Regeringens proposition 2022/23:100

2023 års ekonomiska vårproposition – Förslag till riktlinjer

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 april 2023

Ulf Kristersson

Niklas Wykman (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2024.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till lag om ändring i riksdagsordningen och vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.

1

Prop. 2022/23:100

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2

Lagförslag ...........................................................................................................................

7

3

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken....................................

9

 

3.1

Politiska utgångspunkter.......................................................................................

9

 

3.2

Åtgärder i propositionen Vårändringsbudget för 2023 .................................

22

 

3.3

Den ekonomiska utvecklingen ..........................................................................

23

 

3.4

Den offentliga sektorns finanser .......................................................................

26

 

3.5

Det finanspolitiska ramverket............................................................................

27

 

 

3.5.1 Finanspolitiken i linje med överskottsmålet......................................

27

3.5.2Finanspolitiken samverkar med penningpolitiken för att få ner

 

 

inflationen ...............................................................................................

27

 

 

3.5.3 Bruttoskulden är förenlig med skuldankarets riktmärke .................

27

 

 

3.5.4 En första bedömning av utgiftstakets nivå för 2026 .......................

28

4

Den makroekonomiska utvecklingen...........................................................................

29

 

4.1

Utsikterna i omvärlden 2023 och 2024 ............................................................

29

 

4.2

Utsikterna i Sverige 2023 och 2024 ..................................................................

31

 

4.3

Osäkerhet i prognosen........................................................................................

38

 

4.4

Utvecklingen 2025 och 2026..............................................................................

39

 

4.5

Alternativa scenarier............................................................................................

39

 

4.6

Prognosrevideringar ............................................................................................

41

 

4.7

Utvecklingen enligt andra bedömare ................................................................

42

 

4.8

Utvärdering av prognoser för den makroekonomiska utvecklingen ...........

43

 

4.9

Regeringens mått på välstånd ............................................................................

45

5

De budgetpolitiska målen...............................................................................................

55

 

5.1

Uppföljning av målet för det finansiella sparandet ........................................

55

 

5.2

Uppföljning av skuldankaret ..............................................................................

56

5.3Uppföljning av utgiftstaket och bedömning av utgiftstakets nivå för 2026

 

 

................................................................................................................................

57

 

5.4

Uppföljning av det kommunala balanskravet .................................................

60

6

Inkomster..........................................................................................................................

63

 

6.1

Inledning ...............................................................................................................

63

 

6.2

Offentligfinansiella effekter av ändrade skatte- och avgiftsregler................

64

 

6.3

Offentliga sektorns skatteintäkter .....................................................................

66

 

6.4

Statens inkomster.................................................................................................

76

 

6.5

Uppföljning av statens inkomster .....................................................................

77

7

Utgifter ..............................................................................................................................

83

 

7.1

Inledning ...............................................................................................................

83

 

7.2

Utgiftsramar 2023–2026 .....................................................................................

84

 

7.3

Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna över tid...................................

85

 

7.4

Uppföljning av utgifterna 2023 .........................................................................

98

7.5Förändring av utgiftsramar och takbegränsade utgifter 2024 och 2025

 

sedan budgetpropositionen för 2023..............................................................

101

8 Statens budgetsaldo och statsskulden ........................................................................

107

8.1

Inledning .............................................................................................................

107

8.2

Statens budgetsaldo ...........................................................................................

108

8.3

Statsskulden ........................................................................................................

111

8.4

Uppföljning av statens budgetsaldo................................................................

113

2

 

Prop. 2022/23:100

 

9 Den offentliga sektorns finanser.................................................................................

115

9.1

Inledning .............................................................................................................

116

9.2

Den offentliga sektorns finanser .....................................................................

116

9.3

Statens finanser ..................................................................................................

123

9.4

Ålderspensionssystemets finanser...................................................................

125

9.5

Kommunsektorns finanser...............................................................................

127

9.6

Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet .........................................

131

9.7

Finansiellt sparande enligt olika bedömare....................................................

133

9.8

Uppföljning av offentliga sektorns finanser ..................................................

135

9.9Sveriges återhämtningsplan inom ramen för faciliteten för återhämtning

 

och resiliens ........................................................................................................

137

10 Bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.............................................

141

10.1

Vad avses med att finanspolitiken är hållbar? ...............................................

141

10.2

Långsiktiga utmaningar för finanspolitiken ...................................................

141

10.3

Ett scenario för utvecklingen på lång sikt......................................................

142

10.4

Finanspolitiken bedöms vara hållbar ..............................................................

147

11 Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden..................

149

11.1

En samlad mediemyndighet.............................................................................

149

11.2

Ändrade namn på utgiftsområden ..................................................................

149

Bilaga 1

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

 

Bilaga 2

Fördelningspolitisk redogörelse

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 april 2023

 

3

Prop. 2022/23:100

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1.Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 3).

2.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 2 och 11.2).

3.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 11.1).

5

Prop. 2022/23:100

2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelse 9.5.3 och bilagan (tilläggs- bestämmelse 7.5.1) till riksdagsordningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens utgifter ska hänföras till

 

Statens utgifter ska hänföras till

följande utgiftsområden: 1 Rikets styrelse,

följande utgiftsområden: 1 Rikets styrelse,

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning,

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning,

3 Skatt,

tull

och

exekution, 4 Rätts-

3 Skatt,

tull

och

exekution, 4 Rätts-

väsendet,

5 Internationell

samverkan,

väsendet,

5 Internationell

samverkan,

6 Försvar

och samhällets

krisberedskap,

6 Försvar

och

samhällets

krisberedskap,

7 Internationellt bistånd,

 

8 Migration,

7 Internationellt

bistånd,

 

8 Migration,

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

funktionsnedsättning,

 

11 Ekonomisk

funktionsnedsättning,

 

11 Ekonomisk

trygghet

vid

ålderdom,

12 Ekonomisk

trygghet

 

vid

ålderdom,

12 Ekonomisk

trygghet för familjer och barn, 13 Jäm-

trygghet

 

för

 

familjer

och

barn,

ställdhet och nyanlända invandrares etablering,

13

Integration

och

jämställdhet,

14 Arbets-

14

Arbetsmarknad

och

arbetsliv,

marknad

och

arbetsliv,

15 Studiestöd,

15

Studiestöd, 16 Utbildning och univer-

16

Utbildning

och

universitetsforskning,

sitetsforskning, 17 Kultur, medier, tros-

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid,

samfund och fritid, 18 Samhällsplanering,

18

Samhällsplanering,

bostadsförsörjning

bostadsförsörjning

och

byggande

samt

och

byggande

samt

konsumentpolitik,

konsumentpolitik, 19 Regional utveckling,

19

Regional utveckling, 20 Klimat, miljö och

20

Allmän miljö- och naturvård, 21 Energi,

natur,

21 Energi,

 

22 Kommunikationer,

22

Kommunikationer,

 

 

23 Areella

23

Areella

 

näringar,

landsbygd

och

näringar,

landsbygd

och

livsmedel,

livsmedel,

 

24 Näringsliv,

25 Allmänna

24

Näringsliv,

25 Allmänna

bidrag till

bidrag

till

kommuner,

26 Statsskulds-

kommuner,

26 Statsskuldsräntor

m.m.

räntor

m.m.

och

27 Avgiften

till

och 27 Avgiften till Europeiska unionen.

Europeiska unionen.

 

 

 

 

Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

1Senaste lydelse 2020:608.

7

 

Prop. 2022/23:100

 

Bilaga2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13.Miljö- och jordbruksutskottet ska bereda ärenden om

a)jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,

b)vädertjänst,

c)naturvård,

d)miljövård i övrigt som inte tillhör ett annat utskotts beredning, samt

e) anslag inom utgiftsområdena

e) anslag inom utgiftsområdena

20

Allmän miljö- och naturvård samt

20

Klimat, miljö och natur samt

23

Areella näringar, landsbygd och

23

Areella näringar, landsbygd och

livsmedel.

livsmedel.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15.Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om

a)arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring,

b)arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning,

c)integration,

d)åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning,

e)jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, samt

f) anslag

inom utgiftsområdena 13

f) anslag inom utgiftsområdena 13

Jämställdhet

och

nyanlända invandrares

Integration och jämställdhet och

etablering och

14 Arbetsmarknad och

14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

arbetsliv.

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2Senaste lydelse 2020:608.

8

Prop. 2022/23:100

3Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

3.1Politiska utgångspunkter

Denna proposition lämnas i ett osäkert läge med krig i vårt närområde, en ansträngd situation på energimarknaderna i Europa och den högsta inflationen i Sverige på över 30 år. Hög inflation är löntagarnas värsta fiende då den leder till att reallönerna sjunker och värdet på sparande minskar. Det är viktigt att den inte biter sig fast på en lång- varigt hög nivå. Hög skuldsättning och en hög andel rörliga bostadslån gör dessutom svenska hushåll och företag särskilt känsliga för de snabbt stigande räntorna som följer av inflationen. Samtidigt går Sverige in i en lågkonjunktur med en hög arbetslöshet i jämförelse med andra europeiska länder.

I detta läge prioriterar regeringen att skydda särskilt utsatta hushåll mot de stigande priserna, att sätta in åtgärder mot den höga arbetslösheten och att motverka den höga inflationen genom förbättrad konkurrens. Arbetslinjen ska återupprättas och struktur- reformer genomföras för att öka tillväxten. Samtidigt gör regeringen reformer för att lösa de samhällsproblem som Sverige har haft under en längre tid.

En plan för att möta de stora ekonomiska utmaningarna

Regeringen avser att möta den svåra ekonomiska situationen med en plan som innehåller tre delar:

bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll

återupprätta arbetslinjen

genomföra strukturreformer för en högre tillväxt.

Bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll

Finanspolitiken har en viktig uppgift för att säkra välståndet i Sverige, exempelvis genom att lägga grunden för en stark ekonomisk tillväxt, en rättvis fördelning av resurser och en effektiv offentlig sektor. Givet den svåra ekonomiska situation som Sverige befinner sig i behöver dock inflationsbekämpning vara en central prioritering för den samlade ekonomiska politiken i nuläget, dvs. för både finanspolitiken och penningpolitiken.

Inflationen började stiga under hösten 2021 till följd av snabbt stigande energipriser. Samtidigt återhämtade sig efterfrågan efter pandemin, vilket tillsammans med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina förstärkte prisuppgångarna. Under 2022 spred sig prisuppgångarna till andra varor och tjänster, något som återspeglas i att den underliggande inflationen är hög och har fortsatt att stiga under 2023. Eftersom inflationen nu har varit hög under en längre tid finns det en risk att de långsiktiga inflationsförväntningarna stiger och att den höga inflationen blir mer bestående (fördjupningsruta 2.1 Finanspolitiken vid hög inflation). Om dessa förväntningar, som har sjunkit under inledningen av 2023 och närmat sig inflationsmålet på två procent, stiger igen kommer en stram ekonomisk politik att behövas under en längre tid för att få ner inflationen. Det skulle innebära betydande kostnader för hushållen och samhället i stort. Det läge som Sverige befinner sig i manar därför till försiktighet.

9

Prop. 2022/23:100

Det vilar ett brett ansvar på ett flertal aktörer att förhindra att den höga inflationen får en varaktig inverkan på pris- och lönebildningen. Riksbanken har i uppdrag att med penningpolitiken upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation, men hela samhället behöver ta ansvar för att bekämpa inflationen.

Regeringen tar ansvar genom att bedriva en fortsatt återhållsam finanspolitik samtidigt som stöd ges till framför allt utsatta hushåll. Kostnadsdrivande regleringar reformeras, exempelvis sänks reduktionsplikten fr.o.m. den 1 januari 2024. Arbetsmarknadens parter ansvarar för att avtalsrörelsen inte driver på den höga inflationen. Företagen ansvarar för att inte göra obefogade prishöjningar. De aktörer som tar lätt på de risker som är förknippade med den höga inflationen äventyrar det svenska folkets välstånd.

Bristande konkurrens i vissa branscher riskerar att förvärra prisökningarna. Väl fungerande marknader, ofta med en mångfald av aktörer, är en förutsättning för att motverka prisökningarna. Regeringen vill därför skärpa bevakningen av prisbildningen i den svenska ekonomin med särskilt fokus på branscher med bristande konkurrens. Mot denna bakgrund är det viktigt att relevanta myndigheter, i synnerhet Konkurrensverket, har de förutsättningar som krävs för att bedriva en effektiv konkurrenstillsyn inom branscher med stora prisökningar. Medel föreslås därför avsättas för detta ändamål i propositionen Vårändringsbudget för 2023

(prop. 2022/23:99). Konkurrensverket behöver dessutom få ytterligare verktyg för att säkra en effektiv konkurrens, och regeringen avser att återkomma i denna fråga. Vidare avser regeringen att ge Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konkurrenssituationen inom dagligvaruhandeln och andra branscher med stora prisökningar, samt hur priserna har ökat i förhållande till kostnaderna.

Livsmedelspriserna har stigit snabbt som en följd av ökade kostnader på insatsvaror som el och drivmedel samt distributionsstörningar kopplade till kriget i Ukraina. Inflationen gör att konsumenter väljer bort dyrare alternativ, vilket riskerar att försämra konkurrenssituationen för svensk livsmedelsproduktion som i huvudsak konkurrerar med hög kvalitet och god djurhållning. Regeringen avser att vidhålla en skattenedsättning på diesel för jord- och skogsbruk till EU:s miniminivå 2024 och 2025.

För att stärka konsumentmakten föreslår regeringen ett tillskott till Allmänna reklamationsnämnden och ett utökat stöd till civilsamhällets konsumentorganisationer. Syftet är att konsumenter snabbare ska kunna få tvister med näringsidkare prövade och att möjliggöra stödinsatser till konsumenter med små ekonomiska marginaler.

Staten varken kan eller bör kompensera för samtliga prisökningar som nu sker, men särskilda åtgärder bör genomföras för att stötta de svenska hushållen. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna ta sig igenom den svåra situation som vi befinner oss i. Under 2023 stöttas hushållen med ca 27 miljarder kronor genom elstöd. En genomsnittlig villaägare med eluppvärmning får mellan 4 500 och 19 000 kronor i elstöd, beroende på elprisområde. Dessutom föreslås en ytterligare förlängning och höjning av bostadsbidraget t.o.m. december 2023. Förstärkningen av bostadsbidraget innebär att en ensamstående med två barn i genomsnitt får 1 100 kronor mer per månad i bostadsbidrag mellan juli och december 2023. Höjningen av bostadsbidraget är en viktig reform för att tillfälligt skydda barnfamiljer med svag ekonomi mot de kraftiga prisuppgångarna.

Till följd av den höga inflationen, inte minst de stigande livsmedelspriserna, ser civilsamhället ett ökat behov bland hjälpsökande. Regeringen genomför därför en särskild satsning under 2023 till civilsamhällesorganisationer och trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

10

Prop. 2022/23:100

Utöver detta räknas garantipensionen, olika delar av sjuk- och aktivitetsersättningen, föräldrapenningen och vissa andra statliga transfereringar samt studiemedlen upp utifrån prisutvecklingen, vilket förstärker hushållens disponibla inkomster med ytterligare ca 12 miljarder kronor. Dessutom förstärks hushållens ekonomi genom flera av åtgärderna i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1), exempelvis bibehållen höjd arbetslöshetsersättning, ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre samt tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel. Även företagen har drabbats av inflationen, inte minst de höga elpriserna. Regeringen kommer att återföra omkring 30 miljarder kronor till företagen 2023 som kompensation för höga elpriser. Dessutom har regeringen nyligen infört ett stöd på 2,4 miljarder kronor riktat till de företag som drabbats allra värst av höga elpriser.

Åtgärderna har två syften. Det handlar om att kompensera för prisökningar inom områden där politiska beslut under lång tid har drivit upp kostnaderna, vilket exempelvis skett genom nedläggning av kärnkraft och genom reduktionsplikten. Det handlar också om riktade åtgärder till de som har drabbats hårdast av prisökningarna, exempelvis genom de höga elpriserna som under vintern har varit mycket utmanande för svenska hushåll och företag. Kommande höst och vinter kan återigen innebära väsentligt högre priser än normalt. Regeringen har beredskap för att vid behov kunna hantera en sådan situation skyndsamt, t.ex. genom att föreslå skattesänkningar, riktade stöd åt ekonomiskt utsatta grupper eller vidta andra stödåtgärder. Utformningen av eventuella kommande åtgärder kommer dock ständigt att vägas mot risken för att alltför expansiva åtgärder kan driva på inflationen ytterligare och förvärra de strukturella problemen på den svenska arbetsmarknaden.

Återupprätta arbetslinjen och öka utbildningsmöjligheterna

Samtidigt som inflationsbekämpningen är en central uppgift i nuläget har finans- politiken ett bredare uppdrag för att säkra välståndet i Sverige. Parallellt med att hantera akuta problem i ekonomin avser regeringen därför att genomföra en rad reformer för att förbättra den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetslinjen behöver återupprättas.

Sverige har under flera år haft en hög arbetslöshet i jämförelse med andra europeiska länder. En försvagad arbetslinje och en alltför kravlös integrationspolitik i kombination med för hög asylinvandring har gått ut över ekonomin. Det har också hämmat människors möjlighet till egen försörjning och att bli en del av samhälls- gemenskapen. Den utvecklingen behöver vändas. Det är bara genom att alla som kan är med och bidrar efter bästa förmåga som den svenska välfärdsmodellen långsiktigt kan fungera och välståndet kan öka. Tre områden är särskilt viktiga för att Sverige ska kunna återupprätta arbetslinjen: att det alltid ska löna sig att arbeta, att aktivitetskraven skärps och att färdigheterna hos de arbetslösa ökar.

För att det ska löna sig mer att arbeta kommer regeringen, när det ekonomiska läget tillåter, att föreslå att skatten på arbete sänks ytterligare. En sådan skattesänkning ökar drivkrafterna till arbete och leder till fler arbetade timmar i ekonomin. Att öka drivkrafterna till arbete är särskilt viktigt i ett läge där de flesta som får bidrag och transfereringar får kompensation för den höga inflationen, medan löntagare får se sin köpkraft urholkad. Det innebär att det lönar sig allt sämre att gå från bidrag till arbete. Behovet av att sänka skatten på arbete kommer därför vara särskilt stort de kommande åren.

Regeringen avser också att genomföra en stor bidragsreform som syftar till att öka incitamenten för människor att komma i arbete. Det handlar exempelvis om att införa ett bidragstak och att höja kraven för kvalificering till den svenska välfärden för den som har invandrat.

11

Prop. 2022/23:100

Lågkonjunkturen tydliggör de strukturella problem som länge funnits på den svenska arbetsmarknaden. Ett exempel är problemen med matchning. Trots att det finns lediga arbeten är arbetslösheten hög, framför allt bland utrikes födda och personer som saknar gymnasial utbildning. Det finns även ett starkt behov av att minska kompetens- bristen inom vissa sektorer och stärka omställningsförmågan. Arbetslösheten bedöms vidare stiga på kort sikt. För att möta det utmanande ekonomiska läget lämnar regeringen i propositionen Vårändringsbudget för 2023 förslag på ett samlat åtgärds- paket på arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Regeringen föreslår ett tillskott för att stärka Arbetsförmedlingens beslutskapacitet. Regeringen föreslår också att medel tillförs för att förstärka den gymnasiala yrkesinriktade vuxenutbildningen och yrkes- högskolan så att tillgången till yrkesutbildningar förbättras och fler snabbt kan komma i arbete. Det innebär motsvarande 7 400 fler årsplatser på den gymnasiala yrkes- inriktade vuxenutbildningen och 950 fler årsplatser på yrkeshögskolan under 2023. Att behärska det svenska språket är viktigt för att få ett arbete i Sverige. Regeringen föreslår därför ett tillskott till kommunerna för att personer med tillfälligt skydd, som t.ex. skyddsbehövande från Ukraina, ska få tillgång till komvux i svenska för invandrare (sfi). Utöver de förslag som lämnas i propositionen Vårändringsbudget för 2023 kommer regeringen också att genomföra en satsning på sommarjobb och jobb för unga riktad till kommuner med hög arbetslöshet.

Genomföra strukturreformer för en högre tillväxt

Sverige behöver gå från låg till hög tillväxt. Den svenska BNP-tillväxten hämmas bl.a. av bristfälliga villkor för entreprenörskap och försämrade förutsättningar för energi- produktion genom kärnkraftsnedläggningar. För att öka produktiviteten och tillväxten vidtar regeringen åtgärder inom flera områden. Dessa syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv.

Skatterna ska vara konkurrenskraftiga, entreprenörskap och företagande ska uppmuntras, och regelbördan ska minska. Regeringen främjar tillväxt bl.a. genom investeringar i forskning och utveckling samt ett ökat fokus på kunskap i skolan. Bostadsmarknaden påverkas på kort sikt mycket negativt av bl.a. de stigande räntorna. På längre sikt påverkas byggandet strukturellt av tillgången till bl.a. byggbar mark, regelverk och kommunernas agerande. Regeringen avser därför att genomföra reformer för ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Under våren 2023 kommer regeringen att tillsätta en produktivitetskommission som ska analysera hinder för och möjligheter att höja produktivitetstillväxten i den svenska ekonomin samt lämna förslag för att uppnå detta. Regeringen kommer att fortsätta förbättra förutsättningarna för konkurrens, innovation, forskning och entreprenör- skap. Ett arbete har inletts för att systematiskt minska företagens kostnader för administration. Regeringen har vidare utökat uppdraget till den utredning som analyserar skattereglerna för entreprenörer, de s.k. 3:12-reglerna, till att även omfatta förslag för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Tillskott föreslås dessutom för fortsatt utveckling av webbplatsen verksamt.se i syfte att underlätta kontakter mellan företag och offentlig sektor, och därmed minska företagens administration.

