningar för nyttjandet av eller

Grundstücke

gelten,

Nutzungs-

rätten att nyttja mineralförekomst,

rechte an unbeweglichem Vermö-

källa eller

annan

naturtillgång.

gen sowie Rechte auf veränder-

Skepp och luftfartyg anses inte vara

liche oder feste Vergütungen für

fast egendom.

 

 

 

die Ausbeutung oder das Recht

10

 

 

 

 

auf Ausbeutung von Mineralvor-

 

 

 

 

 

 

 

kommen,

Quellen

und

anderen

Prop. 2022/23:118

 

 

 

 

 

 

 

Bodenschätzen; Schiffe und Luft-

 

 

 

 

 

 

 

 

fahrzeuge gelten nicht als unbe-

 

 

 

 

 

 

 

 

wegliches Vermögen;

 

 

 

i)8 ”medborgare” åsyftar

 

i)9 bedeutet

der

Ausdruck

 

 

 

 

 

 

 

 

‚Staatsangehöriger‘

 

 

 

 

1) i

 

fråga

om

Förbunds-

1) in

bezug

auf

die

Bundes-

 

republiken Tyskland, alla tyskar i

republik Deutschland alle Deut-

 

den betydelse detta uttryck har i

schen im Sinne des Grundge-

 

Förbundsrepubliken

Tysklands

setzes

für

die

Bundesrepublik

 

grundlag

och

alla

juridiska

Deutschland und alle juristischen

 

personer, handelsbolag eller andra

Personen, Personengesellschaften

 

personsammanslutningar

 

som

und

anderen

Personenvereini-

 

bildats enligt den lagstiftning som

gungen, die nach dem in der

 

gäller

 

i

Förbundsrepubliken

Bundesrepublik Deutschland gel-

 

Tyskland,

 

 

 

 

tenden

Recht

errichtet

worden

 

 

 

 

 

 

 

 

sind;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) i fråga om Sverige, alla fysiska

2) in bezug auf Schweden alle

 

personer som är svenska medborg-

natürlichen

Personen,

die

die

 

are och alla juridiska personer, han-

schwedische

Staatsangehörigkeit

 

delsbolag eller andra personsam-

besitzen

und

alle

juristischen

 

manslutningar

som bildats

enligt

Personen, Personengesellschaften

 

den lagstiftning som gäller i

und

anderen

Personenvereini-

 

Sverige,

 

 

 

 

 

gungen, die nach dem in Schwe-

 

 

 

 

 

 

 

 

den

geltenden

Recht

errichtet

 

 

 

 

 

 

 

 

worden sind;

 

 

 

 

 

j)10 ”behörig myndighet” åsyftar

j) bedeutet der Ausdruck „zu-

 

 

 

 

 

 

 

 

ständige Behörde”

 

 

 

 

1) i

Förbundsrepubliken

Tysk-

1) in

 

der

Bundesrepublik

 

land, den federala finansministern

Deutschland den Bundesminister

 

eller den myndighet till vilken

der Finanzen oder die Behörde, an

 

denne har delegerat sina befogen-

die er seine Befugnisse delegiert

 

heter,

 

 

 

 

 

 

hat;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) i

Sverige,

finansministern,

2) in

Schweden

den

Finanz-

 

dennes

 

befullmäktigade

ombud

minister,

seinen Bevollmächtig-

 

eller den myndighet till vilken

ten oder die Behörde, an die er

 

denne har delegerat sina befogen-

seine Befugnisse delegiert hat.

 

heter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

en

avtalsslutande stat

(2) Bei

der

Anwendung

des

 

tillämpar avtalet vid någon tidpunkt

Abkommens durch einen Ver-

 

anses,

såvida

inte

sammanhanget

tragsstaat hat, wenn der Zusam-

 

föranleder annat, varje uttryck som

menhang nichts anderes erfordert,

 

8Artikel 3 punkt 1 i) har fått denna numrering och lydelse genom ändringsprotokollet den

18januari 2023. Bestämmelsen utgjorde tidigare punkt 1 j).

9Underpunkterna i artikel 3 punkt i) har genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023 fått ett nytt numreringsformat i den tyska språkversionen. Underpunkterna 1) och 2) hade tidigare numreringsformatet aa) och bb).

10Artikel 3 punkt 1 j) har fått denna numrering och lydelse genom ändringsprotokollet den

18 januari 2023. Bestämmelsen utgjorde tidigare punkt 1 k). Underpunkterna 1) och 2) i

 

den tyska språkversionen hade tidigare numreringsformatet aa) och bb).

11

11 Artikel 3 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

Prop. 2022/23:118

inte definierats i avtalet ha den

jeder im Abkommen nicht defini-

 

betydelse som uttrycket har vid

erte Ausdruck die Bedeutung, die

 

denna tidpunkt enligt den statens

ihm

im

Anwendungszeitraum

 

lagstiftning i fråga om sådana

nach dem Recht dieses Staates

 

skatter på vilka avtalet tillämpas,

über die Steuern zukommt, für die

 

och den betydelse som uttrycket har

das Abkommen gilt, wobei die

 

enligt tillämplig skattelagstiftning i

Bedeutung nach dem in diesem

 

denna stat äger företräde framför

Staat anzuwendenden Steuerrecht

 

den betydelse uttrycket ges i annan

den Vorrang vor einer Bedeutung

 

lagstiftning i denna stat.

 

hat, die der Ausdruck nach an-

 

 

 

derem Recht dieses Staates hat.

 

Artikel 4

 

Artikel 4

 

 

 

 

Hemvist

 

Ansässige Person

 

 

1.12 Vid tillämpningen av

detta

(1) Im

Sinne dieses Abkom-

 

avtal avser uttrycket ”person med

mens bedeutet der Ausdruck „in

 

hemvist i en avtalsslutande stat”

einem

Vertragsstaat

ansässige

 

person som enligt lagstiftningen i

Person“ eine Person, die nach

 

denna stat är skattskyldig där på

dem Recht dieses Staates dort auf-

 

grund av domicil, bosättning, plats

grund

ihres

Wohnsitzes, ihres

 

för företagsledning eller

annan

ständigen Aufenthalts, des Ortes

 

liknande omständighet och inne-

ihrer Geschäftsleitung oder eines

 

fattar också denna stat, dess poli-

anderen

ähnlichen

Merkmals

 

tiska underavdelningar eller lokala

steuerpflichtig

ist, und umfasst

 

myndigheter. Detta uttryck inbe-

auch diesen Staat und jede seiner

 

griper emellertid inte person som är

Gebietskörperschaften. Der Aus-

 

skattskyldig i denna stat endast för

druck umfasst jedoch nicht eine

 

inkomst från källa i denna stat eller

Person, die in diesem Staat nur

 

för förmögenhet belägen där.

 

mit Einkünften aus Quellen in

 

 

 

diesem Staat oder mit in diesem

 

 

 

Staat gelegenem Vermögen steu-

 

 

 

erpflichtig ist.

 

 

 

2. Då på grund av bestämmel-

(2) Ist nach Absatz 1 eine natür-

 

serna i punkt 1 fysisk person har

liche Person in beiden Vertrags-

 

hemvist i båda avtalsslutande stat-

staaten ansässig, so gilt folgen-

 

erna, bestäms hans hemvist på

des:

 

 

 

 

 

följande sätt:

 

 

 

 

 

 

 

a) Han anses ha hemvist i den stat

a) Die Person gilt als in dem

 

där han har en bostad som stadig-

Staat ansässig, in dem sie über

 

varande står till hans förfogande;

eine ständige Wohnstätte verfügt;

 

om han har en sådan bostad i båda

verfügt sie in beiden Staaten über

 

staterna, anses han ha hemvist i den

eine ständige Wohnstätte, so gilt

 

stat med vilken hans personliga och

sie als in dem Staat ansässig, zu

 

ekonomiska förbindelser är starkast

dem sie die engeren persönlichen

 

(centrum för levnadsintressena),

und wirtschaftlichen

Beziehun-

12

12 Artikel 4 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

 

 

 

gen hat (Mittelpunkt der Lebens-

Prop. 2022/23:118

 

 

 

interessen);

 

 

 

 

 

b) om det inte kan avgöras i

b) kann nicht bestimmt werden,

 

vilken stat han har centrum för sina

in welchem Staat die Person den

 

levnadsintressen eller om han inte i

Mittelpunkt

ihrer Lebensinteres-

 

någondera staten har en bostad som

sen hat, oder verfügt sie in keinem

 

stadigvarande står till hans för-

der Staaten über eine ständige

 

fogande, anses han ha hemvist i den

Wohnstätte, so gilt sie als in dem

 

stat där han stadigvarande vistas,

Staat ansässig, in dem sie ihren

 

 

 

 

gewöhnlichen Aufenthalt hat;

 

c) om han stadigvarande vistas i

c) hat die Person ihren gewöhn-

 

båda staterna eller om han inte

lichen Aufenthalt in beiden Staa-

 

vistas stadigvarande i någon av

ten oder in keinem der Staaten, so

 

dem, anses han ha hemvist i den stat

gilt sie als in dem Staat ansässig,

 

där han är medborgare,

 

dessen Staatsangehöriger sie ist;

 

d) om han är medborgare i båda

d) ist die

Person

Staatsange-

 

staterna eller om han inte är med-

höriger beider Staaten oder keines

 

borgare i någon av dem, avgör de

der Staaten, so regeln die zustän-

 

behöriga myndigheterna i de av-

digen Behörden der Vertrags-

 

talsslutande staterna frågan genom

staaten die Frage in gegenseiti-

 

ömsesidig överenskommelse.

gem Einvernehmen.

 

 

 

3. Då på grund av bestämmel-

(3) Ist nach Absatz 1 eine an-

 

serna i punkt 1 annan person än

dere als eine natürliche Person in

 

fysisk person har hemvist i båda

beiden

Vertragsstaaten

ansässig,

 

avtalsslutande staterna, anses per-

so gilt sie als in dem Staat

 

sonen i fråga ha hemvist i den stat

ansässig, in dem sich der Ort ihrer

 

där den har sin verkliga ledning.

tatsächlichen

 

Geschäftsleitung

 

 

 

 

befindet.

 

 

 

 

 

 

Artikel 5

 

 

Artikel 5

 

 

 

 

 

 

Fast driftställe

 

 

Betriebsstätte

 

 

 

 

1. Vid tillämpningen

av detta

(1) Im

Sinne

dieses

Abkom-

 

avtal åsyftar uttrycket ”fast drift-

mens

bedeutet

der

 

Ausdruck

 

ställe” en stadigvarande plats för

„Betriebsstätte” eine feste Ge-

 

affärsverksamhet,

från

vilken ett

schäftseinrichtung, durch die die

 

företags verksamhet helt eller del-

Tätigkeit

eines

Unternehmens

 

vis bedrivs.

 

 

ganz

oder

teilweise

ausgeübt

 

 

 

 

wird.

 

 

 

 

 

 

 

2. Uttrycket ”fast

driftställe”

(2) Der

Ausdruck

„Betriebs-

 

innefattar särskilt:

 

 

stätte” umfaßt insbesondere:

 

a) plats för företagsledning,

a) einen Ort der Leitung,

 

b) filial,

 

 

b) eine Zweigniederlassung,

 

c) kontor,

 

 

c) eine Geschäftsstelle,

 

d) fabrik,

 

 

d) eine Fabrikationsstätte,

 

e) verkstad, och

 

 

e) eine Werkstätte und

 

f) gruva, olje-

eller

gaskälla,

f) ein Bergwerk, ein Öl- oder

 

stenbrott eller annan plats för

Gasvorkommen,

einen Stein-

 

utvinning av naturtillgångar.

bruch oder eine andere Stätte der

 

 

 

 

Ausbeutung von Bodenschätzen.

13

Prop. 2022/23:118

3. Plats

 

för

 

byggnads-,

(3) Eine

Bauausführung

oder

 

anläggnings-, eller installations-

Montage ist nur dann eine

 

verksamhet

utgör

fast

driftställe

Betriebsstätte,

wenn

ihre

Dauer

 

endast om verksamheten pågår mer

zwölf Monate überschreitet.

 

 

än tolv månader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utan

hinder

av

föregående

(4) Ungeachtet

der

vorste-

 

bestämmelser i denna artikel anses

henden Bestimmungen dieses Ar-

 

uttrycket

”fast

driftställe”

inte

tikels gelten nicht als Betriebs-

 

innefatta:

 

 

 

 

 

 

stätten:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) användningen av anordningar

a) Einrichtungen,

 

die

 

aus-

 

uteslutande för lagring, utställning

schließlich zur Lagerung, Aus-

 

eller utlämnande av företaget till-

stellung

oder

Auslieferung

von

 

höriga varor,

 

 

 

 

Gütern oder Waren des Unter-

 

 

 

 

 

 

 

 

nehmens benutzt werden;

 

 

 

b) innehavet

av

ett

företaget

b) Bestände

von

Gütern

oder

 

tillhörigt varulager uteslutande för

Waren

des

Unternehmens,

die

 

lagring, utställning eller utläm-

ausschließlich

zur

Lagerung,

 

nande,

 

 

 

 

 

 

Ausstellung

oder

Auslieferung

 

 

 

 

 

 

 

 

unterhalten werden;

 

 

 

 

 

c) innehavet

av

ett

företaget

c) Bestände

von

Gütern

oder

 

tillhörigt varulager uteslutande för

Waren

des

Unternehmens,

die

 

bearbetning eller förädling genom

ausschließlich

zu

dem

Zweck

 

annat företags försorg,

 

 

unterhalten werden, durch ein an-

 

 

 

 

 

 

 

 

deres

Unternehmen

bearbeitet

 

 

 

 

 

 

 

 

oder verarbeitet zu werden;

 

 

d) innehavet

av

stadigvarande

d) eine

feste

Geschäftsein-

 

plats för affärsverksamhet uteslut-

richtung, die

ausschließlich zu

 

ande för inköp av varor eller

dem Zweck unterhalten wird, für

 

inhämtande

av

upplysningar

för

das

Unternehmen

 

Güter

oder

 

företaget,

 

 

 

 

 

 

Waren einzukaufen oder Informa-

 

 

 

 

 

 

 

 

tionen zu beschaffen;

 

 

 

 

e) innehavet

av

stadigvarande

e) eine feste

Geschäftseinrich-

 

plats för affärsverksamhet uteslut-

tung, die ausschließlich zu dem

 

ande för att för företaget ombesörja

Zweck unterhalten wird, für das

 

reklam, ge

 

upplysningar, bedriva

Unternehmen zu werben, Infor-

 

vetenskaplig forskning eller lik-

mationen zu erteilen, wissen-

 

nande verksamhet av förberedande

schaftliche Forschung zu betrei-

 

eller biträdande art,

 

 

 

ben

oder

ähnliche

Tätigkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

auszuüben, die vorbereitender Art

 

 

 

 

 

 

 

 

sind

oder

eine

Hilfstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

darstellen;

 

 

 

 

 

 

 

f) innehavet

av

stadigvarande

f) eine

feste

Geschäftsein-

 

plats för affärsverksamhet uteslut-

richtung, die

ausschließlich zu

 

ande för att kombinera verksam-

dem

Zweck

unterhalten

wird,

 

heter som anges i punkterna a–e,

mehrere der unter den Buchstaben

 

under förutsättning att hela den

a bis e genannten Tätigkeiten

 

verksamhet som bedrivs från den

auszuüben, vorausgesetzt, daß die

 

stadigvarande platsen för affärs-

sich daraus ergebende Gesamt-

 

verksamhet på grund av denna

tätigkeit der festen Geschäftsein-

 

kombination

är

av förberedande

richtung

vorbereitender Art ist

14

eller biträdande art.

 

 

 

oder eine Hilfstätigkeit darstellt.

5. Om person, som inte är sådan

(5) Ist eine Person – mit Aus-

oberoende representant på vilken

nahme eines unabhängigen Ver-

punkt 6 tillämpas, är verksam för

treters im Sinne des Absatzes 6 –

ett företag samt i en avtalsslutande

für ein Unternehmen tätig und

stat har och där regelmässigt

besitzt sie in einem Vertragsstaat

använder fullmakt att sluta avtal i

die Vollmacht, im Namen des

företagets namn, anses detta företag

Unternehmens Verträge abzu-

utan hinder av bestämmelserna i schließen, und übt sie die Voll- punkterna 1 och 2 – ha fast drift- macht dort gewöhnlich aus, so ställe i denna stat beträffande varje wird das Unternehmen unge- verksamhet som denna person achtet der Absätze 1 und 2 so bedriver för företaget. Detta gäller behandelt, als habe es in diesem dock inte, om den verksamhet som Staat für alle von der Person für

denna person bedriver är begränsad

das

Unternehmen

ausgeübten

till sådan som anges i punkt 4 och

Tätigkeiten eine Betriebsstätte, es

som – om den bedrevs från en

sei denn, diese Tätigkeiten be-

stadigvarande plats för affärsverk-

schränken sich auf die in Absatz 4

samhet – inte skulle göra denna

genannten Tätigkeiten, die, wür-

stadigvarande plats för affärsverk-

den sie durch eine feste Ge-

samhet till fast driftställe enligt

schäftseinrichtung ausgeübt, die-

bestämmelserna i nämnda punkt.

se Einrichtung nach dem genann-

 

 

 

 

 

ten Absatz nicht zu einer Be-

 

 

 

 

 

triebsstätte machten.

 

 

 

6. Företag

anses inte

ha

fast

(6) Ein Unternehmen wird nicht

driftställe i en avtalsslutande stat

schon deshalb so behandelt, als

endast på den grund att företaget

habe es eine Betriebsstätte in

bedriver affärsverksamhet i denna

einem Vertragsstaat, weil es dort

stat genom förmedling av mäklare,

seine Tätigkeit durch einen Mak-

kommissionär eller annan obero-

ler, Kommissionär

oder

einen

ende representant, under förutsätt-

anderen unabhängigen

Vertreter

ning att sådan person därvid

ausübt, sofern diese Personen im

bedriver sin sedvanliga affärsverk-

Rahmen ihrer ordentlichen Ge-

samhet.

 

 

 

 

schäftstätigkeit handeln.

 

 

7. Den

omständigheten

att ett

(7) Allein dadurch, daß eine in

bolag med hemvist i en avtals-

einem

Vertragsstaat

ansässige

slutande

stat

kontrollerar

eller

Gesellschaft

eine

Gesellschaft

kontrolleras av ett bolag med

beherrscht oder von einer Gesell-

hemvist i den andra avtalsslutande

schaft beherrscht wird, die im

staten eller som bedriver affärs-

anderen Vertragsstaat ansässig ist

verksamhet i denna andra stat

oder dort (entweder durch eine

(antingen från fast driftställe eller

Betriebsstätte

oder

auf

andere

på annat sätt), medför inte att

Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird

någotdera bolaget utgör fast drift-

keine

der beiden Gesellschaften

ställe för det andra.

 

 

zur Betriebsstätte der anderen.

Prop. 2022/23:118

15

Prop. 2022/23:118

Kapitel II

Abschnitt II

 

 

Beskattning av inkomst och förmö-

Besteuerung des

Einkommens

 

genhet

und Vermögens

 

 

Artikel 6

Artikel 6

 

 

Inkomst av fast egendom

Einkünfte aus

unbeweglichem

 

 

Vermögen

 

 

1. Inkomst,

som

person

med

(1) Einkünfte, die eine in einem

 

hemvist i en avtalsslutande stat

Vertragsstaat

ansässige

Person

 

förvärvar av fast egendom (däri

aus

unbeweglichem

Vermögen

 

inbegripen inkomst av lantbruk och

(einschließlich der Einkünfte aus

 

skogsbruk) belägen i den andra

land-

und

forstwirtschaftlichen

 

avtalsslutande staten, får beskattas i

Betrieben) bezieht, das im ande-

 

denna andra stat.

 

 

 

ren Vertragsstaat liegt, können im

 

 

 

 

 

 

anderen Staat besteuert werden.

 

2. Bestämmelserna

i

punkt 1

(2) Absatz 1 gilt für Einkünfte

 

tillämpas på inkomst som förvärvas

aus der unmittelbaren

Nutzung,

 

genom omedelbart brukande, ge-

der Vermietung oder Verpach-

 

nom uthyrning eller varje annan

tung sowie jeder anderen Art der

 

användning av fast egendom.

 

Nutzung unbeweglichen Vermö-

 

 

 

 

 

 

gens.

 

 

 

 

 

 

 

3. Bestämmelserna

i

punkterna

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten

 

1 och 2 tillämpas även på inkomst

auch für Einkünfte aus unbeweg-

 

av fast egendom som tillhör företag

lichem Vermögen eines Unter-

 

och på inkomst av fast egendom

nehmens und für Einkünfte aus

 

som används

vid

självständig

unbeweglichem Vermögen, das

 

yrkesutövning.

 

 

 

 

der Ausübung einer selbständigen

 

 

 

 

 

 

Arbeit dient.

 

 

 

 

 

Artikel 713

 

 

 

 

Artikel 7

 

 

 

 

 

 

Inkomst av rörelse

 

 

 

Unternehmensgewinne

 

 

 

1. Inkomst

av rörelse,

som

(1) Gewinne

 

eines

Unter-

 

företag i en avtalsslutande stat

nehmens

eines

Vertragsstaats

 

förvärvar, beskattas endast i denna

können nur in diesem Staat

 

stat, såvida inte företaget bedriver

besteuert werden, es sei denn, das

 

rörelse i den andra avtalsslutande

Unternehmen übt seine Ge-

 

staten från där beläget fast

schäftstätigkeit im anderen Ver-

 

driftställe. Om

företaget bedriver

tragsstaat durch eine dort gele-

 

rörelse på nyss angivet sätt, får

gene Betriebstätte aus. Übt das

 

företagets inkomst som är hänförlig

Unternehmen

seine Geschäftstä-

 

till det fasta driftstället beskattas i

tigkeit auf diese Weise aus, so

 

den andra staten i enlighet med

können die Gewinne, die der

 

bestämmelserna i punkt 2.

 

Betriebsstätte

in

Übereinstim-

 

 

 

 

 

 

mung mit Absatz 2 zugerechnet

16

13 Artikel 7 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

 

 

 

 

werden können, im anderen Staat

 

 

 

 

besteuert werden.

 

 

 

 

2. Vid

tillämpningen

av

denna

(2) Im

Sinne dieses

Artikels

artikel och artikel 23, ska den

und des Artikels 23 handelt es

inkomst som i vardera avtals-

sich bei den Gewinnen, die in

slutande staten är hänförlig till det

jedem

Vertragsstaat

einer

in

fasta driftstället som avses i punkt 1

Absatz 1 genannten Betriebsstätte

vara den inkomst som det kan antas

zugerechnet werden können, um

att driftstället skulle ha förvärvat,

die Gewinne, welche die Be-

särskilt med avseende på drift-

triebsstätte, insbesondere in ihren

ställets mellanhavanden med andra

wirtschaftlichen Beziehungen mit

delar av företaget, om det hade varit

anderen Teilen des Unterneh-

ett fristående företag som bedrivit

mens,

voraussichtlich

erzielen

verksamhet av samma eller lik-

würde, wenn sie ein selbständiges

nande slag under samma eller

und unabhängiges

Unternehmen

liknande villkor, med beaktande av

wäre, das die gleichen oder

de funktioner som utförts, till-

ähnliche

Tätigkeiten

unter

den

gångar som har använts och risker

gleichen oder ähnlichen Bedin-

som företaget har tagit genom det

gungen ausübt, unter Berücksich-

fasta driftstället och genom andra

tigung der von dem Unternehmen

delar av företaget.

 

 

durch die Betriebsstätte und durch

 

 

 

 

die anderen Teile des Unterneh-

 

 

 

 

mens

ausgeübten

Funktionen,

 

 

 

 

genutzten

Vermögenswerte

und

 

 

 

 

übernommenen Risiken.

 

 

3. Om en avtalsslutande stat, i

(3) Wenn in Übereinstimmung

enlighet med punkt 2, justerar de

mit Absatz 2 ein Vertragsstaat die

inkomster som är hänförliga till ett

Gewinne,

die der

Betriebsstätte

fast driftställe för ett företag med

eines Unternehmens eines Ver-

hemvist i en av de avtalsslutande

tragsstaats zugerechnet

werden

staterna, och därmed beskattar före-

können, berichtigt und Gewinne

taget för inkomster som har varit

des Unternehmens

entsprechend

föremål för beskattning i den andra

besteuert, die bereits im anderen

staten, ska denna andra avtals-

Staat besteuert wurden, wird der

slutande stat, i den utsträckning

andere

Vertragsstaat,

soweit

zur

som är nödvändig för att undvika

Beseitigung einer Doppelbesteue-

dubbelbeskattning avseende dessa

rung dieser Gewinne erforderlich,

inkomster, genomföra vederbörlig

eine

entsprechende

Änderung

justering om den instämmer med

vornehmen, wenn er der Berich-

den justering som gjorts av den

tigung des erstgenannten Staates

förstnämnda staten. Om den andra

zustimmt;

stimmt

der

andere

avtalsslutande staten inte instäm-

Vertragsstaat nicht zu, so werden

mer, ska de avtalsslutande staterna

sich die Vertragsstaaten bemü-

genom ömsesidig överenskommel-

hen, eine sich daraus ergebende

se söka undanröja uppkommen

Doppelbesteuerung

durch Ver-

dubbelbeskattning.

 

 

ständigung zu beseitigen.

 

 

4. Om det i inkomst av rörelse

(4) Gehören zu den Gewinnen

ingår inkomst som behandlas sär-

Einkünfte, die in anderen Artikeln

skilt i andra artiklar i detta avtal,

dieses Abkommens gesondert be-

berörs

bestämmelserna

i

dessa

handelt werden, so werden jene

Prop. 2022/23:118

17

Prop. 2022/23:118

artiklar

inte

av bestämmelserna i

Artikel durch diesen Artikel nicht

 

denna artikel.

 

 

 

 

 

berührt.