En utredning kommer att tillsättas under våren för att förenkla och förkorta miljö- tillståndsprövningen enligt miljöbalken genom att göra den mer flexibel, effektiv och förutsebar i syfte att säkra näringslivets konkurrenskraft och svensk industri- produktion samt att främja en grön omställning. Ett implementeringsråd kommer att inrättas med syfte att undvika överimplementering av EU-direktiv och därigenom motverka omotiverade regelbördor.

12

Prop. 2022/23:100

Fördjupning 3.1 Finanspolitiken vid hög inflation

Långvarigt hög inflation skadar hela samhället

En låg och stabil inflation är en förutsättning för en god ekonomisk utveckling. Hög inflation innebär bl.a. minskad köpkraft. Inflationen är kännbar i hela ekonomin men allra mest för de hushåll som levde på marginalen redan innan den steg. Hög inflation innebär också en ökad osäkerhet, vilket gör det svårare för hushåll och företag att planera och fatta ekonomiska beslut. Osäkerheten medför att viljan och möjligheten att konsumera och investera minskar, vilket hämmar tillväxten. Det innebär också att långivare tar höjd för osäkerheten när de ger ut lån, något som för med sig att räntorna för låntagarna blir högre. Hög inflation innebär också att sparande missgynnas, eftersom värdet på vissa tillgångar urholkas.

Hushållens och företagens förväntningar om inflationen påverkar utvecklingen av den faktiska inflationen, eftersom företagen anpassar sina pris- och lönesättningsbeslut efter förväntningarna. Om inflationen inte sjunker relativt snabbt riskerar förvänt- ningarna att bita sig fast på en hög nivå. Ekonomin riskerar då att hamna i en s.k. pris- och lönespiral, en utveckling där lönerna stiger för att kompensera för ökade priser, och priserna stiger för att kompensera för ökade löner. Erfarenheter från 1970-talet visar att om den ekonomiska politiken är expansiv och driver på inflationen kan det vara mycket svårt att hålla tillbaka löneökningar. Om ekonomin hamnar i en pris- och lönespiral eller om inflationsförväntningarna av andra skäl biter sig fast på en hög nivå, kommer det att behövas en stram ekonomisk politik med bl.a. en högre styrränta under en lång tid för att få ner inflationen, med betydande kostnader för hushållen och samhället i stort.

En återhållsam finanspolitik bidrar till att få ner inflationen

Inflationen har stigit betydligt i såväl Sverige som omvärlden sedan 2021. Inlednings- vis drevs inflationen i Sverige främst av stigande energipriser, men den spred sig till andra varor och tjänster under 2022. Kvarvarande utbudsproblem efter pandemin, tillsammans med ökade insatskostnader som högre el- och drivmedelspriser, bidrog till att varu-, livsmedels- och tjänstepriserna steg snabbt under 2022. Samtidigt har efter- frågan varit hög, inte minst då de senaste åren präglats av expansiv finans- och penningpolitik. Det innebär i sin tur att en finanspolitik som driver upp efterfrågan ytterligare riskerar att öka inflationen. Det som utmärker den nuvarande inflations- uppgången är att störningarna har varit flera, dels leverans- och utbudsproblem efter pandemin, dels höga energi- och livsmedelspriser i kölvattnet av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Dessa störningar har, i kombination med en god efterfrågan, bidragit till att hålla uppe inflationen under en längre tid. De långsiktiga inflations- förväntningarna har legat något över inflationsmålet på två procent under 2022 och har sjunkit något under inledningen av 2023. Det finns dock en risk för att de långsiktiga inflationsförväntningarna ökar och att en hög inflation blir bestående om inflationen fortsätter att vara på en hög nivå.

Det är viktigt att penning- och finanspolitiken bedrivs på ett sätt som upprätthåller förtroendet för inflationsmålet. Även övriga aktörer i samhället, som näringslivet och arbetsmarknadens parter, har ett gemensamt ansvar för att förhindra att den höga inflationen blir långvarig och får fäste i t.ex. pris- och lönebildningen.

Att få ner inflationen är en central uppgift för den ekonomiska politiken just nu. Det främsta verktyget för att åstadkomma det är penningpolitiken, men penningpolitik och finanspolitik behöver samverka. Detta eftersom även finanspolitiken påverkar aktivitetsnivån i ekonomin och därmed inflationen. Regeringen ansvarar för att i detta läge bedriva en återhållsam finanspolitik. Skulle finanspolitiken vara kraftigt expansiv

13

Prop. 2022/23:100

riskerar den att öka inflationen. Det skulle kunna leda till att en mer åtstramande penningpolitik blir nödvändig, med större påfrestningar på högt skuldsatta hushåll och företag. Det skulle i sin tur kunna medföra risker för den finansiella stabiliteten och en sämre utveckling av sysselsättningen.

Internationella valutafonden och OECD har uttryckt ett behov av en återhållsam eller försiktig finanspolitik i ljuset av att många länder har hög inflation, i syfte att inte öka inflationstrycket. De menar bl.a. att vissa stödåtgärder kan vara nödvändiga för att hjälpa de mest utsatta hushållen och företagen, men att dessa åtgärder bör vara riktade och tillfälliga för att inte bidra till ett ökat inflationstryck.

Osäkerhet kring olika finanspolitiska åtgärders effekt på inflationen

Olika finanspolitiska åtgärder påverkar utbud och efterfrågan i olika utsträckning och därmed även inflationen. Skattningar av olika finanspolitiska åtgärders effekter på inflationen är dock förknippade med osäkerhet. Olika studier har kommit fram till olika resultat (se t.ex. översikten av empiriska studier i Jörgensen och Ravn, The inflation response to government spending shocks: A fiscal price puzzle?, 2022). För Sveriges del bedömer Konjunkturinstitutet effekterna av olika finanspolitiska åtgärder i rapporten Finanspolitikens effekter på inflationen (2022). Något som ytterligare bidrar till osäkerheten är risken att resultaten inte är överförbara till tider då inflationen ligger långt över inflationsmålet. Det vore därför riskabelt att i detta läge förlita sig på skattningar av enskilda åtgärders effekter för att motivera eventuella avsteg från en samlat återhållsam finanspolitik.

Även tillfälliga åtgärder som syftar till att direkt sänka priserna, exempelvis sänkningar av mervärdesskatten eller andra indirekta skatter, har oklara effekter på inflationen. Trots att sådana åtgärder skulle ge en direkt effekt på inflationen genom att skattens andel av priserna minskar, är det inte säkert att de påverkar de långsiktiga inflations- förväntningarna och det underliggande inflationstrycket i ekonomin. En tillfällig åtgärd av detta slag leder t.ex. till att inflationen ökar igen när åtgärden fasas ut. Dessutom kan en sänkning av exempelvis mervärdesskatten stimulera efterfrågan. Åtgärder av detta slag kan även skapa en ryckighet i den ekonomiska politiken som bidrar till ökad osäkerhet i ekonomin.

Strukturella reformer kan öka tillväxten på sikt

Även om det i nuläget är en central uppgift för den ekonomiska politiken att få ner inflationen är det samtidigt viktigt att betona att finanspolitiken har ett bredare uppdrag. En sammantaget återhållsam och väl avvägd finanspolitik kan förbättra den ekonomiska utvecklingen och underlätta att få ner inflationen, även om den höga inflationen begränsar möjligheterna att stabilisera konjunkturen. Politiken bör – inom det ekonomiska utrymme som ges av det finanspolitiska ramverket – inrikta sig på strukturella åtgärder som ökar den långsiktiga tillväxten i ekonomin. Till exempel gäller det åtgärder som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt, stärker driv- krafterna att arbeta och utbilda sig, säkrar en stabil energiförsörjning, ökar konkurrensen och förenklar regelverk. Eventuella stödåtgärder bör i detta läge vara begränsade, tillfälliga och riktas mot ekonomiskt utsatta grupper.

14

Prop. 2022/23:100

Fördjupning 3.2 Utgångspunkter för en politik för fler i arbete

Den svenska arbetsmarknaden står inför flera utmaningar

Sverige har under flera år haft en hög arbetslöshet jämfört med andra europeiska länder, och trots en hög sysselsättningsgrad är det många som inte försörjer sig genom eget arbete. Många av de personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen står dessutom långt från arbetsmarknaden. En stor andel av dessa är utrikes födda och personer som saknar gymnasial utbildning – grupper där många har behov av att både bredda och vidareutveckla sina färdigheter för att kunna få ett arbete.

Gruppen utrikes födda är mycket heterogen, och förutsättningarna att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden varierar stort inom gruppen. Till exempel har personer som invandrat till Sverige som flyktingar och som anhöriga till personer med flykting- status en betydligt lägre utbildningsnivå än andra utrikes födda. Bland flyktingar och deras anhöriga saknade 28 procent i åldersgruppen 20–64 år gymnasial utbildning 2021. Det kan jämföras med övriga utrikes födda och inrikes födda där 16 respektive 8 procent saknade gymnasial utbildning (Statistiska centralbyrån [SCB] STATIV).

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas samtidigt av en låg andel arbeten med låga formella kvalifikationskrav. Ungefär fyra procent av de anställda i åldersgruppen 20–64 år i Sverige hade denna typ av arbeten 2020, vilket är lägst i EU (Skedinger, Borde vi ha fler enkla jobb?, Entreprenörskapsforum 2022). Den låga utbildnings- nivån hos flyktingar och anhöriga till flyktingar i kombination med relativt få arbeten med låga formella kvalifikationskrav är en förklaring till att denna grupp har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

En grupp som har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är utomeuropeiskt födda kvinnor. I Sverige var 55 procent av kvinnorna respektive 70 procent av männen födda utanför EU i åldersgruppen 15–74 år sysselsatta 2022. Motsvarande siffror för inrikes födda var 68 procent av kvinnorna och 72 procent av männen (SCB). Hur väl utrikes födda kvinnor är integrerade samvarierar med hur väl deras barn lyckas i skolan och arbetslivet. Om stora grupper av utrikes födda kvinnor står utanför arbetsmarknaden kan detta få långsiktiga konsekvenser för ekonomin och den sociala sammanhållningen i samhället i stort (Landell, Försörjning med fördröjning – en ESO-rapport om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden, ESO 2021).

Det ekonomiska läget bedöms på kort sikt leda till att arbetslösheten stiger. Personer med en svag anknytning till arbetsmarknaden riskerar i ett sådant läge att drabbas särskilt hårt också på längre sikt. För att hantera de utmaningar som Sverige står inför, särskilt de som är kopplade till strukturomvandling i ekonomin, är det viktigt att individer som drabbas av uppsägningar hittar nya arbeten och kommer in i branscher där det finns hög eller tilltagande efterfrågan på arbetskraft.

Att arbeta måste alltid löna sig

En förutsättning för det svenska välfärdssamhället är att alla som kan arbeta ska arbeta. Ekonomiska drivkrafter som gör att arbete lönar sig för alla grupper i samhället leder till ökad sysselsättning. För att uppnå detta bör bidragssystemen vara utformade så att det är lönsamt att gå från bidrag till arbete och egen försörjning. Låga ersätt- ningar i bidragssystemen skapar generellt sett ökade drivkrafter till arbete, men de riskerar samtidigt att skapa försörjningsproblem. Skattesystemets utformning påverkar också incitamenten att söka arbete och hur mycket man arbetar. Incitamenten att arbeta ökar ju större inkomstskillnaden är mellan att vara arbetslös och att arbeta. Detta kan åstadkommas genom t.ex. skattereduktioner för dem med låga inkomster.

15

Prop. 2022/23:100

Få nyanlända personer kvalificerar sig för inkomstrelaterade ersättningar. Många i gruppen har låga kvalifikationer och svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Inträde sker ofta genom deltidsarbete, vilket kan innebära låg arbetsinkomst med kompletterande ekonomiskt bistånd. Vidare innebär konstruktionen av regelverket att lön räknas av mot det ekonomiska biståndet, och mer arbete ökar därför inte nödvändigtvis den disponibla inkomsten. En individ med både lön och ekonomiskt bistånd har således svaga incitament att utöka sin arbetstid. Ytterligare en faktor är att det ekonomiska biståndet ökar med fler personer i hushållet och att det därför krävs relativt höga arbetsinkomster i större hushåll för att det ska vara lönsamt att arbeta.

Aktivitet leder till arbete

Att vara utan arbete under en längre tid kan innebära både att motivationen att söka arbete minskar och att tidigare erfarenheter och färdigheter blir mindre relevanta. Genom tydliga krav och möjligheter att delta i insatser som leder till arbete kan sådana effekter begränsas. Detta minskar risken för att fler arbetssökande hamnar långt från arbetsmarknaden, och återhämtningen på arbetsmarknaden kan genom detta påskyndas när utvecklingen i ekonomin vänder.

Vidare visar forskning att tiden i arbetslöshet kan förkortas genom att de arbets- sökande möter sanktioner om de inte följer gällande regler i försäkringssystemet. Detta då de arbetssökande ökar sin sökintensitet och har lägre lönekrav. Därför är det viktigt med kontroller för att upprätthålla effektiviteten i systemet (Vikström och Lombardi, Arbetsförmedlingens kontrollarbete, sanktioner och de arbetslösas sökbeteende, IFAU 2019).

Arbetsgivare kan se risker med att anställa personer som har varit arbetssökande under en längre tid. Sänkta kostnader vid anställning av långtidsarbetslösa kan motverka denna risk och därmed öka sannolikheten för arbetssökande att komma i arbete samt få arbetslivserfarenhet och kontakter (Nordström Skans, Eriksson och Hensvik, Konjunkturrådets rapport, Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad, SNS 2017).

Stora behov av att stärka arbetslösas färdigheter

De som är arbetssökande har varierande förutsättningar och förkunskaper och därför också olika behov av insatser. Många arbetssökande kan hantera sitt jobbsökande på egen hand, medan de som står längre från arbetsmarknaden har större behov av stöd. Insatserna för att få fler i arbete behöver därför vara kostnadseffektiva, flexibla och anpassas till de arbetssökandes olika förutsättningar och behov.

Många arbetssökande kan dra fördel av utbildningsinsatser för att komma i arbete. Dessa utbildningar är mer effektiva om de är yrkesinriktade och anpassade till de kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar snarare än generella. Korta, yrkesinriktade utbildningar, som t.ex. arbetsmarknadsutbildningar och yrkesutbildning på komvux (yrkesvux), är viktiga komponenter i detta sammanhang. Under en konjunkturnedgång är utbildning en särskilt lämplig åtgärd eftersom det då finns färre arbeten att söka.

Goda kunskaper i svenska har visat sig vara viktiga vid anställningsbeslut, även inom lågkvalificerade yrken. Arbetsmarknadspolitiska insatser och utbildning för gruppen arbetssökande med bristande kunskaper i svenska kan med fördel kombineras med åtgärder som stärker de arbetssökandes språkkunskaper.

Fortsatt reformarbete för att lösa Sveriges samhällsproblem

Utöver arbetet med att hantera den svåra ekonomiska situationen avser regeringen att fortsätta verka på flera områden för att lösa Sveriges långsiktiga samhällsproblem. Regeringen vidtar åtgärder för att uppnå bl.a. följande:

16

Prop. 2022/23:100

ökad trygghet

bättre skola, vård och omsorg

stärkt försvar och krisberedskap

förbättrad energiförsörjning och minskade utsläpp.

Ökad trygghet

Trygghet har blivit vår tids stora frihetsfråga. Det här året har inletts med ett hänsynslöst våld på nivåer som inte har setts tidigare, samtidigt som gängens terror sprider sig från storstäderna till mindre orter.

Utvecklingen är inte minst resultatet av en alltför stor invandring till Sverige under lång tid, vilken har försvårat en effektiv integration. Det har i sin tur bidragit till utbrett utanförskap och kriminalitet i delar av samhället. Samtidigt har rättsväsendet saknat tillräckliga resurser och verktyg för en effektiv brottsbekämpning.

Regeringen arbetar hårt för att vända utvecklingen och har inlett den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Det innebär bl.a. omfattande förstärkningar av hela rättsväsendet, stora satsningar på polisen samt nya och omarbetade nationella strategier mot t.ex. organiserad brottslighet. Regeringen har även tillsatt ett råd mot organiserad brottslighet och tagit fram flera förslag till ny lagstiftning som bl.a. ska ge effektivare verktyg till brottsbekämpande myndigheter och möjliggöra särskilda insatser mot unga förövare.

Människor ska kunna känna sig trygga, både på landsbygd, i förort och i storstad. Fler brott ska utredas och leda till lagföring, brottsoffer ska i högre grad få upprättelse och kriminella ska förhindras att begå nya brott genom längre fängelsestraff än i dag.

Bland annat ska straffen för gängkriminella dubbleras, straffen för vålds- och sexualbrott skärpas, dagens form av mängdrabatt avskaffas och villkorlig frigivning inte längre vara huvudregel utan undantag. Därtill ska förvaringsdom kunna utdömas för personer som utgör en samhällsfara genom exempelvis hög risk för återfall i allvarlig brottslighet.

Reformerna kommer att leda till att Kriminalvårdens kapacitet behöver utökas väsentligt. Dessutom är beläggningen i häkten och anstalter redan ansträngd, och det finns behov av att anställa personal. Därför avsätter regeringen 300 miljoner kronor för att ge Kriminalvården bättre förutsättningar för att fortsätta den nödvändiga utbyggnaden.

Mot bakgrund av det allmänt försämrade säkerhetsläget och att Säkerhetspolisen bedömer att Sverige står i ökat fokus från våldsbejakande islamism samt att attentats- hotet har ökat, föreslår regeringen ett tillskott till Säkerhetspolisens verksamhet under 2023.

Regeringen vidtar flera åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet. Inte minst handlar det om att förebygga att fler unga dras in i kriminalitet. Barn och unga i behov av placering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska få det. Stödet till kommunerna för familjehemsplaceringar föreslås därför att stärkas, i syfte att frigöra platser för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Utöver detta avser regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att bl.a. utveckla kunskapsstödet till familjehem och stödja kommunernas arbete med att rekrytera familjehem. Regeringen avser också att utse en nationell samordnare för att förbättra samverkan inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhälls- problem som medför stort lidande för dem som utsätts. Att förebygga och bekämpa detta är avgörande för ett jämställt samhälle. Bland annat behöver skyddet och

17

Prop. 2022/23:100

rörelsefriheten för främst kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer öka. Regeringen har därför tillsatt en utredare med uppdrag att se över kontaktförbudslagstiftningen. Som ett led i arbetet mot heders- relaterat våld och förtryck har regeringen även tillsatt en utredning i syfte att undersöka hur skyddet mot oskuldskontroller och oskuldsoperationer kan stärkas.

En välfärd att lita på

Den höga inflationen slår mot kommuner och regioner eftersom kostnaderna ökar mer än intäkterna. För att minska risken för neddragningar i välfärden, som i sin tur leder till minskad sysselsättning, tillfördes efter förslag från regeringen i budget- propositionen för 2023 generella statsbidrag till kommunsektorn om 6 miljarder kronor fr.o.m. 2023. Regeringen följer utvecklingen i kommuner och regioner noga och kommer att återkomma i budgetpropositionen för 2024 med en bedömning av behovet av förstärkningar av resurserna till kommunsektorn för 2024 och framåt.

Stärkt kunskapsskola

Få saker är så viktiga för Sveriges framtid som skolan. Regeringen kommer att förstärka kunskapsskolan och bygga vidare på det framgångsrika arbete som bedrevs 2006–2014. Kunskapsresultaten ska höjas och alla elever ska ha förutsättningar att nå sin fulla potential. De senaste årens brist på utveckling av skolan ska få ett slut.

I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 har därför medel tillförts för att lovskola ska kunna erbjudas i lägre årskurser. I syfte att ge särskilt högpresterande elever förutsättningar att utvecklas har medel tillförts för att stimulera tillkomsten av och kvaliteten i spetsutbildningar. Regeringen har vidare gjort satsningar för att öka tillgången till särskilt stöd genom medel till speciallärare och särskilda undervisningsgrupper. För att bidra till trygghet och studiero har medel också tillförts för en satsning på skolsociala team. Därutöver har medel tillförts för en läromedelssatsning, och Läslyftet har förstärkts. För att hantera elever som stör undervisningen eller hotar andra elever och lärare har även medel efter förslag från regeringen i budgetpropositionen för 2023 tillförts för en satsning på akutskolor.

Fler behöriga lärare är en nyckel till att ge dagens unga rätt kunskaper med sig ut i yrkeslivet. Regeringen möjliggör därför för fler lärosäten att inleda nödvändiga förberedelser för att utvidga försöksverksamheten med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i syfte att stärka möjligheterna att ställa om till läraryrket. Regeringen satsar också på stiftelsen Teach for Swedens verksamhet med ledarskaps- utbildning och coachning av studenter.

Skolan har också en viktig roll i det förebyggande arbetet. Att återupprätta trygghet och studiero för alla elever är avgörande insatser för en kunskapsskola för alla. Regeringen föreslår därför ytterligare medel till specialpedagogiska insatser och mindre undervisningsgrupper för att stärka stödet till elever med neuropsykiatriska funktions- nedsättningar.

En god och jämlik vård

En god och jämlik vård ska erbjudas i tid och i hela landet. Viktiga steg på vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården.

Väntetiderna och vårdköerna i Sverige behöver kortas och tillgängligheten till vård förbättras. Uppfyllelsen av den lagstadgade vårdgarantin har varit låg sedan den infördes.

Samtidigt finns stora utmaningar med bl.a. brist på disponibla vårdplatser. Efter förslag från regeringen i budgetpropositionen för 2023 har därför betydande prestationsbaserade medel tillförts för att öka tillgängligheten och det totala antalet

18

Prop. 2022/23:100

vårdplatser i hela landet. Vidare ska en nationell strategi för hur bristen på vårdplatser ska kunna åtgärdas tas fram. Regeringen har även inlett ett arbete med att införa en nationell vårdförmedling som syftar till att fler väntande patienter snabbare ska erbjudas vård hos en annan vårdgivare med kortare väntetider, oavsett var i landet denna vårdgivare finns. Regeringen avser även att tillsätta en utredning med uppdrag att analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag beträffande möjligheten att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap. Utredningen ska även beakta för- och nackdelar med regionala organisationer baserade på exempelvis dagens sex sjukvårdsregioner.

Förlossningsvården och kvinnors hälsa behöver förbättras. För att öka tillgängligheten och komma till rätta med regionala skillnader i hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor har efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 medel tillförts för en förstärkt och förlängd satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

En ålderdom i trygghet

En vård och omsorg av god kvalitet är av central betydelse för att äldre ska kunna åldras i trygghet. I takt med att äldre successivt får en förbättrad hälsa och lever ett längre liv förväntas behovet av vård och omsorg öka. Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. Fler måste vilja och våga välja att arbeta inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen behöver ställa om sitt arbetssätt, exempelvis genom att renodla arbetsuppgifter för undersköterskor, sprida goda exempel på kommuner som arbetar konstruktivt samt använda välfärdstekniken för att stärka äldres trygghet, säkerhet och frihet.

För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet initierade regeringen i budgetpropositionen för 2023 en treårig gemenskapssatsning. Denna satsning innefattar bl.a. hälsosamtal för äldre, där de informeras om gemenskaps- möjligheter, och medel till kommuner och civilsamhällesorganisationer som arbetar med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. Efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 fortsatte också satsningen på äldreomsorgslyftet.

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att fördela statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, med hänsyn till kommuners lokala behov. Exempel på utvecklingsområden där regeringen stödjer förbättringar är inom arbetsmiljö och arbetsvillkor, kompetensutveckling, ökad personalkontinuitet, samt utvecklad informationssäkerhet och välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Regeringen har också stärkt arbetet mot demens, och gett Socialstyrelsen i uppdrag att arbeta mer med det förebyggande arbetet mot fallolyckor.

Mesta möjliga nytta för skattepengar

Svenska folket ska få bättre valuta för sina skattepengar. Därför skärper regeringen arbetet mot välfärdsbrottslighet. Bland annat inrättas Utbetalningsmyndigheten, som ska förebygga, upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Regeringen kommer också att ge berörda myndigheter nya verktyg att identifiera missbruk och fusk genom utökade möjligheter att utbyta information. Välfärdens medel ska finansiera exempelvis fler undersköterskor och lärare och inte utnyttjas av kriminella. Medel föreslås också avsättas för Spelinspektionen i syfte att myndigheten ska kunna motverka matchfixning och penningtvätt, minska problemspelande hos oseriösa aktörer och mer effektivt komma åt aktörer som inte betalar skatt.

Vidare kommer regeringen att se över utgifterna för den statliga förvaltningen. För att det ska finnas resurser till kärnverksamheterna behöver statens verksamhet vara effektiv. Behovet av att prioritera bland de statliga utgifterna är ännu tydligare nu, då nya utgifter riskerar att driva på inflationen. Regeringen kommer därför under

19

Prop. 2022/23:100

mandatperioden att överväga organisationsförändringar för myndigheterna och ta initiativ till att ompröva och renodla deras verksamhet. Antalet myndigheter bör minska.

Stärkt försvar och krisberedskap

Det har gått ett drygt år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Samtidigt som Ukrainas motståndskraft har visat sig vara stark, har kriget också tydliggjort vikten av samarbete mellan länder i en mycket svår tid. Sverige har stöttat Ukraina med politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd – bl.a. genom att överföra kvalificerade vapensystem. För regeringen är det självklart att detta stöd ska fortsätta, för att hjälpa Ukraina att vinna kriget. Sedan regeringen tillträdde har Sveriges stöd till Ukraina ökat kraftigt, bl.a. genom beslut om överföring av strids- vagnar, ammunition och artillerisystem. Kring detta råder även enighet i riksdagen.

Sverige ska vara en stark partner till Ukraina även i återuppbyggnaden av landet. Redan i år kan Ukraina antas bli den största mottagaren av svenskt bilateralt bistånd. Sverige står, och kommer att fortsätta stå, på Ukrainas sida så länge som det behövs.

Demokratin måste försvaras och kriget har tydliggjort att det endast kan göras tillsammans med andra. Därför behöver det svenska försvaret fortsätta rustas upp och anpassas för medlemskap i Nato. Genom de tillskott som föreslås skapas förutsätt- ningar för ett snabbt svenskt medlemskap i Nato så snart samtliga Natoländer har ratificerat Sveriges anslutningsprotokoll. Tidiga beslut är av vikt för den fortsatta upprustningen av försvaret. Regeringen föreslår därför att resurser tillförs för förstärkningar på ledningsområdet, för att kompensera för prisutvecklingen på försvarsområdet samt för att omhänderta omförhandling gällande utveckling och anskaffning av JAS 39 E Gripen. Resurser ska också gå till förberedande verksamhet inför kommande vägval om framtida stridsflygsförmåga. Detta vägval är strategiskt betydelsefullt, och breda politiska samtal kommer att föras inför detta. Regeringen har tillsatt en försvarsberedning för att möjliggöra en bred parlamentarisk överens- kommelse om den fortsatta upprustningen av det svenska försvaret.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde understryker behovet av ett starkt civilt försvar och en stärkt krishanteringsförmåga. Det gäller inte minst motståndskraften inom hälso- och sjukvården, där bl.a. medel har tilldelats regionerna för att förbättra försörjningsberedskapen för prioriterade läkemedel. Med de tillskott till det civila försvaret som beslutades med anledning av budgetpropositionen för 2023 skapas förutsättningar att påskynda den pågående utvecklingen av det civila försvaret och samhällets krisberedskap under kommande år.

För att stärka beredskapen inom livsmedel- och dricksvattenhantering föreslår regeringen ett tillskott för bl.a. inköp av strategiska förstärkningsresurser för samhälls- viktiga funktioner, samt för stärkt förmåga att hantera händelser då farliga ämnen har förorenat livsmedel eller dricksvatten.

Förbättrad energiförsörjning och minskade utsläpp

En annan viktig faktor för ett konkurrenskraftigt näringsliv är en stabil energi- försörjning. Nedläggningen av kärnkraft har lett till att Sverige vid vissa tidpunkter har underskott på el och då i stor utsträckning exponeras för höga energipriser i andra europeiska länder. Det har medfört höga energipriser för svenska hushåll och företag och därmed försämrade villkor för företag som vill investera i Sverige långsiktigt. Skatter och andra inhemska regleringar, som t.ex. nivån på reduktionsplikten, har samtidigt drivit upp de svenska transportkostnaderna. Detta slår mot tillväxten.

20

Prop. 2022/23:100

Regeringen vill ge goda förutsättningar för alla fossilfria energislag. Det är grund- läggande för att få på plats en pålitlig energiproduktion, för att klara klimat- omställningen, för att skapa ett gott investeringsklimat och för att hushållen ska ha råd att betala sina elräkningar. Regeringen sätter därför upp ett nytt energipolitiskt mål om 100 procent fossilfri elproduktion. Som ett led i att nå målet har regeringen påbörjat arbetet med att bana väg för ny kärnkraft i Sverige. Det handlar bl.a. om att ta bort förbudet mot att bygga kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns anläggningar och den nuvarande begränsningen som innebär att antalet reaktorer i drift inte får överstiga tio. Regeringen kommer att fortsätta undanröja hindren för ny kärnkraft i Sverige. I höst planerar regeringen även att återkomma med en energipolitisk inriktningsproposition samt en proposition för att främja förenklad och förkortad miljötillståndsprövning. För att påskynda tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft anser regeringen att Sveriges geologiska undersökning (SGU) behöver arbeta för att minska handläggningstiderna. SGU ska också förstärka arbetet för att främja mineralutvinning och bidra till en tryggare försörjning av de mineraler och metaller som är kritiska för samhällets funktion, samt bidra till omställning till grön energi och högteknologisk utveckling. Regeringens ambition är också att hushållens fossila gasanvändning på sikt bör minska.

Klimatpolitiken ska vara ambitiös och effektiv. Hänsyn ska tas till människors och företags möjligheter att leva och verka i hela landet. För att säkerställa kostnads- effektivitet ska styrmedlen och den statliga organiseringen på klimatområdet ses över. För att nå Sveriges långsiktiga klimatmål krävs även s.k. kompletterande åtgärder. Regeringen har därför skapat förutsättningar för att öppna en första omvänd auktion för infångning och lagring av biogen koldioxid, s.k. bio-CCS, under 2023. Detta har stor potential att åstadkomma betydande negativa utsläpp. För att elbilen ska kunna bli ett alternativ för alla satsar regeringen också på utbyggd laddinfrastruktur. Vidare ska regeringen överlämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen i höst. Planen ska beskriva hur regeringens politik kan förväntas bidra till att nå klimatmålen.

Den svenska skogen och skogsnäringen spelar en stor roll för svenskt välstånd. Regeringens prioritering är att det svenska skogsbruket inte ska begränsas, utan fullt ut kunna bidra till att uppnå såväl klimatmålen, som jobb och tillväxt i hela landet. Skogen är även viktig för att värna den biologiska mångfalden. Regeringen föreslår att ytterligare medel avsätts under 2023 för att skogsägare som frivilligt valt att skydda sin skog snabbare ska få ersättning för detta.

Det är viktigt att miljöpolitiken är effektiv och inte i onödan försvårar människors vardag. Regeringen avser att inför budgetpropositionen för 2024 remittera ett förslag om att avskaffa eller kraftigt sänka skatten på plastbärkassar.

Regeringen tar ansvar i en svår tid

Regeringen tar ansvar för ekonomin i en svår tid och styr in Sverige på rätt kurs. Det är ett sällsynt tufft läge i ekonomin med hög inflation och lågkonjunktur samtidigt. Men Sverige har tagit sig igenom stora prövningar förut, och tillsammans kommer vi att göra det igen. Inflationen ska bekämpas och lågkonjunkturen mötas av strukturellt riktiga reformer. Sverige ska återigen bli en förebild: ett land med hög tillväxt, stabila finanser och en välfungerande arbetsmarknad med en tydlig arbetslinje där flit betalar sig. Ett land med innovationer och forskning i världsklass och med framgångsrika företag från norr till söder som går först i teknikutvecklingen – för att de har goda villkor och tillgång till ren och stabil el under årets alla dagar. Sverige ska vara ett modernt välfärdsland där medel som är avsedda för t.ex. sjukvård och skola går till just dessa ändamål och inte till brottslingar. Det finanspolitiska ramverket ska värnas

21

Prop. 2022/23:100

för att säkra stabilitet och förutsebarhet kring den ekonomiska politiken. Finanspolitiken tar sikte på att uppnå överskottsmålet.

Samtidigt behöver den finansiella stabiliteten värnas. Denna proposition lämnas när de finansiella marknaderna befinner sig i ett ansträngt och oroligt läge. Den turbulens som uppkommit på de finansiella marknaderna sedan början av mars har sitt ursprung i en förtroendekris för några enskilda banker i USA och Europa.

Nulägesbedömningen är att spridningseffekterna hittills är begränsade för svenska banker och den svenska finansmarknaden i övrigt. Det kan dock inte uteslutas att Europa och Sverige påverkas av den finansiella oron. Regeringen följer noga utvecklingen på de finansiella marknaderna mot bakgrund av den oro som uppstått och är beredd att vidta nödvändiga åtgärder om behovet skulle uppstå för att kunna värna finansiell stabilitet. Regeringen för en löpande dialog med Riksbanken, liksom med Finansinspektionen och Riksgäldskontoret, för att bevaka utvecklingen och säkra god beredskap.

Sedan finanskrisen har regelverket för den finansiella sektorn skärpts och utvecklats successivt. Sverige är i dag bättre rustat mot störningar och kriser i det finansiella systemet. Överlag har de svenska bankerna såväl goda likviditetsbuffertar som stora kapitalbuffertar och är lönsamma. Det medför att den finansiella stabiliteten är bättre skyddad än vad den var inför finanskrisen. Skulle situationen förvärras framöver har Sverige god beredskap och kraft att agera – framför allt tack vare de regelverk som finns på plats och Sveriges starka statsfinanser.

3.2Åtgärder i propositionen Vårändringsbudget för 2023

I den ekonomiska vårpropositionen beskriver regeringen politikens inriktning på medellång och lång sikt. I propositionen föreslås i normala fall inga nya reformer. Dessa finns i stället i budgetpropositionen, där regeringen på hösten lämnar förslag till statens budget för kommande år. Om det under ett budgetår sker förändringar som inte var möjliga att förutse i samband med budgetpropositionen får regeringen lämna förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret. Det ska som huvudregel ske antingen i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen (vårändringsbudget) eller till budgetpropositionen (höständringsbudget).

Samtidigt med denna proposition lämnar regeringen propositionen Vårändringsbudget för 2023 till riksdagen. I den propositionen presenteras bl.a. åtgärder inom följande områden:

stöd till konsumenter och särskilt utsatta hushåll

åtgärder för att stärka Sveriges försvar och krisberedskap

åtgärder för att stärka arbetsmarknaden och utbildningsväsendet

åtgärder för att effektivt bekämpa brott

åtgärder för att förebygga kriminaliteten

åtgärder för att stärka konkurrensen

åtgärder för att minska den administrativa bördan för företag

frivilligt skydd av skog och bättre förutsättningar för fossilfri energiproduktion.

22

Prop. 2022/23:100

3.3Den ekonomiska utvecklingen

Hög inflation och stigande räntor tynger världsekonomin

Det råder fortsatt stor osäkerhet om den höga inflationens varaktighet i både euroområdet och USA. För att motverka den höga inflationen har centralbankerna höjt styrräntorna i historiskt snabb takt. I USA har inflationen fallit något det senaste halvåret, men den är fortfarande på en hög nivå. I euroområdet har lägre elpriser bidragit till att inflationen sjunkit, men exklusive energi, livsmedel, alkohol och tobak fortsatte inflationen att stiga i februari 2023. De snabba styrräntehöjningarna har inneburit att risker kopplade till den finansiella stabiliteten har ökat. Bland annat har sårbarheter inom banksektorn aktualiserats i samband med att flera banker har drabbats av problem.

I euroområdet har lägre energipriser än befarat under vintern, tillsammans med stödåtgärder, minskat pressen på hushåll och företag. BNP i euroområdet utvecklades bättre under slutet av 2022 än vad många marknadsaktörer väntade sig. Även i USA har den ekonomiska utvecklingen varit bättre än förväntat, bl.a. på grund av en fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden och att hushållen använt det sparande som de byggt upp under pandemiåren. Under inledningen av 2023 har flera indikatorer, bl.a. inköpschefsindex, förbättrats något i både euroområdet och USA. Samtidigt är konsumentförtroendet på en låg nivå i euroområdet, även om en viss förbättring har skett under inledningen av 2023. Framöver väntas dock tillväxten bli relativt låg i euroområdet och i USA. Den höga inflationen väntas, tillsammans med ytterligare höjningar av styrräntorna och en förhöjd osäkerhet, påverka aktiviteten i ekonomierna negativt. Centralbankernas tidigare räntehöjningar har ännu inte hunnit få fullt genomslag, och det råder en stor osäkerhet kring effekterna av höjningarna. Dessutom är det osäkert i vilken utsträckning räntorna behöver höjas ytterligare och hur länge de kommer att ligga på dessa nivåer. Även andra kostnadsökningar väntas få effekt på hushållens ekonomi med eftersläpning. Exempelvis har många tyska hushåll elavtal med fast pris och kommer därför att se högre kostnader när avtalen löper ut. En mer åtstramande penningpolitik och en mindre inverkan från energipriserna väntas bidra till att inflationen sjunker 2023. Inflationen bedöms dock inte sjunka till centralbankernas inflationsmål i vare sig euroområdet eller USA förrän i slutet av

2024. Sammantaget bedöms en fortsatt hög inflation och en snabb åtstramning av penningpolitiken leda till att investeringar och konsumtion utvecklas svagt 2023 och 2024 i både euroområdet och USA.

I Kina ledde stora nedstängningar till följd av ökad smittspridning av sjukdomen covid-19 till en svag ekonomisk utveckling under slutet av 2022. Avskaffandet av nolltoleransstrategin och en något förbättrad situation i fastighetssektorn väntas leda till en stark återhämtning under 2023. Efterfrågan från omvärlden väntas dock bli dämpad. Sammantaget bedöms tillväxten för de länder som handlar mest med Sverige, den s.k. KIX-BNP, utvecklas relativt svagt 2023 och 2024.

Fortsatt hög kärninflation i Sverige

Inflationen i Sverige, mätt med konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), steg till höga nivåer under 2022. Inflationen drevs under slutet av 2021 främst av stigande energipriser, men prisuppgången spred sig till andra varor och tjänster under 2022. I februari 2023 hade priserna på ca 80 procent av innehållet i varukorgen ökat med mer än 4 procent. Kvarvarande utbudsproblem efter pandemin, tillsammans med ökade insatskostnader såsom högre el- och drivmedelspriser, bidrog till att varu-, livsmedels- och tjänstepriserna steg snabbt under 2022. Samtidigt var efterfrågan hög. Sedan december 2022 har energipriserna fallit, vilket har bidragit till en lägre KPIF-inflation i inledningen av 2023. KPIF-inflationen exklusive energi fortsatte att stiga i februari,

23

Prop. 2022/23:100

och företagens prisförväntningar är på fortsatt höga nivåer enligt Konjunktur- barometern. Samtidigt är de långsiktiga inflationsförväntningarna nära Riksbankens inflationsmål om 2 procent.

Penningpolitiken i Sverige har, liksom i många andra länder, blivit mer åtstramande. För att värna inflationsmålet och undvika att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har Riksbanken höjt styrräntan flera gånger under 2022 och inledningen av 2023. Ytterligare höjningar av styrräntan väntas under 2023. Höjningarna har sammantaget bidragit till stigande marknadsräntor. En stramare penningpolitik, en lägre efterfrågan och en mindre inverkan på inflationen från energipriser väntas bidra till att inflationen sjunker under 2023.

Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 och 2024

Hög inflation och stigande räntekostnader väntas bidra till lågkonjunktur i svensk ekonomi under 2023 och 2024. Den ekonomiska aktiviteten utvecklades svagt under 2022, och BNP minskade under det fjärde kvartalet, bl.a. till följd av minskade investeringar och en minskad hushållskonsumtion.

Framåtblickande förtroendeindikatorer pekar på en svag tillväxt även de kommande månaderna. Hög inflation, stigande räntekostnader och den stora osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen väntas medföra att hushållens konsumtion och företagens investeringar minskar. Svenska hushåll är högt belånade och har jämförelsevis korta bindningstider på sina bostadslån. Det medför att svenska hushåll påverkas mer i närtid än många andra europeiska hushåll när räntorna stiger. Det är en av orsakerna till att tillväxten i Sverige väntas bli lägre än den i euroområdet 2023. Bostadspriserna har också sjunkit sedan toppen i februari 2022, vilket tillsammans med ökade produktionskostnader väntas leda till ett minskat bostadsbyggande. Bostadsinvesteringarna väntas således sjunka kraftigt 2023. Sammantaget väntas tillväxten minska 2023 till följd av en svag utveckling av inhemsk efterfrågan (se tabell 3.1). Utvecklingen i omvärlden väntas dock bidra positivt till svensk tillväxt, och nettoexporten väntas öka.

År 2024 väntas inflationen vara lägre än 2023. Detta i kombination med en minskad osäkerhet väntas bidra till att den inhemska efterfrågan och därmed hushållens konsumtion ökar, dock i lägre takt än det historiska genomsnittet (2000–2022). Även 2024 väntas det förbättrade konjunkturläget i omvärlden bidra positivt till svensk tillväxt genom att efterfrågan och nettoexporten ökar. Svensk ekonomi bedöms dock vara i en lågkonjunktur 2023 och 2024.

Svag utveckling på arbetsmarknaden väntas i Sverige

I och med den minskade ekonomiska aktiviteten väntas läget försämras på arbets- marknaden under 2023 och 2024. Jämfört med andra länder i Europa är arbets- lösheten i Sverige hög, särskilt bland utomeuropeiskt födda. Samtidigt har Sverige ett högt arbetskraftsdeltagande och en av de högsta sysselsättningsgraderna i Europa.