 

 

 

 

 

 

Artikel 8

 

 

 

 

 

 

Artikel 8

 

 

 

 

 

 

Sjöfart, luftfart och användning av

Seeschifffahrt, Luftfahrt und

 

 

containers

 

 

 

 

 

 

Container-Betrieb

 

 

 

 

1. Inkomst,

som

företag

i

en

(1) Gewinne

eines

Unterneh-

 

avtalsslutande stat förvärvar genom

mens

eines

Vertragsstaats

aus

 

användningen av skepp eller luft-

dem Betrieb von Seeschiffen oder

 

fartyg i internationell trafik, be-

Luftfahrzeugen

im

internationa-

 

skattas endast i denna stat.

 

 

len Verkehr können nur in diesem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat besteuert werden.

 

 

2. Inkomst,

som

företag

i

en

(2) Gewinne

eines

Unterneh-

 

avtalsslutande stat förvärvar genom

mens

eines

Vertragsstaats

aus

 

användningen (eget nyttjande eller

dem

Betrieb

(Nutzung

oder

 

uthyrning) av containers som an-

Vermietung) von Containern, die

 

vänds i internationell trafik samt

im internationalen Verkehr ver-

 

därtill hörande utrustning för tran-

wendet werden, und der dazuge-

 

sport

av

containers,

beskattas

hörigen Ausrüstung für die Beför-

 

endast i denna stat.

 

 

 

 

derung der Container können nur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in diesem Staat besteuert werden.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten

 

och 2 tillämpas även på inkomst

auch für Gewinne aus der Beteili-

 

som förvärvas genom deltagande i

gung an einem Pool, einer Be-

 

en pool, ett gemensamt företag eller

triebsgemeinschaft

oder

einer

 

en internationell driftsorganisation.

internationalen Betriebsstelle.

 

Artikel 9

 

 

 

 

 

 

Artikel 9

 

 

 

 

 

 

Företag med intressegemenskap

 

Verbundene Unternehmen

 

 

1. I fall då

 

 

 

 

 

 

(1) Wenn

 

 

 

 

 

 

a) ett företag i en avtalsslutande

a) ein Unternehmen

eines

 

stat direkt eller indirekt deltar i

Vertragsstaats

 

unmittelbar

oder

 

ledningen eller övervakningen

av

mittelbar an der Geschäftsleitung,

 

ett företag i den andra avtals-

der Kontrolle oder dem Kapital

 

slutande staten eller äger del i detta

eines Unternehmens des anderen

 

företags kapital, eller

 

 

 

 

Vertragsstaats beteiligt ist oder

 

b) samma

personer direkt

eller

b) dieselben Personen unmittel-

 

indirekt deltar i ledningen eller

bar oder mittelbar an der Ge-

 

övervakningen av såväl ett företag i

schäftsleitung, der Kontrolle oder

 

en avtalsslutande stat som ett

dem Kapital eines Unternehmens

 

företag i den andra avtalsslutande

eines

Vertragsstaats

und

eines

 

staten eller äger del i båda dessa

Unternehmens des anderen Ver-

 

företags kapital, iakttas följande.

 

tragsstaats beteiligt sind

 

 

Om mellan företagen i fråga om

und in diesen Fällen die beiden

 

handelsförbindelser

eller

finansi-

Unternehmen in ihren kaufmän-

 

ella förbindelser avtalas eller före-

nischen oder finanziellen Bezie-

18

skrivs

villkor,

som

avviker

från

hungen an vereinbarte oder auf-

dem som skulle ha avtalats mellan

erlegte

Bedingungen

gebunden

Prop. 2022/23:118

av varandra oberoende företag, får

sind, die von denen abweichen,

 

all inkomst, som utan sådana

die

unabhängige

Unternehmen

 

villkor skulle ha tillkommit det ena

miteinander vereinbaren würden,

 

företaget men som på grund av

so dürfen die Gewinne, die eines

 

villkoren i fråga inte tillkommit

der

Unternehmen

ohne

diese

 

detta företag, inräknas i detta före-

Bedingungen erzielt hätte, wegen

 

tags inkomst och beskattas i över-

dieser

Bedingungen aber

nicht

 

ensstämmelse därmed.

 

erzielt hat, den Gewinnen dieses

 

 

 

 

Unternehmens zugerechnet

und

 

 

 

 

entsprechend besteuert werden.

 

2.14 I fall då en avtalsslutande stat

(2) Werden in einem Vertrags-

 

i inkomsten för ett företag i denna

staat den Gewinnen eines Unter-

 

stat inräknar – och i överensstäm-

nehmens dieses Staates Gewinne

 

melse därmed beskattar – inkomst,

zugerechnet – und entsprechend

 

för vilken ett företag i den andra

besteuert –, mit denen ein Unter-

 

avtalsslutande

staten

beskattats i

nehmen des anderen Vertrags-

 

denna andra stat, samt den sålunda

staats in diesem anderen Staat

 

inräknade inkomsten är sådan som

besteuert worden ist, und handelt

 

skulle ha tillkommit företaget i den

es sich bei den zugerechneten

 

förstnämnda staten om de villkor

Gewinnen um solche, die das

 

som avtalats mellan företagen hade

Unternehmen

des

erstgenannten

 

varit sådana som skulle ha avtalats

Staates erzielt hätte, wenn die

 

mellan av varandra oberoende före-

zwischen den beiden Unterneh-

 

tag, ska denna andra stat genomföra

men

vereinbarten

Bedingungen

 

vederbörlig justering av det skatte-

die gleichen gewesen wären, die

 

belopp som påförts inkomsten där.

unabhängige

Unternehmen

mit-

 

Vid sådan justering iakttas övriga

einander vereinbaren würden, so

 

bestämmelser i detta avtal och de

nimmt der andere Staat eine

 

behöriga myndigheterna i de av-

entsprechende Änderung der dort

 

talsslutande staterna ska vid behov

von diesen Gewinnen erhobenen

 

överlägga med varandra.

Steuer vor. Bei dieser Änderung

 

 

 

 

sind die übrigen Bestimmungen

 

 

 

 

dieses Abkommens zu berück-

 

 

 

 

sichtigen; erforderlichenfalls wer-

 

 

 

 

den die zuständigen Behörden der

 

 

 

 

Vertragsstaaten einander konsul-

 

 

 

 

tieren.

 

 

 

 

 

 

Artikel 10

 

 

Artikel 10

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

Dividenden

 

 

 

 

 

1. Utdelning

från

bolag med

(1) Dividenden,

die

eine in

 

hemvist i en avtalsslutande stat till

einem

Vertragsstaat

ansässige

 

person med hemvist i den andra

Gesellschaft an eine im anderen

 

avtalsslutande staten får beskattas i

Vertragsstaat

ansässige Person

 

denna andra stat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Artikel 9 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

19

Prop. 2022/23:118

 

 

 

 

 

 

zahlt, können im anderen Staat

 

 

 

 

 

 

 

besteuert werden.

 

 

 

 

 

2. Utdelningen

får

emellertid

(2) Diese Dividenden

können

 

beskattas även i den avtalsslutande

jedoch auch in dem Vertragsstaat,

 

stat där bolaget som betalar utdel-

in dem die die Dividenden zah-

 

ningen har hemvist, enligt lagstift-

lende Gesellschaft

ansässig ist,

 

ningen i denna stat, men om mot-

nach dem Recht dieses Staates

 

tagaren har rätt till utdelningen får

besteuert werden; die Steuer darf

 

skatten inte överstiga 15 procent av

aber, wenn der Empfänger der

 

utdelningens bruttobelopp.

 

Dividenden der Nutzungsberech-

 

 

 

 

 

 

 

tigte ist, 15 vom Hundert des

 

 

 

 

 

 

 

Bruttobetrags

der

 

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

nicht übersteigen.

 

 

 

 

 

Denna punkt berör inte bolagets

Dieser Absatz berührt nicht die

 

beskattning för vinst av vilken ut-

Besteuerung

der

Gesellschaft in

 

delningen betalas.

 

 

 

bezug auf die Gewinne, aus denen

 

 

 

 

 

 

 

die Dividenden gezahlt werden.

 

3. Med

avvikelse från bestäm-

(3) Abweichend von Absatz 2

 

melserna i punkt 2 får beträffande

darf bei Dividenden, deren Nut-

 

utdelning som tillfaller bolag som

zungsberechtigter

eine

Gesell-

 

har rätt till utdelningen och som

schaft ist, die unmittelbar über

 

direkt äger minst 10 procent av det

mindestens 10 vom Hundert des

 

utbetalande bolagets kapital,

 

Kapitals der die Dividenden zah-

 

 

 

 

 

 

 

lenden Gesellschaft verfügt,

 

 

a) skatten inte tas ut om utdel-

a) die

Steuer

nicht

erhoben

 

ningen betalas av ett i Sverige

werden,

wenn

die

Dividenden

 

hemmahörande bolag, och

 

von einer in Schweden ansässigen

 

 

 

 

 

 

 

Gesellschaft gezahlt werden, und

 

b) skatten inte

överstiga

5

b) die Steuer 5 vom Hundert

 

procent av utdelningens brutto-

des Bruttobetrags der Dividenden

 

belopp om utdelningen betalas av

nicht übersteigen, wenn die Divi-

 

ett i Förbundsrepubliken Tyskland

denden von einer in der Bundes-

 

hemmahörande bolag vars delägare

republik Deutschland ansässigen

 

inte

personligen

ansvarar

för

Kapitalgesellschaft

gezahlt

wer-

 

bolagets

förbindelser

(Kapital-

den; die Steuer darf jedoch nicht

 

gesellschaft); skatten får emellertid

erhoben werden, wenn der Unter-

 

inte tas ut om skillnaden i

schied zwischen den Sätzen der

 

bolagsskattesats mellan

skatt

deutschen Körperschaftsteuer für

 

utdelad vinst och på icke utdelad

ausgeschüttete

Gewinne

und

 

vinst uppgår till mindre än 5

nichtausgeschüttete Gewinne we-

 

procentenheter.

 

 

 

niger als 5 Prozentpunkte beträgt.

 

4. Med uttrycket ”utdelning” för-

(4) Der

Ausdruck

„Dividen-

 

stås i denna artikel inkomst av

den” bedeutet für die Zwecke

 

aktier, andelsbevis eller andra lik-

dieses Artikels Einkünfte aus Ak-

 

nande bevis med rätt till andel i

tien, Genußrechten oder Genuß-

 

vinst,

gruvaktier,

stiftarandelar

scheinen,

Kuxen,

Gründerantei-

 

eller av andra andelar i bolag, om

len oder aus sonstigen Gesell-

 

inkomsten av dessa andelar i bolag

schaftsanteilen, wenn die Ein-

 

enligt lagstiftningen i den stat där

künfte hieraus nach dem Recht

 

det utdelande bolaget har hemvist i

des Staates, in dem die zahlende

20

beskattningshänseende

jämställs

Gesellschaft ansässig ist, den Ein-

med inkomst av aktier. Uttrycket

künften

 

aus

Aktien

Steuerlich

utdelning omfattar också

 

gleichgestellt sind. Der Ausdruck

 

 

 

 

 

 

„Dividenden” umfaßt auch

 

a) i Förbundsrepubliken Tysk-

a) in

 

der

 

Bundesrepublik

land,

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

 

 

inkomst som bolagsman i tyst

Einkünfte eines stillen Gesell-

bolag uppbär i denna egenskap,

schafters

aus

seiner

Beteiligung

inkomst av vinstandelslån, inkomst

als stiller Gesellschafter, Ein-

av obligationer på vilka avkastning

künfte aus partiarischen Dar-

utgår i förhållande till vinsten och

lehen,

Gewinnobligationen

und

liknande vinstberoende ersättning-

ähnlichen

gewinnabhängigen

ar samt utdelning på andelsbevis i

Vergütungen

sowie

Ausschüt-

en ”Investmentvermögen”,

 

tungen

 

auf

Anteilscheine

an

 

 

 

 

 

 

einem Investmentvermögen:

 

i Sverige

 

 

 

 

in Schweden

 

 

 

 

 

utdelning på andelar i aktiefond,

Ausschüttungen

auf

Anteil-

 

 

 

 

 

 

scheine an einem „Aktiefond”

b) inkomst,

som enligt

lagstift-

b) andere Einkünfte, die nach

ningen i den stat där gäldenären har

dem Recht des Staates, in dem der

hemvist

i

beskattningshänseende

Schuldner ansässig ist, den Ein-

jämställs med inkomst av andelar i

künften aus Anteilen an Gesell-

bolag.

 

 

 

 

 

schaften

steuerlich

gleichgestellt

 

 

 

 

 

 

sind;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Med

avvikelse

från

bestäm-

(5) Abweichend

von

den

Ab-

melserna i punkterna 1–3 får in-

sätzen 1 bis 3 dürfen Einkünfte

komst av rättigheter eller fordringar

aus

Rechten

oder

Forderungen

med rätt till andel i vinst (i För-

mit

Gewinnbeteiligung

(in

der

bundsrepubliken Tyskland innefat-

Bundesrepublik Deutschland ein-

tande inkomst som bolagsman i tyst

schließlich der

Einkünfte eines

bolag i denna egenskap uppbär eller

stillen Gesellschafters aus seiner

inkomst av vinstandelslån och av

Beteiligung als stiller Gesell-

obligationer

på vilka avkastning

schafter

oder

aus

partiarischen

utgår i förhållande till vinsten)

Darlehen

und

Gewinnobliga-

beskattas enligt lagstiftningen i den

tionen) nach dem Recht des

stat från vilken inkomsten härrör,

Staates, aus dem sie stammen,

om den vid beräkningen av gälde-

besteuert werden, wenn sie dort

närens vinst är avdragsgill där.

bei der Ermittlung des Gewinns

 

 

 

 

 

 

des Schuldners abzugsfähig sind.

6. Bestämmelserna

i punkterna

(6) Die Absätze 1 bis 3 sind

1–3 tillämpas inte, om den som har

nicht anzuwenden, wenn der in

rätt till utdelningen har hemvist i en

einem

Vertragsstaat

 

ansässige

avtalsslutande

stat

och

bedriver

Nutzungsberechtigte

in

anderen

rörelse i den andra avtalsslutande

Vertragsstaat, in dem die die

staten, där bolaget som betalar

Dividenden

zahlende

Gesell-

utdelningen har hemvist, från där

schaft ansässig ist, eine gewerb-

beläget fast driftställe eller utövar

liche Tätigkeit durch eine dort

självständig

 

yrkesverksamhet i

gelegene Betriebsstätte oder eine

denna andra stat från där belägen

selbständige Arbeit

durch

eine

stadigvarande anordning, samt den

dort

gelegene

feste

Einrichtung

andel på grund av vilken utdel-

ausübt und die Beteiligung, für

ningen betalas äger verkligt sam-

die die Dividenden gezahlt wer-

Prop. 2022/23:118

21

Prop. 2022/23:118

band med det fasta driftstället eller

den, tatsächlich zu dieser Be-

 

den stadigvarande

anordningen. I

triebsstätte oder festen Einrich-

 

sådant fall tillämpas bestäm-

tung gehört. In diesem Fall ist

 

melserna i artikel 7 respektive arti-

Artikel 7 beziehungsweise Arti-

 

kel 14.

 

 

 

kel 14 anzuwenden.

 

 

 

 

7. Om bolag med hemvist i en

(7) Bezieht

eine

in einem

 

avtalsslutande stat förvärvar in-

Vertragsstaat

ansässige

Gesell-

 

komst från den andra avtals-

schaft

Gewinne

oder Einkünfte

 

slutande staten, får denna andra stat

aus dem anderen Vertragsstaat, so

 

inte beskatta utdelning som bolaget

darf dieser andere Staat weder die

 

betalar, utom i den mån utdel-

von der

Gesellschaft gezahlten

 

ningen betalas till person med

Dividenden

besteuern,

es

sei

 

hemvist i denna andra stat eller i

denn, daß diese Dividenden an

 

den mån den andel på grund av

eine in diesem anderen Staat

 

vilken

utdelningen betalas äger

ansässige Person gezahlt werden

 

verkligt samband med fast drift-

oder daß die Beteiligung, für die

 

ställe eller stadigvarande anordning

die Dividenden

gezahlt

werden,

 

i denna andra stat, och ej heller

tatsächlich zu einer in diesem

 

beskatta

bolagets

icke

utdelade

anderen Staat gelegenen Betriebs-

 

vinst, även om utdelningen eller

stätte

oder

festen

Einrichtung

 

den icke utdelade vinsten helt eller

gehört, noch Gewinne der Gesell-

 

delvis utgörs av inkomst som

schaft einer Steuer für nichtausge-

 

uppkommit i denna andra stat.

schüttete

Gewinne

unterwerfen,

 

 

 

 

 

selbst wenn die gezahlten Divi-

 

 

 

 

 

denden oder die nichtausge-

 

 

 

 

 

schütteten

Gewinne

ganz

oder

 

 

 

 

 

teilweise aus im anderen Staat

 

 

 

 

 

erzielten Gewinnen oder Einkünf-

 

 

 

 

 

ten bestehen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 11

 

 

Artikel 11

 

 

 

 

 

 

Ränta

 

 

 

Zinsen

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ränta, som

härrör

från en

(1) Zinsen, die aus einem Ver-

 

avtalsslutande stat och som betalas

tragsstaat stammen und an eine im

 

till person med hemvist i den andra

anderen Vertragsstaat ansässige

 

avtalsslutande staten,

beskattas

Person

gezahlt

werden,

können,

 

endast i denna andra stat, om per-

wenn diese Person der Nutzungs-

 

sonen i fråga har rätt till räntan.

berechtigte ist, nur im anderen

 

 

 

 

 

Staat besteuert werden.

 

 

 

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i

(2) Der

in

diesem

Artikel

 

denna artikel inkomst av varje slags

verwendete Ausdruck

„Zinsen”

 

fordran,

antingen

den säkerställts

bedeutet Einkünfte aus Forde-

 

genom inteckning i fast egendom

rungen jeder Art, auch wenn die

 

eller inte och antingen den medför

Forderungen

durch

Pfandrechte

 

rätt till andel i gäldenärens vinst

an Grundstücken gesichert

oder

 

eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt

mit einer Beteiligung am Gewinn

 

inkomst av värdepapper som utfär-

des Schuldners ausgestattet sind,

 

dats av staten och inkomst av obli-

und insbesondere Einkünfte

aus

22

gationer eller debentures, däri inbe-

öffentlichen

Anleihen

und

aus

gripna agiobelopp och vinster som

Obligationen

einschließlich

der

hänför sig till sådana värdepapper,

damit

verbundenen

Aufgelder

obligationer

eller

debentures.

und der Gewinne aus Losan-

Straffavgift på grund av sen betal-

leihen. Zuschläge

für verspätete

ning anses inte som ränta vid

Zahlung gelten nicht als Zinsen

tillämpningen av denna artikel. Ut-

im Sinne dieses Artikels. Der

trycket ”ränta” innefattar inte de in-

Ausdruck „Zinsen” umfaßt nicht

komster som behandlas i artikel 10.

die in Artikel 10 behandelten

 

 

 

 

 

 

 

 

Einkünfte.

 

 

 

 

 

 

 

3. Bestämmelserna

i

punkt

1

(3) Absatz

1

ist

nicht

anzu-

tillämpas inte, om den som har rätt

wenden, wenn der in einem Ver-

till räntan har hemvist i en avtals-

tragsstaat ansässige

Nutzungs-

slutande stat och bedriver rörelse i

berechtigte im anderen Vertrags-

den

andra

avtalsslutande

staten,

staat, aus dem die Zinsen stam-

från vilken räntan härrör, från där

men, eine gewerbliche Tätigkeit

beläget fast driftställe eller utövar

durch eine dort gelegene Be-

självständig

yrkesverksamhet

i

triebsstätte oder eine selbständige

denna andra stat från där belägen

Arbeit durch eine dort gelegene

stadigvarande anordning, samt den

feste Einrichtung ausübt und die

fordran för vilken räntan betalas

Forderung, für die die Zinsen

äger verkligt samband med det

gezahlt

werden,

 

tatsächlich

zu

fasta driftstället eller den stadig-

dieser

Betriebsstätte

oder

festen

varande anordningen. I sådant fall

Einrichtung

gehört.

In

diesem

tillämpas bestämmelserna i artikel

Fall ist Artikel 7 beziehungsweise

7 respektive artikel 14.

 

 

 

Artikel 14 anzuwenden.

 

 

 

4. Då

grund

av

särskilda

(4) Bestehen

zwischen

dem

förbindelser mellan utbetalaren och

Schuldner und dem Nutzungs-

den som har rätt till räntan eller

berechtigten oder zwischen jedem

mellan dem båda och annan person

von ihnen und einem Dritten

räntebeloppet, med hänsyn till den

besondere Beziehungen und über-

fordran för vilken räntan betalas,

steigen

deshalb

die

Zinsen,

överstiger det belopp som skulle ha

gemessen an der zugrundelie-

avtalats mellan utbetalaren och den

genden

Forderung,

den

Betrag,

som har rätt till räntan om sådana

den Schuldner und Nutzungs-

förbindelser inte förelegat, tilläm-

berechtigter ohne diese Bezie-

pas bestämmelserna i denna artikel

hungen vereinbart hätten, so wird

endast på sistnämnda belopp. I så-

dieser Artikel nur auf den letz-

dant

fall

beskattas

överskjutande

teren Betrag angewendet. In die-

belopp enligt lagstiftningen i var-

sem Fall kann der übersteigende

dera

avtalsslutande

staten

med

Betrag nach dem Recht eines

iakttagande av övriga bestämmel-

jeden Vertragsstaats

und

unter

ser i detta avtal.

 

 

 

 

Berücksichtigung

der

anderen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmungen

dieses

Abkom-

 

 

 

 

 

 

 

 

mens besteuert werden.

 

 

 

Prop. 2022/23:118

23

Prop. 2022/23:118

Artikel 12

 

 

 

 

 

Artikel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Royalty

 

 

 

 

 

 

Lizenzgebühren

 

 

 

 

 

 

1. Royalty, som härrör från en

(1) Lizenzgebühren, die

 

aus

 

avtalsslutande stat och som betalas

einem Vertragsstaat stammen und

 

till person med hemvist i den andra

an eine im anderen Vertragsstaat

 

avtalsslutande staten, beskattas en-

ansässige Person gezahlt werden,

 

dast i denna andra stat, om per-

können, wenn diese Person der

 

sonen i fråga har rätt till royaltyn.

Nutzungsberechtigte ist,

nur

im

 

 

 

 

 

 

 

 

anderen Staat besteuert werden.

 

2. Med

uttrycket

”royalty” för-

(2) Der

in

diesem

Artikel

 

stås i denna artikel varje slags

verwendete Ausdruck „Lizenzge-

 

betalning som mottas såsom er-

bühren” bedeutet

Vergütungen

 

sättning för nyttjandet av eller för

jeder Art, die für die Benutzung

 

rätten att nyttja upphovsrätt till

oder für das Recht auf Benutzung

 

litterärt, konstnärligt eller veten-

von Urheberrechten an literari-

 

skapligt verk, häri inbegripet bio-

schen, künstlerischen oder wis-

 

graffilm

eller

bandupptagning

för

senschaftlichen

Werken,

 

ein-

 

television eller radio, patent, varu-

schließlich

kinematographischer

 

märke, mönster eller modell, rit-

Filme oder

Bandaufnahmen

für

 

ning, hemligt recept eller hemlig

Fernsehen

oder

Rundfunk,

von

 

tillverkningsmetod samt för upp-

Patenten, Warenzeichen, Mustern

 

lysning om erfarenhetsrön av indu-

oder Modellen, Plänen, geheimen

 

striell, kommersiell eller veten-

Formeln oder Verfahren oder für

 

skaplig natur.

 

 

 

 

 

die

Mitteilung

gewerblicher,

 

 

 

 

 

 

 

 

kaufmännischer

oder

wissen-

 

 

 

 

 

 

 

 

schaftlicher

Erfahrungen

gezahlt

 

 

 

 

 

 

 

 

werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bestämmelserna

i

punkt

1

(3) Absatz

1

ist

nicht

anzu-

 

tillämpas inte, om den som har rätt

wenden, wenn der in einem

 

till royaltyn har hemvist i en

Vertragsstaat

ansässige

Nut-

 

avtalsslutande

stat

och

bedriver

zungsberechtigte im anderen Ver-

 

rörelse i den andra avtalsslutande

tragsstaat, aus dem die Lizenzge-

 

staten, från vilken royaltyn härrör,

bühren stammen, eine gewerb-

 

från där beläget fast driftställe eller

liche Tätigkeit durch eine dort

 

utövar självständig yrkesverksam-

gelegene Betriebsstätte oder eine

 

het i denna andra stat från där

selbständige

Arbeit

durch

eine

 

belägen

stadigvarande

anordning,

dort

gelegene feste

Einrichtung

 

samt den rättighet eller egendom i

ausübt und die Rechte oder

 

fråga om vilken royaltyn betalas

Vermögenswerte, für die die Li-

 

äger verkligt samband med det

zenzgebühren

gezahlt

werden,

 

fasta driftstället eller den stadigvar-

tatsächlich zu dieser Betriebs-

 

ande anordningen. I sådant fall

stätte

oder

 

festen

Einrichtung

 

tillämpas bestämmelserna i artikel

gehören. In diesem Fall ist Artikel

 

7 respektive artikel 14.

 

 

 

7 beziehungsweise Artikel 14 an-

 

 

 

 

 

 

 

 

zuwenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Då

på grund

av

särskilda

(4) Bestehen

zwischen

dem

 

förbindelser mellan utbetalaren och

Schuldner und dem Nutzungs-

 

den som har rätt till royaltyn eller

berechtigten oder zwischen jedem

24

mellan dem båda och annan person

von

ihnen

und

einem

Dritten

royaltybeloppet,

med

hänsyn

till

besondere Beziehungen und über-

det nyttjande, den rätt eller den

steigen deshalb die Lizenzge-

upplysning

för

vilken royaltyn

bühren, gemessen an der zugrun-

betalas, överstiger det belopp som

deliegenden Leistung, den Be-

skulle ha avtalats mellan utbetala-

trag, den Schuldner und Nut-

ren och den som har rätt till royal-

zungsberechtigter

ohne

 

diese

tyn om sådana förbindelser inte

Beziehungen vereinbart hätten, so

förelegat,

tillämpas

bestämmel-

wird dieser Artikel nur auf den

serna i denna artikel endast på

letzteren Betrag

angewendet. In

sistnämnda belopp. I sådant fall be-

diesem Fall kann der über-

skattas överskjutande belopp enligt

steigende Betrag nach dem Recht

lagstiftningen i vardera avtalsslut-

eines jeden

Vertragsstaats

und

ande staten med iakttagande av

unter Berücksichtigung der ande-

övriga bestämmelser i detta avtal.

ren Bestimmungen dieses Ab-

 

 

 

 

 

kommens besteuert werden.

 

Artikel 13

 

 

 

 

Artikel 13

 

 

 

 

 

Realisationsvinst

 

 

 

Gewinne aus

der

Veräußerung

 

 

 

 

 

von Vermögen

 

 

 

 

1. Vinst, som person med hem-

(1) Gewinne, die eine in einem

vist i en avtalsslutande stat för-

Vertragsstaat

ansässige

Person

värvar på grund av överlåtelse av

aus der Veräußerung unbeweg-

fast egendom som är belägen i den

lichen Vermögens bezieht, das im

andra avtalsslutande

staten,

får

anderen Vertragsstaat liegt, kön-

beskattas i denna andra stat. Detta

nen im anderen Staat besteuert

gäller också beträffande överlåtelse

werden. Dies gilt auch bei der

av andel i bolag vars huvudsakliga

Veräußerung einer Beteiligung an

ändamål är att direkt eller indirekt

einer Gesellschaft, deren Haupt-

inneha eller förvalta sådan egen-

zweck im direkten oder indirekten

dom i det fall överlåtaren vid någon

Halten oder Verwalten derartigen

tidpunkt under de fem år som

unbeweglichen

Vermögens

be-

närmast

föregått försäljningen

steht, wenn der Veräußerer an der

innehaft minst 10 procent i bolaget.

Gesellschaft zu irgendeinem Zeit-

Fast egendom, som används i eget

punkt in den fünf der Veräuße-

jord- eller skogsbruk eller i närings-

rung vorausgehenden Jahren zu

verksamhet, beaktas därvid inte.

 

mindestens 10 vom Hundert an

 

 

 

 

 

der

Gesellschaft

beteiligt

war.

 

 

 

 

 

Unbewegliches

Vermögen,

das

 

 

 

 

 

einem eigenen land- und forst-

 

 

 

 

 

wirtschaftlichen

oder gewerbli-

 

 

 

 

 

chen Betrieb dient, bleibt hierbei

 

 

 

 

 

außer Betracht.

 

 

 

 

2. Vinst på grund av överlåtelse

(2) Gewinne

aus der

Veräu-

av lös egendom, som utgör del av

ßerung beweglichen Vermögens,

rörelsetillgångarna i fast driftställe,

das Betriebsvermögen einer Be-

vilket ett företag i en avtalsslutande

triebsstätte ist, die ein Unterneh-

stat har i den andra avtalsslutande

men eines Vertragsstaats im an-

staten, eller av lös egendom, hän-

deren Vertragsstaat hat, oder das

förlig till stadigvarande anordning

zu

einer festen

Einrichtung ge-

Prop. 2022/23:118

25

Prop. 2022/23:118

för att

utöva självständig yrkes-

hört, die einer in einem Vertrags-

 

verksamhet, som person med hem-

staat ansässigen Person für die

 

vist i en avtalsslutande stat har i den

Ausübung

einer

selbständigen

 

andra

avtalsslutande staten,

får

Arbeit im anderen

Vertragsstaat

 

beskattas i denna andra stat. Det-

zur Verfügung steht, einschließ-

 

samma gäller vinst på grund av

lich derartiger Gewinne, die bei

 

överlåtelse av sådant fast driftställe

der Veräußerung einer

solchen

 

(för sig eller tillsammans med hela

Betriebsstätte

(allein

oder

mit

 

företaget) eller av sådan stadigva-

dem übrigen Unternehmen) oder

 

rande anordning.

 

 

einer solchen festen Einrichtung

 

 

 

 

 

erzielt werden, können im ande-

 

 

 

 

 

ren Staat besteuert werden.

 

 

3. Vinst på grund av överlåtelse

(3) Gewinne

aus

der

Veräu-

 

av skepp, luftfartyg eller containers

ßerung von Seeschiffen, Luftfahr-

 

som används i internationell trafik

zeugen oder Containern, die ein

 

av företag i en avtalsslutande stat

Unternehmen

eines

Vertrags-

 

och lös egendom som är hänförlig

staats im internationalen Verkehr

 

till användningen av sådana skepp,

betriebt,

und

von

beweglichem

 

luftfartyg eller containers beskattas

Vermögen, das dem Betrieb die-

 

endast i denna stat.

 

 

ser

Schiffe,

Luftfahrzeuge

oder

 

 

 

 

 

Container dient, können nur in

 

 

 

 

 

diesem Staat besteuert werden.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse

(4) Gewinne

aus

der

Veräu-

 

av annan egendom än sådan som

ßerung des in den Absätzen 1 bis

 

avses i punkterna 1–3 beskattas en-

3

nicht

genannten Vermögens

 

dast i den avtalsslutande stat där

können nur in dem Vertragsstaat

 

överlåtaren har hemvist.

 

 

besteuert werden, in dem der

 

 

 

 

 

Veräußerer ansässig ist.

 

 

 

 

5. I fråga om fysisk person som

(5) Bei

 

einer

natürlichen

 

har haft hemvist i en avtalsslutande

Person, die in einem Vertragsstaat

 

stat under minst två år och som har

während mindestens zwei Jahren

 

erhållit hemvist i den andra avtals-

ansässig war und die im anderen

 

slutande staten, påverkar bestäm-

Vertragsstaat ansässig

geworden

 

melserna i punkt 4 inte den

ist, berührt Absatz 4 nicht das

 

förstnämnda statens rätt att fram till

Recht des erstgenannten Staates,

 

tidpunkten för bytet av hemvist

bei Aktien und anderen Anteilen

 

enligt sin interna lagstiftning be-

an Gesellschaften und Personen-

 

skatta sådan person för värdesteg-

gesellschaften, die in dem erstge-

 

ring på aktier och andra andelar i

nannten

Vertragsstaat

 

ansässig

 

bolag (Gesellschaften) och han-

sind, nach seinen innerstaatlichen

 

delsbolag, kommanditbolag, enkelt

Rechtsvorschriften bei der Person

 

bolag,

partrederi eller

gruvbolag

einen Vermögenszuwachs bis zu

 

(Personengesellschaften)

som

är

ihrem Wohnsitzwechsel oder die

 

hemmahörande i den förstnämnda

Gewinne aus der Veräußerung zu

 

staten eller att enligt sin interna

besteuern, die diese Person zu

 

lagstiftning beskatta vinst på grund

irgendeinem

Zeitpunkt

 

während

 

av överlåtelse av sådan egendom

der ersten fünf Jahre nach dem

 

som denna person förvärvar vid

Wohnsitzwechsel bezieht.

 

 

någon tidpunkt under de första fem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åren efter bytet av hemvist.

26

Artikel 14

 

 

 

 

Artikel 14

 

 

 

 

 

Prop. 2022/23:118

Självständig yrkesutövning

 

Selbständige Arbeit

 

 

 

1. Inkomst,

som

person

med

(1) Einkünfte, die eine in einem

 

hemvist i en avtalsslutande stat

Vertragsstaat

 

ansässige

Person

 

förvärvar genom att utöva fritt yrke

aus einem freien Beruf oder aus

 

eller annan självständig verksam-

sonstiger selbständiger Tätigkeit

 

het, beskattas endast i denna stat

bezieht, können nur in diesem

 

om han inte i den andra avtals-

Staat besteuert werden, es sei

 

slutande

staten

har

stadigvarande

denn, daß der Person im anderen

 

anordning, som

regelmässigt står

Vertragsstaat

für

die Ausübung

 

till hans förfogande för att utöva

ihrer

Tätigkeit

gewöhnlich eine

 

verksamheten. Om han har sådan

feste Einrichtung zur Verfügung

 

stadigvarande anordning, får in-

steht. Steht ihr eine solche feste

 

komsten beskattas i denna andra

Einrichtung

zur

Verfügung,

so

 

stat men endast så stor del av den

können die Einkünfte im anderen

 

som är hänförlig till denna stadig-

Staat

besteuert werden,

jedoch

 

varande anordning.

 

 

nur insoweit, als sie dieser festen

 

 

 

 

 

 

 

Einrichtung zugerechnet werden

 

 

 

 

 

 

 

können.

 

 

 

 

 

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegri-

(2) Der

Ausdruck

„freier

 

per särskilt självständig vetenskap-

Beruf” umfaßt

insbesondere

die

 

lig, litterär och konstnärlig verk-

selbständig

 

 

ausgeübte

 

samhet, uppfostrings- och under-

wissenschaftliche,

literarische,

 

visningsverksamhet

samt

sådan

künstlerische, erzieherische oder

 

självständig verksamhet som lä-

unterrichtende

Tätigkeit

sowie

 

kare, tandläkare, advokat, ingenjör,

die

selbständige

Tätigkeit

der

 

arkitekt och revisor utövar.

 

Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte,

 

 

 

 

 

 

 

Ingenieure,

Architekten

 

och

 

 

 

 

 

 

 

Buchsachverständigen.

 

 

 

Artikel 15

 

 

 

 

Artikel 15

 

 

 

 

 

 

Enskild tjänst

 

 

 

 

Unselbständige Arbeit

 

 

 

1. Om

inte

bestämmelserna i

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16

 

artiklarna 16–19 föranleder annat,

bis 19 können Gehälter, Löhne

 

beskattas lön och annan liknande

och

ähnliche

Vergütungen,

die

 

ersättning, som person med hem-

eine in einem Vertragsstaat ansäs-

 

vist i en avtalsslutande stat uppbär

sige

Person

aus unselbständiger

 

på grund av anställning, endast i

Arbeit bezieht, nur in diesem

 

denna stat, såvida inte arbetet utförs

Staat besteuert werden, es sei

 

i den andra avtalsslutande staten.

denn, die Arbeit wird im anderen

 

Om arbetet utförs i denna andra

Vertragsstaat ausgeübt. Wird die

 

stat, får ersättning som uppbärs för

Arbeit dort ausgeübt, so können

 

arbetet beskattas där.

 

 

die dafür bezogenen Vergütungen

 

 

 

 

 

 

 

im anderen Staat besteuert wer-

 

 

 

 

 

 

 

den.

 

 

 

 

 

 

 

2. Utan

hinder

av bestämmel-

(2) Ungeachtet des Absatzes 1

 

serna i punkt 1 beskattas ersättning,

können Vergütungen, die eine in

27

Prop. 2022/23:118

som person med

hemvist i

en

einem

 

Vertragsstaat

ansässige

 

avtalsslutande stat uppbär för ar-

Person für eine im anderen

 

bete som utförs i den andra avtals-

Vertragsstaat

ausgeübte

unselb-

 

slutande staten, endast i den först-

ständige Arbeit bezieht, nur im

 

nämnda staten, om

 

 

 

erstgenannten

 

Staat

besteuert

 

 

 

 

 

werden, wenn

 

 

 

 

 

 

 

a) mottagaren vistas i den andra

a) der Empfänger sich im ande-

 

staten under tidrymd eller tid-

ren Staat insgesamt nicht länger

 

rymder som sammanlagt inte över-

als 183 Tage während des betref-

 

stiger 183 dagar under kalenderåret

fenden

Kalenderjahres

aufhält

 

i fråga, och

 

 

 

und

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ersättningen betalas av arbets-

b) die Vergütungen von einem

 

givare som inte har hemvist i den

Arbeitgeber

oder

für

einen

 

andra staten eller på dennes vägnar,

Arbeitgeber gezahlt werden, der

 

samt

 

 

 

nicht im anderen Staat ansässig

 

 

 

 

 

ist, und

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ersättningen inte belastar fast

c) die

Vergütungen

nicht

von

 

driftställe eller stadigvarande an-

einer

Betriebsstätte

oder

einer

 

ordning som arbetsgivaren har i den

festen Einrichtung getragen wer-

 

andra staten.

 

 

 

den, die der Arbeitgeber im ande-

 

 

 

 

 

ren Staat hat.

 

 

 

 

 

 

 

3. Utan hinder

av

föregående

(3) Ungeachtet

der

vorstehen-

 

bestämmelser i denna artikel får

den Bestimmungen dieses Arti-

 

ersättning för arbete, som utförs

kels

können

 

Vergütungen

für

 

ombord på skepp eller luftfartyg

unselbständige

Arbeit,

die an

 

som används i internationell trafik

Bord eines Seeschiffs oder Luft-

 

av företag i en avtalsslutande stat,

fahrzeugs, das ein Unternehmen

 

beskattas i denna stat.

 

 

eines Vertragsstaats im inter-

 

 

 

 

 

nationalen Verkehr betreibt, aus-

 

 

 

 

 

geübt wird, in diesem Staat

 

 

 

 

 

besteuert werden.

 

 

 

 

 

4.15 Bestämmelserna

i punkt

2

(4) Die Bestimmungen des Ab-

 

tillämpas inte beträffande ersätt-

satzes 2 finden keine Anwendung

 

ning för arbete inom ramen för

auf Vergütungen für Arbeit im

 

yrkesmässig uthyrning av arbets-

Rahmen gewerbsmäßiger Arbeit-

 

kraft. De behöriga myndigheterna

nehmerüberlassung. Die

zustän-

 

skall enligt artikel 39 träffa de

digen

 

Behörden

treffen

nach

 

överenskommelser

som erfordras

Artikel

39 die

Vereinbarungen,

 

för att undvika dubbelt uttag av

die notwendig sind, um eine

 

skatt och för att säkra de båda

doppelte Erhebung von Abzug-

 

avtalsslutande staternas skattean-

steuern zu vermeiden und die

 

språk.

 

 

 

Steueransprüche der beiden Ver-

 

 

 

 

 

tragsstaaten zu sichern.

 

 

28

15 Artikel 15 punkt 4 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

Artikel 16

 

 

 

 

 

Artikel 16

 

 

 

 

Styrelsearvode, ersättning till per-

Aufsichtsrats-, Verwaltungsrats-

son i företagsledande ställning och

und Geschäftsleitungsvergütun-

annan liknande ersättning

 

gen

 

 

 

 

 

Styrelsearvode och annan lik-

Aufsichtsrats- oder Verwal-

nande ersättning, som person med

tungsratsvergütungen

und

ähn-

hemvist i en avtalsslutande stat

liche Zahlungen, die eine in

uppbär i egenskap av medlem i

einem

Vertragsstaat

ansässige

styrelse eller annat liknande organ i

Person in ihrer Eigenschaft als

bolag med hemvist i den andra

Mitglied des Aufsichts- oder Ver-

avtalsslutande

staten

eller

såsom

waltungsrats, als Geschäftsführer

verkställande direktör eller medlem

oder als Vorstandsmitglied einer

av direktionen i sådant bolag, får

Gesellschaft bezieht, die im ande-

beskattas i denna andra stat.

 

ren Vertragsstaat ansässig

ist,

 

 

 

 

 

 

können im anderen Staat besteu-

 

 

 

 

 

 

ert werden.

 

 

 

 

Artikel 17

 

 

 

 

 

Artikel 17

 

 

 

 

Artister och idrottsmän

 

 

Künstler und Sportler

 

 

 

1. Utan hinder

av

bestämmel-

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14

serna i artiklarna 7, 14 och 15 får

und 15 können Einkünfte, die eine

inkomst, som person med hemvist i

in einem Vertragsstaat ansässige

en avtalsslutande

stat

förvärvar

Person als Künstler, wie Bühnen-

genom sin personliga verksamhet i

, Film-, Rundfunk- und Fernseh-

den andra avtalsslutande staten i

künstler sowie Musiker, oder als

egenskap av artist, såsom teater-

Sportler aus ihrer im anderen

eller filmskådespelare, radio- eller

Vertragsstaat persönlich ausgeüb-

televisionsartist eller musiker, eller

ten Tätigkeit bezieht, im anderen

av idrottsman, beskattas i denna

Staat besteuert werden.

 

 

andra stat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I fall då inkomst genom per-

(2) Fließen Einkünfte aus einer

sonlig verksamhet, som artist eller

von einem Künstler oder Sportler

idrottsman utövar i denna egen-

in dieser Eigenschaft

persönlich

skap, inte tillfaller artisten eller

ausgeübten Tätigkeit

nicht

dem

idrottsmannen

själv

utan

annan

Künstler

oder

Sportler

selbst,

person, får denna inkomst, utan

sondern einer anderen Person zu,

hinder av bestämmelserna i artik-

so können diese Einkünfte unge-

larna 7, 14 och 15, beskattas i den

achtet der Artikel 7, 14 und 15 in

avtalsslutande stat där artisten eller

dem Vertragsstaat besteuert wer-

idrottsmannen

utövar

verksam-

den, in dem der Künstler oder

heten om denne kan utöva ett

Sportler

seine

Tätigkeit

ausübt,

kontrollerande inflytande på denna

wenn er auf diese andere Person

andra person.

 

 

 

 

 

einen kontrollierenden

Einfluß

 

 

 

 

 

 

ausüben kann.

 

 

 

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten

och 2 tillämpas inte på inkomst från

nicht für Einkünfte aus der von

uppträdande av artister eller idrotts-

Künstlern oder Sportlern in einem

Prop. 2022/23:118

29

Prop. 2022/23:118

män, om deras vistelse i en avtals-

Vertragsstaat

ausgeübten

Tätig-

 

slutande stat helt eller i väsentlig

keit, wenn der Aufenthalt in

 

omfattning direkt eller indirekt är

diesem Staat ganz oder im

 

bekostad av allmänna medel från

wesentlichen Umfang unmittelbar

 

den andra avtalsslutande staten.

oder

mittelbar

aus

öffentlichen

 

 

 

 

 

Kassen des anderen Vertrags-

 

 

 

 

 

staats unterstützt wird.

 

 

 

 

Artikel 18

 

 

 

Artikel 18

 

 

 

 

 

 

 

Pension och liknande betalning

Ruhegehälter und ähnliche Zahl-

 

 

 

 

 

ungen

 

 

 

 

 

 

 

1. Pension och liknande ersätt-

(1) Erhält eine in einem Ver-

 

ning och livränta, som person med

tragsstaat ansässige Person Ruhe-

 

hemvist i en avtalsslutande stat

gehälter und ähnliche Vergüt-

 

uppbär, beskattas endast i denna

ungen oder Renten, so können

 

stat.

 

 

 

diese Bezüge nur in diesem Staat

 

 

 

 

 

besteuert werden.

 

 

 

 

 

2. Med

avvikelse

från bestäm-

(2) Bezüge, die eine in einem

 

melserna i punkt 1 beskattas be-

Vertragsstaat

ansässige

Person

 

lopp, som person med hemvist i en

aus der gesetzlichen Sozialver-

 

avtalsslutande stat erhåller enligt

sicherung des anderen Vertrags-

 

socialförsäkringslagstiftningen

i

staats erhält, können abweichend

 

den andra avtalsslutande staten, en-

von Absatz 1 nur in diesem an-

 

dast i denna andra stat. Dessa be-

deren

Staat

besteuert

werden.

 

lopp kan emellertid endast be-

Diese Bezüge können jedoch nur

 

skattas i den förstnämnda staten om

im erstgenannten

Vertragsstaat

 

personen är medborgare i denna

besteuert werden, wenn diese Per-

 

stat men inte är medborgare i den

son ein Staatsangehöriger dieses

 

andra staten.

 

 

Staates und nicht ein Staatsan-

 

 

 

 

 

gehöriger des anderen Staates ist.

 

3. Med

avvikelse

från bestäm-

(3) Wiederkehrende

und

ein-

 

melserna i punkt 1 beskattas perio-

malige Vergütungen, die ein Ver-

 

diska ersättningar eller engångs-

tragsstaat oder eine seiner Ge-

 

belopp, som en avtalsslutande stat

bietskörperschaften

an

eine

in

 

eller dess lokala myndigheter be-

dem anderen Vertragsstaat ansäs-

 

talar till person med hemvist i den

sige Person als Vergütung für

 

andra avtalsslutande staten som er-

einen Schaden zahlt, der als Folge

 

sättning för skada som uppkommit

von Kriegshandlungen oder poli-

 

till följd av krigshandling eller

tischer Verfolgung entstanden ist

 

politisk förföljelse (däri inbegripet

(einschließlich

Wiedergutmach-

 

vissa gottgörelsebetalningar; ”Wie-

ungsleistungen),

können

abwei-

 

dergutmachungsleistungen”),

en-

chend von Absatz 1 nur in dem

 

dast i den förstnämnda staten.

 

erstgenannten

 

Staat

besteuert

 

 

 

 

 

werden.

 

 

 

 

 

 

 

4. Med

uttrycket

”livränta”

(4) Der Begriff „Rente” bedeu-

 

förstås ett fastställt belopp, som

tet einen bestimmten Betrag, der

 

utbetalas

periodiskt på fastställda

regelmäßig zu festgesetzten Zeit-

 

tidpunkter under en persons livstid

punkten lebenslänglich oder wäh-

30

eller under annan fastställd

eller

rend

eines bestimmten

oder

be-

fastställbar tidsperiod och som ut-

stimmbaren

Zeitabschnitts

auf-

Prop. 2022/23:118

går på grund av förpliktelse att

grund einer Verpflichtung zahlbar

 

verkställa dessa utbetalningar som

ist, die diese Zahlungen als Ge-

 

ersättning för däremot fullt svar-

genleistung für in Geld oder

 

ande vederlag i penningar eller

Geldeswert

bewirkte

angemes-

 

penningars värde.

 

sene Leistungen vorsieht.

 

 

 

5. Person med hemvist i en av-

(5) Einer in einem Vertragsstaat

 

talsslutande stat som uppbär belopp

ansässigen

Person, die

Bezüge

 

enligt

socialförsäkringslagstift-

aus der gesetzlichen Sozialversi-

 

ningen i den andra avtalsslutande

cherung des anderen Vertrags-

 

staten är berättigad till samma

staats erhält, sind bei der Besteue-

 

förmåner vid beskattningen i den

rung dieser Bezüge im erstge-

 

förstnämnda staten som skulle ha

nannten Staat die gleichen Ver-

 

medgivits

om

beloppet

erhållits

günstigungen

zu

gewähren,

die

 

från källa i den förstnämnda staten.

für derartige Bezüge aus Quellen

 

 

 

 

 

des erstgenannten Staates ge-

 

 

 

 

 

währt werden.

 

 

 

 

 

 

Artikel 19

 

 

 

Artikel 19

 

 

 

 

 

 

 

Offentlig tjänst

 

 

Öffentlicher Dienst

 

 

 

 

1.16 Ersättning (med undantag för

(1) Vergütungen,

ausgenom-

 

pension), som betalas av en avtals-

men Ruhegehälter, die von einem

 

slutande stat, någon av dess lokala

Vertragsstaat, einer ihrer Gebiets-

 

myndigheter eller av annan offent-

körperschaften oder einer anderen

 

ligrättslig juridisk person i endera

juristischen Person des öffent-

 

staten till fysisk person på grund av

lichen Rechts eines der beiden

 

utfört arbete samt sådan ersättning

Staaten an eine natürliche Person

 

som anges i punkt 4, beskattas

für

geleistete

Dienste

gezahlt

 

endast i denna stat. Sådan ersätt-

werden, sowie die in Absatz 4

 

ning beskattas emellertid endast i

genannten Vergütungen,

können

 

den andra avtalsslutande staten, om

nur in diesem Staat besteuert

 

arbetet utförs i denna stat och

werden. Diese Vergütungen kön-

 

personen i fråga har hemvist i

nen jedoch nur im anderen Ver-

 

denna stat och är medborgare där

tragsstaat besteuert werden, wenn

 

och inte är medborgare i den

die Dienste in diesem Staat

 

förstnämnda staten.

 

geleistet werden,

die

natürliche

 

 

 

 

 

Person in diesem Staat ansässig

 

 

 

 

 

ist,

ein Staatsangehöriger dieses

 

 

 

 

 

Staates und nicht ein Staats-

 

 

 

 

 

angehöriger

des

erstgenannten

 

 

 

 

 

Staates ist.

 

 

 

 

 

 

 

2.17 Pension, som betalas av en

(2) Ruhegehälter,

die

von

 

avtalsslutande stat, någon av dess

einem Vertragsstaat,

einer ihrer

 

lokala myndigheter eller av annan

Gebietskörperschaften oder einer

 

offentligrättslig

juridisk

person i

anderen juristischen Person

des

 

16Artikel 19 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

17 Artikel 19 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

31

Prop. 2022/23:118

endera staten till fysisk person på

öffentlichen Rechts eines der bei-

 

grund av utfört arbete, beskattas,

den Staaten an eine natürliche

 

utan hinder av bestämmelserna i

Person

für

geleistete

Dienste

 

artikel 18, endast i denna stat.

gezahlt werden, können abweich-

 

Sådan pension beskattas emellertid

end von Artikel 18 nur in diesem

 

endast i den andra avtalsslutande

Staat

besteuert

werden.

Diese

 

staten om personen i fråga har hem-

Ruhegehälter können jedoch nur

 

vist i denna stat och är medborgare

im anderen Vertragsstaat be-

 

där och inte är medborgare i den

steuert werden, wenn die natür-

 

förstnämnda staten.

 

liche Person in diesem Staat

 

 

 

 

ansässig ist, ein Staatsangehöriger

 

 

 

 

dieses Staates und nicht ein

 

 

 

 

Staatsangehöriger des erstgenan-

 

 

 

 

nten Staates ist.

 

 

 

 

 

3.18 Bestämmelserna i artiklarna

(3) Auf

 

Vergütungen

für

 

15, 16 och 18 tillämpas på ersätt-

Dienstleistungen und Ruhegehäl-

 

ning och pension som betalas på

ter, die im Zusammenhang mit

 

grund av arbete som utförs i sam-

einer

 

gewerblichen

Tätigkeit

 

band med rörelse som bedrivs av en

eines

Vertragsstaats,

einer

ihrer

 

avtalsslutande stat, någon av dess

Gebietskörperschaften oder einer

 

lokala myndigheter eller av annan

anderen

juristischen

Person

des

 

offentligrättslig juridisk person i

öffentlichen

Rechts

eines

der

 

endera staten.