Arbetsmarknaden har återhämtat sig starkt efter pandemin. Under 2022 har arbetslösheten minskat och sysselsättningsgraden ökat. Efterfrågan på arbetskraft har varit hög, och många företag uppger att de har svårigheter att få tag i personal. Bristen på arbetskraft är hög inom flera branscher. Sedan slutet av 2022 visar dock flera indikatorer på viss avmattning på arbetsmarknaden, bl.a. har företagens anställnings- planer enligt Konjunkturbarometern blivit betydligt mer pessimistiska. Den minskade ekonomiska aktiviteten väntas med viss fördröjning leda till att läget på arbets- marknaden försämras 2023, med en högre arbetslöshet och en svagare sysselsättnings- tillväxt jämfört med 2022. Svårigheter att hitta personal efter pandemin innebär dock

24

Prop. 2022/23:100

att företag sannolikt kommer att behålla personal i den mån det är möjligt. Under 2024 väntas sysselsättningsgraden minska och arbetslösheten öka ytterligare.

Tabell 3.1 Makroekonomiska nyckeltal

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2022, prognos 2023–2026

 

2022

2023

2024

2025

2026

BNP1

2,6

-1,0

1,2

2,6

3,2

BNP, kalenderkorrigerad1

2,7

-0,8

1,2

2,8

3,0

BNP-gap2

1,3

-1,3

-1,9

-1,0

0,0

Produktivitet3, 4

0,3

-1,3

1,7

1,5

1,4

Arbetade timmar4

2,4

0,4

-0,6

1,2

1,6

Sysselsättning, 15–74 år

2,7

0,2

-0,2

0,9

1,3

 

 

 

 

 

 

Sysselsättningsgrad, 15–74 år5

69,0

68,8

68,4

68,7

69,3

Arbetslöshet, 15–74 år6

7,5

7,9

8,3

8,2

7,5

Timlön enligt KL7

2,7

3,7

3,6

3,6

3,6

KPI8

8,4

8,8

3,6

1,9

1,9

KPIF9

7,7

5,9

2,2

2,0

2,0

Styrränta

0,75

3,29

3,43

2,73

2,31

 

 

 

 

 

 

BNP i världen, KIX-vägd10

2,9

1,1

1,7

2,0

2,1

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2023-03-08.

1Fasta priser.

2Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. Potentiell BNP är en bedömning.

3Förädlingsvärde i hela ekonomin till baspris per arbetad timme.

4Enligt nationalräkenskaperna, kalenderkorrigerad.

5Procent av befolkningen.

6Procent av arbetskraften.

7Nominell löneutveckling enligt konjunkturlönestatistiken (KL). År 2022 avser prognos.

8Konsumentprisindex.

9Konsumentprisindex med fast ränta.

10BNP sammanviktad med KIX-vikter, ett mått på respektive lands betydelse för svensk utrikeshandel. Källor: Statistiska centralbyrån, Macrobond, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Flera osäkerheter kring den ekonomiska utvecklingen

Det råder betydande osäkerheter om den ekonomiska utvecklingen. En bestående hög inflation skulle innebära behov av en mer åtstramande penningpolitik, vilket i sin tur skulle leda till en svagare konjunkturutveckling under prognosperioden 2023–2026. Om inflationen däremot sjunker snabbare än väntat kan det leda till ett minskat behov av penningpolitisk åtstramning och ge en starkare konjunkturutveckling. Samtidigt är effekten av penningpolitiken svårbedömd på grund av osäkerheter kring hur en högre räntenivå påverkar ekonomin och hur lång tid det tar innan penningpolitiken får full effekt på inflationen och ekonomin i stort. Det är exempelvis osäkert hur snabbt stigande levnadsomkostnader kommer att påverka hushållens konsumtion och sparande.

Hög inflation och stigande räntor kan också leda till stora valutarörelser och fallande tillgångspriser. Sårbarheter i det globala finansiella systemet kan blottläggas, vilket kan ge stora och svårförutsägbara effekter på världsekonomin. Denna osäkerhet har aktualiserats av den förtroendekris som uppstått för några enskilda banker i USA och Europa. Högre volatilitet på de finansiella marknaderna och problem i banksektorn kan även bidra till att bankerna minskar på sin utlåning mer än väntat, med negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten.

En historiskt hög skuldsättning bland hushåll och fastighetsbolag i Sverige medför att den svenska ekonomin kan vara mer sårbar vid snabbt stigande räntor eller stora

25

Prop. 2022/23:100

prisfall på bostäder och fastigheter än vad som antagits för prognosen i denna proposition.

Även det spända geopolitiska läget riskerar att påverka världsekonomin, den internationella handeln och inflationen negativt. Särskilt Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och risken för ökade spänningar mellan västvärlden och Kina utgör osäkerhetsfaktorer. I anslutning till de ökade geopolitiska spänningarna finns även risker för cyberattacker och sabotage. Sådana attacker riskerar att drabba både enskilda företag och samhället i stort och kan därmed medföra negativa konsekvenser för den samlade ekonomiska aktiviteten i landet.

Europa har klarat den första vintern med kraftigt minskad tillförsel av rysk gas bättre än befarat, men energisituationen medför fortsatt en stor osäkerhet. Som en följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har det europeiska energisystemet blivit mindre robust och mer känsligt för störningar. Exempelvis kan ogynnsamma väderförhållanden, minskad tillgång till el från kärnkraft eller sämre tillgång till flytande naturgas påverka utvecklingen i stor utsträckning. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen av energipriserna är därför särskilt stor, och priserna kan bli högre eller lägre än antagandena för prognosen.

Det finns även andra osäkerhetsfaktorer som riskerar att påverka ekonomin. Effekterna på världsekonomin av att Kina avskaffat nolltoleransstrategin mot sjukdomen covid-19 är svårbedömda. Dessutom utgör klimatförändringar och extrema väderhändelser en osäkerhet eftersom de kan medföra stora kostnader för såväl individer och företag som samhället som helhet.

Ett förändrat ekonomiskt läge kan påverka bedömningen av potentiell BNP i Sverige. Det kan leda till att det strukturella sparandet revideras, vilket påverkar budget- utrymmet och bedömningen av finanspolitikens inriktning.

3.4Den offentliga sektorns finanser

Den lägre efterfrågan i ekonomin medför att det finansiella sparandet återigen bedöms försvagas 2023 efter att det tillfälligt förstärkts efter pandemiåren (se tabell 3.2). Den offentliga sektorn väntas redovisa ett underskott, som dock begränsas av att tillfälliga stödåtgärder upphör. Enligt prognoserna väntas de offentliga finanserna förstärkas 2024–2026. Detta beror dock på att endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler och statens utgifter beaktas i prognoserna. Samtidigt medför bedöm- ningen av den makroekonomiska utvecklingen att finanserna väntas bli fortsatt svaga 2024. Det finansiella sparandet väntas förstärkas först fr.o.m. 2025. Det strukturella sparandet bedöms vara i balans innevarande år och successivt förstärkas under perioden fram t.o.m. 2026.

Bruttoskulden väntas minska till 31 procent av BNP 2023, till stor del som en följd av Riksbankens beslut att egenfinansiera valutalån, vilket i sin tur innebär att Riksgäldskontorets årliga lånebehov minskar. Underskotten i det finansiella sparandet 2023 och 2024 medför att bruttoskulden i stort sett växer med BNP-utvecklingen. I avsaknad av nya åtgärder beräknas de offentliga finanserna förstärkas i slutet av prognosperioden, och bruttoskulden beräknas då understiga 30 procent av BNP.

Tabell 3.2 Offentliga sektorns finanser

Procent av BNP om inte annat anges. Utfall 2022, prognos 2023–2026

 

2022

2023

2024

2025

2026

Finansiellt sparande, miljarder kronor

44

-25

-40

12

101

 

 

 

 

 

 

Procent av BNP

0,7

-0,4

-0,6

0,2

1,4

 

 

 

 

 

 

26

Prop. 2022/23:100

 

2022

2023

2024

2025

2026

Stat

0,0

-0,2

-0,5

0,1

1,2

 

 

 

 

 

 

Ålderspensionssystem

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

 

 

 

 

 

 

Kommunsektor

0,4

-0,5

-0,5

-0,4

-0,3

Strukturellt sparande, procent av

 

 

 

 

 

potentiell BNP

0,0

0,0

0,6

1,1

1,7

 

 

 

 

 

 

Konsoliderad bruttoskuld, miljarder

 

 

 

 

 

kronor

1 955

1 910

1 970

1 980

1 938

 

 

 

 

 

 

Procent av BNP

33,0

31,0

31,0

29,8

27,7

 

 

 

 

 

 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

3.5Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket är ett viktigt verktyg för att utforma en långsiktigt hållbar finanspolitik. Ramverket ger samtidigt handlingsfrihet att bedriva en aktiv finanspolitik i syfte att stabilisera ekonomin vid allvarliga ekonomiska nedgångar. De budgetpolitiska målen i ramverket består av ett överskottsmål och ett skuldankare för den offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten samt det kommunala balanskravet.

3.5.1Finanspolitiken i linje med överskottsmålet

Regeringen bedömer att finanspolitiken kommer att vara i linje med överskottsmålet 2023 och 2024 (se tabell 3.2). Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Det finansiella sparandet ska enligt målet i genomsnitt uppgå till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Målet följs i ett framåt- blickande perspektiv upp med det strukturella sparandet. Om det strukturella sparandet tydligt avviker från målnivån det innevarande eller det närmast följande året, dvs. budgetåret, betraktas det som en avvikelse från överskottsmålet. Under pandemin avvek sparandet tillfälligt från överskottsmålet men det bedöms vara i linje med överskottsmålet 2023 och 2024. Det råder dock betydande osäkerhet om både den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna framöver.

3.5.2Finanspolitiken samverkar med penningpolitiken för att få ner inflationen

Att få ner inflationen är centralt för att möjliggöra en balanserad ekonomisk utveckling. Det är viktigt att finanspolitiken och penningpolitiken drar åt samma håll så att inflationen kan dämpas med så små negativa konsekvenser för ekonomin som möjligt. Inflation och inflationsförväntningar är trögrörliga och riskerar därmed att ligga kvar på en hög nivå, vilket kan få stora skadeverkningar på samhällsekonomin som helhet, samt för individer och företag. En expansiv finanspolitik skulle sannolikt medföra att penningpolitiken behöver vara stram under en längre tid framöver, med en sämre utveckling av sysselsättningen som följd. Regeringen väljer i detta läge att bedriva en neutral finanspolitik, vilket innebär att den varken stimulerar eller hämmar efterfrågan i ekonomin. Så länge finanspolitiska åtgärder, såsom stöd till svaga hushåll och företag, görs inom ramen för en neutral finanspolitik, bedöms de sannolikt inte bidra till att öka inflationen.

3.5.3Bruttoskulden är förenlig med skuldankarets riktmärke

Skuldankaret är ett riktmärke för den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som är fastställt till 35 procent av BNP. Skuldankaret styr inte finanspolitiken på kort sikt, utan ska i huvudsak användas för att utvärdera om överskottsmålet behöver anpassas för att säkerställa hållbarheten och marginalerna i de offentliga finanserna.

27

Prop. 2022/23:100

Regeringen ska varje år redogöra för bruttoskuldens utveckling i den ekonomiska vårpropositionen. Om skuldkvoten avviker med mer än 5 procent av BNP från skuldankaret ska regeringen i samband med den ekonomiska vårpropositionen lämna en skrivelse till riksdagen och förklara vad som orsakat avvikelsen och hur den ska hanteras.

Bruttoskulden bedöms vara förenlig med skuldankarets riktmärke på 35 procent av BNP. I nuvarande prognos, som endast bygger på den finanspolitik som aviserats eller beslutats t.o.m. denna proposition, väntas bruttoskulden uppgå till strax över

30 procent av BNP 2022, 2023 och 2024 (se tabell 3.2).

3.5.4En första bedömning av utgiftstakets nivå för 2026

Utgiftstaket utgör en övre gräns för utgiftsnivån i statens budget och beslutas för tre år framåt. För att utgiftstaket ska främja en kontrollerad utgiftsutveckling och vara ett stöd för att uppnå överskottsmålet och långsiktigt hållbara finanser är det en grund- läggande förutsättning att takets nivå i normalfallet inte ändras. Det finns dock inte några formella hinder för riksdagen att besluta om att ändra en tidigare fastställd nivå på utgiftstaket. Nivån kan exempelvis ändras om finanspolitiken behöver anpassas till nya yttre förutsättningar som är betydande, men detta bör endast ske i väldigt speciella undantagssituationer.

Nivån kan även justeras efter ett val för att inte begränsa en ny regerings möjligheter att ändra den förda finanspolitiken. Utan en sådan ordning skulle en ny regerings möjligheter att vidta förändringar i finanspolitiken kraftigt begränsas. Regeringen föreslog med stöd av denna ordning en finanspolitiskt motiverad höjning av utgifts- takets nivåer 2023, 2024 och 2025 med 124, 148 respektive 103 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2023.

I denna proposition görs för första gången en bedömning av nivån på utgiftstaket 2026. I enlighet med bestämmelserna i budgetlagen (2011:203) kommer regeringen att återkomma med förslag till nivå på utgiftstaket 2026 i budgetpropositionen för 2024. Regeringen bedömer att utgiftstakets nivå för 2026 bör uppgå till 1 860 miljarder kronor (se tabell 3.3). Det innebär att nivån på utgiftstaket 2026 ökar med 35 miljarder kronor jämfört med 2025. I förhållande till potentiell BNP uppgår takets nivå till 26,5 procent, vilket är lägre än takets nivå för 2025.

Tabell 3.3

Utgiftstakets nivåer

 

 

 

 

Miljarder kronor om inte annat anges

 

 

 

 

 

 

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

Av riksdagen beslutade nivåer på utgiftstaket

1 665

1 745

1 825

 

Regeringens bedömning av nivå på utgiftstaket

 

 

 

1 860

 

 

 

 

 

Utgiftstak, procent av potentiell BNP

27,1

27,1

27,2

26,5

 

 

 

 

 

Utgiftstak, procent av BNP

27,0

27,4

27,4

26,5

Takbegränsade utgifter

1 594

1 663

1 689

1 691

 

 

 

 

 

Budgeteringsmarginal

71

82

136

169

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar.

 

 

 

 

28

Prop. 2022/23:100

4Den makroekonomiska utvecklingen

I detta avsnitt redovisas prognosen för den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och i övriga världen 2023–2026. Tyngdpunkten i avsnittet ligger på utvecklingen 2023 och 2024. Prognosen är baserad på tidigare beslutade, föreslagna och aviserade utgiftsreformer samt de som föreslås eller aviseras i propositionen Vårändringsbudget för 2023 (prop. 2022/23:99). Prognosen baseras inte på några framtida finanspolitiska regel- eller anslagsändringar därutöver. I prognosen har inkommande statistik t.o.m. den 8 mars 2023 beaktats. Tabeller med prognosens innehåll i detalj redovisas i bilaga 1.

Sammanfattning

Det råder fortsatt stor osäkerhet om den höga inflationens varaktighet i både euroområdet och USA.

För att värna inflationsmålet och undvika att den höga inflationen blir varaktig, har Riksbanken och andra centralbanker höjt styrräntorna flera gånger under 2022 och inledningen av 2023. Styrräntorna väntas höjas ytterligare 2023.

Inflationen bedöms gradvis minska 2023. Energipriserna väntas falla samtidigt som de störningar och obalanser som uppstod i samband med pandemin väntas fortsätta avta. Stramare finansiella förhållanden världen över väntas också dämpa efterfrågan i ekonomin och i förlängningen inflationen.

Under andra halvåret 2022 dämpades BNP-tillväxten i omvärlden samtidigt som inflationen steg till höga nivåer. Den ekonomiska aktiviteten bedöms fortsätta utvecklas svagt 2023 som en följd av fortsatt hög inflation, stigande räntor och stor osäkerhet. De största prognososäkerheterna är kopplade till hur ekonomin kommer att påverkas av den höga inflationen och snabbt stigande räntor. En stramare penningpolitik kan också exponera andra sårbarheter i det globala finansiella systemet, vilket kan få stora men svårförutsägbara effekter på världsekonomin. Detta har blivit särskilt påtagligt i samband med den förtroendekris som uppstått för enskilda banker i USA och Europa.

Den ekonomiska aktiviteten i Sverige mattades av under loppet av 2022, och BNP minskade fjärde kvartalet på grund av minskade investeringar och minskad hushållskonsumtion. BNP-tillväxten väntas bli negativ 2023 till följd av svag inhemsk efterfrågan. Hög inflation, stigande räntekostnader och en förhöjd osäkerhet väntas tynga hushållens konsumtion och företagens investeringar 2023.

Den minskade aktiviteten i ekonomin väntas påverka arbetsmarknaden med viss fördröjning. Sysselsättningstillväxten väntas minska under loppet av 2023 och arbetslösheten öka tydligt.

Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 och 2024.

Prognosen är behäftad med stor osäkerhet som främst är kopplad till den höga inflationen och effekterna av den penningpolitiska åtstramningen. Denna osäkerhet belyses med två alternativa scenarier.

4.1Utsikterna i omvärlden 2023 och 2024

Det råder fortsatt stor osäkerhet om den höga inflationens varaktighet i både euroområdet och USA. När pandemirestrektionerna lättade ökade efterfrågan i

29

Prop. 2022/23:100

ekonomierna snabbt. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bidrog därtill att priserna på energi och livsmedel steg 2022, samtidigt som både osäkerheten och de geopolitiska spänningarna ökade. Energisituationen i Europa utvecklades dock bättre än väntat hösten och vintern 2022, till följd av ovanligt varmt väder, energi- effektivisering och god tillgång på flytande gas från andra länder. Lägre energipriser har bidragit till att inflationen i euroområdet har sjunkit de senaste månaderna. Kärninflationen, dvs. inflationen exklusive energi, livsmedel, alkohol och tobak, är samtidigt hög och har fortsatt att stiga under inledningen av 2023. I USA har inflationen sjunkit något, men är fortfarande på en hög nivå. För att motverka den höga inflationen har centralbanker världen över höjt styrräntorna i historiskt snabb takt. De snabba styrräntehöjningarna har inneburit att risker kopplade till den finansiella stabiliteten har ökat, och sårbarheter inom banksektorn har hamnat i fokus efter att flera banker har drabbats av problem.

BNP-tillväxten i euroområdet stagnerade fjärde kvartalet 2022, men utvecklingen var ändå starkare än vad många bedömare befarat. Den höga inflationen har dock påverkat hushållen. Trots lägre energipriser och stödåtgärder minskade hushållens konsumtion påtagligt fjärde kvartalet 2022. Däremot har hushållens konsumtion i USA fortsatt att stiga till följd av en fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden och att hushållen använt det sparande som de byggt upp under pandemiåren. Investeringar har lämnat ett negativt bidrag till BNP-utvecklingen i både euroområdet och USA.

Under inledningen av 2023 har ett flertal förtroendeindikatorer pekat på positiv tillväxt i närtid. Stämningsläget i tjänstesektorn har dragit upp det sammanvägda globala inköpschefsindexet (PMI) över 50, vilket indikerar en svag positiv tillväxt i världsekonomin i närtid (se diagram 4.1) Även konsumentförtroendet har förbättrats i euroområdet, men hushållen är fortfarande mer pessimistiska än normalt. Försäljningen inom detaljhandeln tyder på en fortsatt relativt hög konsumtion i början av 2023 i USA, medan hushållen i euroområdet är mer återhållsamma.

Diagram 4.1 Inköpschefsindex (PMI) för Sverige, euroområdet, USA och Kina

Säsongsrensade månadsvärden

70

60

50

40

30

20

10

Sverige

Euroområdet

 

USA

Kina

 

Anm.: Värdet 50 avser balans. Ett värde över respektive under 50 tyder på att läget är bättre respektive sämre än föregående månad.

Källor: Markit, Silf, Swedbank och Macrobond.

Omvärldsläget framöver är dock mycket osäkert. BNP-tillväxten väntas bli svag i euroområdet och USA 2023 (se tabell 4.1). Den fortsatt höga inflationen och de stigande räntorna har en åtstramande effekt som påverkar hushåll och företag alltmer. Tillsammans med osäkerheten om den framtida utvecklingen väntas det dämpa den ekonomiska aktiviteten. Inflationen väntas sjunka 2023 på grund av en dämpad

30

Prop. 2022/23:100

efterfrågan, mindre leverans- och utbudsproblem och lägre energipriser. Fallande inflation väntas gradvis öka köpkraften bland hushållen i euroområdet och USA, och tillväxten väntas tillta under loppet av 2024. Tillväxten, i synnerhet i euroområdet, får också stöd av återöppnandet av den kinesiska ekonomin. Tydligt fallande inflation väntas också bidra till lägre styrräntor 2024. Det råder dock stor osäkerhet, inte bara om penningpolitikens genomslag, utan också om hur mycket mer styrräntorna kommer att höjas och hur länge de kommer att vara kvar på en hög nivå.

I Kina har nedstängningarna till följd av pandemin haft en stor påverkan på ekonomin under flera år, även fjärde kvartalet 2022 då den ekonomiska aktiviteten stagnerade. Avskaffandet av nolltoleransstrategin mot covid-19 har lett till att aktiviteten i den kinesiska ekonomin har ökat under inledningen av 2023. Det syns i de senaste mätningarna av PMI, framför allt i tjänstesektorn. År 2023 bedöms utvecklingen i Kina bli stark till följd av att delar av ekonomin inte längre är nedstängda och ett något förbättrat läge i den hårt drabbade fastighetssektorn.

Den sammanvägda BNP-tillväxten för Sveriges viktigaste handelspartner (BNP KIX- vägd) väntas utvecklas svagt 2023 och 2024.

Tabell 4.1 Nyckeltal internationella variabler

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2022, prognos 2023–2026

 

2022

2023

2024

2025

2026

BNP, euroområdet1

3,5

0,6

1,1

1,4

1,6

BNP, USA1

2,1

1,1

1,0

1,8

2,0

BNP, Kina1

3,0

5,3

4,8

4,5

4,5

BNP i världen, PPP-vägd2

3,2

2,6

3,0

3,0

3,1

BNP i världen, KIX-vägd3

2,9

1,1

1,7

2,0

2,1

Svensk exportmarknad4

7,2

2,2

2,9

3,0

3,2

Inflation, euroområdet5

8,4

5,9

3,0

2,0

2,0

Inflation, USA6

8,0

3,9

2,5

2,3

2,3

Dagslåneränta, euroområdet7

0,0

3,3

3,5

2,6

2,3

Styrränta, USA7

1,8

5,2

4,7

3,4

2,5

Råoljepris8

100,8

81,4

77,1

73,6

70,9

1Fasta priser.

2BNP sammanviktad med köpkraftsjusterade (PPP) BNP-vikter enligt Internationella valutafonden.

3BNP sammanviktad med KIX-vikter, ett mått på respektive lands betydelse för svensk utrikeshandel. De senast beräknade vikterna används för 2023, och därefter skrivs de fram med trenden från de föregående fem åren.

4Den sammanviktade importen i de länder som Sverige exporterar till. Respektive lands vikt utgörs av dess andel i svensk varuexport.

5Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP).

6Konsumentprisindex (KPI).

7Årsgenomsnitt, procent. Avser estr, dvs. den referensränta som ska återspegla kostnader mellan banker i euroområdet för osäkrade lån från en bankdag till nästa, och Federal funds ränta för USA.

8Brent, US-dollar per fat. Prognos avser 10-dagars genomsnitt för terminsprissättningen 2023-03-01.

Källor: Macrobond och egna beräkningar.

4.2Utsikterna i Sverige 2023 och 2024

Fortsatt hög kärninflation i Sverige

Inflationen i Sverige, mätt med konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), började öka mot slutet av 2021 och steg till höga nivåer 2022 (se diagram 4.2 och tabell 4.2). År 2021 drevs inflationen främst av stigande energipriser, men 2022 spred sig prisuppgången till andra varor och tjänster. I februari 2023 hade priserna på ca

80 procent av innehållet i varukorgen ökat med mer än 4 procent. Ökade insatskostnader, t.ex. högre el- och drivmedelspriser, och en hög efterfrågan i ekonomin under inledningen av året bidrog sammantaget till att varu-, livsmedels- och

31

Prop. 2022/23:100

tjänstepriserna steg snabbt 2022. Sedan december 2022 har energipriserna fallit. Det har bidragit till att KPIF-inflationen sjunkit något. Samtidigt har KPIF-inflationen exklusive energi fortsatt att öka, framför allt till följd av ökade priser på livsmedel och tjänster. Livsmedelspriserna ökade med 11,3 procent i genomsnitt 2022, vilket är tydligt högre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren på omkring

2 procent. Företagens prisförväntningar är på fortsatt höga nivåer enligt Konjunkturbarometern, vilket talar för att prisökningarna också kommer att fortsätta vara högre än normalt i närtid.

Inflationen väntas sjunka framöver. Det beror dels på en mindre påverkan på inflationen från energipriser, dels på att övriga priser inte fortsätter att öka i lika snabb takt när efterfrågan i ekonomin sjunker till följd av en stramare penningpolitik. Samtidigt är de långsiktiga inflationsförväntningarna nära Riksbankens inflationsmål om 2 procent.

Diagram 4.2 Inflation i Sverige

Årlig procentuell förändring

13

11

9

7

5

3

1

-1

19

20

21

22

KPI

 

KPIF

KPIF exkl. energi

Anm.: KPIF är konsumentprisindex med fast bostadsränta.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Penningpolitiken i Sverige har, liksom i många andra länder, blivit mer åtstramande under 2022 och inledningen av 2023. För att värna inflationsmålet och undvika att den höga inflationen blir varaktig, har Riksbanken höjt styrräntan flera gånger 2022 och inledningen av 2023. Ytterligare höjningar av styrräntan väntas 2023. Räntehöjningarna och förväntningar om ännu stramare penningpolitik framöver har sammantaget bidragit till stigande marknadsräntor. Marknadsräntorna i Sverige har dock inte stigit lika mycket som i andra länder, framför allt inte jämfört med USA. Det har, i kombination med en ökad osäkerhet på finansiella marknader, troligen bidragit till att den svenska kronan försvagats mot Sveriges viktigaste handelspartner 2022 och under inledningen av 2023, även om kronan stärkts något under de senaste månaderna. Den svagare kronan väntas också bidra till att hålla uppe inflationen en bit in på 2023. Kronan bedöms dock gradvis stärkas igen 2023 och 2024.

Tabell 4.2 Nyckeltal priser och finansiella variabler

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2022, prognos 2023–2026

 

2022

2023

2024

2025

2026

KPI1

8,4

8,8

3,6

1,9

1,9

KPIF2

7,7

5,9

2,2

2,0

2,0

KPIF exkl. energi

5,9

6,6

2,4

2,0

2,0

 

 

 

 

 

 

Styrränta3

0,75

3,29

3,43

2,73

2,31

32

Prop. 2022/23:100

 

2022

2023

2024

2025

2026

Statsobligationsränta 10 år3

1,5

2,6

2,4

2,4

2,4

Statsobligationsränta 5 år3

1,6

2,7

2,5

2,4

2,4

Växelkurs, kronindex KIX4

121,1

124,0

122,0

120,1

118,6

Växelkurs SEK per EUR

10,6

10,9

10,7

10,5

10,4

 

 

 

 

 

 

Anm.: Prognosen är baserad på de regelverk för skatter och transfereringar och de anslagsnivåer som har beslutats av riksdagen och som har föreslagits eller aviserats av regeringen.

1Konsumentprisindex.

2KPI med fast ränta.

3Procent, årsgenomsnitt.

418 november 1992 = 100.

Källor: Statistiska centralbyrån, Riksbanken, Macrobond och egna beräkningar.

BNP bedöms minska 2023

Den ekonomiska aktiviteten i Sverige utvecklades svagt under loppet av 2022, och BNP minskade det fjärde kvartalet 2022, bl.a. till följd av minskade investeringar och en minskad hushållskonsumtion.

Framåtblickande förtroendeindikatorer pekar på en svag tillväxt även i närtid (se diagram 4.1 och diagram 4.3). Hög inflation, stigande räntekostnader och den stora osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen väntas medföra att hushållens konsumtion och företagens investeringar minskar 2023. Svenska hushåll är högt belånade och har en stor andel bostadslån med korta räntebindningstider. Det får till följd att svenska hushåll påverkas mer och snabbare av räntehöjningar än hushåll i många andra länder i Europa. Även bostadsinvesteringarna väntas sjunka kraftigt 2023. Sammantaget väntas den ekonomiska aktiviteten minska 2023 till följd av en svag utveckling av den inhemska efterfrågan (se tabell 4.3).

Diagram 4.3 Barometerindikatorn och hushållens konsumentförtroende

Standardiserade värden

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

BarometerindikatornHushållsbarometern

Källa: Konjunkturinstitutet.

Hushållen pressas av stigande räntor och hög inflation

Tjänstekonsumtionen ökade andra kvartalet 2022 till följd av ett uppdämt konsumtionsbehov efter pandemin. Hushållens konsumtion minskade dock under andra halvåret 2022. Snabbt stigande priser på el och drivmedel, ökade räntekostnader och stigande livsmedelspriser bidrog till att urholka hushållens köpkraft.

Framöver väntas hushållens konsumtion fortsätta att minska. Bedömningen stöds av framåtblickande indikatorer. Konsumentförtroendet enligt Konjunkturbarometern var fortsatt på mycket låga nivåer i mars 2023, även om de stigit något sedan början av

33

Prop. 2022/23:100

året. Det svaga konsumentförtroendet kan troligtvis förklaras av hög inflation, i synnerhet högre energikostnader, och stigande räntor samtidigt som tillgångspriser har utvecklats svagt. Löneökningstakten tilltog något 2022 jämfört med 2021 men var ändå betydligt lägre än inflationen. Reallönerna sjönk tydligt 2022 och väntas fortsätta sjunka 2023. Hushållen kompenseras retroaktivt för de höga elpriserna via elstöd som betalas ut under inledningen av 2023. Det första elstödet riktades till hushåll i de mellersta och södra delarna av Sverige, men också hushåll i norra Sverige kommer att bli kompenserade under våren 2023. Även vissa ersättningsnivåer i socialförsäkringen har höjts som en konsekvens av den höga inflationen i och med att prisbasbeloppet höjdes den 1 januari 2023, vilket framför allt gynnar de ekonomiskt mer utsatta grupperna. Trots det väntas hushållens reala disponibla inkomster fortsätta minska 2023, och hushållens konsumtion väntas därmed falla (se tabell 4.3) I takt med att inflationen sjunker och osäkerheten avtar väntas en gradvis återhämtning av hushållens konsumtion 2024. Tillväxttakten för hushållens konsumtion 2024 väntas dock bli svagare än det historiska genomsnittet på 2,3 procent (2000–2022).

Fortsatt svag utveckling av offentlig konsumtion

Den offentliga konsumtionen utvecklades svagt 2022. Det förklaras framför allt av ökade kostnader till följd av hög inflation samtidigt som covidrelaterad vård och andra pandemirelaterade åtgärder minskade betydligt. Den höga inflationen medför ett fortsatt högt kostnadstryck 2023, särskilt i kommunsektorn där kostnaderna för avtalspensioner väntas öka avsevärt. Detta bedöms dämpa utvecklingen av offentlig konsumtion 2023. Under 2024 antas de offentliga konsumtionsutgifterna minska. Det är en följd av regeringens principer för prognoser som innebär att endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler och statens utgifter beaktas.

Bostadsinvesteringarna väntas minska kraftigt

Den positiva investeringstrenden bröts under andra halvåret 2022. Till en början minskade framför allt bostadsinvesteringarna, men mot slutet av 2022 minskade även övriga investeringar i näringslivet. Priserna på bostäder har i genomsnitt fallit med över 10 procent sedan toppen i februari 2022. Den svaga bostadsmarknaden i kombination med höga produktions- och finansieringskostnader har gett avtryck på byggtakten. Antalet påbörjade bostäder minskade 2022 med en särskilt kraftig nedgång i slutet av året. Byggtakten väntas bli svag även 2023, vilket medför att bostads- investeringarna bedöms minska kraftigt i år och tynga utvecklingen också 2024. Även övriga investeringar i näringslivet väntas bli påverkade av det betydligt högre ränteläget samtidigt som efterfrågan försvagas. Sammantaget väntas näringslivets investeringar minska både 2023 och 2024 (se tabell 4.3). År 2024 väntas de svaga investeringarna i näringslivet delvis motverkas av mycket starka offentliga investeringar i bl.a. försvaret.

Svag export- och importutveckling

Exporten utvecklades starkt 2022, vilket framför allt drevs av en stark tjänsteexport. Varuexporten utvecklades något svagare, främst andra kvartalet, men utvecklingen var ändå relativt stark för 2022 som helhet. Exportorderingången steg kraftigt efter pandemin, och svenska exportföretag har av allt att döma fortfarande välfyllda orderböcker. Orderingången har dock minskat 2022, och en dämpning i export- tillväxten väntas 2023. Exporttillväxten bedöms tillta något 2024 i takt med att omvärldsefterfrågan återhämtar sig. Även importen bedöms utvecklas svagt framöver, framför allt 2023 då den väntas minska något till följd av en svag utveckling av den inhemska efterfrågan. Sammantaget väntas nettoexporten bidra positivt till BNP 2023 och 2024.

34

Prop. 2022/23:100

Tabell 4.3

Nyckeltal försörjningsbalansen

 

 

 

 

 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2022, prognos 2023–2026

 

 

 

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

BNP

 

2,6

-1,0

1,2

2,6

3,2

 

 

 

 

 

 

BNP, kalenderkorrigerad

2,7

-0,8

1,2

2,8

3,0

 

 

 

 

 

 

Hushållens konsumtion

2,1

-1,4

1,7

3,0

4,2

 

 

 

 

 

 

Offentlig konsumtion

0,0

0,3

-0,4

0,2

-0,5

 

 

 

 

 

 

Fasta bruttoinvesteringar

5,2

-4,2

-0,1

4,4

5,8

 

 

 

 

 

 

Lagerinvesteringar1

1,0

-0,8

0,0

0,0

0,0

Export

 

6,6

2,3

2,6

2,2

3,4

 

 

 

 

 

 

 

Import

 

8,7

-0,7

1,5

2,3

3,8

 

 

 

 

 

 

BNP per invånare2

2,0

-1,6

0,7

2,0

2,7

BNP i löpande pris

8,5

4,0

3,2

4,5

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Fasta priser, referensår 2021, inte kalenderkorrigerade värden, om inte annat anges. Prognosen är baserad på de regelverk för skatter och transfereringar och de anslagsnivåer som har beslutats av riksdagen och som har föreslagits eller aviserats av regeringen.

1Bidrag till BNP-tillväxten, förändring i procent av BNP föregående år.

2BNP per person i totala befolkningen.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Svag utveckling på arbetsmarknaden väntas 2023

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet stabiliserades andra halvåret 2022 efter en relativt stark utveckling efter pandemiåren. Arbetslösheten ökade något under hösten, på grund av en dämpad efterfrågan i ekonomin samtidigt som arbetskraften fortsatte att öka. Arbetslösheten var fortsatt särskilt hög bland utrikes födda, i synnerhet utomeuropeiskt födda. Sysselsättningsgraden var högre bland män än bland kvinnor. Sysselsättningsgraden har ökat i något snabbare takt bland män än bland kvinnor de senaste två åren, samtidigt som arbetskraftsdeltagandet har ökat något mer bland kvinnor. Det har medfört att arbetslösheten bland kvinnor har minskat långsammare än bland män efter pandemin, och var något högre bland kvinnor i slutet av 2022. Långtidsarbetslösheten, som ökade tydligt under pandemin, minskade 2022. Antalet personer som enligt Arbetsförmedlingen har varit utan arbete i ett år eller mer var i februari 2023 på ungefär samma nivå som före pandemin, medan antalet personer som varit utan arbete i två år eller mer fortfarande var på en förhöjd nivå. Ungdomsarbetslösheten ökade tydligt i slutet av 2022 och var fortsatt betydligt högre än arbetslösheten i övriga åldersgrupper. Över hälften av de unga som klassas som arbetslösa är dock heltidsstuderande som samtidigt söker arbete. Majoriteten av denna grupp ser sig därför inte främst som arbetslösa utan som studerande.

Framöver väntas läget på arbetsmarknaden gradvis försämras. Flera framåtblickande indikatorer är svagare nu än vad de var för ett halvår sedan. Antalet varsel och konkurser har ökat något. Företagens anställningsplaner enligt Konjunkturbarometern har minskat från höga nivåer (se diagram 4.4). Anställningsplanerna är fortfarande positiva inom näringslivet totalt, men tydligt negativa inom handel samt inom bygg och anläggning. Antalet nyanmälda lediga platser på Arbetsförmedlingen har minskat.

35

Prop. 2022/23:100

Diagram 4.4 Anställningsplaner i näringslivet

Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

50

30

10

-10

-30

-50

-70

19

20

21

22

Totala näringslivet

 

Tillverkningsindustrin

Handel

Privata tjänster

 

Bygg och anläggning

 

Anm.: Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som har svarat att anställningsplanerna har ökat respektive minskat. Ett positivt nettotal visar alltså att fler företag har ökat anställningsplanerna än minskat dem.

Källa: Konjunkturinstitutet.

Den minskade aktiviteten i ekonomin väntas påverka arbetsmarknaden med en viss fördröjning. Sysselsättningen väntas utvecklas svagt 2023, både bland kvinnor och män, samtidigt som arbetslösheten bedöms öka tydligt 2023 och 2024 (se tabell 4.4). Arbetslösheten väntas även framöver vara något högre bland kvinnor än bland män. De branscher som påverkas av en svag hushållskonsumtion, som t.ex. handel samt hotell och restaurang, sysselsätter en större andel kvinnor än män. En låg efterfrågan på arbetskraft innebär att personer med en svag anknytning till arbetsmarknaden drabbas särskilt hårt. Företagen väntas dock behålla personal i något större utsträckning än tidigare. Efterfrågan på arbetskraft har varit stark de senaste två åren, vilket bl.a. har synts i långa rekryteringstider och höga bristtal. Den starka efterfrågan har inneburit svårigheter för företag att rekrytera rätt kompetens, och företagen är därför måna om att behålla kompetensen.

Löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken väntas uppgå till 2,7 procent 2022. Under 2023 tecknas nya kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter som berör drygt 2,3 miljoner löntagare. Den svenska lönebildningsmodellen har historiskt bidragit till både reallöneökningar och stärkt svensk konkurrenskraft. Den höga inflationen kan göra att löntagare förväntar sig viss kompensation. Därtill väntas lönerna i omvärlden öka snabbare än tidigare år. Sammantaget väntas detta bidra till en högre löneökningstakt 2023 än de senaste åren. Reallöneutvecklingen, dvs. den nominella löneökningstakten korrigerad för konsumentprisindex (KPI), väntas till följd av hög inflation vara fortsatt negativ 2023 och oförändrad 2024. Den 31 mars 2023, dvs. efter att prognosen färdigställdes, enades parterna inom industrin om ett tvåårigt avtal med löneökningar på 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.

Tabell 4.4 Nyckeltal produktivitet, arbetsmarknad och löner

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2022, prognos 2023–2026

 

2022

2023

2024

2025

2026

Produktivitet1

0,3

-1,3

1,7

1,5

1,4

Arbetade timmar1, 2

2,4

0,4

-0,6

1,2

1,6

Medelarbetstid1, 3

-0,4

0,2

-0,4

0,4

0,3

Sysselsättning4

2,7

0,2

-0,2

0,9

1,3

Kvinnor4

2,7

0,2

-0,1

 

 

Män4

2,8

0,2

-0,2

 

 

36

Prop. 2022/23:100

 

2022

2023

2024

2025

2026

Sysselsättningsgrad4, 5

69,0

68,8

68,4

68,7

69,3

Kvinnor4, 5

66,0

65,9

65,6

 

 

Män4, 5

71,8

71,6

71,1

 

 

Arbetslöshet4, 6

7,5

7,9

8,3

8,2

7,5

Kvinnor4, 6

8,0

8,1

8,5

 

 

Män4, 6

7,0

7,6

8,1

 

 

Arbetskraft4

1,2

0,6

0,3

0,7

0,6

Kvinnor4

1,4

0,4

0,3

 

 

Män4

1,1

0,8

0,4

 

 

Arbetskraftsdeltagande4, 5

74,5

74,6

74,6

74,8

74,8

Kvinnor4, 5

71,7

71,7

71,7

 

 

Män4, 5

77,3

77,5

77,4

 

 

Befolkning, total7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

Befolkning, 15–74 år

0,3

0,5

0,4

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

Kvinnor4

0,3

0,4

0,4

 

 

Män4

0,4

0,5

0,4

 

 

Timlön enligt KL8

2,7

3,7

3,6

3,6

3,6

Reallön9

-5,6

-5,2

0,0

1,7

1,7

Anm.: Prognosen är baserad på de regelverk för skatter och transfereringar och de anslagsnivåer som har beslutats av riksdagen och som har föreslagits eller aviserats av regeringen.

1Avser kalenderkorrigerade data.

2Enligt nationalräkenskaperna (NR).

3Avser antal arbetade timmar per år enligt NR (kalenderkorrigerat) dividerat med årsmedeltal för antal sysselsatta enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU).

4Avser åldersgruppen 15–74 år.

5Procent av befolkningen.

6Procent av arbetskraften.

7Utfall för 2022 är ett beräknat årsmedelvärde.

8Nominell löneutveckling enligt konjunkturlönestatistiken (KL). År 2022 avser prognos.

9Reallön beräknas som timlön enligt konjunkturlönestatistiken (KL) korrigerad för prisförändringar enligt konsumentprisindex.

Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 och 2024

I takt med att aktiviteten i ekonomin minskar under inledningen av 2023 bedöms resursutnyttjandet, mätt med det s.k. BNP-gapet, bli negativt 2023 (se tabell 4.5). Det betyder att mängden lediga resurser i ekonomin successivt ökar. Den ekonomiska aktiviteten väntas med andra ord vara lägre än den nivå som är förenlig med ekonomisk balans. Tillväxten väntas vara svag även 2024, och svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 och 2024 (se tabell 4.5).