 

Staaten erbracht werden, sind die

 

 

 

 

Artikel 15, 16 und 18 anzu-

 

 

 

 

wenden.

 

 

 

 

 

 

 

4.19 Punkt 1 gäller också i fråga

(4) Absatz

1

gilt

auch

für

 

om ersättning, som betalas

 

Vergütungen, die gezahlt werden

 

a) (Upphävd)

 

a) (Aufgehoben)

 

 

 

 

b) av tyska Goethe-institutet

i

b) vom oder für das deutsche

 

Sverige eller för dess räkning eller

Goethe-Institut in Schweden oder

 

av en jämförbar svensk institution i

eine

vergleichbare schwedische

 

Förbundsrepubliken Tyskland eller

Institution in der Bundesrepublik

 

för dess räkning för arbete vid

Deutschland für Dienstleistungen

 

sådan institution,

 

an diese Institutionen,

 

 

 

c) som

utjämningstillägg

av

c) als

 

Ausgleichzulage

aus

 

tyska allmänna medel till i Sverige

deutschen öffentlichen Kassen an

 

tillfälligt verksamma lärare,

 

zeitweise

in

Schweden

tätige

 

 

 

 

Lehrkräfte,

 

 

 

 

 

 

d) av Sveriges Exportråd i För-

d) vom oder für den „Sveriges

 

bundsrepubliken Tyskland eller av

Exportråd” in der Bundesrepublik

 

Tysk-svenska handelskammaren i

Deutschland oder die Deutsch-

 

Sverige eller för enderas räkning

schwedische

Handelskammer in

 

för arbete som handelssekreterare

Schweden

für

Dienstleistungen

 

respektive

direktör (”Geschäfts-

als Handelssekretär

beziehungs-

 

führer”).

 

 

weise Geschäftsführer.

 

 

 

18

Artikel 19 punkt 3 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

32

19

Artikel 19 punkt 4 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023,

varvid underpunkt a) har upphävts.

5. Om mottagare av sådan

er-

(5) Unterliegt

der

Zahlungs-

sättning som avses i punkt 4 inte

empfänger mit den in Absatz 4

kan beskattas i den stat som enligt

genannten

Vergütungen

in

dem

punkterna 1 och 2 erhållit beskatt-

Staat, dem nach Maßgabe der

ningsrätten, har den andra staten

vorstehenden Absätze 1 und 2 das

rätt att beskatta ersättningen.

 

 

Besteuerungsrecht zustehen wür-

 

 

 

 

 

 

 

de, nicht der dortigen Steuer-

 

 

 

 

 

 

 

pflicht, so hat der andere Staat das

 

 

 

 

 

 

 

Besteuerungsrecht.

 

 

 

Artikel 20

 

 

 

 

 

Artikel 20

 

 

 

 

 

 

Underhållsbidrag och betalningar

Unterhaltszahlungen

und

Zahl-

till studerande

 

 

 

 

ungen an Studenten

 

 

 

1. Underhållsbidrag,

däri

inbe-

(1) Unterhaltszahlungen,

ein-

gripet bidrag till barn, som person

schließlich derjenigen für Kinder,

med hemvist i en avtalsslutande stat

die eine in einem Vertragsstaat

betalar till person med hemvist i

ansässige Person an eine im ande-

den

andra

avtalsslutande

staten,

ren Vertragsstaat ansässige Per-

undantas från beskattning i denna

son zahlt, sind in dem anderen

andra stat. Detta gäller dock inte i

Staat von der Steuer befreit. Das

den

mån

underhållsbidraget

är

gilt nicht, soweit die Unterhalts-

avdragsgillt

i

den

förstnämnda

zahlungen im erstgenannten Staat

avtalsslutande staten vid beräk-

bei der Berechnung des steuer-

ningen av den betalningsskyldiges

pflichtigen Einkommens des Zah-

skattepliktiga inkomst. Avdrag vid

lungsverpflichteten

abzugsfähig

beskattningen som är socialt be-

sind; Steuerfreibeträge zur Milde-

tingade anses inte såsom avdrag vid

rung der sozialen lasten gelten

tillämpningen av denna bestäm-

nicht als Abzug im Sinne dieser

melse.

 

 

 

 

 

Bestimmung.

 

 

 

 

 

2. Studerande

eller

person

som

(2) Zahlungen, die ein Student

undergår utbildning inom industri,

oder ein in einem gewerblichen,

teknik, jordbruk eller skogsbruk

technischen, land- oder forst-

(praktikant

däri

inbegripen)

och

wirtschaftlichen

Lehrverhältnis

som har eller omedelbart före

Stehender

(einschließlich

eines

inresa till en avtalsslutande stat

Praktikanten), der sich in einem

hade hemvist i den andra avtals-

Vertragsstaat ausschließlich zum

slutande staten och som vistas i den

Studium

oder

zu

Ausbildung

förstnämnda staten uteslutande för

aufhält und der im anderen Ver-

studier eller utbildning, beskattas

tragsstaat ansässig ist oder dort

inte i denna stat för belopp som han

unmittelbar vor der Einreise in

erhåller för sitt uppehälle, sina

den erstgenannten Staat ansässig

studier eller sin utbildning, under

war, für seinen Unterhalt, sein

förutsättning att

beloppen

härrör

Studium oder

seine

Ausbildung

från källa utanför denna stat.

 

 

erhält,

dürfen

im erstgenannten

 

 

 

 

 

 

 

Staat

nicht

besteuert

werden,

 

 

 

 

 

 

 

sofern

diese

 

Zahlungen

aus

 

 

 

 

 

 

 

Quellen außerhalb dieses Staates

 

 

 

 

 

 

 

stammen.

 

 

 

 

 

 

Prop. 2022/23:118

33

Prop. 2022/23:118

Artikel 21

 

 

Artikel 21

 

 

 

 

 

 

 

Annan inkomst

 

 

Andere Einkünfte

 

 

 

 

1. Inkomst som person med hem-

(1) Einkünfte

einer in

einem

 

vist i en avtalsslutande stat förvär-

Vertragsstaat

ansässigen Person,

 

var och som inte behandlas i före-

die in den vorstehenden Artikeln

 

gående artiklar beskattas endast i

nicht behandelt

wurden, können

 

denna stat, oavsett varifrån inkom-

ohne Rücksicht auf ihre Herkunft

 

sten härrör.

 

 

nur in diesem Staat besteuert

 

 

 

 

 

werden.

 

 

 

 

 

 

 

2. Bestämmelserna

i punkt

1

(2) Absatz

1

ist

auf

andere

 

tillämpas inte på inkomst, med un-

Einkünfte als solche aus unbe-

 

dantag för inkomst av fast egen-

weglichem Vermögen nicht anzu-

 

dom, om mottagaren av inkomst

wenden, wenn der in einem Ver-

 

har hemvist i en avtalsslutande stat

tragsstaat

ansässige

Empfänger

 

och bedriver rörelse i den andra

im

anderen

Vertragsstaat

eine

 

avtalsslutande staten från där be-

gewerbliche Tätigkeit durch eine

 

läget fast driftställe eller utövar

dort gelegene Betriebsstätte oder

 

självständig yrkesverksamhet

i

eine

selbständige Arbeit

durch

 

denna andra stat från där belägen

eine dort gelegene feste Ein-

 

stadigvarande anordning, samt den

richtung ausübt und die Rechte

 

rättighet eller egendom i fråga om

oder Vermögenswerte, für die die

 

vilken

inkomsten betalas äger

Einkünfte gezahlt werden, tat-

 

verkligt samband med det fasta

sächlich zu dieser Betriebsstätte

 

driftstället eller den stadigvarande

oder festen Einrichtung gehören.

 

anordningen. I sådant fall tillämpas

In diesem Fall ist Artikel 7

 

bestämmelserna i artikel 7 respek-

beziehungsweise Artikel 14 anzu-

 

tive artikel 14.

 

 

wenden.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 22

 

 

Artikel 22

 

 

 

 

 

 

 

Förmögenhet

 

 

Vermögen

 

 

 

 

 

 

 

1. Fast egendom, vilken person

(1) Unbewegliches

Vermögen,

 

med hemvist i en avtalsslutande stat

das einer in einem Vertragsstaat

 

innehar och vilken är belägen i den

ansässigen Person gehört und im

 

andra

avtalsslutande

staten,

får

anderen Vertragsstaat liegt, kann

 

beskattas i denna andra stat.

 

im anderen Staat besteuert wer-

 

 

 

 

 

den.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lös egendom, som utgör del

(2) Bewegliches

Vermögen,

 

av rörelsetillgångarna i fast drift-

das

Betriebsvermögen

 

einer

 

ställe, vilket ett företag i en

Betriebsstätte

 

ist,

die

 

ein

 

avtalsslutande stat har i den andra

Unternehmen

 

 

 

 

eines

 

avtalsslutande staten, eller som är

Vertragsstaats

 

im

anderen

 

hänförlig till stadigvarande anord-

Vertragsstaat hat, oder das zu

 

ning för att utöva självständig

einer festen Einrichtung gehört,

 

yrkesverksamhet, som person med

die einer in einem Vertragsstaat

 

hemvist i en avtalsslutande stat har

ansässigen Person für die Ausü-

 

i den andra avtalsslutande staten,

bung einer

selbständigen

Arbeit

34

får beskattas i denna andra stat.

 

im

anderen

Vertragsstaat

zur

 

 

 

 

 

Verfügung steht, kann im anderen

 

 

 

 

 

Staat besteuert werden.

 

 

3. Skepp,

luftfartyg

och

con-

(3) Seeschiffe,

Luftfahrzeuge

tainers som används i internationell

und Container, die von einem

trafik av företag i en avtalsslutande

Unternehmen

eines

 

Vertrags-

stat samt lös egendom som är hän-

staats im internationalen Verkehr

förlig till användningen av sådana

betrieben werden, sowie beweg-

skepp, luftfartyg eller

containers

liches Vermögen, das dem Be-

beskattas endast i denna avtals-

trieb dieser Schiffe, Luftfahr-

slutande stat.

 

 

zeuge

oder

Container

dient,

 

 

 

 

 

können nur in diesem Vertrags-

 

 

 

 

 

staat besteuert werden.

 

 

4. Alla andra slag av förmögen-

(4) Alle

anderen Vermögens-

het, som person med hemvist i en

teile einer in einem Vertragsstaat

avtalsslutande stat innehar, beskat-

ansässigen Person können nur in

tas endast i denna stat.

 

 

diesem Staat besteuert werden.

Artikel 23

 

 

 

 

Artikel 23

 

 

 

 

 

 

Undvikande av dubbelbeskattning i

Vermeidung der Doppelbesteue-

hemviststaten

 

 

rung im Wohnsitzstaat

 

 

1. Beträffande person

som

har

(1) Bei einer in der Bundes-

hemvist

i

Förbundsrepubliken

republik Deutschland ansässigen

Tyskland

 

bestäms skatten

Person wird die Steuer wie folgt

följande sätt:

 

 

festgesetzt:

 

 

 

 

 

 

a) Såvida inte bestämmelserna i

a) Von der Bemessungsgrund-

punkt b) nedan är tillämpliga

lage der deutschen Steuer werden

undantas

från beskattningsunder-

die

Einkünfte

 

aus

Schweden

laget för tysk skatt sådan inkomst

sowie die in Schweden gelegenen

som härrör från Sverige och sådan

Vermögenswerte

ausgenommen,

förmögenhet som är belägen i

die nach diesem Abkommen in

Sverige, vilka Sverige enligt detta

Schweden besteuert werden kön-

avtal har rätt att beskatta. För-

nen und die nicht unter Buchstabe

bundsrepubliken Tyskland förbe-

b

fallen.

Die

Bundesrepublik

håller sig emellertid rätten att

Deutschland behält

aber

das

beakta den undantagna inkomsten

Recht,

die

so

ausgenommenen

och förmögenheten vid bestäm-

Einkünfte

und

Vermögenswerte

mandet av skattesatsen för annan

bei der Festsetzung des Steuer-

inkomst och förmögenhet. Före-

satzes für andere Einkünfte und

gående bestämmelser gäller även i

Vermögenswerte

zu

berücksich-

fråga om utdelning på andelar i ett

tigen. Die vorstehenden Bestim-

aktiebolag som betalas till bolag

mungen sind auch auf Einkünfte

med hemvist i Förbundsrepubliken

aus Ausschüttungen auf Beteili-

Tyskland från bolag med hemvist i

gungen

an

Kapitalgesellschaften

Sverige, vars kapital till minst 10

anzuwenden, die an eine in der

procent direkt innehas av det tyska

Bundesrepublik Deutschland an-

bolaget.

 

 

 

 

sässige Gesellschaft von einer in

 

 

 

 

 

Schweden

ansässigen

Gesell-

 

 

 

 

 

schaft

gezahlt

 

werden,

deren

 

 

 

 

 

Kapital

zu

mindestens

10

v.H.

Prop. 2022/23:118

35

Prop. 2022/23:118

 

 

 

 

unmittelbar der deutschen Gesell-

 

 

 

 

 

schaft gehört.

 

 

 

 

Från beskattningsunderlaget un-

Nicht von der Steuerbemes-

dantas emellertid

inte

utdelning

sungsgrundlage

werden

jedoch

från investeringsfonder

(”Invest-

Ausschüttungen

ausgenommen,

mentfonds”)

eller

utdelning av

die von einem

Investmentfonds

belopp för vilket avdrag medgivits

gezahlt werden, und Aus-

vid fastställandet av det utdelande

schüttungen von Beträgen, die bei

bolagets

beskattningsbara vinst i

der Ermittlung der Gewinne der

Sverige.

 

 

 

 

ausschüttenden

Gesellschaft für

 

 

 

 

 

Zwecke der schwedischen Steuer

 

 

 

 

 

abgezogen worden sind.

 

Beträffande skatt på förmögenhet

Für die Zwecke der Steuern

skall likaså från beskattnings-

vom Vermögen werden von der

underlaget för tysk skatt undantas

Bemessungsgrundlage

der deut-

sådana andelar på vilka utdelning –

schen Steuer ebenfalls Beteili-

om sådan skulle betalas – enligt

gungen

ausgenommen,

deren

föregående meningar skulle undan-

Ausschüttungen, falls solche ge-

tas från beskattningsunderlaget.

zahlt würden, nach den vorher-

 

 

 

 

 

gehenden Sätzen von der Steuer-

 

 

 

 

 

bemessungsgrundlage

auszuneh-

 

 

 

 

 

men wären.

 

 

 

 

b) Med

iakttagande av bestäm-

b)20 Auf die

von

den

nach-

melserna

i

tysk skattelagstiftning

stehenden Einkünften aus Schwe-

om avräkning av utländsk skatt

den zu erhebende deutsche Ein-

skall från tysk inkomstskatt och

kommen- und Körperschaftsteuer

bolagsskatt avräknas sådan svensk

wird unter Beachtung der Vor-

skatt på inkomst som enligt svensk

schriften des deutschen Steu-

lagstiftning och i överensstäm-

errechts

über

die

Anrechnung

melse med detta avtal erlagts på

ausländischer Steuern die schwe-

nedanstående inkomster som härrör

dische

Steuer

angerechnet, die

från Sverige:

 

 

nach schwedischem Recht und in

 

 

 

 

 

Übereinstimmung

mit

diesem

 

 

 

 

 

Abkommen gezahlt worden ist für

1) Utdelning, som inte omfattas

1) Einkünfte

aus

Dividenden,

av bestämmelserna i punkt a,

die nicht unter Buchstabe a fallen,

2) vinst

som enligt bestämmel-

2) Einkünfte, die nach Artikel

serna i artikel 13 punkt 1 andra

13 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 13

meningen och artikel 13 punkt 5 får

Absatz 5 in Schweden besteuert

beskattas i Sverige,

 

 

werden können,

 

 

 

 

3) ersättning som enligt bestäm-

3) Vergütungen, die nach den

melserna i artikel 15 punkt 4,

Artikeln 15 Absatz 4, 16 und 17

artiklarna 16 och 17 får beskattas i

in Schweden besteuert

werden

Sverige, och

 

 

 

können, und

 

 

 

 

 

20 Underpunkterna i artikel 23 punkt b) har genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023

36

fått ett nytt numreringsformat i den tyska språkversionen. Underpunkterna har 1)–4) hade

tidigare numreringsformatet aa)–dd).

4) inkomst

beträffande

vilken

4) Einkünfte

auf

die nach

enligt artikel 43 punkt 1 i stället för

Artikel 43 Absatz 1 anstelle einer

skattebefrielse avräkning skall ske.

Steuerbefreiung

eine

Steueran-

 

 

 

 

rechnung zu gewähren ist.

Vid

tillämpningen av

denna

Im Sinne dieses Absatzes gelten

punkt anses alla vinster och inkom-

Gewinne oder Einkünfte einer in

ster som uppbärs av person med

der Bundesrepublik Deutschland

hemvist

i

Förbundsrepubliken

ansässigen Person als aus Quellen

Tyskland ha källa i Sverige om

in Schweden stammend, wenn sie

dessa beskattas i Sverige i enlighet

in Übereinstimmung mit diesem

med detta avtal.

 

Abkommen in Schweden besteu-

 

 

 

 

ert werden.

 

 

 

2. Beträffande person med hem-

(2) Bei

einer

 

in

Schweden

vist i Sverige undviks dubbelbe-

ansässigen Person wird die Dop-

skattning på följande sätt:

 

pelbesteuerung wie folgt vermie-

 

 

 

 

den:

 

 

 

 

a) I fall då person med hemvist i

a) Bezieht eine

in

Schweden

Sverige uppbär inkomst som enligt

ansässige

Person

Einkünfte, die

detta avtal får beskattas i Förbunds-

nach diesem Abkommen in der

republiken Tyskland, skall Sverige

Bundesrepublik Deutschland be-

med iakttagande av bestämmel- steuert werden können, so rechnet serna i svensk lagstiftning (även i Schweden unter Beachtung der den lydelse den framdeles kan få Bestimmungen des schwedischen genom att ändras utan att den Steuerrechts (unter Beachtung der allmänna princip som anges här jeweils anzuwendenden Änderun- ändras) – från skatten på inkomsten gen, die den allgemeinen Grund- avräkna ett belopp motsvarande satz dieser Bestimmungen unbe- den skatt som erlagts i Förbunds- rührt lassen) auf seine von diesen republiken Tyskland för inkom- Einkünften erhobene Steuer den

sten.

Betrag an, der der in der Bundes-

 

republik Deutschland hierfür ge-

 

zahlten Steuer vom Einkommen

 

entspricht.

 

 

b) I fall då person med hemvist i

b) Bezieht eine in Schweden

Sverige, som tidigare har haft

ansässige Person, die vorher in

hemvist i Förbundsrepubliken

der Bundesrepublik Deutschland

Tyskland, uppbär vinst på grund av

ansässig war, Gewinne aus der

överlåtelse av egendom som enligt

Veräußerung von Vermögen, das

bestämmelserna i artikel 13 punkt 5

in Übereinstimmung mit Artikel

har beskattats i Förbundsrepubliken

13 Absatz 5 in der Bundes-

Tyskland, skall Sverige från sin

republik

Deutschland

besteuert

skatt på sådan vinst avräkna ett

worden ist, so rechnet Schweden

belopp motsvarande den skatt som

auf seine von diesen Gewinnen

tagits ut på vinsten i Förbunds-

erhobene Steuer den Betrag an,

republiken Tyskland, däri inbe-

der der in der Bundesrepublik

gripet den skatt som vid tidpunkten

Deutschland für

diese

Gewinne

för byte av hemvist tagits ut på den

gezahlten

Steuer,

einschließlich

då uppkomna förmögenhetsök-

der Steuer, die im Zeitpunkt des

ningen. Avräkningsbeloppet skall

Wohnsitzwechsels den zu diesem

emellertid inte överstiga den del av

Zeitpunkt

entstandenen

Vermö-

den svenska skatten, beräknad utan

genszuwachs erhoben worden ist,

Prop. 2022/23:118

37

Prop. 2022/23:118

sådan avräkning, som är hänförlig

entspricht.

Der

 

anzurechnende

 

till realisationsvinsten.

 

 

Betrag darf jedoch den Teil der

 

 

 

 

 

 

 

vor

der

Anrechnung

ermittelten

 

 

 

 

 

 

 

schwedischen Steuer nicht über-

 

 

 

 

 

 

 

steigen, die auf den Veräuße-

 

 

 

 

 

 

 

rungsgewinn entfällt.

 

 

 

 

Denna

bestämmelse

tillämpas

Diese Bestimmung gilt nur bei

 

endast på överlåtelser som skett

Veräußerungen

innerhalb

eines

 

inom en tidrymd av tio år räknat

Zeitraums von 10 Jahren nach

 

från bytet av hemvist.

 

 

dem Wohnsitzwechsel.

 

 

 

c) I fall då person med hemvist i

c) Besitzt

eine

in

Schweden

 

Sverige innehar förmögenhet som

ansässige Person Vermögen, das

 

enligt bestämmelserna i detta avtal

nach diesem Abkommen in der

 

får beskattas i Förbundsrepubliken

Bundesrepublik Deutschland be-

 

Tyskland, skall Sverige från för-

steuert werden kann, so rechnet

 

mögenhetsskatten på denna persons

Schweden auf die vom Vermögen

 

förmögenhet

avräkna

ett

belopp

dieser Person erhobenen Vermö-

 

motsvarande

den

förmögenhets-

gensteuer den Betrag an, der der

 

skatt som betalats i Förbunds-

in der Bundesrepublik Deutsch-

 

republiken Tyskland. Avräknings-

land gezahlten Steuer vom Ver-

 

beloppet får emellertid inte över-

mögen entspricht. Der anzurech-

 

stiga den del av den svenska för-

nende Betrag darf jedoch den Teil

 

mögenhetsskatten,

beräknad utan

der vor der Anrechnung ermit-

 

sådan avräkning, som belöper på

telten schwedischen

Vermögen-

 

den förmögenhet som får beskattas

steuer nicht übersteigen, die auf

 

i Förbundsrepubliken Tyskland.

das

in

der

Bundesrepublik

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland zu besteuernde Ver-

 

 

 

 

 

 

 

mögen entfällt.

 

 

 

 

 

 

d) Om

person med

hemvist i

d) Bezieht

eine

in

Schweden

 

Sverige förvärvar

inkomst, som

ansässige Person Einkünfte, die in

 

enligt bestämmelserna i artikel 18

Übereinstimmung mit Artikel 18

 

respektive

artikel

19

beskattas

beziehungsweise Artikel 19 nur in

 

endast i Förbundsrepubliken Tysk-

der Bundesrepublik Deutschland

 

land, får Sverige beakta inkomsten

besteuert werden können, so kann

 

vid bestämmandet av skattesatsen

Schweden diese Einkünfte bei der

 

på annan inkomst.

 

 

 

Festsetzung des Steuersatzes für

 

 

 

 

 

 

 

andere

Einkünfte

berücksich-

 

 

 

 

 

 

 

tigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utan

hinder

av bestämmel-

(3) Ungeachtet des Absatzes 2

 

serna i punkt 2 är utdelning på aktie

sind Ausschüttungen auf Beteili-

 

i aktiebolag (”Kapitalgesellschaft”)

gungen an Kapitalgesellschaften,

 

med hemvist i Förbundsrepubliken

die eine in der Bundesrepublik

 

Tyskland till bolag med hemvist i

Deutschland

ansässige

Gesell-

 

Sverige undantagen från

svensk

schaft an eine in Schweden

 

skatt i den mån utdelningen enligt

ansässige Gesellschaft tätigt, von

 

svensk lagstiftning skulle ha varit

der schwedischen Steuer befreit,

 

undantagen från svensk skatt, om

soweit die Ausschüttungen nach

 

båda bolagen hade haft hemvist i

schwedischem

Recht von

der

 

Sverige.

Sådan

skattebefrielse

schwedischen

Steuer

befreit

 

medges dock endast, om den vinst

wären, wenn beide Gesellschaften

38

av vilken

utdelningen

betalas

in

Schweden

ansässig

wären.

uteslutande eller nästan uteslutande

Diese Freistellung ist jedoch nur

utgörs av

 

zu gewähren, wenn die Gewinne,

 

 

aus denen

die

Ausschüttungen

 

 

stammen, ausschließlich oder fast

 

 

ausschließlich bestehen aus

a) vinst

som underkastats den

a) Gewinnen, die der normalen

normala bolagsskatten i Förbunds-

Körperschaftsteuer der Bundes-

republiken Tyskland eller en med

republik Deutschland oder einer

svensk bolagsskatt jämförlig in-

mit der schwedischen Körper-

komstskatt

i Förbundsrepubliken

schaftsteuer

zu

vergleichenden

Tyskland eller i en annan stat, eller

Besteuerung in der Bundesrepu-

 

 

blik Deutschland oder in einem

 

 

anderen Staat unterlegen haben,

 

 

oder

 

 

b) utdelning,

vilken

 

bolaget

b) Ausschüttungen,

die

die

under utdelningsåret eller tidigare

Gesellschaft im Jahr der Aus-

år mottagit på bolagsandelar som

schüttung oder in früheren Jahren

bolaget innehar i bolag med hem-

aus Gesellschaftsanteilen

emp-

vist i tredje stat och vilken hade

fangen hat, die sie an einer in

varit undantagen från svensk skatt

einem dritten

Staate

ansässigen

om

bolagsandelarna

för

vilka

Gesellschaft hält und die frei-

utdelningen betalas innehafts direkt

gestellt worden wären, wenn die

av bolaget med hemvist i Sverige.

Gesellschaftsanteile,

aus

denen

 

 

 

 

 

 

 

die Ausschüttungen getätigt wur-

 

 

 

 

 

 

 

den, direkt von der in Schweden

 

 

 

 

 

 

 

ansässigen Gesellschaft gehalten

 

 

 

 

 

 

 

worden wären.