Tabell 4.5 Nyckeltal potentiella variabler och resursutnyttjande

Procentuell förändring om inte annat anges

 

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

 

Potentiell BNP

1,7

1,8

1,9

1,9

1,9

 

 

 

 

 

 

Potentiell produktivitet

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

 

 

 

 

Potentiellt arbetade timmar

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

 

 

 

 

 

 

Jämviktsarbetslöshet1

7,4

7,4

7,4

7,4

7,5

Potentiell BNP i löpande pris2

5,4

5,1

5,0

4,4

4,5

BNP-gap3

1,3

-1,3

-1,9

-1,0

0,0

Produktivitetsgap3

1,3

-1,0

-0,4

-0,1

0,0

Timgap3

-0,1

-0,3

-1,4

-0,9

0,0

37

Prop. 2022/23:100

Anm.: Fasta priser, referensår 2021, kalenderkorrigerade värden, om inte annat anges. Med potentiell avses den nivå på respektive variabel som skulle uppnås vid ett balanserat konjunkturläge. Potentiella variabler är inte observerbara utan bedöms utifrån statistiska modeller och indikatorer. Prognosen är baserad på de regelverk för skatter och transfereringar och de anslagsnivåer som har beslutats av riksdagen och som har föreslagits eller aviserats av regeringen.

1Andel av potentiell arbetskraft.

2Beräknad som potentiell BNP till marknadspris (fasta priser, referensår 2021, ej kalenderkorrigerade värden) multiplicerad med en filtrerad BNP-deflator, som är ett filtrerat prisindex för producerade varor och tjänster. För en närmare beskrivning av metoden för att beräkna potentiell BNP se Finansdepartementets rapport Metod för beräkning av potentiella variabler november 2022 på regeringen.se.

3Skillnaden mellan den faktiska och potentiella nivån i respektive variabel i procent av den potentiella nivån.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

4.3Osäkerhet i prognosen

Det finns en betydande osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen, och ekonomin kan utvecklas svagare eller starkare än prognosen.

Det råder osäkerhet om den höga inflationens varaktighet. En mer bestående hög inflation skulle innebära en mer åtstramande penningpolitik, vilket i sin tur skulle leda till en svagare konjunkturutveckling under prognosperioden. Om inflationen däremot sjunker snabbare än väntat kan det leda till ett minskat behov av penningpolitisk åtstramning och ge en starkare konjunkturutveckling. Samtidigt är effekten av penningpolitiken svårbedömd. Centralbankernas räntehöjningar har ännu inte hunnit få fullt genomslag, och effekterna av höjningarna är osäkra. Dessutom är det osäkert i vilken utsträckning räntorna behöver höjas ytterligare och hur länge de behöver kvarstå på dessa nivåer.

Hög inflation och stigande räntor kan också leda till stora valutarörelser och fallande tillgångspriser. Sårbarheter i det globala finansiella systemet kan blottläggas, vilket kan få stora och svårförutsägbara effekter på världsekonomin. Denna osäkerhet har aktualiserats av den förtroendekris som uppstått för några enskilda banker i USA och som sedan har spridit sig till Europa, bl.a. en större schweizisk bank. Högre volatilitet på de finansiella marknaderna och problem i banksektorn kan även bidra till att bankerna minskar sin utlåning mer än väntat, med negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten.

Det är även osäkert hur den höga inflationen och snabbt stigande levnads- omkostnader kommer att påverka hushållens konsumtion och sparande. Skuldsättningen bland hushåll och fastighetsbolag i Sverige är historiskt hög, och det är därför särskilt osäkert hur den svenska ekonomin påverkas vid snabbt stigande räntor eller vid stora prisfall på bostäder och kommersiella fastigheter.

Även det spända geopolitiska läget riskerar att negativt påverka världsekonomin, den internationella handeln och inflationen. Särskilt Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och risken för ökade spänningar mellan Kina och omvärlden utgör osäkerhetsfaktorer. I anslutning till de ökade geopolitiska spänningarna finns även risker för cyberattacker och sabotage. Sådana attacker riskerar att drabba både enskilda företag och samhället i stort och kan därmed medföra negativa konsekvenser för den samlade ekonomiska aktiviteten i landet.

Europa har klarat den första vintern med kraftigt minskad tillförsel av rysk gas bättre än befarat, men energisituationen medför fortsatt en stor osäkerhet. Som en följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har det europeiska energisystemet blivit mindre robust och mer känsligt för störningar. Exempelvis kan ogynnsamma väderförhållanden, minskad tillgänglighet i kärnkraften eller sämre tillgång på flytande naturgas påverka utvecklingen i stor utsträckning. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen av energipriserna är därför särskilt stor och priserna kan bli högre eller lägre än antagandena för prognosen.

38

Prop. 2022/23:100

Det finns även andra osäkerhetsfaktorer som riskerar att påverka ekonomin. Effekterna på världsekonomin av att Kina avskaffat nolltoleransstrategin mot covid-19 är svårbedömda. Klimatförändringar och extrema väderhändelser utgör också en osäkerhet eftersom de kan medföra stora kostnader för såväl privatpersoner och företag som samhället som helhet.

Ett förändrat ekonomiskt läge kan påverka bedömningen av potentiell BNP i Sverige. Det kan leda till att det strukturella sparandet revideras, vilket påverkar budgetutrymmet och bedömningen av finanspolitikens inriktning.

4.4Utvecklingen 2025 och 2026

I detta avsnitt beskrivs ett scenario för svensk ekonomi 2025 och 2026 under förutsättningen att inga nya störningar påverkar ekonomin. Scenariot baseras på regeringens principer att endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler och statens utgifter beaktas. I scenariot antas att kommunalskattenivåerna är oförändrade och att kommuner och regioner på några års sikt redovisar resultat i linje med god ekonomisk hushållning.

Konjunkturläget i Sverige väntas förbättras 2025 och 2026, men lågkonjunkturen dröjer sig kvar även 2025. Inflationen antas nå Riksbankens inflationsmål om

2 procent 2025. När inflationen tydligt har sjunkit väntas Riksbanken sänka styrräntan något. Lägre inflation bidrar till förbättrad köpkraft hos hushållen, vilket tillsammans med lägre räntor väntas bidra till en starkare tillväxt i hushållskonsumtionen. Lägre räntor väntas även bidra till att företagens investeringar ökar och att bostads- marknaden stabiliseras. Räntorna väntas sjunka även i USA och euroområdet, vilket bedöms bidra positivt till den globala efterfrågan. När tillväxten i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel tilltar väntas efterfrågan på svensk export öka. En stigande efterfrågan leder i sin tur till ökad efterfrågan på arbetskraft, men förbättringen på arbetsmarknaden sker med viss fördröjning. Svensk ekonomi antas nå konjunkturell balans först 2026 (se tabell 4.5).

Tillväxten i arbetsutbudet från den arbetsföra befolkningen (15–74 år) bedöms mattas av 2025 och 2026 jämfört med tidigare år (se tabell 4.4). Det beror på att befolknings- tillväxten väntas dämpas samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar.

Produktiviteten bedöms växa med ungefär 1,5 procent per år, vilket är i linje med genomsnittet sedan 2000. Sammantaget bedöms tillväxten i potentiell BNP uppgå till omkring 2 procent 2025 och 2026.

4.5Alternativa scenarier

Det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren. Osäkerheten är framför allt kopplad till den höga inflationen och hur bestående den blir. I två alternativa scenarier belyses hur svensk ekonomi kan påverkas om inflationen utvecklas på ett annat sätt än vad som förutsätts i prognosen.

I det första scenariot antas inflationen i både Sverige och omvärlden bli högre än i huvudscenariot. En del av den stora ökningen i inflationen 2022 förklaras av att priserna för energi, som t.ex. el och drivmedel, stigit kraftigt. En annan orsak är att flera företag i sin tur har höjt priserna till följd av bl.a. högre energikostnader, s.k. indirekta effekter. Det kan t.ex. handla om stigande produktions- och uppvärmnings- kostnader som medfört att företag höjt priserna på sina varor och tjänster, t.ex. livsmedel och transporttjänster. Det är svårt att bedöma de indirekta effekternas storlek och varaktighet. I detta scenario antas de indirekta effekterna vara större än i huvudscenariot, vilket bidrar till att inflationen blir högre. Lönerna antas dessutom

39

Prop. 2022/23:100

stiga mer än i huvudscenariot, vilket också bidrar till en högre inflation. Sammantaget antas pristrycket i ekonomin bli högre än i huvudscenariot (se tabell 4.6). Den höga inflationen väntas också bestå under en längre tid, vilket leder till att de långsiktiga inflationsförväntningarna stiger. Centralbankerna stramar därmed åt penningpolitiken ytterligare, och effekten av åtstramningen på efterfrågan blir större än i huvud- scenariot. Jämfört med huvudscenariot faller svensk BNP mer och återhämtningen tar längre tid. Effekterna på BNP blir särskilt tydliga 2024 eftersom penningpolitiken verkar med fördröjning. Arbetslösheten stiger ytterligare och dröjer sig kvar längre på en högre nivå. Sammantaget antas lågkonjunkturen i Sverige bli både djupare, i synnerhet 2024, och mer utdragen jämfört med i huvudscenariot.

I detta scenario väntas den högre inflationen medföra att både den offentliga sektorns inkomster och utgifter ökar i större utsträckning än i huvudscenariot. Inkomster från mervärdesskatt stiger när privat konsumtion och investeringar ökar i löpande priser till följd av den högre inflationen. Samtidigt väntas utgifterna för offentlig konsumtion och transfereringar också bli högre. Sammantaget medför detta att det finansiella sparandet försämras med som mest 0,3 procent av BNP 2025.

I det andra scenariot antas inflationen i Sverige och omvärlden sjunka snabbare än i huvudscenariot (se tabell 4.6). Det kan t.ex. ske om energipriserna faller i större utsträckning än i huvudscenariot eller om de indirekta effekterna blir mindre än väntat. I detta scenario antas väderförhållandena bli gynnsamma, och omställningen till alternativa energikällor i Europa antas fortskrida i snabbare takt, vilket medför lägre energipriser inför nästa vinter. De indirekta effekterna bedöms också bli betydligt mindre i detta scenario, vilket innebär lägre priser. Sammantaget bedöms detta leda till att inflationen blir lägre än i huvudscenariot. Centralbankerna behöver därför inte strama åt penningpolitiken i samma utsträckning. Det medför en högre efterfrågan och att svensk BNP utvecklas starkare 2023. Samtidigt blir effekterna på arbets- marknaden mindre och arbetslösheten lägre. Lågkonjunkturen blir därmed mildare och kortvarigare än i huvudscenariot.

Effekten på de offentliga finanserna blir förhållandevis liten även i detta scenario. Jämfört med huvudscenariot beräknas det finansiella sparandet stärkas framför allt 2024 och 2025. Detta följer av att den förväntade lägre inflationen i sin tur medför framför allt lägre utgifter för konsumtion och transfereringar. De offentliga finanserna förstärks därmed med som mest 0,3 procent av BNP i förhållande till huvudscenariot.

Tabell 4.6 Alternativa scenarier

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2022 och prognos i fet stil för respektive variabel utifrån tidigare beslutade och aviserade samt nu föreslagna och aviserade reformer1

 

2022

2023

2024

2025

2026

BNP2

2,7

-0,8

1,2

2,8

3,0

Scenario 1: Djupare konjunkturnedgång

 

-1,2

0,7

2,9

3,6

 

 

 

 

 

 

Scenario 2: Mildare konjunkturnedgång

 

-0,5

1,8

2,6

2,3

 

 

 

 

 

 

Arbetslöshet3

7,5

7,9

8,3

8,2

7,5

Scenario 1: Djupare konjunkturnedgång

 

8,0

8,6

8,7

7,7

Scenario 2: Mildare konjunkturnedgång

 

7,9

8,2

7,8

7,5

 

 

 

 

 

 

KPIF4

7,7

5,9

2,2

2,0

2,0

Scenario 1: Djupare konjunkturnedgång

 

7,2

3,8

2,2

2,0

 

 

 

 

 

 

Scenario 2: Mildare konjunkturnedgång

 

5,1

1,9

2,0

2,0

BNP-gap5

1,3

-1,3

-1,9

-1,0

0,0

Scenario 1: Djupare konjunkturnedgång

 

-1,7

-2,9

-1,9

-0,3

 

 

 

 

 

 

Scenario 2: Mildare konjunkturnedgång

 

-1,0

-1,0

-0,3

0,0

 

 

 

 

 

 

40

Prop. 2022/23:100

 

2022

2023

2024

2025

2026

Finansiellt sparande6

0,7

-0,4

-0,6

0,2

1,4

Scenario 1: Djupare konjunkturnedgång

 

-0,5

-0,8

-0,1

1,3

 

 

 

 

 

 

Scenario 2: Mildare konjunkturnedgång

 

-0,3

-0,4

0,5

1,6

 

 

 

 

 

 

1I alternativscenarierna har hänsyn även tagits till kompletterande penningpolitiska åtgärder.

2Kalenderkorrigerade värden.

3Årsgenomsnitt i procent.

4KPI med fast ränta.

5Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.

6Procent av BNP.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

4.6Prognosrevideringar

I detta avsnitt redovisas kortfattat några av de prognosrevideringar som gjorts jämfört med prognosen i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1). Sedan den lämnades till riksdagen har bl.a. två kvartalssammanställningar av nationalräkenskaperna och ett antal utfall för arbetskraftsundersökningarna och konsumentprisindex publicerats.

Inflationen i Sverige utvecklades något svagare i slutet av 2022 än vad som förutsågs i budgetpropositionen (se tabell 4.7), vilket beror på lägre energipriser än väntat. Prognosen för inflationen har emellertid reviderats upp för både 2023 och 2024 jämfört med i budgetpropositionen. Det beror främst på starkare utfall än väntat i början av 2023, särskilt för varor inklusive livsmedel men också för tjänster och hyror. En svagare krona och fortsatt höga prisförväntningar bland företag talar också för en mer ihållande inflation. Som en följd av högre inflationsutsikter har Riksbanken i början av 2023 höjt styrräntan mer än vad som förutsågs i budgetpropositionen, och även aviserat högre styrräntor framöver.

Svensk ekonomi utvecklades sammantaget något starkare andra halvåret 2022 jämfört med prognosen i budgetpropositionen. Trots det är BNP-tillväxten nedreviderad samtliga prognosår. Det beror bl.a. på att de högre inflations- och ränteutsikterna väntas dämpa hushållskonsumtionen mer än vad som förutsågs i budgetpropositionen och att företagens investeringar, inte minst bostadsinvesteringar, väntas utvecklas svagare. Jämfört med i budgetpropositionen bedöms BNP-gapet bli mindre negativt 2023, men mer negativt 2024 och 2025. Den lägre efterfrågan i svensk ekonomi väntas slå igenom på arbetsmarknaden med viss fördröjning. Arbetslösheten väntas stiga, och prognosen är uppreviderad samtliga prognosår jämfört med i budgetpropositionen.

Tillväxten i potentiell BNP bedöms vara i stort sett oförändrad jämfört med i budgetpropositionen. Jämviktsarbetslösheten är dock tydligt uppreviderad jämfört med prognosen i budgetpropositionen, vilket innebär att potentiell BNP-nivå är nedreviderad. Det hänger samman med att matchningen på svensk arbetsmarknad bedöms fungera något sämre än vad som bedömts tidigare.

Tabell 4.7 Jämförelse mellan regeringens prognoser

Procentuell förändring om inte annat anges. Siffrorna inom parentes avser prognos i budgetpropositionen för 2023

 

2022

2023

2024

 

2025

BNP

2,6 (2,6)

-1,0 (-0,4)

1,2 (2,0)

2,6

(3,2)

 

 

 

 

 

 

Potentiell BNP

1,7 (1,7)

1,8 (1,8)

1,9 (1,8)

1,9

(1,9)

BNP-gap1

1,3 (0,2)

-1,3 (-1,7)

-1,9 (-1,5)

-1,0 (0,0)

Arbetslöshet2, 3

7,5 (7,4)

7,9 (7,7)

8,3 (7,5)

8,2 (7,2)

Arbetskraft2

1,2 (1,4)

0,6 (0,5)

0,3 (0,5)

0,7 (0,5)

41

Prop. 2022/23:100

 

2022

2023

 

2024

2025

Sysselsättning2

2,7 (3,0)

0,2 (0,2)

-0,2 (0,7)

0,9 (0,8)

Arbetade timmar4

2,4 (2,2)

0,4 (0,6)

-0,6

(0,8)

1,2 (2,0)

Timlön enligt KL5

2,7 (2,7)

3,7 (3,6)

3,6

(3,5)

3,6 (3,5)

KPI6

8,4 (8,6)

8,8 (8,3)

3,6

(3,0)

1,9 (2,5)

KPIF6

7,7 (7,9)

5,9 (5,2)

2,2

(2,0)

2,0 (2,0)

Styrränta7

0,75 (0,75)

3,29 (2,68)

3,43 (2,72)

2,73 (2,50)

Anm.: Prognosen är baserad på de anslagsnivåer och de regelverk för skatter och transfereringssystem som har beslutats av riksdagen samt de som har föreslagits eller aviserats av regeringen. I budgetpropositionen har information som fanns tillgänglig fram till den 20 oktober 2022 beaktats.

1Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.

2Avser åldersgruppen 15–74 år.

3Procent av arbetskraften.

4Kalenderkorrigerad.

5Nominell löneutveckling enligt konjunkturlönestatistiken (KL).

6Konsumentprisindex (KPI) resp. konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), årsgenomsnitt.

7Procent, årsgenomsnitt.

Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet, Riksbanken och egna beräkningar.

4.7Utvecklingen enligt andra bedömare

I detta avsnitt jämförs regeringens prognoser för några centrala makroekonomiska variabler med prognoser från Konjunkturinstitutet, Europeiska kommissionen, Riksbanken och Ekonomistyrningsverket (se tabell 4.8). Det är viktigt att notera att prognoser publiceras vid olika tidpunkter, vilket gör att prognosmakare inte alltid har tillgång till samma informationsmängd. Publiceringstillfället för olika prognoser blir särskilt relevant under tidsperioder med ökad osäkerhet i världsekonomin.

För 2023 är regeringens prognos för BNP-tillväxten något mer negativ än prognoserna från Konjunkturinstitutet och Europeiska kommissionen, men något mindre negativ än prognoserna från Riksbanken och Ekonomistyrningsverket. För 2024 är regeringens prognos i linje med Konjunkturinstitutets och Europeiska kommissionens prognoser, men något högre än prognosen från Riksbanken och lägre än prognosen från Ekonomistyrningsverket. Samtliga prognosmakare bedömer att BNP-gapet kommer att vara negativt, och att svensk ekonomi därmed kommer att vara i en lågkonjunktur, både 2023 och 2024.

Regeringens prognos för arbetslösheten 2023 och 2024 är något lägre än prognoserna från Riksbanken och Ekonomistyrningsverket, men i linje med Konjunkturinstitutets prognos.

Regeringens prognos för inflationen 2023, mätt med KPI och harmoniserat konsumentprisindex (HIKP), är något högre än Riksbankens prognos och i linje med Konjunkturinstitutets prognos. Jämfört med Europeiska kommissionens bedömning är regeringens prognos för 2023 något lägre (mätt med HIKP), medan regeringens prognos är något högre än den från Ekonomistyrningsverket (mätt med KPI). Regeringens prognos för inflationen 2024 är något högre än prognoserna från övriga bedömare, förutom Riksbanken vars prognos är identisk (mätt med KPI).

Tabell 4.8 Jämförelse mellan olika bedömares prognoser

Procentuell förändring om inte annat anges

 

2023

2024

BNP1

 

 

Regeringen

-1,0

1,2

 

 

 

Konjunkturinstitutet

-0,6

1,3

 

 

 

Europeiska kommissionen

-0,8

1,2

 

 

 

42

Prop. 2022/23:100

 

2023

2024

Riksbanken

-1,1

0,9

 

 

 

Ekonomistyrningsverket

-1,4

1,7

 

 

 

Arbetslöshet2

 

 

Regeringen

7,9

8,3

Konjunkturinstitutet

7,9

8,2

 

 

 

Riksbanken

8,0

8,4

 

 

 

Ekonomistyrningsverket

8,1

8,5

Inflation (KPI/HIKP)3

 

 

Regeringen

8,8/5,9

3,6/2,1

 

 

 

Konjunkturinstitutet

8,8/6,1

2,1/1,9

 

 

 

Europeiska kommissionen

/6,3

/1,8

Riksbanken

8,6/5,8

3,6/1,9

 

 

 

Ekonomistyrningsverket

8,1/

2,5/

 

 

 

BNP-gap4

 

 

Regeringen

-1,3

-1,9

Konjunkturinstitutet

-1,5

-2,2

 

 

 

Riksbanken

-1,3

-1,8

 

 

 

Ekonomistyrningsverket

-1,9

-1,9

Anm.: Publiceringsdatum är för regeringen 2023-04-17, Konjunkturinstitutet 2023-03-29, Europeiska kommissionen 2023-02-13, Riksbanken 2023-02-09 och Ekonomistyrningsverket 2023-03-24.

1Fasta priser, ej kalenderkorrigerade värden.

2Procent av arbetskraften, 15–74 år.

3Årsgenomsnitt.

4Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.

Källor: Konjunkturinstitutet, Europeiska kommissionen, Riksbanken, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

4.8Utvärdering av prognoser för den makroekonomiska utvecklingen

I detta avsnitt utvärderas regeringens prognoser för Sveriges BNP-tillväxt, inflation och arbetslöshet som redovisats i budgetpropositionerna och de ekonomiska vårpropositionerna för 1999–2022. Prognoserna utvärderas i förhållande till prognoser gjorda av andra bedömare.