 

 

 

 

Denna

skattebefrielse

medges

Diese Freistellung ist nicht zu

dock

inte

beträffande

utdelning

gewähren, wenn die Ausschüt-

från

investeringsfonder

(”Invest-

tungen von einem Investment-

mentfonds”) eller

utdelning av

fonds gezahlt werden, und bei

belopp för vilket avdrag medgivits

Ausschüttungen

von

Beträgen,

vid fastställandet av det utdelande

die bei der Ermittlung der Ge-

bolagets beskattningsbara

vinst i

winne der ausschüttenden Gesell-

Förbundsrepubliken Tyskland.

schaft für Zwecke der deutschen

 

 

 

 

 

 

 

Steuer abgezogen worden sind.

4. Om bolag med hemvist i För-

(4) Verwendet

eine

in

der

bundsrepubliken

Tyskland

använ-

Bundesrepublik Deutschland an-

der inkomst från Sverige för

sässige

Gesellschaft

Einkünfte

utdelning, hindrar bestämmelserna

aus Schweden zur Ausschüttung,

i punkt 1 inte tillämpningen av

so schließt Absatz 1 die Her-

reglerna om utdelningsbeskattning

stellung

der

„Ausschüttungsbe-

(”Ausschüttungsbelastung”) enligt

lastung”

nach

den Vorschriften

skattelagstiftningen

i

Förbunds-

des deutschen Steuerrechts nicht

republiken Tyskland.

 

 

 

aus.

 

 

 

 

 

 

Prop. 2022/23:118

39

Prop. 2022/23:118

Kapitel III

 

 

 

 

Abschnitt III

 

 

 

 

 

 

 

Beskattning av kvarlåtenskap, arv

Besteuerung

von

Nachlässen,

 

och gåva

 

 

 

 

Erbschaften und Schenkungen

 

 

Artiklarna 24–28 (Upphävda)21

Artikel 24 bis 28 (aufgehoben)

 

 

Kapitel IV

 

 

 

 

Abschnitt IV

 

 

 

 

 

 

 

Handräckning i skatteärenden

 

Beistand in Steuersachen

 

 

 

Artikel 2922

 

 

 

 

Artikel 29

 

 

 

 

 

 

 

Utbyte av upplysningar

 

 

Informationsaustausch

 

 

 

1. De behöriga myndigheterna i

(1) Die zuständigen

Behörden

 

de avtalsslutande staterna ska ut-

der Vertragsstaaten tauschen die

 

byta sådana upplysningar som kan

Informationen aus, die zur Durch-

 

antas vara relevanta vid tillämp-

führung dieses Abkommens oder

 

ningen av bestämmelserna i detta

zur Verwaltung oder Durchset-

 

avtal eller för administration eller

zung des innerstaatlichen Rechts

 

verkställighet av intern lagstiftning

betreffend Steuern jeder Art und

 

i fråga om skatter av varje slag och

Bezeichnung,

die

für

Rechnung

 

beskaffenhet som tas ut för de

der

Vertragsstaaten

oder

ihrer

 

avtalsslutande

staterna

eller

för

Gebietskörperschaften

erhoben

 

deras

politiska

underavdelningar

werden, voraussichtlich erheblich

 

eller lokala myndigheter, om be-

sind, soweit die diesem Recht

 

skattningen enligt denna lagstift-

entsprechende Besteuerung nicht

 

ning inte strider mot avtalet. Ut-

dem

Abkommen

widerspricht.

 

bytet

av upplysningar

begränsas

Der

Informationsaustausch

ist

 

inte av artiklarna 1 och 2.

 

durch die Artikel 1 und 2 nicht

 

 

 

 

 

 

 

eingeschränkt.

 

 

 

 

 

 

 

2. Upplysningar som en avtals-

(2) Alle Informationen, die ein

 

slutande stat tagit emot enligt punkt

Vertragsstaat

nach

 

Absatz

1

 

1 ska behandlas som hemliga på

erhalten hat, sind ebenso geheim

 

samma sätt som upplysningar som

zu halten wie die aufgrund des

 

erhållits enligt den interna lagstift-

innerstaatlichen

Rechts

dieses

 

ningen i denna stat och får yppas

Staates beschafften

Information-

 

endast för personer eller myndig-

en und dürfen nur den Personen

 

heter

(däri

inbegripet

domstolar

oder Behörden (einschließlich der

 

och förvaltningsorgan) som fast-

Gerichte und Verwaltungsbehör-

 

ställer, uppbär eller driver in de

den) zugänglich gemacht werden,

 

skatter som åsyftas i punkt 1 eller

die mit der Festsetzung oder

 

handlägger åtal eller överklagande i

Erhebung, der Vollstreckung oder

 

fråga om dessa skatter eller som

Strafverfolgung,

der

Entschei-

 

utövar tillsyn över nämnda verk-

dung über Rechtsbehelfe hin-

 

samheter.

Dessa personer

eller

sichtlich der in Absatz 1 genann-

 

myndigheter får använda upplys-

ten Steuern oder mit der Aufsicht

 

ningarna endast för sådana ända-

darüber befasst sind. Diese Per-

40

21 Artiklarna 24–28 har upphävts genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

 

 

22 Artikel 29 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

 

mål. De får yppa upplysningarna

sonen oder Behörden dürfen die

vid offentlig rättegång eller i dom-

Informationen

nur

für

diese

stolsavgöranden. Utan hinder

av

Zwecke verwenden. Sie

dürfen

detta får upplysningar som en

die

Informationen

in

einem

avtalsslutande stat mottagit använ-

öffentlichen

Gerichtsverfahren

das för andra ändamål när sådana

oder in einer Gerichtsentschei-

upplysningar

får

användas

för

dung offenlegen. Ungeachtet der

sådana andra ändamål enligt lag-

Sätze 1 bis 3 können Information-

stiftningen i båda staterna och den

en, die ein Vertragsstaat erhalten

behöriga myndigheten i den stat

hat, für andere Zwecke verwendet

som

lämnar

upplysningarna

ger

werden, wenn sie nach dem Recht

tillstånd för sådan användning.

 

beider Staaten für diese anderen

 

 

 

 

 

 

Zwecke verwendet werden kön-

 

 

 

 

 

 

nen und die zuständige Behörde

 

 

 

 

 

 

des übermittelnden Staates dieser

 

 

 

 

 

 

Verwendung zugestimmt hat.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

(3) Die Absätze 1 und 2 sind

och 2 medför inte skyldighet för en

nicht so auszulegen, als verpflich-

avtalsslutande stat att:

 

 

teten sie einen Vertragsstaat,

a) vidta förvaltningsåtgärder som

a) Verwaltungsmaßnahmen

avviker från lagstiftning och admi-

durchzuführen, die von den Ge-

nistrativ praxis i denna avtalsslut-

setzen und der Verwaltungspraxis

ande stat eller i den andra avtals-

dieses oder des anderen Vertrags-

slutande staten,

 

 

 

staats abweichen;

 

 

 

 

b) lämna upplysningar som inte

b) Informationen

zu

erteilen,

är tillgängliga enligt lagstiftning

die nach den Gesetzen oder im

eller sedvanlig administrativ praxis

üblichen

Verwaltungsverfahren

i denna avtalsslutande stat eller i

dieses oder des anderen Vertrags-

den andra avtalsslutande staten,

 

staats nicht beschafft werden kön-

 

 

 

 

 

 

nen;

 

 

 

 

 

 

 

c) lämna

upplysningar

som

c) Informationen

zu

erteilen,

skulle

röja

affärshemlighet,

die ein Betriebs-, Geschäfts-,

industri-, handels- eller yrkes-

Gewerbe-, Handels- oder Berufs-

hemlighet eller i näringsverksam-

geheimnis oder ein Geschäftsver-

het nyttjat

förfaringssätt

eller

fahren preisgeben

würden oder

upplysningar, vilkas överlämnande

deren

Erteilung der öffentlichen

skulle strida mot allmänna hänsyn

Ordnung (ordre public) wider-

(ordre public).

 

 

 

spräche.

 

 

 

 

 

 

4. Då en avtalsslutande stat begär

(4) Ersucht

ein

Vertragsstaat

upplysningar

enligt

denna

artikel

gemäß diesem Artikel um Infor-

ska den andra avtalsslutande staten

mationen, so nutzt der andere

använda de medel som denna stat

Vertragsstaat die ihm zur Verfü-

förfogar över för att inhämta de

gung

stehenden

Möglichkeiten

begärda upplysningarna, även om

zur Beschaffung

der

 

erbetenen

denna andra stat inte har behov av

Informationen,

selbst

 

wenn er

upplysningarna för sina egna be-

diese

Informationen

 

für

seine

skattningsändamål. Förpliktelsen i

eigenen

steuerlichen

 

Zwecke

föregående mening

begränsas

av

nicht benötigt. Die in Satz 1

bestämmelserna i punkt 3, men

enthaltene

Verpflichtung

unter-

detta medför inte en rätt för en

liegt

den

Beschränkungen nach

avtalsslutande stat att vägra lämna

Absatz 3,

aber diese

 

Beschrän-

Prop. 2022/23:118

41

Prop. 2022/23:118

upplysningar uteslutande därför att

kungen sind nicht so auszulegen,

 

denna stat inte har något eget

als könnte ein Vertragsstaat die

 

intresse av sådana upplysningar.

Erteilung von Informationen nur

 

 

 

 

 

 

 

deshalb ablehnen, weil er kein

 

 

 

 

 

 

 

innerstaatliches Interesse an die-

 

 

 

 

 

 

 

sen Informationen hat.

 

 

 

5. Bestämmelserna

i

punkt 3

(5) Absatz 3 ist nicht so auszu-

 

medför inte rätt för en avtals-

legen, als könnte ein Vertrags-

 

slutande stat att vägra att lämna

staat die Erteilung von Informa-

 

upplysningar uteslutande därför att

tionen nur deshalb ablehnen, weil

 

upplysningarna innehas av en bank,

sich die Informationen bei einer

 

annan finansiell institution, ombud,

Bank, einem sonstigen Finanz-

 

representant

eller förvaltare

eller

institut, einem

Bevollmächtigen,

 

därför

att

upplysningarna

gäller

Vertreter oder Treuhänder befin-

 

äganderätt i en person.

 

 

den oder weil sie sich auf Eigen-

 

 

 

 

 

 

 

tumsanteile an einer Person be-

 

 

 

 

 

 

 

ziehen.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3023

 

 

 

 

Artikel 30

 

 

 

 

 

 

Bistånd vid indrivning av skatter

Amtshilfe bei der Steuererhebung

 

1. De avtalsslutande staterna ska

(1) Die

Vertragsstaaten leisten

 

bistå varandra vid indrivning av

sich

gegenseitige

Amtshilfe bei

 

skattefordringar. Sådant bistånd be-

der Erhebung von Steueransprü-

 

gränsas inte av artiklarna 1 och 2.

chen. Diese Amtshilfe wird durch

 

De behöriga myndigheterna i de

die Artikel 1 und 2 nicht einge-

 

avtalsslutande staterna

får

träffa

schränkt. Die zuständigen Behör-

 

överenskommelse om den närmare

den der

Vertragsstaaten können

 

tillämpningen av denna artikel.

durch Verständigung regeln, wie

 

 

 

 

 

 

 

dieser Artikel durchzuführen ist.

 

2. Med uttrycket ”skattefordran”

(2) Der

Ausdruck

 

‚Steueran-

 

förstås i denna artikel en fordran på

spruch‘ im Sinne dieses Artikels

 

ett belopp avseende skatter av varje

bedeutet einen Betrag, der auf-

 

slag och beskaffenhet som tas ut för

grund von Steuern jeder Art und

 

de avtalsslutande staterna,

deras

Bezeichnung,

die

für

Rechnung

 

politiska underavdelningar eller lo-

der

Vertragsstaaten

 

oder

ihrer

 

kala myndigheter, i den mån be-

Gebietskörperschaften

erhoben

 

skattningen inte strider mot detta

werden, geschuldet wird, soweit

 

avtal eller mot något annat in-

die

entsprechende

Besteuerung

 

strument till vilket de avtals-

nicht

diesem

Abkommen

oder

 

slutande staterna är parter, samt

anderen

Übereinkünften, denen

 

ränta,

administrativa

straffavgifter

die

Vertragsstaaten

 

beigetreten

 

och kostnader för indrivning eller

sind,

widerspricht,

sowie

mit

 

säkringsåtgärd som hänför sig till

diesem

Betrag

zusammenhän-

 

sådant belopp.

 

 

 

gende Zinsen, Geldbußen sowie

 

 

 

 

 

 

 

Vollstreckungskosten und Kosten

 

 

 

 

 

 

 

für Sicherungsmaßnahmen.

 

42

23 Artikel 30 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

 

3. När

en

skattefordran

i

en

(3) Ist ein Steueranspruch eines

avtalsslutande

stat är verkställbar

Vertragsstaats

nach dem

Recht

enligt denna stats lagstiftning och

dieses

Staates

vollstreckbar

und

fordran ska betalas av en person

wird er von einer Person geschul-

som enligt lagstiftningen i denna

det, die zu diesem Zeitpunkt nach

stat saknar rätt att vid denna

dem Recht dieses Staates die

tidpunkt förhindra dess indrivning,

Vollstreckung

nicht

verhindern

ska denna skattefordran, på begäran

kann, so wird dieser Steueran-

av den behöriga myndigheten i

spruch auf Ersuchen der zu-

denna stat, erkännas för indrivning

ständigen Behörde dieses Staates

av den behöriga myndigheten i den

für die Zwecke der Erhebung von

andra avtalsslutande staten. Denna

der zuständigen

Behörde

des

skattefordran ska drivas in av den

anderen Vertragsstaats anerkannt.

andra staten enligt bestämmelserna

Der Steueranspruch wird von dem

i denna stats lagstiftning om verk-

anderen

Staat

nach

dessen

ställighet och indrivning som om

Rechtsvorschriften über die Voll-

fordran vore en av dess egna

streckung

 

und

Erhebung

der

skattefordringar.

 

 

eigenen

Steuern

erhoben,

als

 

 

 

 

 

handelte es sich bei dem Steuer-

 

 

 

 

 

anspruch um einen Steueran-

 

 

 

 

 

spruch dieses anderen Staates.

4. När

en

skattefordran

i

en

(4) Handelt es sich bei einem

avtalsslutande stat enligt dess lag-

Steueranspruch

eines

Vertrags-

stiftning kan bli föremål för säk-

staats um einen Anspruch, bei

ringsåtgärder i syfte att säkerställa

dem dieser Staat nach seinem

indrivningen ska denna skattefor-

Recht Maßnahmen zur Sicherung

dran, på begäran av den behöriga

der Erhebung erlassen kann, so

myndigheten i denna stat, erkännas

wird

dieser

Steueranspruch

auf

för vidtagande av säkringsåtgärder

Ersuchen der zuständigen Be-

av den behöriga myndigheten i den

hörde dieses Staates zum Zweck

andra avtalsslutande staten. Den

der Einleitung von Sicherungs-

andra staten ska vidta säkringsåt-

maßnahmen durch die zuständige

gärder avseende denna skatteford-

Behörde des anderen Vertrags-

ran enligt bestämmelserna i dess

staats

anerkannt. Dieser

andere

lagstiftning som om denna vore en

Staat

leitet

in

Übereinstimmung

av dess egna skattefordringar. Detta

mit den eigenen Rechtsvor-

gäller även om skattefordringen vid

schriften

Sicherungsmaßnahmen

tidpunkten då sådana åtgärder vid-

in Bezug auf diesen Steueran-

tas inte är verkställbar i den först-

spruch ein, als wäre der Steuer-

nämnda staten eller ska betalas av

anspruch

 

ein

 

Steueranspruch

en person som har rätt att förhindra

dieses

anderen

Staates,

selbst

dess indrivning.

 

 

wenn der Steueranspruch im Zeit-

 

 

 

 

 

punkt der Einleitung dieser Maß-

 

 

 

 

 

nahmen

in

dem

erstgenannten

 

 

 

 

 

Staat nicht vollstreckbar ist oder

 

 

 

 

 

von einer Person geschuldet wird,

 

 

 

 

 

die berechtigt ist, die Voll-

 

 

 

 

 

streckung zu verhindern.

 

 

5. Utan

hinder av bestämmel-

(5) Ungeachtet

der

Absätze 3

serna i punkterna 3 och 4 ska en

und 4 unterliegt ein von einem

skattefordran

som erkänts

av

en

Vertragsstaat für die Zwecke des

Prop. 2022/23:118

43

Prop. 2022/23:118

avtalsslutande stat

enligt punkt 3

Absatzes 3 oder 4 anerkannter

 

eller 4, i denna stat inte omfattas av

Steueranspruch als solcher in die-

 

tidsfrister eller ges någon förmåns-

sem Staat nicht den Verjährungs-

 

rätt som gäller för en skattefordran

fristen

oder den Bestimmungen

 

enligt lagstiftningen i denna stat på

über

vorrangige

Behandlung

 

grund av fordringens art. En skatte-

eines Steueranspruchs nach dem

 

fordran som erkänts av en avtals-

Recht dieses Staates. Auch hat ein

 

slutande stat enligt punkt 3 eller 4

Steueranspruch,

der

von einem

 

ska inte heller ges förmånsrätt som

Vertragsstaat für die Zwecke des

 

gäller för

denna

skattefordran

Absatzes 3 oder 4 anerkannt

 

enligt lagstiftningen i den andra

wurde, in diesem Staat nicht den

 

avtalsslutande staten.

 

Vorrang, den dieser Steueran-

 

 

 

 

 

 

spruch nach dem Recht des

 

 

 

 

 

 

anderen Vertragsstaats hat.

 

 

6. Förfaranden

som rör

före-

(6) Verfahren

im

Zusammen-

 

komsten, giltigheten eller den be-

hang mit dem Bestehen, der

 

loppsmässiga omfattningen

av en

Gültigkeit oder der Höhe eines

 

skattefordran

i

en

avtalsslutande

Steueranspruchs eines

Vertrags-

 

stat ska inte anhängiggöras vid

staats können nicht bei den

 

domstolar

eller

administrativa

Gerichten oder

Verwaltungsbe-

 

myndigheter i den andra avtals-

hörden des anderen Vertrags-

 

slutande staten.

 

 

 

staats eingeleitet werden.

 

 

7. Om, efter det att en begäran

(7) Verliert

der

betreffende

 

gjorts av en avtalsslutande stat

Steueranspruch, nachdem das Er-

 

enligt punkt 3 eller 4 men innan den

suchen eines Vertragsstaats nach

 

andra avtalsslutande staten drivit in

Absatz 3 oder 4 gestellt wurde

 

och överfört skattefordran till den

und bevor der andere Vertrags-

 

förstnämnda staten, den skatte-

staat den betreffenden Steueran-

 

fordran det gäller upphör att vara

spruch erhoben und an den erst-

 

 

 

 

 

 

genannten Staat ausgezahlt hat,

 

a) i fall som avses i punkt 3, en

a) im Fall eines Ersuchens nach

 

skattefordran

i

den förstnämnda

Absatz 3 seine Eigenschaft als

 

staten som är verkställbar enligt

Steueranspruch des erstgenannten

 

denna stats lagstiftning och som

Staates, der nach dem Recht

 

gäldenären enligt lagstiftningen i

dieses

Staates

vollstreckbar

ist

 

denna stat saknar rätt att vid denna

und von einer Person geschuldet

 

tidpunkt förhindra dess indrivning,

wird, die zu diesem Zeitpunkt

 

eller

 

 

 

 

nach dem Recht dieses Staates die

 

 

 

 

 

 

Vollstreckung

nicht

 

verhindern

 

 

 

 

 

 

kann, oder

 

 

 

 

 

b) i fall som avses i punkt 4, en

b) im Fall eines Ersuchens nach

 

skattefordran

i

den förstnämnda

Absatz 4 seine Eigenschaft als

 

staten som enligt dess lagstiftning

Steueranspruch des erstgenannten

 

kan bli föremål för säkringsåt-

Staates, für den dieser Staat nach

 

gärder i syfte att säkerställa indriv-

seinem

Recht

Maßnahmen

zur

 

ningen,

 

 

 

 

Sicherung der Erhebung erlassen

 

 

 

 

 

 

kann,

 

 

 

 

 

 

ska den behöriga myndigheten i

so teilt die zuständige Behörde

 

den förstnämnda staten utan dröjs-

des erstgenannten Staates dies der

 

mål underrätta den behöriga myn-

zuständigen Behörde des anderen

44

digheten i den andra staten om detta

Staates

unverzüglich

mit,

und

och i enlighet med vad den andra

nach Wahl des anderen Staates

Prop. 2022/23:118

staten bestämmer ska den först-

setzt der erstgenannte Staat das

 

nämnda staten antingen vilandeför-

Ersuchen aus oder nimmt es

 

klara eller återkalla sin begäran.

zurück.

 

 

 

 

 

8. Bestämmelserna

i

denna

(8) Dieser Artikel ist nicht so

 

artikel medför inte skyldighet för

auszulegen,

als verpflichtete er

 

en avtalsslutande stat att:

 

einen Vertragsstaat,

 

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som

a) Verwaltungsmaßnahmen

 

avviker från lagstiftning och admi-

durchzuführen, die von den Ge-

 

nistrativ praxis i denna avtals-

setzen und der Verwaltungspraxis

 

slutande stat eller i den andra av-

dieses oder des anderen Vertrags-

 

talsslutande staten,

 

 

staats abweichen;

 

 

 

b) vidta åtgärder

som

skulle

b) Maßnahmen durchzuführen,

 

strida mot allmän hänsyn (ordre

die der

öffentlichen

Ordnung

 

public),

 

 

(ordre public) widersprächen;

 

c) lämna bistånd om den andra

c) Amtshilfe zu

leisten, wenn

 

avtalsslutande staten

inte

vidtagit

der andere Vertragsstaat nicht alle

 

alla rimliga åtgärder för indrivning

angemessenen Maßnahmen zur

 

eller säkringsåtgärder som står till

Erhebung oder Sicherung seines

 

dess förfogande enligt dess lag-

Steueranspruchs, die nach seinen

 

stiftning eller administrativa praxis,

Gesetzen oder seiner Verwal-

 

 

 

 

tungspraxis möglich sind, ausge-

 

 

 

 

schöpft hat;

 

 

 

 

d) lämna bistånd i fall där den

d) Amtshilfe zu

leisten, wenn

 

administrativa bördan för

denna

der Verwaltungsaufwand für die-

 

stat uppenbart inte står i proportion

sen Staat im Vergleich zum sich

 

till den nytta som står att vinna för

daraus ergebenden Vorteil für den

 

den andra avtalsslutande staten.

anderen

Vertragsstaat unverhält-

 

 

 

 

nismäßig hoch ist.

 

 

 

Artiklarna 31–37 (Upphävda)24

Artikel 31 bis 37 (aufgehoben)

 

Kapitel V

 

 

Abschnitt V

 

 

 

 

Skydd för den skattskyldige och

Schutz des Steuerpflichtigen und

 

ömsesidig överenskommelse

Verständigung

 

 

 

Artikel 38

 

 

Artikel 38

 

 

 

 

Förbud mot diskriminering

 

Verbot der Diskriminierung

 

1.25 Medborgare i

en

avtals-

(1) Staatsangehörige eines Ver-

 

slutande stat ska inte i den andra

tragsstaats

dürfen

im

anderen

 

avtalsslutande staten bli föremål för

Vertragsstaat keiner Besteuerung

 

beskattning eller därmed samman-

oder damit zusammenhängenden

 

hängande krav som är av annat slag

Verpflichtungen

unterworfen

 

eller mer tyngande än den beskatt-

werden, die anders oder belasten-

 

ning och därmed sammanhängande

der sind als die Besteuerung und

 

24 Artiklarna 31–37 har upphävts genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

45

25 Artikel 38 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

Prop. 2022/23:118

krav som medborgare i denna andra

die

damit

zusammenhängenden

 

stat

under

samma

förhållanden,

Verpflichtungen, denen Staatsan-

 

särskilt såvitt avser hemvist, är eller

gehörige

des

anderen

Staates

 

kan bli underkastade. Utan hinder

unter gleichen Verhältnissen ins-

 

av bestämmelserna i artikel 1

besondere hinsichtlich der Ansäs-

 

tillämpas denna bestämmelse även

sigkeit

unterworfen

sind

oder

 

på personer som inte har hemvist i

unterworfen werden können. Satz

 

en avtalsslutande stat eller i båda

1 gilt ungeachtet des Artikels 1

 

avtalsslutande staterna.

 

 

auch für Personen, die in keinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertragsstaat ansässig sind.

 

 

2. Beskattningen

av

fast

drift-

(2) Die

Besteuerung

einer

 

ställe, som företag i en avtals-

Betriebsstätte, die ein Unterneh-

 

slutande stat har i den andra avtals-

men

eines

Vertragsstaats

im

 

slutande staten, skall i denna andra

anderen Vertragsstaat hat, darf im

 

stat inte vara mindre fördelaktig än

anderen

Staat

nicht ungünstiger

 

beskattningen av företag i denna

sein als die Besteuerung von

 

andra stat, som bedriver verksam-

Unternehmen des anderen Staa-

 

het av samma slag. Denna bestäm-

tes, die die gleiche Tätigkeit

 

melse innebär inte skyldighet för en

ausüben. Diese Bestimmung ist

 

avtalsslutande stat att medge per-

nicht so auszulegen, als ver-

 

son med hemvist i den andra avtals-

pflichte

sie

einen

Vertragsstaat,

 

slutande

staten

sådant

personligt

den

 

im

anderen

Vertragsstaat

 

avdrag

vid

beskattningen,

sådan

ansässigen

Personen

Steuerfrei-

 

skattebefrielse

eller

skattenedsätt-

beträge, -vergünstigungen und -

 

ning som medges person med

ermäßigungen zu gewähren, die

 

hemvist i den egna staten.

 

er

seinen

ansässigen

 

Personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewährt.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utom i de fall då bestäm-

(3) Sofern nicht Artikel 9 Ab-

 

melserna i artikel 9 punkt 1, artikel

satz 1, Artikel 11 Absatz 4 oder

 

11 punkt 4 eller artikel 12 punkt 4

Artikel 12 Absatz 4 anzuwenden

 

tillämpas, är ränta, royalty och

ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren

 

annan betalning från företag i en

und andere Entgelte, die ein

 

avtalsslutande stat till person med

Unternehmen

eines

Vertrags-

 

hemvist i den andra avtalsslutande

staats an eine im anderen Ver-

 

staten avdragsgilla vid bestämman-

tragsstaat ansässige Person zahlt,

 

det av den beskattningsbara inkom-

bei der Ermittlung der steuer-

 

sten för sådant företag på samma

pflichtigen Gewinne dieses Un-

 

villkor som betalning till person

ternehmens

unter

den

gleichen

 

med hemvist i den förstnämnda

Bedingungen wie Zahlungen an

 

staten. På samma sätt är skuld som

eine im erstgenannten Staat an-

 

företag i en avtalsslutande stat har

sässige Person zum Abzug zu-

 

till person med hemvist i den andra

zulassen. Dementsprechend sind

 

avtalsslutande

staten

avdragsgill

Schulden, die

ein

Unternehmen

 

vid

bestämmandet

av

sådant

eines

Vertragsstaats

gegenüber

 

företags

beskattningsbara förmö-

einer

im anderen

Vertragsstaat

 

genhet på samma villkor som skuld

ansässigen Person hat, bei der

 

till person med hemvist i den

Ermittlung

des

steuerpflichtigen

 

förstnämnda staten.

 

 

 

Vermögens dieses Unternehmens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unter den gleichen Bedingungen

wie Schulden gegenüber einer im

46

 

 

erstgenannten

Staat

ansässigen

Prop. 2022/23:118

 

 

Person zum Abzug zuzulassen.

 

4. Företag i en

avtalsslutande

(4) Unternehmen

 

eines

Ver-

 

stat, vars kapital helt eller delvis

tragsstaats,

deren

Kapital

ganz

 

ägs eller kontrolleras, direkt eller

oder

teilweise unmittelbar

oder

 

indirekt, av en eller flera personer

mittelbar einer im anderen Ver-

 

med hemvist i den andra avtals-

tragsstaat ansässigen Person oder

 

slutande staten, skall inte i den

mehreren solchen Personen ge-

 

förstnämnda staten bli föremål för

hört oder ihrer Kontrolle unter-

 

beskattning eller därmed samman-

liegt,

dürfen

im

erstgenannten

 

hängande krav som är av annat slag

Staat

keiner

Besteuerung

oder

 

eller mer tyngande än den beskatt-

damit zusammenhängenden Ver-

 

ning och därmed sammanhängande

pflichtung

unterworfen

werden,

 

krav som annat liknande företag i

die anders oder belastender ist als

 

den förstnämnda staten är eller kan

die Besteuerung und die damit

 

bli underkastat.

 

zusammenhängenden

Verpflich-

 

 

 

tungen,

denen andere

ähnliche

 

 

 

Unternehmen

des

erstgenannten

 

 

 

Staates

unterworfen

sind

oder

 

 

 

unterworfen werden können.

 

5. Utan hinder

av bestämmel-

(5) Dieser

Artikel

gilt unge-

 

serna i artikel 2 tillämpas bestäm-

achtet des Artikels 2 für Steuern

 

melserna i förevarande artikel på

jeder Art und Bezeichnung.

 

 

skatter av varje slag och beskaf-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3926

 

Artikel 39

 

 

 

 

 

 

 

Förfarandet vid ömsesidig överens-

Verständigungsverfahren

 

 

kommelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Om en person anser att en eller

(1) Ist

eine

Person der

Auf-

 

båda avtalsslutande staterna vid-

fassung, dass Maßnahmen

eines

 

tagit åtgärder som för honom med-

Vertragsstaats oder beider Ver-

 

för eller kommer att medföra

tragsstaaten für sie zu einer Be-

 

beskattning som strider mot be-

steuerung

führen

oder

führen

 

stämmelserna i detta avtal, kan han,

werden,

die diesem

Abkommen

 

utan att det påverkar hans rätt att

nicht entspricht, so kann sie

 

använda sig av de rättsmedel som

unbeschadet der nach dem inner-

 

finns i dessa staters interna rätts-

staatlichen

Recht dieser

Staaten

 

ordningar, lägga fram saken för den

vorgesehenen

Rechtsbehelfe ih-

 

behöriga myndigheten i den avtals-

ren Fall der zuständigen Behörde

 

slutande stat där han har hemvist

des Vertragsstaats, in dem sie

 

eller, om fråga är om tillämpning av

ansässig ist, oder, sofern ihr Fall

 

artikel 38 punkt 1, i den avtalsslut-

von Artikel 38 Absatz 1 erfasst

 

ande stat där han är medborgare.

wird, der

zuständigen

Behörde

 

Saken ska läggas fram inom tre år

des

Vertragsstaats

unterbreiten,

 

från den tidpunkt

då personen i

dessen Staatsangehöriger sie ist.

 

26 Artikel 39 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

 

47

Prop. 2022/23:118

fråga fick vetskap om den åtgärd

Der Fall muss innerhalb von drei

 

som givit upphov till beskattning

Jahren nach der ersten Mitteilung

 

som strider mot bestämmelserna i

der Maßnahme unterbreitet wer-

 

avtalet.

 

den, die zu einer dem Abkommen

 

 

 

 

nicht entsprechenden

Besteue-

 

 

 

 

rung führt.

 

 

 

2. Om den behöriga myndigheten

(2) Hält die zuständige Behörde

 

finner invändningen grundad men

die Einwendung für

begründet

 

inte själv kan få till stånd en till-

und ist sie selbst nicht in der Lage,

 

fredsställande lösning, ska myn-

eine befriedigende Lösung her-

 

digheten söka lösa frågan genom

beizuführen, so wird sie sich be-

 

ömsesidig överenskommelse med

mühen, den Fall durch Verständi-

 

den behöriga myndigheten i den

gung mit der zuständigen Be-

 

andra avtalsslutande staten i syfte

hörde des anderen Vertragsstaats

 

att undvika beskattning som strider

so zu regeln, dass eine dem

 

mot

avtalet.

Överenskommelse

Abkommen nicht entsprechende

 

som träffats ska genomföras utan

Besteuerung vermieden wird. Die

 

hinder av tidsgränser i de avtals-

Verständigungsregelung ist unge-

 

slutande staternas interna lagstift-

achtet der Fristen des innerstaat-

 

ning.

 

 

lichen Rechts der Vertragsstaaten

 

 

 

 

durchzuführen.

 

 

 

3. De behöriga myndigheterna i

(3) Die zuständigen

Behörden

 

de avtalsslutande staterna ska ge-

der Vertragsstaaten werden

sich

 

nom

ömsesidig

överenskommelse

bemühen, Schwierigkeiten

oder

 

söka avgöra svårigheter eller tvi-

Zweifel, die bei der Auslegung

 

velsmål som uppkommer i fråga

oder Anwendung des Abkom-

 

om tolkningen eller tillämpningen

mens entstehen, durch Verständi-

 

av avtalet. De kan även överlägga i

gung zu beseitigen. Sie können

 

syfte att undanröja dubbelbeskatt-

auch gemeinsam beraten, um eine

 

ning i fall som inte omfattas av

Doppelbesteuerung in Fällen, die

 

detta avtal.

 

im Abkommen nicht

behandelt

 

 

 

 

sind, zu beseitigen.

 

 

 

4. De behöriga myndigheterna i

(4) Die zuständigen

Behörden

 

de avtalsslutande staterna kan träda

der Vertragsstaaten können

zur

 

i direkt förbindelse med varandra i

Herbeiführung einer Einigung im

 

syfte att träffa överenskommelse i

Sinne der Absätze 1 bis 3 unmit-

 

de fall som angivits i föregående

telbar miteinander verkehren.

 

punkter.

 

 

 

 

 

Artiklarna 40 och 41 (Upphävda)27

Artikel 40 und 41 (aufgehoben)

48

27 Artiklarna 40 och 41 har upphävts genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

Kapitel VI

 

 

 

 

 

Abschnitt VI

 

 

 

Prop. 2022/23:118

Särskilda bestämmelser

 

 

 

Besondere Bestimmungen

 

Artikel 42

 

 

 

 

 

Artikel 42

 

 

 

 

 

Luftfartskonsortier

 

 

 

 

 

Luftfahrtkonsortien

 

 

1. Beträffande det svensk-dansk-

(1) Hinsichtlich

des

schwe-

norska

luftfartskonsortiet Scandi-

disch-dänisch-norwegischen

 

navian

Airlines

System

gäller

Luftfahrtkonsortiums „Scandina-

följande:

 

 

 

 

 

vian Airlines System” gilt folgen-

 

 

 

 

 

 

 

des:

 

 

 

 

 

 

a) Bestämmelserna

i

artikel

8,

a) für

die

Gewinne

des

artikel 13 punkt 3 och artikel 22

Konsortiums,

seine

Veräuße-

punkt 3 tillämpas beträffande den

rungsgewinne sowie für Vermö-

rörelseinkomst,

realisationsvinst

gen, die auf den schwedischen

och förmögenhet som är hänförlig

Teilhaber des Konsortiums ent-

till den svenske delägaren i kon-

fallen, gelten die Bestimmungen

sortiet.

 

 

 

 

 

 

des Artikels 8, des Artikel 13

 

 

 

 

 

 

 

Absatz 3 und des Artikels 22

 

 

 

 

 

 

 

Absatz 3;

 

 

 

 

 

b) Ersättning för arbete som en

b) Vergütungen für unselbstän-

person med hemvist i Sverige utför

dige Arbeit, die von einer in

ombord på luftfartyg i internatio-

Schweden

ansässigen Person

an

nell trafik som tillhör konsortiet

Bord

eines im

internationalen

beskattas endast i Sverige.

 

 

Verkehr

betriebenen

Luftfahr-

 

 

 

 

 

 

 

zeugs des Konsortiums ausgeübt

 

 

 

 

 

 

 

wird, können nur in Schweden

 

 

 

 

 

 

 

besteuert werden.

 

 

 

2. Bestämmelserna

i

punkt

1

(2) Die Bestimmungen des Ab-

gäller i motsvarande mån i det fall

satzes 1 gelten entsprechend, falls

Förbundsrepubliken Tyskland eller

die Bundesrepublik Deutschland

Lufthansa AG bildar ett motsva-

oder die Lufthansa AG einem

rande konsortium.

 

 

 

 

 

entsprechenden Konsortium bei-

 

 

 

 

 

 

 

treten.

 

 

 

 

 

 

Artikel 43

 

 

 

 

 

Artikel 43

 

 

 

 

 

Kvalifikationskonflikter

 

 

 

Abkommensanwendung in beson-

 

 

 

 

 

 

 

deren Fällen

 

 

 

 

1. Hemviststaten

undviker

dub-

(1) Der Wohnsitzstaat vermei-

belbeskattning genom

avräkning

det die Doppelbesteuerung an-

enligt de principer som anges i

stelle einer nach Artikel 23 zu

artikel 23 i stället för att medge

gewährenden

Steuerbefreiung

skattebefrielse när

 

 

 

 

 

durch

eine

Steueranrechnung

 

 

 

 

 

 

 

nach den Grundsätzen des genan-

 

 

 

 

 

 

 

nten Artikels,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Prop. 2022/23:118

a)28 de

avtalsslutande staterna i

a) wenn in den Vertragsstaaten

 

fråga om inkomst eller förmögen-

Einkünfte oder Vermögen

oder

 

het eller delar därav tillämpar

Teile

davon

unterschiedlichen

 

sinsemellan

olika

bestämmelser i

Abkommensbestimmungen zuge-

 

avtalet och konsekvensen av denna

ordnet werden und wenn auf-

 

olika tillämpning blir att inkomsten

grund

dieser

unterschiedlichen

 

eller förmögenhetstillgången blir

Zuordnung die betreffenden Ein-

 

föremål

för

dubbelbeskattning,

künfte

oder

Vermögenswerte

 

icke-beskattning eller lägre beskatt-

doppelt besteuert oder nicht oder

 

ning och – när det gäller dubbelbe-

niedriger besteuert

würden und

 

skattning – frågan inte kan lösas

sich im Fall doppelter Besteue-

 

genom förfarande enligt artikel 39,

rung dieser Konflikt nicht durch

 

eller

 

 

 

 

ein Verfahren nach Artikel 39

 

 

 

 

 

 

regeln lässt oder

 

 

 

 

b) hemviststaten

efter vederbör-

b) wenn

er

nach gehöriger

 

lig konsultation och med förbehåll

Konsultation

und

vorbehaltlich

 

för inskränkningar i sin interna rätt

der Beschränkungen seines inner-

 

på diplomatisk väg har underrättat

staatlichen Rechts

dem anderen

 

den andra avtalsslutande staten om

Vertragsstaat auf diplomatischem

 

andra inkomster på vilka man avser

Weg andere Einkünfte notifiziert

 

att tillämpa detta stycke. Under-

hat, auf die er diesen Absatz

 

rättelsen får verkan från och med

anzuwenden

beabsichtigt.

Die

 

den första dagen i det kalenderår

Notifikation wird erst ab dem

 

som följer närmast efter det år då

ersten

Tag

des

Kalenderjahrs

 

underrättelsen överlämnats och alla

wirksam, das auf das Jahr folgt, in

 

rättsliga förutsättningar enligt lag-

dem die Notifikation übermittelt

 

stiftningen

i

den

underrättande

wurde und alle rechtlichen Vor-

 

staten uppfyllts för att underrättel-

aussetzungen nach dem inner-

 

sen skall bli verksam.

staatlichen Recht des notifizie-

 

 

 

 

 

 

renden Staates für das Wirksam-

 

 

 

 

 

 

werden

der

Notifikation

erfüllt

 

 

 

 

 

 

sind.

 

 

 

 

 

 

 

2. 29 Detta avtal skall inte tolkas

(2) Dieses Abkommen ist nicht

 

 

 

 

 

so auszulegen, als

 

 

 

 

a) att

någon kan undgå skatt-

a) könne nach ihm die Steuer-

 

skyldighet i en avtalsslutande stat

pflicht

in

einem

Vertragsstaat

 

genom missbruk av de möjligheter

durch den Mißbrauch von Gestal-

 

till tolkning av avtalet som intern

tungsmöglichkeiten

des

Rechts

 

lagstiftning medger,

umgangen werden;

 

 

 

 

b) att

det hindrar en avtals-

(b) hinderte es einen Vertrags-

 

slutande stat att tillämpa lagstift-

staat, seine Regelungen zur Hin-

 

ning avseende delägare i utländska

zurechnungsbesteuerung

 

anzu-

 

juridiska personer som är föremål

wenden.

 

 

 

 

 

 

för låg beskattning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om bestämmelserna i föregående

Führt Satz 1 zur Doppelbe-

 

mening

föranleder

dubbelbeskatt-

steuerung, so beraten die zustän-

 

28 Artikel 43 punkt 1 a) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari

50

2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Artikel 43 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

ning ska de behöriga myndig-

digen Behörden nach Artikel 39

Prop. 2022/23:118

heterna överlägga enligt bestäm-

Absatz 3, wie die Doppelbesteue-

 

melserna i artikel 39 punkt 3 om att

rung zu vermeiden ist.

 

 

undvika dubbelbeskattning.

 

 

 

 

 

3. En person med hemvist i en

(3) Im Sinne der Artikel 10 bis

 

avtalsslutande

stat

 

skall

vid

12 gilt eine in einem Vertragsstaat

 

tillämpningen av artiklarna 10–12

ansässige Person als Nutzungsbe-

 

anses ha rätt till utdelning, ränta

rechtigter von Dividenden, Zin-

 

eller royalty om han enligt

sen und Lizenzgebühren, wenn

 

lagstiftningen i denna stat är den

sie nach der Gesetzgebung dieses

 

person som i beskattnings-

Staates dieser Person

steuerlich

 

hänseende

anses

ha

förvärvat

zuzurechnen sind. Diese Person

 

inkomsten.

Sådan

person

skall

ist jedoch nicht Nutzungsberech-

 

emellertid inte anses ha rätt till

tiger, wenn nach dem Recht des

 

ersättningen,

när

ersättningen

anderen Staates

diese

Einkünfte

 

enligt lagstiftningen i den andra

steuerlich anderen Personen zu-

 

staten

i

beskattningshänseende

zurechnen sind, denen die Nut-

 

anses ha tillfallit andra personer

zung für diese Einkünfte zusteht

 

som

kunnat

tillgodogöra

sig

und die nicht in dem erstge-

 

inkomsten och som inte har

nannten Staat ansässig sind.

 

hemvist i den förstnämnda staten.

 

 

 

 

4.30 Utan

hinder

 

av övriga

(4) Ungeachtet

der

sonstigen

 

bestämmelser i detta avtal ska en

Bestimmungen

dieses

Abkom-

 

förmån enligt avtalet inte ges i fråga

mens wird eine Vergünstigung

 

om en inkomst eller en förmögen-

nach dem Abkommen nicht für

 

hetstillgång, om det med hänsyn till

bestimmte Einkünfte oder Ver-

 

alla relevanta fakta och omständig-

mögenswerte gewährt, wenn un-

 

heter rimligen kan antas att ett av de

ter Berücksichtigung aller maßge-

 

huvudsakliga

syftena

med

det

blichen Tatsachen und Umstände

 

arrangemang eller den transaktion

die Feststellung gerechtfertigt ist,

 

som direkt eller indirekt resulterade

dass der Erhalt dieser Vergünsti-

 

iförmånen var att få förmånen, gung einer der Hauptzwecke einer såvida det inte fastställs att det Gestaltung oder Transaktion war, under omständigheterna är fören- die unmittelbar oder mittelbar zu ligt med de relevanta bestämmel- dieser Vergünstigung geführt hat, sernas ändamål och syfte att för- es sei denn, es wird nachgewie-

månen ges.

sen, dass die Gewährung dieser

 

Vergünstigung unter diesen Um-

 

ständen mit dem Ziel und Zweck

 

der einschlägigen Bestimmungen

 

des Abkommens im Einklang

 

steht.

30 Artikel 43 punkt 4 har tillkommit genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

51

Prop. 2022/23:118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 44

 

 

 

 

 

 

Artikel 44

 

 

 

 

 

 

Villkor

för

skattelindring

och

Inanspruchnahme

von

Ermäßi-

 

skattebefrielse

 

 

 

 

 

gungen und Befreiungen

 

 

 

1. Om

i

en

avtalsslutande

stat

(1) Werden in einem Vertrags-

 

källskatt uttas på utdelning, ränta,

staat die Steuern von Dividenden,

 

royalty eller annan inkomst som

Zinsen,

Lizenzgebühren

oder

 

betalas till person med hemvist i

sonstigen von einer im anderen

 

den andra

avtalsslutande

staten,

Vertragsstaat

ansässigen

Person

 

påverkar inte

bestämmelserna i

bezogenen Einkünften im Ab-

 

detta avtal den förstnämnda statens

zugsweg (an der Quelle) erhoben,

 

rätt att ta ut skatt enligt den

so wird das Recht des erst-

 

skattesats som bestäms i denna stats

genannten Staates zur Vornahme

 

interna

bestämmelser.

Den

vid

des Steuerabzugs zu dem nach

 

källan

innehållna

skatten

 

skall

seinem

innerstaatlichen

 

Recht

 

emellertid efter ansökan av den

vorgesehenen

Satz

durch

dieses

 

skattskyldige återbetalas när och i

Abkommen nicht berührt. Die im

 

den omfattning som nämnda skatt

Abzugsweg (an der Quelle) erho-

 

reduceras

eller bortfaller

enligt

bene Steuer ist jedoch auf Antrag

 

detta avtal. Mottagaren kan likväl

des Steuerpflichtigen zu erstatten,

 

begära att

avtalets

bestämmelser

wenn und soweit sie durch das

 

om begränsning av skattskyldighet

Abkommen

ermäßigt wird oder

 

skall tillämpas direkt vid tid-

entfällt.

Der

Empfänger

kann

 

punkten för inkomstens utbetalning

jedoch die unmittelbare Anwen-

 

i den mån ett sådant förfarande är

dung des Abkommens im Zeit-

 

möjligt enligt den berörda statens

punkt

der

Zahlung beantragen,

 

interna bestämmelser.

 

 

 

wenn

das

innerstaatliche

Recht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des

betreffenden

Staates

dies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zuläßt.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ansökan om återbetalning av

(2) Die Anträge auf Erstattung

 

innehållen

källskatt

utdelning,

müssen vor dem Ende des vierten

 

ränta, royalty eller annan inkomst

auf das Kalenderjahr der Zahlung

 

måste göras före utgången av det

der Dividenden, Zinsen, Lizenz-

 

fjärde kalenderåret efter det år då

gebühren oder anderen Einkünfte

 

utbetalningen gjordes.

 

 

 

folgenden Jahres eingereicht wer-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En skattskyldig måste till varje

(3) Die Steuerpflichtigen müs-

 

ansökan enligt punkt 1 bifoga ett

sen jedem nach Absatz 1 einge-

 

bosättningsintyg utfärdat av skatte-

reichten Antrag eine Wohnsitzbe-

 

myndigheterna i den avtalsslutande

stätigung von den Steuerbehörden

 

stat där han har hemvist.

 

 

 

des

Vertragsstaats

beifügen, in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dem sie ansässig sind.

 

 

 

4. De

behöriga

myndigheterna

(4) Die

zuständigen Behörden

 

kan genom ömsesidig överenskom-

können in gegenseitigem Einver-

 

melse fastställa hur bestämmel-

nehmen die Durchführung dieses

 

serna i denna artikel skall genom-

Artikels regeln und gegebenen-

 

föras samt om hur andra skatte-

falls andere Verfahren zur Durch-

 

lindringar och skattebefrielser en-

führung der im Abkommen vor-

52

ligt detta avtal skall genomföras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gesehenen

Steuerermäßigungen

 

 

 

 

 

 

 

oder -befreiungen festlegen.

 

Artikel 45

 

 

 

 

 

Artikel 45

 

 

 

 

 

 

Diplomatiska företrädare och kon-

Mitglieder

diplomatischer

 

Mis-

sulära tjänstemän

 

 

 

 

sionen und konsularischer Ver-

 

 

 

 

 

 

 

tretungen

 

 

 

 

 

 

1. Bestämmelserna i detta avtal

(1) Dieses Abkommen berührt

berör inte de privilegier vid beskatt-

nicht die steuerlichen Vorrechte,

ningen

som

enligt

 

folkrättens

die den Mitgliedern diplomati-

allmänna regler eller bestämmelser

scher Missionen und konsulari-

i särskilda överenskommelser till-

scher Vertretungen sowie inter-

kommer person som tillhör diplo-

nationaler

Organisationen

 

nach

matisk beskickning, konsulat eller

den

allgemeinen

 

Regeln

des

internationell organisation.

 

Völkerrechts oder aufgrund be-

 

 

 

 

 

 

 

sonderer Übereinkünfte zustehen.

2. I

den

mån

inkomst

eller

(2) Soweit

Einkünfte

 

oder

förmögenhetstillgång på grund av

Vermögenswerte

wegen solcher

sådana privilegier inte beskattas i

Vorrechte

im

 

Empfangsstaat

den mottagande staten, tillkommer

nicht besteuert werden, steht das

beskattningsrätten

den

sändande

Besteuerungsrecht dem Entsende-

staten.

 

 

 

 

 

 

staat zu.

 

 

 

 

 

 

3. Utan hinder

av

bestämmel-

(3) Ungeachtet

 

 

 

der

serna i artikel 4 anses en fysisk

Vorschriften des Artikels 4 wird

person,

som

tillhör

diplomatisk

eine

natürliche

Person,

die

beskickning eller konsulat som en

Mitglied

einer

 

diplomatischen

avtalsslutande stat har i den andra

Mission

 

oder

 

 

einer

avtalsslutande staten eller i tredje

konsularischen

Vertretung

ist,

stat, ha hemvist i den sändande

welche ein Vertragsstaat im ande-

staten vid tillämpningen av avtalet,

ren Vertragsstaat oder in einem

om

 

 

 

 

 

 

dritten Staat hat, für Zwecke des

 

 

 

 

 

 

 

Abkommens als eine im Entsen-

 

 

 

 

 

 

 

destaat ansässige Person ange-

 

 

 

 

 

 

 

sehen, wenn sie

 

 

 

 

 

a) han enligt folkrättens allmänna

a) nach

dem

Völkerrecht im

regler inte är skattskyldig i den

Empfangsstaat

mit

Einkünften

mottagande staten för inkomst från

aus

Quellen außerhalb

dieses

källa utanför denna stat och

 

Staates nicht besteuert wird und

b) han i den sändande staten är

b) im Entsendestaat mit ihrem

underkastad samma skyldigheter i

Welteinkommen denselben steu-

fråga om skatt på hela sin världs-

erlichen Verpflichtungen

unter-

vida inkomst som person med

liegt wie eine dort ansässige Per-

hemvist i denna stat.

 

 

 

son.

 

 

 

 

 

 

 

4. Avtalet

tillämpas

inte

(4) Das Abkommen gilt nicht

mellanstatliga organisationer, dess

für zwischenstaatliche Organisa-

organ eller tjänstemän och inte

tionen, ihre Organe oder Beamten

heller på en person som tillhör en

sowie nicht für Mitglieder diplo-

tredje stats diplomatiska beskick-

matischer Missionen oder kon-

ning eller konsulat – eller närstå-

sularischer

Vertretungen

 

eines

ende till sådan person – och som

dritten Staates

und

ihnen

nahe-

Prop. 2022/23:118

53

Prop. 2022/23:118

vistas i en avtalsslutande stat utan

stehende Personen, die in einem

 

att i någondera

avtalsslutande

Vertragsstaat anwesend sind, aber

 

staten vid beskattningen för in-

in keinem der beiden Vertrags-

 

komst och för förmögenhet be-

staaten für Zwecke der Steuern

 

handlas som person med hemvist

vom Einkommen und vom Ver-

 

där.

 

 

 

mögen wie dort ansässige Per-

 

 

 

 

 

sonen behandelt werden.

 

 

Artikel 45a31

 

 

 

Artikel 45a

 

 

 

 

Protokoll

 

 

 

Protokoll

 

 

 

 

Det bifogade protokollet ska ut-

Das angefügte Protokoll ist Be-

 

göra en integrerande del av avtalet.

standteil dieses Abkommens.