Ett prognosfel är i denna utvärdering definierat som utfallet minus prognosen. Ett positivt prognosfel beror därför på en underskattning av utfallet. Det mått som har använts för utvärderingen är prognosernas medelavvikelse gentemot utfall och kallas medelprognosfelet. Medelprognosfelet indikerar systematisk under- eller överskattning av variabelns förändringstakt.

För systematiska prognosfel i form av genomsnittliga över- eller underskattningar används ofta den engelska termen bias. Genom att skatta en bedömares genom- snittliga prognosfel kan hypotesen att dess prognoser har bias testas. Se tekniska detaljer i promemorian Utvärdering av makroekonomiska prognoser som publicerades i samband med 2014 års ekonomiska vårproposition (prop. 2013/14:100).

Medelprognosfelet skattas för enskilda bedömare som dess genomsnittliga prognosfel för perioden 2000–2022. Vissa prognoser av arbetslösheten utgår på grund av förändringar i hur statistiken framställs (se anmärkning under tabell 4.11).

I tabell 4.9 visas de olika bedömarnas medelprognosfel och uppgifter om antalet observationer för prognoser för BNP-tillväxten. Samtliga prognoser är uppdelade i prognoser gjorda samma år som utfallet respektive året före utfallet.

43

Prop. 2022/23:100

För prognoser gjorda samma år som utfallet har nästan alla bedömare ett positivt skattat medelprognosfel. Regeringen har därmed, liksom de flesta övriga bedömare, i genomsnitt underskattat BNP-tillväxten för utvärderingsperioden. För prognoser gjorda året före utfallet har regeringen i stället överskattat BNP-tillväxten, vilket också är i linje med övriga bedömare. Denna bias är dock inte statistiskt signifikant hos någon av bedömarna.

Tabell 4.9 Medelprognosfel för prognoser för BNP-tillväxt

Medelprognosfel (MPF) för prognoser för BNP-tillväxten 2000–2022 och antal observationer (N)

 

Samma år som utfallet

Samma år som utfallet

Året före utfallet

Året före utfallet

 

MPF

N

MPF

N

 

 

 

 

 

Regeringen

0,21

46

-0,35

46

 

 

 

 

 

Konjunkturinstitutet

0,21

103

-0,43

101

 

 

 

 

 

Riksbanken

0,10

117

-0,42

116

 

 

 

 

 

LO

0,14

49

-0,13

47

 

 

 

 

 

Svenskt Näringsliv

0,38

73

0,06

73

 

 

 

 

 

Handelsbanken

0,11

76

-0,43

77

 

 

 

 

 

SEB

0,14

94

-0,23

94

 

 

 

 

 

Nordea

-0,01

81

-0,21

81

 

 

 

 

 

Swedbank

0,20

74

-0,02

73

 

 

 

 

 

Anm.: Värdena är avrundade till två decimaler. Prognosfelet är här definierat som utfallet minus prognosen. Ett positivt medelprognosfel relaterar därför till en underskattning.

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Landsorganisationen (LO), Svenskt Näringsliv, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Nordea, Swedbank och egna beräkningar.

Tabell 4.10 visar de olika bedömarnas medelprognosfel för inflationen. Regeringens prognoser för inflationen samma år som utfallet uppvisar en viss underskattning. På den punkten varierar olika bedömare mellan över- och underskattning. För regeringens prognoser utförda året före utfallet uppvisas också en marginell underskattning av inflationen, medan huvuddelen av övriga bedömare har överskattat inflationen. Ingen signifikant bias kan dock påvisas hos någon av bedömarna.

Tabell 4.10 Medelprognosfel för prognoser för inflationen (KPI)

Medelprognosfel (MPF) för prognoser för inflationen (KPI) 2000–2022 och antal observationer (N)

 

Samma år som utfallet

Samma år som utfallet

Året före utfallet

Året före utfallet

 

MPF

N

MPF

N

Regeringen

0,07

46

0,05

46

 

 

 

 

 

Konjunkturinstitutet

-0,00

103

0,11

101

 

 

 

 

 

Riksbanken

0,01

117

-0,27

116

LO

0,04

48

0,12

47

 

 

 

 

 

Svenskt Näringsliv

-0,06

68

-0,28

70

 

 

 

 

 

Handelsbanken

0,02

77

-0,32

76

SEB

-0,00

91

-0,07

91

 

 

 

 

 

Nordea

0,05

80

-0,09

81

 

 

 

 

 

Swedbank

0,01

74

-0,20

73

Anm.: Värdena är avrundade till två decimaler. Prognosfelet är här definierat som utfallet minus prognosen. Ett positivt medelprognosfel relaterar därför till en underskattning.

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Landsorganisationen (LO), Svenskt Näringsliv, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Nordea, Swedbank och egna beräkningar.

I tabell 4.11 visas de olika bedömarnas medelprognosfel för prognoser för arbetslösheten 2000–2022. I likhet med huvuddelen av övriga bedömare har regeringen en genomsnittlig underskattning av arbetslösheten för prognoser gjorda året före utfall. Utvärderingen påvisar dock ingen signifikant bias hos regeringen eller någon annan bedömares arbetslösprognoser under utvärderingsperioden.

44

Prop. 2022/23:100

Tabell 4.11 Medelprognosfel för prognoser för arbetslösheten

Medelprognosfel (MPF) för prognoser för arbetslösheten 2000–2022 och antal observationer (N)

 

Samma år som utfallet

Samma år som utfallet

Året före utfallet

Året före utfallet

 

MPF

N

MPF

N

 

 

 

 

 

Regeringen

-0,01

45

0,18

41

 

 

 

 

 

Konjunkturinstitutet

-0,02

102

0,18

89

 

 

 

 

 

Riksbanken

-0,00

115

0,10

106

 

 

 

 

 

LO

-0,02

49

0,09

39

 

 

 

 

 

Svenskt Näringsliv

-0,07

72

0,02

65

 

 

 

 

 

Handelsbanken

0,02

76

0,10

69

 

 

 

 

 

SEB

-0,01

92

0,17

83

 

 

 

 

 

Nordea

0,04

81

0,11

74

 

 

 

 

 

Swedbank

-0,07

73

-0,08

65

 

 

 

 

 

Anm.: Värdena är avrundade till två decimaler. Prognosfelet är här definierat som utfallet minus prognosen. Ett positivt medelprognosfel relaterar därför till en underskattning. Prognoser för 2005 utfärdade 2004 och första kvartalet 2005 samt prognoser för 2021 utfärdade 2020 utgår på grund av förändringar av arbetslöshetsstatistiken (EU-harmonisering 2005 och 2021).

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Landsorganisationen (LO), Svenskt Näringsliv, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Nordea, Swedbank och egna beräkningar.

4.9Regeringens mått på välstånd

Det är viktigt att följa den långsiktiga samhällsutvecklingen i bred bemärkelse. Sedan 2017 redovisas därför indikatorer på välståndet i Sverige, uppdelat på ekonomiskt, miljömässigt och socialt välstånd, se tabell 4.12.

De ekonomiska välståndsindikatorerna förbättrades till stor del mellan 2021 och 2022. Hushållssektorns låneskulder som andel av finansiella tillgångar ökade dock. De sociala indikatorerna visar en varierande utveckling mellan 2020 och 2021. Andelen av befolkningen som uppger att de är nöjda med livet samt andelen som uppger att deras hälsa är bra eller mycket bra minskade mellan mättillfällena. Minskningarna skulle kunna bero på att pandemins kortsiktiga effekter speglas i dessa indikatorer. Samtidigt sjönk andelen av befolkningen med låg inkomststandard, och utbildningsnivån ökade. Det finns även skillnader mellan grupper i samhället för vissa av de sociala indikatorerna, t.ex. mellan män och kvinnor, mellan inrikes och utrikes födda och mellan grupper med olika utbildningsnivå. När det gäller de miljömässiga indikatorerna har halter av kväveoxid och små partiklar i gatumiljö samt utsläpp av växthusgaser ökat, vilket bl.a. kan bero på slopade pandemirestriktioner. Andelen ytvattenförekomster med hög eller god ekologisk status har förbättrats.

Tabell 4.12 Indikatorer på välstånd och deras utveckling

 

Utveckling jmf.

 

 

 

med senaste

Period som

 

Indikator

mättillfälle

förändring avser

Beskrivning

Ekonomiska

 

 

 

 

 

 

 

BNP per capita

Ökning

2021–2022

Det samlade värdet av alla varor och

 

 

 

tjänster som produceras i Sverige per

 

 

 

person i befolkningen.

 

 

 

 

Sysselsättningsgrad

Ökning

2021–2022

Andelen av befolkningen 15–74 år som har

 

 

 

ett arbete.

Arbetslöshet

Minskning

2021–2022

Andel arbetslösa i arbetskraften 15–74 år.

 

 

 

 

Hushållens

Minskning

2021–2022

Hushållssektorns låneskulder i procent av

skuldsättning

respektive

 

disponibel inkomst och i procent av

 

ökning

 

hushållens finansiella tillgångar.

 

 

 

 

Offentlig

Minskning

2021–2022

Den offentliga sektorns konsoliderade

skuldsättning

 

 

bruttoskuld i procent av BNP.

 

 

 

 

45

Prop. 2022/23:100

 

Utveckling jmf.

 

 

 

med senaste

Period som

 

Indikator

mättillfälle

förändring avser

Beskrivning

 

 

 

 

Miljömässiga

 

 

 

 

 

 

 

Luftkvalitet

Försämring

2020–2021

Halter av kvävedioxid (NO2) och små

 

 

 

partiklar (PM2,5) i gatumiljö

 

 

 

(årsmedelvärden).

 

 

 

 

Vattenkvalitet

Förbättring

2010–2016,

Andelen ytvattenförekomster med hög eller

 

 

2017–20211

god ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv

 

 

 

för vatten.

 

 

 

 

Rödlisteindex

Ej uppdaterad

2010–2015,

Förändringen i olika artgruppers livskraft,

 

 

2015–20202

anger hur stor andel av artgruppen som

 

 

 

förväntas finnas kvar inom den närmsta

 

 

 

framtiden.

 

 

 

 

Kemikaliebelastning

Otydlig

2019–2021 resp.

Förekomst av miljögifterna PCB, DDE,

 

utveckling

2017–2019

dioxiner och PBDE i modersmjölk samt

 

 

 

PFOS, PFOA och långkedjiga PFAS i blod.3, 4

Utsläpp av

Försämring

2020–2021

Sveriges utsläpp av växthusgaser

växthusgaser

 

 

(koldioxid, metan, dikväveoxid och

 

 

 

fluorerade gaser) inom svenskt territorium.

 

 

 

 

Sociala

 

 

 

 

 

 

 

Låg

Minskning

2020–2021

Andel av befolkningen med låg

inkomststandard

 

 

inkomststandard.

 

 

 

 

Hushållens

Oförändrad

2020–2021

Andel i befolkningen, 16 år och äldre, som

kontantmarginal

 

 

svarat nej på frågan ”Skulle du/ditt hushåll

 

 

 

inom en månad klara av att betala en

 

 

 

oväntad utgift på 13 000 kr utan att låna

 

 

 

eller be om hjälp?”.

 

 

 

 

Självskattad allmän

Minskning

2020–2021

Andel i befolkningen 16 år och äldre som på

hälsa

 

 

frågan ”Hur tycker du din hälsa är i

 

 

 

allmänhet?” svarat ”mycket bra” eller ”bra”.

 

 

 

 

Utbildningsnivå

Ökning

2020–2021

Högsta avklarade utbildning för

 

 

 

befolkningen i åldern 16–74 år.

 

 

 

 

Mellanmänsklig tillit

Oförändrad

2020–2021

I vilken grad tillfrågade uppfattar att andra

 

 

 

människor går att lita på. Mäts genom

 

 

 

frågan ”Enligt din mening, i vilken

 

 

 

utsträckning går det att lita på människor i

 

 

 

allmänhet?”. En svarssiffra över 7 på en

 

 

 

skala 0–10 anses utgöra hög tillit.

 

 

 

 

Nöjd med livet

Minskning

2020–2021

Mäter subjektivt välbefinnande med frågan

 

 

 

”Hur nöjd är du på det hela taget med det liv

du lever?”. Andelen avser de som svarat ”ganska nöjd” eller ”mycket nöjd”.

Anm.: Respektive indikator använder den senast tillgängliga statistiken. Mer ingående beskrivningar och definitioner av indikatorerna redovisas nedan.

1Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler. Mätningarna sammanställs under en cykel och återspeglar absoluta tal.

2Avser förändring mellan två genomsnitt av mätningar som pågått under längre perioder.

3Avser procent av medianhalterna i modersmjölk respektive blod vid undersökningens inledning.

4PCB är en typ av industrikemikalier. DDE är en nedbrytningsprodukt av insektsgiftet DDT. Dioxiner bildas bl.a. vid tillverkning av kemikalier som innehåller klor samt vid förbränningsprocesser. PBDE är en grupp av bromerade flamskyddsmedel. PFOS, PFOA och långkedjiga PFAS är högfluorerade ämnen.

Källor: Statistiska centralbyrån, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, SOM-institutet, Vatteninformationssystem Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet och Eurostat.

Ekonomiska indikatorer

BNP per capita

BNP per capita, dvs. BNP per person, används som en grov indikator på materiellt välstånd. Utvecklingen av ett lands BNP per capita ger med andra ord en fingervisning om vilka ekonomiska förutsättningar som invånare i landet har att konsumera varor och tjänster. Denna indikator säger dock inte något om hur möjligheterna till konsumtion är fördelade inom landet, hur konsumtionen matchar människors

46

Prop. 2022/23:100

preferenser eller i vilken utsträckning den ekonomiska aktiviteten sker på bekostnad av icke förnybara resurser.

År 2022 ökade Sveriges BNP per capita med 2,0 procent. Ökningen var något starkare än den genomsnittliga utvecklingen sedan 2000. BNP per capita har utvecklats svagt i Sverige sedan 2009 jämfört med den genomsnittliga utvecklingen 2000–2009. Antalet personer i arbetsför ålder har minskat som andel av befolkningen.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden mäter andelen av befolkningen i åldrarna 15–74 år som är sysselsatt. En hög sysselsättningsgrad är grunden för den gemensamma välfärden eftersom arbetsinkomster är den viktigaste skattebasen i ekonomin. När fler försörjer sig genom arbete minskar dessutom den offentliga sektorns kostnader eftersom transfereringar generellt minskar.

Sysselsättningsgraden ökade med 1,6 procentenheter till 69,0 procent 2022. År 2022 uppgick sysselsättningsgraden till knappt 72 procent bland män och ca 66 procent bland kvinnor. Män har generellt en högre sysselsättningsgrad än kvinnor. För inrikes och utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden 2022 till ca 70 respektive ca

64 procent. Skillnaden mellan dessa grupper har minskat trendmässigt de senaste åren och är nu tydligt mindre än den var under 00-talet. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män är dock större bland utrikes födda än bland inrikes födda.

Arbetslöshet

Arbetslöshet definieras som andelen arbetslösa av antalet personer i arbetskraften, där arbetskraften utgörs av personer som antingen är sysselsatta eller har sökt och kan ta ett arbete. Arbete ger individen möjlighet till egen försörjning, bättre möjligheter att forma sitt liv samt gemenskap och tillhörighet. Arbetslösa drabbas också av ohälsa i större utsträckning än de individer som har ett arbete. Att arbetslösheten är låg är av central vikt för både individer och samhället i stort.

Arbetslösheten minskade från 8,8 procent 2021 till 7,5 procent 2022. Arbetslösheten var 8,0 procent bland kvinnor och 7,0 procent bland män. Samtidigt var arbetslösheten tydligt högre bland utrikes födda än bland inrikes födda, vilket den även varit historiskt.

Hushållens skuldsättning

Att relatera skuldsättning till inkomster och finansiella tillgångar ger en indikation på hur känsliga låntagare är för räntehöjningar och fallande inkomster respektive tillgångsvärden. Skulderna som andel av inkomst sjönk med 6 procentenheter under 2022 till 192 procent. Det är första gången sedan 2012 som kvoten inte ökade. Nedgången berodde på att skuldtillväxten bromsade in tydligt under 2022 samtidigt som inkomsterna fortsatte att växa. Skulderna som andel av finansiella tillgångar har sjunkit under flera år men vände upp under 2022 som en konsekvens av att värdet på de finansiella tillgångarna sjönk. Kvoten var ca 28 procent 2022, en ökning med

3 procentenheter sedan 2021. Diagram 4.5 visar kvoternas utveckling 1996–2022.

Huvuddelen av skulderna är bostadslån, och det är vanligare att hushåll högt upp i inkomstfördelningen har bostadslån. Med undantag för den översta tiondelen av inkomstfördelningen är bolåneskuldens andel av disponibel inkomst större ju högre upp i inkomstfördelningen hushållen befinner sig. Samtidigt är marginalerna för att klara ökade utgifter större i hushåll med höga inkomster än i hushåll med låga inkomster.

47

Prop. 2022/23:100

Diagram 4.5 Hushållens låneskulder som andel av disponibel inkomst och av hushållens finansiella tillgångar

Procent

200

150

100

50

0 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Andel av disponibel inkomst

Andel av finansiella tillgångar

Källa: Statistiska centralbyrån.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, ofta kallad Maastrichtskulden, är det mått på den offentliga sektorns skuld som används inom EU. För Sverige definieras skulden som den konsoliderade statsskulden och kommunsektorns samt ålderspensionssystemets skulder på kapitalmarknaden med avdrag för AP-fondernas innehav av statsobligationer.

Maastrichtskulden ökade tillfälligt under pandemins inledning men har därefter snabbt minskat som andel av BNP. Detta beror på den allmänna ekonomiska återhämtningen och på att Riksbanken har amorterat på sina valutalån. Den offentliga skuldsättningen i Sverige är bland de lägsta i EU och uppgick 2022 till 33,6 procent av BNP.

Motsvarande skuldkvot för EU var samma år 85,1 procent av BNP. Värdena avser ställningsvärden för det tredje kvartalet 2022 enligt data från Eurostat.

Miljöindikatorer

Luftkvalitet

Välståndsindikatorn för luft visar utvecklingen för två av de vanligaste luftföroreningarna i svenska städer: kvävedioxid (NO2) och små partiklar (PM2,5). Båda har negativ påverkan på såväl hälsa som miljö.

Kväveoxider bildas vid all typ av förbränning. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. För de små partiklarna är avgaser från trafik, industriutsläpp, småskalig vedeldning och annan förbränning stora källor. Små partiklar transporteras i stor utsträckning till Sverige från kontinenten, och halterna är därför högre i södra Sverige än i norra Sverige. Halterna av kvävedioxid har visat en nedåtgående trend sedan mätningarna inleddes 2008. Halterna av små partiklar visade till en början en nedåtgående trend jämfört med första mätningen 2006, men har sedan 2012 planat ut något och uppvisar inte längre någon tydlig trend. Mellan 2020 och 2021 ökade årsmedelvärdet för halterna av både kvävedioxid och små partiklar något, då halterna hade sjunkit som en effekt av pandemirestriktionerna, se diagram 4.6.

48

Prop. 2022/23:100

Diagram 4.6 Halter av NO2 och PM2,5 i gatumiljö (årsmedelvärden)

µg/m3

35

30

25

20

15

10

5

0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PM2,5 NO2

Anm.: Kvävedioxid (NO2) mäts för svenska städer med över 50 000 invånare. Mätplatser som ingår i indikatorn små partiklar (PM2,5) är Burlöv, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Källa: Naturvårdsverket.

Vattenkvalitet

En god vattenkvalitet är viktig för vattenlevande arter, dricksvatten, biologisk mångfald och friluftsliv. Indikatorn för vattenkvalitet uttrycks som ekologisk status i ytvatten, och i den ingår påverkan från exempelvis övergödning och miljögifter samt fysisk påverkan. Överlag är den ekologiska statusen bättre i norra än i södra Sverige, eftersom befolkningstätheten och jordbruksintensiteten är högre i de södra delarna av landet. Fysisk påverkan och övergödning är de främsta skälen till att god ekologisk status inte nås. Vid den senaste bedömningen av vattenkvaliteten, som baserades på miljöövervakning samt analys- och kartläggningsarbete under perioden 2017–2021, hade 41 procent av ytvattenförekomsterna som minst god ekologisk status. Det var en ökning jämfört med föregående mätning, som gjordes 2010–2016.

Rödlisteindex

Rödlisteindexet mäter förändringar i artgruppers livskraft, och det är ett exempel på en av flera indikatorer som ger en bild av tillståndet i svensk natur och hur förändringar sker över tid. Indexet baseras på förändringar i rödlistekategorisering för olika artgrupper. Rödlistekategorisering sker i femårscykler, varav den senaste genomfördes 2020. Det innebär att ingen ny mätning finns att tillgå från 2022. Under perioden

2015–2020 var utvecklingen för däggdjur och groddjur positiv, medan den var negativ för mossor och fåglar. Övriga gruppers utveckling var relativt oförändrad.

Kemikaliebelastning

Indikatorn kemikaliebelastning redovisar mätningar av ett antal långlivade miljögifter i modersmjölk och blod. Bland annat följs de miljö- och hälsoskadliga kemikalierna PBDE (bromerade flamskyddsmedel), PCB (industrikemikalier), dioxiner (bildas bl.a. vid tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser) samt PFAS (högfluorerade ämnen som bland annat används i brandskum och för impregnering av textilier). Höga halter av dessa ämnen kan ge upphov till sjukdomar som t.ex. cancer, påverka fortplantningsförmågan, skada arvsmassan och störa hormonsystemet.