 

Kapitel VII

 

 

 

Abschnitt VII

 

 

 

 

Slutbestämmelser

 

 

Schlußbestimmungen

 

 

Artikel 46

 

 

 

Artikel 46

 

 

 

 

Ikraftträdande

 

 

 

Inkrafttreten

 

 

 

 

1. Detta avtal skall ratificeras och

(1) Dieses

Abkommen

bedarf

 

ratifikationshandlingarna skall ut-

der Ratifikation; die Ratifika-

 

växlas i Stockholm snarast möjligt. tionsurkunden werden so bald wie

 

 

 

 

 

möglich in Stockholm ausge-

 

 

 

 

 

tauscht.

 

 

 

 

2. Detta avtal träder i kraft en

(2) Dieses

Abkommen

tritt

 

månad efter det att ratifikations-

einen Monat nach Austausch der

 

handlingarna

har

utväxlats

och

Ratifikationsurkunden in

Kraft

 

tillämpas i båda avtalsslutande sta-

und ist anzuwenden in beiden

 

terna

 

 

 

Vertragsstaaten

 

 

 

a) beträffande inkomstskatt, på

a) bei den

Steuern

vom

 

inkomst som förvärvas från och

Einkommen auf Einkommen, das

 

med den 1 januari kalenderåret

in Zeiträumen ab dem 1. Januar

 

närmast efter det då avtalet trädde i

des Kalenderjahrs erzielt

wird,

 

kraft och beträffande skatt på för-

das auf das Jahr folgt, in dem das

 

mögenhet, på skatt som tas ut på

Abkommen in Kraft getreten ist,

 

förmögenhetstillgångar som

inne-

und bei den Steuern vom Ver-

 

has den 1 januari kalenderåret när-

mögen auf die Steuern, die für

 

mast efter det då avtalet trädde i

Vermögenswerte

erhoben

wer-

 

kraft eller senare,

 

 

den, die am oder nach dem 1.

 

 

 

 

 

Januar des Kalenderjahrs vorhan-

 

 

 

 

 

den sind, das auf das Jahr folgt, in

 

 

 

 

 

dem das Abkommen in Kraft

 

 

 

 

 

getreten ist;

 

 

 

 

b) beträffande

arvsskatt,

b) bei der Erbschaftsteuer auf

 

kvarlåtenskap

efter person

som

Nachlässe von Personen, die am

54

31 Artikel 45A har tillkommit genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

 

avlider den 1 januari kalenderåret

oder

nach

dem 1.

Januar

des

Prop. 2022/23:118

närmast efter det då avtalet trädde i

Kalenderjahrs gestorben sind, das

 

kraft eller senare och beträffande

auf das Jahr folgt, in dem das

 

gåvoskatt, på gåva som sker den 1

Abkommen in Kraft getreten ist,

 

januari

nämnda

kalenderår

eller

und bei der Schenkungsteuer auf

 

senare,

 

 

 

 

 

Schenkungen, die am oder nach

 

 

 

 

 

 

 

dem 1. Januar des genannten

 

 

 

 

 

 

 

Jahres ausgeführt werden;

 

 

c) beträffande

handräckning,

c) bei Beistandhandlungen, die

 

som

verkställs

den

1 januari

am oder nach dem 1. Januar des

 

kalenderåret närmast efter det då

Kalenderjahrs

vorgenommen

 

avtalet trädde i kraft eller senare.

werden, das auf das Jahr folgt, in

 

 

 

 

 

 

 

dem das Abkommen in Kraft

 

 

 

 

 

 

 

getreten ist.

 

 

 

 

 

 

3. Med avvikelse från

bestäm-

(3) Abweichend von den Vor-

 

melserna i detta avtal gäller

schriften dieses Abkommens gilt

 

beträffande utdelning som avses i

für Dividenden im Sinne des

 

artikel 10 punkt 3, vilken betalas

Artikels 10 Absatz 3, die zwi-

 

mellan den 1 januari 1990 och den

schen dem 1. Januar 1990 und

 

31 december 1991 följande.

 

dem 31. Dezember 1991 gezahlt

 

 

 

 

 

 

 

werden, folgendes:

 

 

 

 

a) Beträffande

utdelning

som

a) bei Dividenden, die von einer

 

betalas av ett i Sverige hemma-

in Schweden ansässigen Aktien-

 

hörande aktiebolag tillämpas fort-

gesellschaft

gezahlt

werden,

ist

 

farande den skattesats som anges i

der Steuersatz anzuwenden, der in

 

artikel 9 punkterna 3 och 4 i avtalet

Artikel 9 Absätze 3 und 4 des

 

den 17 april 1959 mellan Konunga-

Abkommens vom 17. April 1959

 

riket Sverige och Förbundsre-

zwischen

dem

Königreich

 

publiken Tyskland för undvikande

Schweden und der Bundesrepu-

 

av dubbelbeskattning

beträffande

blik Deutschland zur Vermeidung

 

skatter å inkomst och förmögenhet

der Doppelbesteuerung auf dem

 

ävensom beträffande

vissa

andra

Gebiete der Steuern vom Ein-

 

skatter, i dess lydelse enligt

kommen

und

vom

 

Vermögen

 

protokollet den 22 september 1978.

sowie

 

verschiedener

anderer

 

 

 

 

 

 

 

Steuern in der Fassung des

 

 

 

 

 

 

 

Protokolls

von

22.

 

September

 

 

 

 

 

 

 

1978 vorgesehen ist;

 

 

 

 

b) Beträffande

utdelning

som

b) bei

Dividenden,

die

von

 

utbetalas av ett i Förbundsrepu-

einer

in

der

Bundesrepublik

 

bliken

Tyskland

hemmahörande

Deutschland

 

 

ansässigen

 

”Kapitalgesellschaft”

får

skatten

Kapitalgesellschaft

 

gezahlt

 

inte överstiga 10 procent av utdel-

werden, darf die Steuer 10 vom

 

ningens bruttobelopp.

 

 

 

Hundert

des Bruttobetrags

der

 

 

 

 

 

 

 

Dividenden nicht übersteigen.

 

Beträffande utdelning

av

detta

Für Dividenden dieser Art, die

 

slag som betalas efter den 31

nach dem 31. Dezember 1991

 

december 1991 gäller bestämmel-

gezahlt werden, gelten die Vor-

 

serna i detta avtal.

 

 

 

 

schriften dieses Abkommens.

 

 

4. Vid ikraftträdandet av avtalet

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses

 

skall

 

 

 

 

 

Abkommens treten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Prop. 2022/23:118

a) avtalet

den

17

april

1959

a) das

Abkommen

vom

17.

 

mellan Konungariket Sverige och

April 1959 zwischen dem König-

 

Förbundsrepubliken Tyskland

för

reich Schweden und der Bun-

 

undvikande

av

dubbelbeskattning

desrepublik

Deutschland

zur

 

beträffande skatter å inkomst och

Vermeidung der Doppelbesteue-

 

förmögenhet ävensom beträffande

rung auf dem Gebiete der Steuern

 

vissa andra skatter, i dess genom

vom Einkommen und vom Ver-

 

protokollet den 22 september 1978

mögen sowie verschiedener ande-

 

ändrade lydelse,

 

 

 

 

 

rer Steuern in der Fassung des

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolls

vom

22.

September

 

 

 

 

 

 

 

 

1978;

 

 

 

 

 

 

 

b) avtalet

den

14

maj

1935

b) das Abkommen vom 14. Mai

 

mellan Konungariket Sverige och

1935

zwischen dem

Königreich

 

Tyska Riket för undvikande av

Schweden

und

dem

Deutschen

 

dubbelbeskattning å kvarlåtenskap,

Reich zur Vermeidung der Dop-

 

och

 

 

 

 

 

 

pelbesteuerung auf dem Gebiete

 

 

 

 

 

 

 

 

der Erbschaftsteuern und

 

 

c) avtalet

den

14

maj

1935

c) der

Vertrag

vom 14.

Mai

 

mellan Konungariket Sverige och

1935

zwischen dem

Königreich

 

Tyska Riket angående hand-

Schweden

und

dem

Deutschen

 

räckning i

beskattningsärenden

Reich über Amts- und Rechtshilfe

 

upphöra att gälla.

 

 

 

 

in Steuersachen

 

 

 

 

Avtalen

skall

dock alltjämt

außer Kraft; sie sind aber noch

 

tillämpas i fråga om inkomst, för-

anzuwenden auf Einkommen,

 

mögenhet, kvarlåtenskap, gåva och

Vermögen, Nachlässe, Schenkun-

 

handräckningsåtgärd på vilka före-

gen und Beistandshandlungen, für

 

varande avtal inte är tillämpligt.

die dieses Abkommen nicht gilt.

 

Artikel 47

 

 

 

 

 

 

Artikel 47

 

 

 

 

 

Upphörande

 

 

 

 

 

Außerkrafttreten

 

 

 

 

Detta avtal förblir i kraft utan

Dieses

Abkommen

bleibt

auf

 

tidsbegränsning, men envar av de

unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch

 

avtalsslutande staterna kan, senast

kann jeder der Vertragsstaaten bis

 

den 30 juni under något kalenderår

zum 30. Juni eines jeden Ka-

 

som infaller sedan fem år förflutit

lenderjahrs nach Ablauf von fünf

 

räknat från dagen för ikraft-

Jahren, vom Tag des Inkraft-

 

trädandet,

diplomatisk

 

väg

tretens angerechnet, das Ab-

 

skriftligen säga upp avtalet hos den

kommen gegenüber dem anderen

 

andra avtalsslutande

staten.

I

Vertragsstaat auf diplomatischem

 

händelse av sådan uppsägning skall

Weg

schriftlich

kündigen; in

 

avtalet inte längre tillämpas i någon

diesem Fall ist das Abkommen

 

av staterna

 

 

 

 

 

 

nicht mehr anzuwenden in beiden

 

 

 

 

 

 

 

 

Staaten

 

 

 

 

 

 

a) beträffande

 

inkomstskatt,

a) bei

den

Steuern

vom

 

inkomst som förvärvas från och

Einkommen auf das Einkommen,

 

med den 1 januari kalenderåret

das für Zeiträume ab dem 1.

 

närmast efter det då uppsägning

Januar des

Kalenderjahrs erzielt

 

skedde och beträffande skatt på

wird, das auf das Kündigungsjahr

56

förmögenhet, på skatt som tas ut på

folgt, und bei den Steuern vom

förmögenhetstillgångar som inne- has den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning skedde eller senare,

b)32 beträffande handräckning, som verkställs den 1 januari ka- lenderåret närmast efter det då upp- sägning skedde eller senare.

Som skedde i Bonn den 14 juli 1992 i två exemplar på tyska och svenska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

För Konungariket Sverige: Torsten Örn

För Förbundsrepubliken Tyskland:

Theodor Weigl

Harmut Hillgenberg

Vermögen auf die Steuern, die für

Prop. 2022/23:118

Vermögenswerte erhoben wer-

 

den, die am oder nach dem 1.

 

Januar des Kalenderjahrs vor-

 

handen sind, das auf das Kündi-

 

gungsjahr folgt;

 

b) bei Beistandshandlungen,

 

die am oder nach dem 1. Januar

 

des Kalenderjahrs vorgenommen

 

werden, das auf das Kündi-

 

gungsjahr folgt.

 

Geschehen zu Bonn am 14. Juli

 

1992 in zwei Urschriften, jede in

 

schwedischer und deutscher Spra-

 

che, wobei jeder Wortlaut gleich-

 

ermaßen verbindlich ist.

 

Für das Königreich Schweden

 

Torsten Örn

 

Für die Bundesrepublik Deutsch-

 

land

 

Theodor Weigl

 

Harmut Hillgenberg

 

Protokoll

till

avtalet mellan

Protokoll

zu

dem Abkommen

Konungariket Sverige och För-

zwischen

der

Bundesrepublik

bundsrepubliken

Tyskland

för

Deutschland und dem König-

undvikande

av

dubbelbeskatt-

reich Schweden zur Beseitigung

ning beträffande skatter på in-

der

 

Doppelbesteuerung

auf

komst och på förmögenhet och

dem Gebiet der Steuern vom

förhindrande av skatteflykt och

Einkommen und vom Vermö-

skatteundandragande33

 

gen

sowie

zur

Verhinderung

 

 

 

 

der

 

Steuerverkürzung

und

 

 

 

 

-umgehung

 

 

 

 

Konungariket Sverige och För-

Die

Bundesrepublik Deutsch-

bundsrepubliken

Tyskland

har

land und das Königreich Schwe-

kommit överens om följande be-

den

haben

die

nachstehenden

stämmelser, vilka ska utgöra en

Bestimmungen

 

vereinbart,

die

integrerande del av avtalet:

 

Bestandteil des Abkommens sind:

1. Avseende tillämpningen av av-

1. Zur

Anwendung des Abkom-

talet

 

 

 

mens im Allgemeinen

 

32Artikel 47 punkt b) har fått denna numrering genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023. Bestämmelsen utgjorde tidigare punkt c). Bestämmelsen som tidigare utgjorde punkt b) har utgått.

33 Protokollet till avtalet har tillkommit genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

57

Prop. 2022/23:118

I fråga

om Förbundsrepubliken

Es wird klargestellt, dass der

Tyskland

förtydligas

att uttrycket

Ausdruck „Vertragsstaat“ im Fall

”avtalsslutande stat”

omfattar de

der Bundesrepublik Deutschland

tyska delstaterna (”Länder”) enligt

auch die Länder umfasst. Der

tysk grundlag.

 

 

Ausdruck „Länder“ bedeutet die

 

 

 

 

Länder nach dem Grundgesetz für

 

 

 

 

die Bundesrepublik Deutschland.

2. Avseende artikel 1 punkt 2 och

2. Zu

Artikel 1

Absatz 2 und

artikel 10

 

 

 

Artikel 10

 

Om utdelning som uppbärs av

Es besteht Einvernehmen dar-

eller via en person eller ett

über, dass, wenn Dividenden, die

arrangemang som är föremål för

von

steuerlich

transparenten

delägarbeskattning

enligt skatte-

Rechtsträgern oder Gebilden oder

lagstiftningen i en

avtalsslutande

über

steuerlich

transparente

stat anses förvärvad av en person

Rechtsträger oder Gebilde be-

med hemvist i den staten, ska

zogen werden, für Zwecke der

artikel 10 tillämpas som om per-

Besteuerung durch einen Ver-

sonen med hemvist erhöll utdel-

tragsstaat als Einkünfte einer in

ningen direkt.

 

 

diesem Staat ansässigen Person

 

 

 

 

gelten, Artikel 10 anzuwenden ist,

 

 

 

 

als hätte diese ansässige Person

 

 

 

 

die Dividenden unmittelbar be-

 

 

 

 

zogen.

 

 

58

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2022/23:118

 

Skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland undertecknades den 14 juli 1992. Avtalet är införlivat i svensk rätt genom lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland som trädde i kraft den 1 november 1994 (SFS 1994:1300).

Regeringarna i Sverige och Tyskland har under en längre tid fört diskussioner om att ändra avtalet. Sådana diskussioner hölls redan i sam- band med att bestämmelserna rörande beskattning av inkomst av rörelse (artikel 7) i den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”, OECD:s modellavtal) ändrades 2010. Under perioden 2013–2015 deltog båda länderna i arbetet med det projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet (”Base Erosion and Profit Shifting”), som leddes av OECD och G20-länderna. Ett utfall av det arbetet blev ett antal mini- mistandarder på skatteavtalsområdet, vilka har inarbetats i OECD:s modellavtal i dess lydelse från den 21 november 2017. Regeringarna är överens om att inarbeta dessa standarder i skatteavtalet. I de diskussioner som hållits har man även från tysk sida framfört önskemål om att ta bort arvs- och gåvoskatt från avtalets tillämpningsområde, eftersom Sverige sedan lång tid tillbaka inte tar ut sådana skatter. Det har också getts tillfälle att modernisera avtalet i vissa delar. En förhandlingsrunda med fokus dessa frågor genomfördes i Berlin i maj 2018 då även ett utkast till ändringsprotokoll kunde paraferas. Utkastet var upprättat på engelska och därefter upprättades en svensk och tysk text. Den svenska texten remittera- des till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Efter att arbetet med ändringsprotokollet fått prioriteras ned under pandemin, kunde protokollet undertecknas den 18 januari 2023 i Stockholm på tyska och svenska språ- ken, vilka båda texter äger lika vitsord. Ändringsprotokollet finns bifogat som bilaga till denna proposition.

Ett förslag till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Tyskland har upprättats inom Finansde- partementet.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom lagförslaget ändras det i svensk lagstiftning införlivade avtalet mellan Sverige och Tyskland för att undvika dubbelbeskattning beträff- ande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning, i enlighet med det ändringsprotokoll som undertecknades den 18 januari 2023. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lag- rådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

59

Prop. 2022/23:118 4

Protokollet om ändring i skatteavtalet

 

mellan Sverige och Tyskland

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig hand- räckning vid beskattning, samt antar regeringens förslag till lag om änd- ring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland.

Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm har inget att invända mot förslaget. Skatteverket tillstyrker förslaget till ändringsprotokoll men uttrycker önskemål om att vissa bestämmelser närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag

Godkännande av protokollet

Sverige och Tyskland undertecknade den 18 januari 2023 ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Tyskland för att undvika dubbel- beskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning.

Arvs- och gåvoskatten avskaffades i Sverige 2005. På tysk begäran slopas därför avtalets regler rörande sådana skatter, vilket reflekteras i den ändrade titeln till avtalet. En uppdaterad lista över de skatter som omfattas av avtalet införs i artikel 2 som ersätter bilagan till det nuvarande avtalet med skatter på vilka avtalet tillämpas.

Som framgår ovan i avsnitt 3 bedrev OECD och G20-länderna under perioden 2013–2015 det s.k. BEPS-projektet, ett arbete som både Sverige och Tyskland deltog i. Projektet resulterade i 13 rapporter avseende 15 åtgärdsområden där rapporterna avseende två åtgärdsområden (6 och 14) innehåller skatteavtalsbestämmelser som utgör minimistandarder, vilka de stater och jurisdiktioner som deltagit i projektet, eller senare anslutit sig till detta, åtagit sig att uppfylla. Minimistandarderna kommer också till uttryck i OECD:s modellavtal i dess lydelse från den 21 november 2017.

Slutrapporten för åtgärdsområde 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances) innehåller en miniminivå av skydd mot skatteavtalsmissbruk. Enligt minimistandarden bör det i ett skatteavtal uttryckligen anges att syftet ska vara att undvika dubbelbe- skattning utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller mindre skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Detta syfte uttrycks i ingressen till OECD:s modellavtal och ingressen till skatte- avtalet ändras i enlighet med detta. Minimistandarden omfattar också specifika avtalsbestämmelser (se artikel 29 med kommentarer i OECD:s modellavtal) och i slutrapporten anges följande alternativ till bestäm- melser som staterna kan välja:

1.En Principal Purpose Test-regel (PPT-regel) som innebär att en förmån enligt ett skatteavtal inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena

60

med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna

avtalsförmån. Enligt PPT-regeln görs dock undantag om givandet av förmånen skulle vara i överensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet i fråga.

2.En Limitation-on-Benefits-regel (LOB-regel) som kompletteras av en

”anti-slussningsregel”. En LOB-regel är en mer specifik anti- missbruksbestämmelse i vilken det sätts upp objektiva kriterier som en person måste uppfylla för att få rätt till skatteavtalets förmåner. ”Anti- slussningsregeln” syftar till att förhindra att bolag som inte på egen hand har rätt till avtalets förmåner får den rätten genom slussnings- bolag.

3.En PPT-regel i kombination med en LOB-regel.

I valet mellan dessa alternativ har Sverige och Tyskland valt alternativ 1, dvs. att införa en PPT-regel i en ny punkt 4 i artikel 43 i avtalet.

Slutrapporten för åtgärdsområde 14 (Making Dispute Resolutions More Effective) innehåller en minimistandard som syftar till att säkerställa ett snabbt, effektivt och ändamålsenligt förfarande för att lösa skatteavtals- relaterade tvister genom s.k. ömsesidig överenskommelse. För att uppfylla minimistandarden ska staterna införa artikel 25 punkterna 1–3 i OECD:s modellavtal i sina skatteavtal. Sådana bestämmelser har länge varit en del av modellavtalet och de svenska skatteavtalen. Genom BEPS-projektet har dock artikel 25 punkt 1 i modellavtalet fått en något förändrad lydelse så att en sökande ska ha rätt att lämna en begäran om ömsesidig över- enskommelse till behörig myndighet i endera avtalsslutande staten. Enligt den tidigare lydelsen ska begäran lämnas till behörig myndighet i den stat där personen har hemvist eller, i vissa ärenden, i den stat där personen är medborgare. Minimistandarden tillåter dock att den gamla lydelsen av artikel 25 punkt 1 bibehålls, under förutsättning att den behöriga myn- dighet som tar emot en begäran om ömsesidig överenskommelse notifierar eller konsulterar den andra behöriga myndigheten för det fall den anser att den skattskyldiges invändning inte är grundad och avser att avslå begäran. I enlighet med Tysklands önskemål tas inte den nya lydelsen i artikel 39 in i avtalet, utan i stället tillämpas notifikations- eller konsultationsför- farandet som beskrivs ovan. Artikel 39 ändras dock för att i övrigt mot- svara artikel 25 punkterna 1–3 i modellavtalet.

I övrigt moderniseras avtalet i en rad olika avseenden. Artiklarna om personer på vilka avtalet tillämpas (artikel 1) och hemvist (artikel 4) uppdateras så att de språkligt och systematiskt ligger närmare OECD:s modellavtal. Bestämmelserna avseende inkomst av rörelse (artikel 7) uppdateras i enlighet med de ändringar som gjordes i modellavtalet 2010. Bestämmelserna rörande företag med intressegemenskap (artikel 9) uppdateras till nu gällande lydelse i artikel 9 i modellavtalet. Avtalets bestämmelser om informationsutbyte (artikel 29) respektive bistånd vid indrivning av skatter (artikel 30) ändras i syfte att säkerställa att avtalet når upp till internationellt vedertagna standarder på området. Till följd av de ändringar som görs i avtalet har ett stort antal artiklar tagits bort utan att ersättas. För att inte komplicera ändringsprotokollet med omnumrerings- bestämmelser av artiklar står de borttagna artiklarna kvar i avtalet, men anges som upphävda.

Skatteverkets önskemål om att vissa bestämmelser ska förklaras närmare i propositionen får anses tillgodosedda i avsnitt 4.1.

Prop. 2022/23:118

61

Prop. 2022/23:118 För Sveriges del krävs enligt 10 kap. 3 § regeringsformen riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse bl.a. i de fall överenskommelsen förutsätter att en lag ändras eller att en ny lag stiftas. För att protokollets bestämmelser ska kunna tillämpas i Sverige krävs ändrad lagstiftning, varvid riksdagens godkännande således är en sådan åtgärd som måste fullgöras för att protokollet ska bli bindande för Sverige och kunna träda i kraft.

Lagförslaget samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Den nya lydelse av skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland som följer av 2023 års protokoll ska införlivas i svensk intern rätt. Det sker genom en ändring i den lag varigenom avtalet införlivats i den svenska rätten. I nu gällande 1 § lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalstexten framgår av bilagan till lagen. Genom att ändra 1 § och även hänvisa till det den 18 januari 2023 undertecknade protokollet och den lydelse som avtalet, tillsammans med det protokoll som fogats till avtalet och som utgör en del av detta, har fått genom ändringsprotokollet, införlivas avtalets nya lydelse i den svenska rätten. Avtalstextens nya lydelse framgår av bilagan till lagen som ändras på det sätt som anges i ändringsprotokollet. Ändringarna i bilagan framgår av fotnoter.

Nuvarande 3 och 4 §§ lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland innehåller bestämmelser om arvs- och gåvoskatt där hänvisning görs till kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning. Kungörelsens rubrik har ändrats och heter sedan 1987 förordning (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning. I samband med att den svenska arvs- och gåvo- skatten avskaffades vid utgången av år 2004 upphävdes även den aktuella förordningen. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande om skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har inträtt före utgången av 2004. Skatteavtalets regler rörande arvs- och gåvoskatt slopas nu genom ändringsprotokollet. Till följd av detta föreslås att nuvarande 3 och 4 §§ i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland ska upphöra att gälla. Enligt punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska dock de upphävda paragraferna fortsatt tillämpas i fall där skattskyldighet har inträtt före utgången av 2004.

Enligt artikel 22 i ändringsprotokollet ska protokollet ratificeras och därefter träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då de ratifikations- instrument har utväxlats som innebär att de åtgärder som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt som ändrings- protokollet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag föreskrivs därför i punkt 1 i lagförslagets ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. I enlighet med bestämmelserna i artikel 22 punkt 2 i ändringsprotokollet föreskrivs i punkt 2 a–d i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att lagen därefter ska tillämpas i fråga om

62

• källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det Prop. 2022/23:118 kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller

senare,

andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsperiod som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

arvs- och gåvoskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider respektive gåva som sker den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

Av artikel 22 punkt 3 i ändringsprotokollet följer att de nya bestäm- melserna om utbyte av upplysningar i artikel 29 i avtalet samt bestäm- melserna om bistånd vid indrivning av skatter enligt artikel 30 i avtalet ska tillämpas från och med den dag då lagen träder i kraft, oavsett till vilket beskattningsår som frågan eller beskattningsanspråket hänför sig till. En bestämmelse av den innebörden finns i punkt 3 i lagförslagets ikraft- trädande- och övergångsbestämmelser.

Enligt punkt 4 i ikraftträdandebestämmelserna ska artiklarna 24–28 om arvs- och gåvoskatt, vilka upphävs genom ändringsprotokollet, fortsatt tillämpas i fråga om

arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider före den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft, och

gåvoskatt, på gåva som sker före den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft.

4.1Protokollets innehåll

4.1.1Avtalets titel

Enligt artikel 1 i ändringsprotokollet får avtalets titel en annan lydelse. Titeln ändras bl.a. för att reflektera att avtalet inte längre omfattar skatter på arv och gåva. Det förtydligas även att skatteavtalet ska förhindra skatteflykt och skatteundandragande. Den nya titeln överensstämmer i huvudsak med titeln till OECD:s modellavtal.

4.1.2Avtalets ingress

Artikel 2 i ändringsprotokollet anger att avtalets ingress utgår och ersätts av en ny ingress. I den nya ingressen förtydligas att avsikten är att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Av den nya ingressen framgår också att parterna önskar att ytterligare utveckla sina ekonomiska förbindelser och utvidga sitt samarbete i skattefrågor. Ingressen överens- stämmer i alla väsentliga delar med ingressen till OECD:s modellavtal.

63

Prop. 2022/23:118 4.1.3

Personer på vilka avtalet tillämpas

Enligt artikel 3 i ändringsprotokollet utgår nuvarande artikel 1 i avtalet, som anger avtalets syfte. Denna bestämmelse ersätts med två nya punkter som motsvarar artikel 1 punkterna 1 och 2 i OECD:s modellavtal, som anger vilka personer avtalet tillämpas på.

Den nya punkt 1 som införs anger att avtalet ska tillämpas på personer som har hemvist i en eller i båda avtalsslutande staterna. Bestämmelsen motsvarar i sak nuvarande artikel 2 punkt 4 i avtalet. För att följa strukturen i OECD:s modellavtal införs denna bestämmelse i stället under denna artikel och tas bort under artikel 2 i avtalet (se avsnitt 4.1.4 nedan).

Punkt 2, som också är ny, innehåller en bestämmelse rörande delägar- beskattade personer. Av bestämmelserna följer att inkomst som förvärvas av eller genom en sammanslutning eller ett arrangemang, vars inkomst eller vinst enligt lagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna helt eller delvis är föremål för delägarbeskattning (exempelvis ett svenskt handelsbolag), ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till den del som inkomsten eller vinsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst eller vinst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen har förts in i avtalet i syfte att säkerställa att en investering som görs via en delägarbeskattad person omfattas av avtalets regler på samma sätt som om personens delägare hade gjort investeringen direkt. Vid tillämpning av skatteavtalet ska man således se igenom det delägarbeskattade subjektet. I punkt 2 i det nya tilläggsprotokollet till avtalet finns en förtydligande bestämmelse som anger hur punkt 2 ska tillämpas i fråga om utdelning (se avsnitt 4.1.15 nedan).

4.1.4Skatter som omfattas av avtalet

Av artikel 4 i ändringsprotokollet följer att artikel 2 i avtalet ersätts med en ny artikel. Ändringen görs dels för att strukturen i artikel 2 i avtalet bättre ska följa strukturen i motsvarande artikel i OECD:s modellavtal, dels för att uppdatera ländernas respektive listor över omfattade skatter. De skatter som omfattas av avtalet finns för närvarande angivna i en bilaga till avtalet men kommer genom ändringsprotokollet i stället att tas in i artikel 2 i avtalet. Nämnda bilaga till avtalet tas bort genom artikel 21 i ändringsprotokollet.

I sak innebär dessa ändringar att bestämmelserna rörande arvs- och gåvoskatt tas bort eftersom avtalet inte längre ska omfatta dessa skatter. För svensk del tas även sjömansskatten och den statliga fastighetsskatten bort från listan över skatter som omfattas av avtalet. Statlig förmögen- hetsskatt behålls däremot i listan, trots att denna typ av skatt har avskaffats i Sverige. Tyskland tar ut förmögenhetsskatt och den tyska förmögenhets- skatten omfattas av avtalet. Då ett skatteavtal ingås med avsikt att det ska gälla under mycket lång tid är det viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att behålla statlig förmögenhetsskatt i listan över omfattade skatter.

64

De bestämmelser som anger vilka skatter som kan vara föremål för Prop. 2022/23:118 handräckning i skatteärenden utgår också, då de nuvarande bestäm-

melserna i skatteavtalet avseende handräckning tas bort och ersätts med nya bestämmelser som även anger vilka skatter som omfattas av sådant samarbete (se avsnitt 4.1.11 nedan).

4.1.5Allmänna definitioner

Genom artikel 5 punkt 1 respektive 2 i ändringsprotokollet uppdateras definitionerna av ”Förbundsrepubliken Tyskland” respektive ”Sverige” i artikel 3 punkt 1 a)–b) i avtalet. Artikel 5 punkt 3 i ändringsprotokollet innebär att en definition rörande arvsskatt i underpunkt i) i artikel 3 punkt 1 i avtalet utgår. Till följd av detta omnumreras de efterföljande under- punkterna. Vad gäller den tyska språkversionen innebär ändringarna även att alla underpunkter i de berörda bestämmelserna som nu benämns aa) och bb) i stället benämns 1) och 2). Därmed har båda språkversionerna samma typ av numrering för de olika nivåerna av underpunkter. Artikel 5 punkt 4 i ändringsprotokollet innebär att den generella tolkningsbestäm- melsen i artikel 3 punkt 2 i avtalet uppdateras i enlighet med OECD:s modellavtal.

4.1.6Hemvist

Enligt artikel 6 i ändringsprotokollet byts artikel 4 punkt 1 i avtalet ut. Definitionen av person med hemvist i en avtalsslutande stat överens- stämmer därmed närmare med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. Sådana bestämmelser kopplade till arvs- och gåvoskatt tas bort från avtalet.

4.1.7Inkomst av rörelse

Artikel 7 i ändringsprotokollet innebär att artikel 7 i avtalet, som reglerar beskattning av rörelseinkomst, uppdateras till de motsvarande bestäm- melserna som togs in i OECD:s modellavtal vid 2010 års uppdatering.

Enligt huvudregeln i punkt 1 beskattas inkomst av rörelse som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om ett företag däremot bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från ett fast driftställe beläget där får inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället beskattas i den andra staten.

Enligt punkt 2 ska armlängdsprincipen användas vid bestämmande av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor. Det innebär att till det fasta driftstället ska hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det – istället för att ha mellanhavanden med huvudkontoret – hade haft mellanhavanden med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor, med beaktande av de funktioner som utförts, tillgångar som använts och risker som företaget har tagit genom det fasta driftstället och genom andra delar av företaget samt haft mellanhavanden

på normala marknadsmässiga villkor.

65

Prop. 2022/23:118 Punkt 3 följer i stället i huvudsak den alternativa skrivning som framgår av kommentaren till artikel 7 punkt 3 i OECD:s modellavtal. Punkt 3 innehåller regler för det fall en avtalsslutande stat, i enlighet med artikel 7 punkt 2, justerar de inkomster som är hänförliga till ett fast driftställe och därmed beskattar företaget för inkomst som har beskattats i den andra staten. I sådana fall ska den andra staten, om den instämmer med den justering som den förstnämnda staten har gjort, göra en vederbörlig justering i den utsträckning som är nödvändigt för att undvika dubbel- beskattning av de aktuella inkomsterna. För det fall den andra staten däremot inte instämmer i justeringen ska staterna söka undanröja eventuell dubbelbeskattning genom ömsesidig överenskommelse. Den omständlig- het att behöriga myndigheter i vissa fall ska ”söka” undanröja eventuell dubbelbeskattning genom ömsesidig överenskommelse utgör en mindre avvikelse från den alternativa bestämmelse som finns i OECD:s modellavtal. Avvikelsen syftar till att säkerställa att åtagandet i artikel 7 punkt 3 inte går längre än det åtagande som finns i artikeln i avtalet som behandlar förfarandet vid ömsesidig överenskommelse (artikel 39 efter ändringen genom detta protokoll).

Punkt 4 motsvarar bestämmelsen i artikel 7 punkt 7 i nuvarande avtal.

4.1.8Justering av inkomst

Genom artikel 8 i ändringsprotokollet görs språkliga ändringar av artikel 9 punkt 2 för att den ordagrant ska motsvara OECD:s modellavtal. Bestämmelsen behandlar justering av inkomst vid obehörig vinst- överföring mellan företag med intressegemenskap. Det tillförs i princip inget i sak till den nuvarande bestämmelsen. Eftersom BEPS-projektets åtgärd 14 satt fokus på behovet av ett effektivt förfarande vid ömsesidig överenskommelse kopplat till bland annat justering av inkomst mellan företag med intressegemenskap, finns det en fördel med att bestämmelsen helt överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modell- avtal för att tydligt kunna läsas i ljuset av de ändrade kommentarerna till OECD:s modellavtal.

4.1.9Offentlig tjänst

I artikel 10 i ändringsprotokollet anges att artikel 19 punkt 4 a) i avtalet tas bort tillsammans med sista meningen i punkt 4. Bestämmelserna gällde anställda i Postverket, Televerket, Statens Järnvägar och Sveriges Riksbank samt motsvarande tyska institutioner. Flertalet av dessa verk- samheter är numera privatiserade i båda avtalsslutande staterna. I fråga om kvarvarande verksamheter saknas skäl för särskild reglering.

4.1.10Beskattning av kvarlåtenskap, arv och gåva

Arvs- och gåvoskatten avskaffades i Sverige 2005. På tysk begäran upp- hävs därför samtliga bestämmelser i avtalet som berör arvs- och gåvoskatt. Kapitel III i avtalet, dvs. artiklarna 24–28, upphävs i sin helhet genom

artikel 12 i ändringsprotokollet. Vidare görs följdändringar i de andra

66

artiklarna i avtalet där bestämmelser som berör arvs- och gåvoskatt Prop. 2022/23:118 förekommer. Dessa följdändringar framgår inte av artikel 12, utan behand-

las under respektive artikel i ändringsprotokollet där bestämmelsen i fråga förekommer.

4.1.11Utbyte av upplysningar och bistånd vid indrivning av skatter

Hela kapitel IV i avtalet, som behandlar handräckning i skatteärenden,

 

revideras. Genom artikel 13 i ändringsprotokollet ersätts artiklarna 29 och

 

30 i avtalet av nya artiklar medan artikel 14 i protokollet innebär att

 

artiklarna 31–37 i avtalet upphävs.

 

Nya artikel 29 omfattar utbyte av upplysningar och överensstämmer

 

med artikel 26 i OECD:s modellavtal, vilken har genomgått stora för-

 

ändringar sedan avtalet undertecknades.

 

Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande

 

staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid

 

tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller

 

verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och

 

beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras

 

politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen

 

enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar

 

begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.

 

I punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot

 

enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar

 

som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges

 

att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri

 

inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller

 

driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller över-

 

klagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda

 

verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för sådana

 

ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i dom-

 

stolsavgöranden. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit får,

 

utan hinder av det föregående, användas för andra ändamål då sådana

 

upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen

 

i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar

 

upplysningarna tillåter sådan användning. Om i bestämmelsen angivna

 

förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna upplysningar användas för t.ex.

 

åtal för mutbrott.

 

Artikel 29 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet

 

lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en

 

myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen

 

(1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestäm-

 

melser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i

 

utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som

 

begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet

 

fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndig-

 

heter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller av annan författning.

 

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras

 

sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska

67

 

Prop. 2022/23:118 förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatte-

 

området som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första

 

stycket OSL framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift

 

om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den

 

utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med annan stat eller

 

med en mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar

 

handräckning eller bistånd åt en myndighet eller något annat organ i den

 

staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som

 

motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av

 

en annan stat eller en mellanfolklig organisation följer i stället av 27 kap.

 

5 § andra stycket OSL att sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har

 

godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig

 

organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–4 §§ samma

 

kapitel för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

 

förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om

 

sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra stycket OSL får, enligt tredje

 

stycket i samma paragraf, de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap.

 

5 c §, 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med

 

avtalet. Av 27 kap. 5 § fjärde stycket OSL framgår att för uppgift i en

 

allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

 

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras

 

inom ramen för artikel 29 omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Detta

 

innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska

 

offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till

 

sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

 

Punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten

 

att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b)

 

följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder

 

som avviker från lagstiftningen och administrativ praxis i någon av de

 

avtalsslutande staterna och inte heller att lämna upplysningar som inte är

 

tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon

 

av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig

 

att lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller

 

yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller

 

upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (s.k.

 

”ordre public”).

 

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den

 

förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har

 

behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten

 

begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den tillfrågade staten har dock

 

inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har

 

något eget intresse av sådana upplysningar.

 

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en

 

avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att

 

upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud,

 

representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller

 

äganderätt i en person.

 

Nya artikel 30 behandlar bistånd vid indrivning av skatter och motsvarar

 

artikel 27 i OECD:s modellavtal. Enligt punkt 1 i nya artikel 30 begränsas

 

inte biståndet av artikel 1 och 2 i avtalet. Av punkt 2 följer att uttrycket

68

”skattefordran” omfattar fordran på belopp avseende skatter av varje slag

och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande staterna, i den mån Prop. 2022/23:118 beskattningen inte strider mot detta avtal eller mot något annat instrument

till vilket de avtalsslutande staterna är parter, samt ränta, administrativa straffavgifter och kostnader för indrivning eller säkringsåtgärd som hänför sig till sådant belopp. För mer information beträffande dessa bestäm- melser, se kommentaren till artikel 27 i OECD:s modellavtal.

4.1.12Förbud mot diskriminering

Genom artikel 15 i ändringsprotokollet uppdateras icke-diskriminerings- bestämmelsen i artikel 38 punkt 1 i avtalet till OECD:s senaste lydelse. Punkten behandlar förbud mot diskriminering baserat på medborgarskap. Uppdateringen innebär att det i bestämmelsen förtydligas att en skatt- skyldigs hemvist är en av faktorerna som är relevanta vid bedömningen av om en skattskyldig befinner sig i en likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten och med vilken jämförelsen görs. Ändringen har främst sin grund i att korshänvisningen i bestämmelsen behövde ändras vilket föranledde att parterna i samband med detta valde att uppdatera hela punkten.

4.1.13Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 16 i ändringsprotokollet innebär att samtliga artiklar i det nuvarande avtalet som behandlar förfarandet vid ömsesidig överens- kommelse, tas bort (artikel 39) eller upphävs (artikel 40 och 41). En ny artikel 39 införs som överensstämmer med artikel 25 punkterna 1–3 i OECD:s modellavtal, med den avvikelse i första punkten som beskrivs under skälen för regeringens förslag i avsnitt 4 ovan. Genom ändringarna uppfyller avtalet således minimistandarden som syftar till att säkerställa ett snabbt, effektivt och ändamålsenligt förfarande för att lösa skatte- avtalsrelaterade tvister genom ömsesidig överenskommelse. Även en be- stämmelse som i huvudsak motsvarar artikel 25 punkt 4 i OECD:s modell- avtal införs genom ändringsprotokollet.

Nya artikel 39 innehåller inga bestämmelser om skiljeförfarande som ersätter de bestämmelser om sådant förfarande som finns i artikel 41 punkt 5 i det nuvarande avtalet. Parterna bedömde att sådana regler inte är behövliga i detta avtal eftersom båda länderna är medlemmar i EU. Därmed finns skiljeförfarande att tillgå genom rådets direktiv (EU) 2017/1852 om skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska unionen (skattetvistlösningsdirektivet, infört i svensk rätt genom lagen [2019:601] om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen) samt konvention (90/436/EEG) om undanröjande av dubbel- beskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen, införd i svensk rätt genom lagen [1999:1211] om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap).

69

Prop. 2022/23:118 4.1.14 Tillämpning av avtalet i vissa fall

I enlighet med artikel 17 i ändringsprotokollet genomförs en rad ändringar i artikel 43 i avtalet. Den s.k. switch over-regeln vid kvalifikations- konflikter som finns i artikel 43 punkt 1 a) i avtalet uppdateras. Innebörden av bestämmelsen är att hemviststaten i vissa fall ska undvika dubbel- beskattning genom avräkningsmetoden trots att undantagande har angetts som tillämplig metod i andra artiklar i avtalet. Denna bestämmelse har främst betydelse för Tyskland som tillämpar undantagandemetoden för undanröjande av dubbelbeskattning enligt artikel 23 i avtalet. Ändringen innebär att regeln inte bara är tillämplig vid dubbelbeskattning, utan även vid icke-beskattning eller lägre beskattning till följd av en kvalifikations- konflikt.

Vidare uppdateras bestämmelserna i punkt 2 b) och c). Dessa bestäm- melser ersätts av en gemensam bestämmelse för Tyskland och Sverige som klargör att avtalet inte hindrar staterna från att tillämpa sin interna lagstift- ning avseende delägare i utländska juridiska personer som är föremål för låg beskattning, s.k. CFC-regler (Controlled Foreign Companies). För svensk del finns sådana bestämmelser i 39 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

I sista meningen i punkt 2 uppdateras hänvisningen till förfarandet för ömsesidiga överenskommelser, till följd av de ändringar som gjorts i fråga om detta förfarande.

Slutligen införs i artikel 43 i avtalet en s.k. PPT-regel, vilken överens- stämmer med artikel 29 punkt 9 i OECD:s modellavtal. PPT-regeln placeras i en ny punkt 4. Bestämmelsen innebär att en förmån enligt skatte- avtalet inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna avtalsförmån. Undantag ska dock göras om givandet av förmånen skulle vara i över- ensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmel- serna i skatteavtalet.

4.1.15Tilläggsprotokollet

Enligt artikel 18 i tilläggsprotokollet infogas en ny artikel 45a som anger att det bifogade protokollet ska utgöra en integrerande del av avtalet. Genom artikel 20 i ändringsprotokollet infogas det tilläggsprotokoll som avses. Punkt 1 i tilläggsprotokollet förtydligar endast att uttrycket ”avtals- slutande stat” omfattar de tyska delstaterna (”Länder”) enligt tysk grund- lag. Någon ändring i sak görs alltså inte och genom detta generella förtydligande blir i förekommande fall hänvisningar till delstaterna över- flödiga. Genom artikel 10 i ändringsprotokollet tas därför referenser till delstaterna bort i artikel 19 punkt 1–3 i avtalet.

I punkt 2 i tilläggsprotokollet finns ett förtydligande avseende tillämp- ningen av artikel 1 punkt 2 och artikel 10 i avtalet vad gäller utdelning. Det klargörs att om utdelning som uppbärs av eller via en person eller ett arrangemang som är föremål för delägarbeskattning, enligt skattelag- stiftningen i en avtalsslutande stat anses förvärvad av en person med hem- vist i den staten, ska artikel 10 tillämpas som om personen med hemvist erhöll utdelningen direkt.

70

4.1.16

Övriga ändringar

Prop. 2022/23:118

I samband med att nya eller ändrade bestämmelser kommenteras i de

 

föregående avsnitten anges även i förekommande fall om berörda artiklar

 

eller punkter omnumreras. Ändringsprotokollet innebär emellertid att även

 

ett antal andra bestämmelser i det nuvarande avtalet omnumreras utan att

 

ändras innehållsmässigt. Enligt artikel 11 i ändringsprotokollet justeras

 

numreringen av underpunkterna i artikel 23 punkt 1 b). De underpunkter

 

som nu benämns aa)–dd) omnumreras till 1)–4). Detta innebär att endast

 

den tyska språkversion ändras och därmed har båda språkversionerna

 

samma typ av numrering för de olika nivåerna av underpunkter. Enligt

 

artikel 19 i ändringsprotokollet utgår artikel 47 punkt b), som avser arvs-

 

och gåvoskatt. Som en följd av detta omnumreras punkt c) i samma artikel

 

till punkt b).

 

4.1.17

Protokollets ikraftträdande

 

Artikel 22 i ändringsprotokollet innehåller ikraftträdandebestämmelser, se avsnitt 4.

5Konsekvenser

Genom förslagen i denna proposition ändras det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland i enlighet med protokollet av den 18 januari 2023. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon offentligfinansiell effekt. Förslagen förväntas inte heller ge upphov till någon ökad arbets- börda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslagen torde inte heller medföra några märkbara effekter på vare sig inkomstfördelningen eller den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Förslagen bedöms i övrigt inte ha effekter på sysselsättning, miljö eller integration.

71

Prop. 2022/23:118 Bilaga

Protokollet

Protokoll om ändring i avtalet av den 14 juli 1992 mellan Konunga- riket Sverige och Förbundsrepu- bliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för- mögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning (Svensk-tyskt skatteavtal)

Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 14. Juli 1992 zwischen dem Königreich Schwe- den und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie bei den Erbschaft- und Schenkungsteu- ern und zur Leistung gegen- seitigen Beistands bei den Steuern (Schwedisch-deutsches Steuerabkommen)

Konungariket Sverige och För-

Das Königreich Schweden

und

bundsrepubliken Tyskland,

die Bundesrepublik Deutschland –

som önskar ändra avtalet av den

von dem Wunsch geleitet, das

14 juli 1992 mellan Konungariket

Abkommen vom 14. Juli 1992

Sverige

och Förbundsrepubliken

zwischen dem Königreich Schwe-

Tyskland för att undvika dubbelbe-

den

und

der

Bundesrepublik

skattning

beträffande skatter på

Deutschland zur

Vermeidung

der

inkomst och förmögenhet och på

Doppelbesteuerung bei den Steuern

arv och gåva samt för att lämna

vom Einkommen und vom Ver-

ömsesidig handräckning vid be-

mögen sowie bei den Erbschaft-

skattning (Svensk-tyskt skatte-

und

Schenkungsteuern

und

zur

avtal) (i det följande benämnt ”av-

Leistung gegenseitigen

Beistands

talet”),

 

bei den Steuern (Schwedisch-

 

 

deutsches

Steuerabkommen)

(im

 

 

Folgenden als „Abkommen“ be-

 

 

zeichnet) zu ändern –

 

 

har kommit överens om följande:

sind wie folgt übereingekom-

 

 

men:

 

 

 

 

 

Artikel 1

Avtalets titel utgår och ersätts av följande:

”Avtal mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för undvikande av dub- belbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande”

72

Artikel 1

Der Titel des Abkommens wird gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Abkommen zwischen dem Königreich Schweden und der Bundesrepublik Deutschland zur Beseitigung der Doppelbesteue- rung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver- mögen sowie zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umge- hung“.

Artikel 2

Avtalets ingress utgår och ersätts av följande:

”Konungariket Sverige och För- bundsrepubliken Tyskland,

som önskar att ytterligare utveckla sina ekonomiska förbin- delser och fördjupa sitt samarbete i skattefrågor,

som avser att undvika dubbel- beskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet utan att skapa förutsättningar för icke- beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteun- dandragande (däri inbegripet ge- nom så kallad ”treaty-shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),

har kommit överens om följ- ande:”

Artikel 2

Prop. 2022/23:118

 

Bilaga

Die Präambel des Abkommens wird gestrichen und durch folgen- den Wortlaut ersetzt:

„Das Königreich Schweden und die Bundesrepublik Deutschland – von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen wei- terzuentwickeln und ihre Zusam- menarbeit in Steuersachen zu

vertiefen,

in der Absicht, auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen eine Doppelbe- steuerung zu beseitigen, ohne Mög- lichkeiten zur Nicht- oder Niedrig- besteuerung durch Steuerverkür- zung oder -umgehung (unter ande- rem durch missbräuchliche Gestalt- ungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehe- nen Erleichterungen zum mittel- baren Nutzen von in Drittstaaten ansässigen Personen) zu schaffen –

sind wie folgt übereingekom- men:“

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 1 i avtalet utgår och ersätts av följande:

”Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Artikel 1 des Abkommens wird gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Artikel 1

Unter das Abkommen fallende Per- sonen

1. Detta avtal tillämpas på per-

(1) Dieses Abkommen gilt für

 

soner som har hemvist i en avtals-

Personen, die in einem Vertrags-

 

slutande stat eller i båda avtals-

staat oder in beiden Vertragsstaaten

 

slutande staterna.

 

 

ansässig sind.

 

2. Vid

tillämpningen

av

detta

(2) Im Sinne dieses Abkommens

 

avtal ska inkomst som förvärvas av

gelten Einkünfte, die von Rechts-

 

eller genom en sammanslutning

trägern oder Gebilden oder über

 

eller ett arrangemang, som enligt

Rechtsträger oder Gebilde bezogen

 

skattelagstiftningen i någon av de

werden, die nach dem Steuerrecht

 

avtalsslutande staterna

helt

eller

eines der Vertragsstaaten als voll-

 

delvis är föremål för delägarbe-

ständig oder teilweise steuerlich

 

skattning,

anses förvärvad

av en

transparent behandelt werden, als

73

Prop. 2022/23:118 Bilaga

person med hemvist i en avtals- slutande stat till den del som inkomsten enligt skattelagstift- ningen i den staten behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga.”

Einkünfte einer in einem Vertrags- staat ansässigen Person, jedoch nur, soweit die Einkünfte für Zwecke der Besteuerung durch diesen Staat als Einkünfte einer in diesem Staat ansässigen Person behandelt wer- den.“

Artikel 4

Artikel 2 i avtalet utgår och ersätts av följande:

”Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. Detta avtal ska tillämpas på

 

skatter på inkomst och på för-

 

mögenhet som påförs för en avtals-

 

slutande stats, dess politiska under-

 

avdelningars eller lokala myndig-

 

heters räkning, oberoende av det

 

sätt på vilket skatterna tas ut.

 

2. Med skatter på inkomst och på

 

förmögenhet förstås alla

skatter

 

som tas ut på inkomst eller för-

 

mögenhet i dess helhet eller på

 

delar av inkomst eller förmögenhet,

 

däri inbegripet skatter på vinst på

 

grund av överlåtelse av lös eller fast

 

egendom, samt skatter på värde-

 

stegring.

 

 

 

 

3. De skatter på vilka detta avtal

 

tillämpas är:

 

 

 

 

a) i Förbundsrepubliken

Tysk-

 

land:

 

 

 

 

1) inkomstskatten

(die

Einkom-

 

mensteuer),

 

 

 

 

2) bolagsskatten

(die

Körper-

 

schaftsteuer),

 

 

 

 

3) näringsskatten (die Gewerbe-

 

steuer), och

 

 

 

 

4) förmögenhetsskatten (die Ver-

 

mögensteuer),