Tidigare har indikatorn baserats på regressionslinjer för trenderna sedan mätningarna startades. Indikatorn har dock gjorts om och visar numera procent av medianhalterna

49

Prop. 2022/23:100

i modersmjölk respektive blod vid undersökningens inledning (1996 och 1997). Med den tidigare indikatorn har det sett ut som att långkedjiga PFAS ökar i modersmjölk. Medianhalterna för långkedjiga PFAS visar dock att det var i början av tidsperioden som halterna ökade, och att de därefter nådde en platå.

År 2021 har endast data för miljögifterna polyklorerade bifenyler (PCB153), bromerade flamskyddsmedel och dioxiner (PCDD/F TEQ) i modersmjölk uppdaterats. Mätningarna visar en fortsatt minskning av halten PCB och bromerade flamskyddsmedel, samtidigt som man kan se en svag ökning av halten dioxiner i modersmjölk, se diagram 4.7. Ökningen kan sannolikt förklaras som en naturlig variation i en annars nedåtgående trend.

Diagram 4.7 Exponering för vissa långlivade miljögifter i Sverige

Miljöföroreningar i modersmjölk och blod 1996–2019, index 1996–1997 = 100

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PCB 153

 

p,p'-DDE

summa PBDE

 

PCDD/F TEQ

PFOS

 

PFOA

 

summa PFNA, PFDA, PFUnDA

 

 

Anm.: Miljögifter har analyserats i enskilda prover av modersmjölk (PCB 153, dioxiner, PBDE och p,p'-DDE) och i blodserum (PFOS, PFOA och långkedjiga PFAS). Halterna är presenterade som procent av medianhalterna i modersmjölk respektive blod vid undersökningens start.

Källa: Livsmedelsverket.

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser är den viktigaste faktorn för klimatförändringarna. Klimatförändringar är fortsatt ett av vår tids största hot och väntas påverka samhället genom bl.a. havsnivåhöjningar, temperaturökningar och allt vanligare extremväder. De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige uppgick 2021 till 47,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär en ökning med 3,4 procent jämfört med 2020, se diagram 4.8. Utsläppsnivåerna var relativt låga under 2020 till följd av pandemin, och en ökning var därför väntad när samhället öppnade upp under 2021. Utsläppen 2021 var dock lägre än före pandemin och låg under 2019 års nivåer.

Sedan 1990 har utsläppen minskat med ungefär 33 procent. Minskningen beror på flera faktorer, t.ex. utbyggnaden av fjärrvärmenäten, övergången från oljeeldade värmepannor till el och fjärrvärme samt ökad användning av bio- och avfallsbränslen för el- och fjärrvärmeproduktion. Även skiftet till användning av biobränsle inom industrisektorn, effektivisering, bränsleskifte och elektrifiering i transportsektorn samt minskad deponering av organiskt avfall har bidragit till att utsläppen minskat.

50

Prop. 2022/23:100

Diagram 4.8 Sveriges territoriella växthusgasutsläpp och BNP, fasta priser

Index 1993 = 100

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Koldioxidekvivalenter

BNP

Anm.: Koldioxidekvivalenter visar utsläpp och upptag av växthusgaser som omfattas av klimatmålet (koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser) inom svenskt territorium.

Källor: Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån.

Sociala indikatorer

Låg inkomststandard

Personer i hushåll med låg inkomststandard riskerar att inte ha råd med sådant som anses vara nödvändiga omkostnader. Låg inkomststandard är ett absolut mått som Statistiska centralbyrån använder för att beskriva befolkningsandelen med låga inkomster (Statistiska centralbyrån, Barn med låg inkomststandard Levnads- förhållanden 2022:5). Måttet visar om hushållens inkomster räcker till att betala nödvändiga schabloniserade omkostnader som mat, boende, hemförsäkring, lokala resor och barnomsorg.

Andelen individer med låg inkomststandard har minskat kontinuerligt sedan 2011. Andelen stabiliserades runt 5 procent under 2016–2020 och har därefter minskat till 4,6 procent 2021. Den sistnämnda minskningen förklaras främst av att andelen individer med låg inkomststandard som är födda utanför Europa och har vistats i Sverige upp till 10 år sjönk från 19,7 procent 2020 till 17,1 procent 2021.

Hushållens kontantmarginal

Andelen som saknar kontantmarginal definieras som den andel av befolkningen 16 år och äldre som inte skulle kunna hantera en oväntad utgift på 13 000 kronor utan att låna pengar eller be om hjälp. Beloppet justeras upp i takt med att medianinkomsten i samhället ökar. Att sakna kontantmarginal har en negativ påverkan på individens livskvalitet och självbestämmande. År 2021 uppgav 18 procent att de saknar kontantmarginal för oförutsedda utgifter, vilket är ungefär samma nivå som året före. Det är vanligare att utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå och yngre personer saknar kontantmarginal. Skillnaden är störst mellan utrikes och inrikes födda. Bland utrikes födda saknar 43 procent kontantmarginal jämfört med 11 procent bland inrikes födda. Denna skillnad har ökat över tid. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor har uppmätts.

Självskattad allmän hälsa

Indikatorn för självskattad allmän hälsa avser den andel av befolkningen 16 år och äldre som svarat ”mycket bra” eller ”bra” på frågan ”Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet?”. År 2021 var denna andel 72 procent, se diagram 4.9. År 2020 var

51

Prop. 2022/23:100

motsvarande värde 76 procent. Det är första gången sedan 2014 som en signifikant minskning uppmätts. För 2021 var andelen män som svarat att de har bra eller mycket bra hälsa högre än andelen kvinnor, 74 procent respektive 71 procent. Det finns även skillnader vid jämförelse av utbildningsnivåer. Bland dem som har eftergymnasial utbildning anser 78 procent att de har en bra hälsa, vilket kan jämföras med drygt

70 procent bland dem som har gymnasial respektive förgymnasial utbildning. Ingen signifikant skillnad mellan inrikes födda och utrikes födda har uppmätts. Generellt anger yngre personer att de har bättre hälsa än äldre personer.

Diagram 4.9 Andel i befolkningen 16 år och äldre som på frågan ”Hur tycker du din hälsa är i allmänhet?” svarat ”mycket bra” eller ”bra”

Procent

100

95

90

85

80

75

70

65

60

14–15

16–17

18–19

20

21

 

Samtliga, 16 år och äldre

 

 

Män, 16 år och äldre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor, 16 år och äldre

Källa: Statistiska centralbyrån.

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå påverkar bl.a. människors ekonomiska förutsättningar och hälsa. Under 2000-talet har befolkningens utbildningsnivå ökat stadigt. Andelen med eftergymnasial utbildning ökade från 27 till 39 procent under perioden 2001–2021. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, och den skillnaden har ökat under 2000- talet. År 2021 var andelen kvinnor med en eftergymnasial utbildning omkring

45 procent, medan motsvarande andel för män var 34 procent. Andelen eftergymnasialt utbildade är ungefär lika stor bland inrikes och utrikes födda, och det har den varit under hela 2000-talet. Andelen med som högst en förgymnasial utbildning är dock större bland utrikes födda, och skillnaden har ökat under 2000- talet.

Mellanmänsklig tillit

Mellanmänsklig tillit, eller social tillit, är ett mått på i vilken grad man uppfattar att andra människor går att lita på. En hög nivå av mellanmänsklig tillit fungerar som ett sammanhållande kitt i samhället och underlättar beslutsprocesser och affärstransaktioner. Andelen av befolkningen som upplevde en hög mellanmänsklig tillit var 56 procent 2021. Andelen har legat på ungefär samma nivå under de senaste tjugo åren. Andelen med hög mellanmänsklig tillit är högre bland personer över 30 år, personer som vuxit upp i Sverige och personer med eftergymnasial utbildning. Störst skillnad i tillit inom en kategori uppmäts mellan personer med olika utbildningsnivå. Bland personer med förgymnasial utbildning har 43 procent hög tillit jämfört med

70 procent bland dem med eftergymnasial utbildning. År 2021 har ingen statistiskt signifikant skillnad uppmätts mellan män och kvinnor.

52

Prop. 2022/23:100

Nöjd med livet

Det subjektiva välbefinnandet är generellt högt i rika, demokratiska och politiskt stabila samhällen med låg arbetslöshet. I Sverige har andelen som är nöjd med livet legat på en hög och stabil nivå över tid och uppgick 2021 till 88 procent i genomsnitt. Det är en liten minskning jämfört med 2020, då andelen uppgick till 90 procent. Det finns även en viss negativ utveckling bland unga personer, där andelen som är nöjd med livet minskar. År 2021 uppgick andelen personer i åldersgruppen 16–29 år som uppgav att de var nöjda med livet till 80 procent jämfört med 87 procent för personer

iåldersgruppen 30–64 år respektive 92 procent för personer i åldersgruppen 65–85 år. Personer som vuxit upp utanför Sverige är något mindre nöjda än personer som vuxit upp i Sverige. Skillnaden mellan grupperna minskade dock från omkring

10 procentenheter i början av 2000-talet till 4 procentenheter 2021. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor och män uppmättes 2021.

53

Prop. 2022/23:100

5 De budgetpolitiska målen

I detta avsnitt följer regeringen upp de budgetpolitiska målen och bedömer en ny nivå på utgiftstaket för 2026.

De budgetpolitiska målen består av ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmålet), ett utgiftstak för staten, ett kommunalt balanskrav och ett skuldankare. De budgetpolitiska målen skapar förutsättningar för att andra politiska mål ska uppnås på ett sätt som är offentligfinansiellt hållbart på både kort och lång sikt. Uppföljningen av målen sker enligt de metoder som anges i den till riksdagen överlämnade skrivelsen Ramverket för finanspolitiken (skr. 2017/18:207,

bet. 2017/18:FiU32, rskr. 2017/18:334).

Sammanfattning

Regeringen bedömer att finanspolitiken är i linje med överskottsmålet. Genom att föra en finanspolitik som ligger i linje med överskottsmålet möjliggör regeringen för penningpolitiken att verka så att inflationen inte blir varaktigt hög.

Bruttoskulden bedöms vara förenlig med skuldankarets riktmärke på 35 procent av BNP 2022–2024.

Regeringen bedömer att utgiftstaket för 2026 bör uppgå till 1 860 miljarder kronor. Det är en ökning med 35 miljarder kronor jämfört med 2025.

Kommunsektorn som helhet bedöms klara balanskravet under prognosperioden.

5.1Uppföljning av målet för det finansiella sparandet

Målnivån för det finansiella sparandet (överskottsmålet) anger att sparandet i den offentliga sektorn i genomsnitt ska motsvara en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Det strukturella sparandet innevarande och nästkommande år används för att bedöma måluppfyllelsen i förhållande till överskottsmålet i ett framåt- blickande perspektiv. För att i efterhand utvärdera om överskottsmålet uppnåtts och för att upptäcka systematiska avvikelser används ett bakåtblickande åttaårigt genom- snitt av det faktiska finansiella sparandet. Det bakåtblickande genomsnittet ska dock inte styra finanspolitiken på kort sikt och följs i huvudsak upp i årsredovisningen för staten.

Finanspolitikens inriktning är i linje med överskottsmålet

En avvikelse från överskottsmålet anses föreligga om det strukturella sparandet tydligt avviker från målnivån det innevarande eller det närmast följande budgetåret. Att sparandet avviker från målet kan ha flera olika orsaker och ska inte likställas med att politiken är felaktigt utformad. Bland annat kan det av stabiliseringspolitiska skäl vara motiverat att bedriva en aktiv finanspolitik som försvagar det strukturella sparandet.

I tabell 5.1 redovisas utfall och prognoser för det offentliga finansiella sparandet, bakåtblickande åttaårssnitt för det finansiella sparandet samt det strukturella sparandet.

Det strukturella sparandet bedöms uppgå till 0,0 procent av potentiell BNP 2023. Till följd av osäkerheten i bedömningen av det strukturella sparandet innebär dock inte en så liten skillnad i förhållande till målet någon tydlig avvikelse. Inte heller 2024 bedöms

55

Prop. 2022/23:100

någon tydlig avvikelse uppstå. Regeringen bedömer således att inriktningen på finanspolitiken är i linje med överskottsmålet.

Genomsnittet av det finansiella sparandet för 2015–2022 ligger något under målnivån.

Tabell 5.1 Finansiellt sparande i den offentliga sektorn samt indikatorer för avstämning mot överskottsmålet

Procent av BNP om inte annat anges. Utfall 2022, prognos 2023–2026

 

2022

2023

2024

2025

2026

Finansiellt sparande

0,7

-0,4

-0,6

0,2

1,4

 

 

 

 

 

 

Bakåtblickande åttaårigt genomsnitt av finansiellt sparande

0,2

 

 

 

 

Strukturellt sparande1

0,0

0,0

0,6

1,1

1,7

BNP-gap1

1,3

-1,3

-1,9

-1,0

0,0

1 Procent av potentiell BNP.

 

 

 

 

 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

 

 

 

 

 

Finanspolitiken samverkar med penningpolitiken för att få ner inflationen

Att få ner inflationen är viktigt för att möjliggöra en balanserad ekonomisk utveckling. Finanspolitiken och penningpolitiken behöver dra åt samma håll så att inflationen kan dämpas med så små negativa konsekvenser för ekonomin som möjligt. Hög inflation under en längre tid ökar risken för att de långsiktiga inflationsförväntningarna stiger, vilket kan få stora skadeverkningar på samhällsekonomin och för enskilda. En expansiv finanspolitik skulle sannolikt medföra att penningpolitiken behöver vara stram under en längre tid framöver, med en sämre utveckling av sysselsättningen som följd. Regeringen väljer i detta läge att bedriva en neutral finanspolitik, vilket innebär att den varken stimulerar eller hämmar efterfrågan i ekonomin. Så länge finanspolitiska åtgärder, som exempelvis stöd till företag och utsatta hushåll, görs inom ramen för en neutral finanspolitik, bedöms de inte bidra till att öka inflationen. Som indikator för bedömningen av finanspolitikens inriktning används förändringen i det strukturella sparandet mellan år, exklusive förändringar i kapitalnettot. Kapitalnettot är inkomster från räntor och utdelningar med avdrag för ränteutgifter vars förändring inte påverkar efterfrågan nämnvärt. Indikatorn för förändringen mellan 2022 och 2023 är 0,4 procent av potentiell BNP vilket tyder på att finanspolitiken är neutral (se tabell 9.3 i avsnitt 9.2).

5.2Uppföljning av skuldankaret

Enligt det finanspolitiska ramverket ska regeringen årligen i den ekonomiska vårpropositionen redogöra för utvecklingen av den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld. Om denna skuld avviker från skuldankaret, dvs. 35 procent av BNP, med mer än 5 procent av BNP, enligt utfallet i nationalräkenskaperna för det föregående året eller enligt prognoserna för det innevarande året eller det följande budgetåret i den ekonomiska vårpropositionen, ska regeringen lämna en skrivelse till riksdagen samtidigt som den ekonomiska vårpropositionen lämnas. I skrivelsen ska regeringen redogöra för vad som orsakat avvikelsen och hur regeringen avser att hantera denna.

Bruttoskuldens andel av BNP bedöms enligt nuvarande prognos ligga inom skuldankarets toleransintervall för 2022, 2023 och 2024 (se diagram 5.1). I prognosen, som bygger på finanspolitik som aviserats eller beslutats, väntas bruttoskulden dock minska ytterligare under prognosperiodens senare del och uppgå till strax under

28 procent av BNP 2026.

56

Prop. 2022/23:100

Diagram 5.1 Offentliga sektorns bruttoskuld

Procent av BNP

60

50

40

30

20

10

0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Konsoliderad bruttoskuld

Prognos

Toleransintervall

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

5.3Uppföljning av utgiftstaket och bedömning av utgiftstakets nivå för 2026

Uppföljning av utgiftstaket

Utgiftstaket utgör en övre gräns för utgiftsnivån i statens budget och beslutas för tre år framåt. För att utgiftstaket ska främja en kontrollerad utgiftsutveckling och vara ett stöd för att uppnå överskottsmålet och långsiktigt hållbara finanser, är det en grund- läggande förutsättning att takets nivå i normalfallet inte ändras. Det finns dock inte några formella hinder för riksdagen att besluta om att ändra en tidigare fastställd nivå på utgiftstaket. Nivån kan exempelvis ändras om finanspolitiken behöver anpassas till betydande nya yttre förutsättningar, men det bör endast ske i ytterst sällsynta fall.

Nivån kan även justeras efter ett val för att inte begränsa en ny regerings möjligheter att ändra den förda finanspolitiken. Utan en sådan ordning skulle en ny regerings möjligheter att vidta förändringar i finanspolitiken kraftigt begränsas. Riksdagen beslutade att höja utgiftstakets nivå för 2023, 2024 och den bedömda nivån för 2025 efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1,

bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51).

Utrymmet mellan utgiftstaket och de faktiska beräknade takbegränsade utgifterna kallas budgeteringsmarginalen. Regeringen har en riktlinje för hur stor budgeterings- marginalen minst behöver vara i budgeteringsfasen för att hantera osäkerheter. Enligt riktlinjen bör utrymmet till utgiftstaket uppgå till minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna för det innevarande året (t), minst 1,5 procent för det följande året (t + 1), minst 2 procent för det andra följande året (t + 2) och minst 3 procent för det tredje följande året (t + 3).

Regeringen anser att budgeteringsmarginalens storlek är tillräcklig för att hantera den osäkerhet som finns i bedömningen av utgiftsutvecklingen 2023–2025 (se tabell 5.2). Jämfört med prognosen i budgetpropositionen för 2023 beräknas budgeterings- marginalen bli 1 miljard kronor större 2023, 20 miljarder kronor mindre 2024 och 26 miljarder kronor mindre 2025. I avsnitt 7 görs en närmare genomgång av hur prognosen för de takbegränsade utgifterna förändrats sedan budgetpropositionen för 2023.

57

Prop. 2022/23:100

Tabell 5.2

Ursprungligt och faktiskt utgiftstak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljarder kronor om inte annat anges. För de takbegränsade utgifterna redovisas utfall 2013–2022 och prognos 2023–2025

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ursprungligt beslutade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nivåer på utgiftstaket

1 093

1 103

1 123

1 167

1 210

1 332

1 392

1 471

1 430

1 502

1 539

1 595

1 825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk justering1

2

4

2

7

12

5

10

10

6

2

2

2

0

Reell justering2

 

0

0

33

41

52

0

-51

262

259

130

124

148

0

Slutgiltiga nivåer på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utgiftstaket3

 

1 095

1 107

1 158

1 215

1 274

1 337

1 351

1 743

1 695

1 634

1 665

1 745

1 825

Årlig nominell förändring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utgiftstaket vid respektive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riksdagsbeslut4

 

10

10

51

46

58

58

14

391

-48

-61

31

80

80

Takbegränsade utgifter

1 067

1 096

1 135

1 184

1 229

1 282

1 308

1 501

1 551

1 559

1 594

1 663

1 689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgeteringsmarginal

28

11

23

31

45

55

43

242

144

75

71

82

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgeteringsmarginal,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procent av takbegränsade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utgifter

 

2,6

1,0

2,0

2,6

3,6

4,3

3,3

16,1

9,3

4,8

4,5

4,9

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1De tekniska justeringar som redovisas här är de ackumulerade tekniska justeringarna för respektive år.

2Finanspolitiskt motiverade ändringar av utgiftstakets nivåer kan enligt praxis göras av en ny regering. Dessa ändringar medför en reell förändring av utgiftstakets begränsande effekt på de takbegränsade utgifterna. De reella ändringar som redovisas här är de ackumulerade reella ändringarna för respektive år.

3Den slutgiltiga nivån på utgiftstaket är summan av den ursprungliga nivån och eventuella tekniska och reella justeringar.

4Förändring av utgiftstakets nivå jämfört med föregående år vid det tillfälle nivån för respektive år beslutades av riksdagen. Notera att beloppen i denna rad avviker från förändringen mellan åren för de ursprungligt beslutade nivåerna på utgiftstaket (rad 1) eftersom fastställda nivåer regelbundet justeras av tekniska skäl.

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Bedömning av utgiftstakets nivå för 2026

Regeringens bedömning: För 2026 bör utgiftstaket för staten, inklusive ålders- pensionssystemet vid sidan av statens budget, uppgå till 1 860 miljarder kronor.

Skälen för regeringens bedömning

Enligt 2 kap. 2 § budgetlagen (2011:203) är det obligatoriskt för regeringen att i budgetpropositionen föreslå en nivå på utgiftstaket för det tredje tillkommande året. Det är samtidigt praxis att regeringen redan i den ekonomiska vårpropositionen redovisar sin bedömning av utgiftstakets nivå för detta år. Regeringen redovisar i det följande sin bedömning av utgiftstakets nivå för 2026. Bedömningen görs med utgångspunkt i de bestämningsfaktorer som redovisas i skrivelsen Ramverket för finanspolitiken.

Utgiftstaket i förhållande till överskottsmålet

De takbegränsade utgifterna beräknas uppgå till 1 691 miljarder kronor 2026 (se tabell 5.3). I förhållande till den bedömda nivån på utgiftstaket för 2026 på 1 860 miljarder kronor kan de takbegränsade utgifterna öka med maximalt 169 miljarder kronor. Samtidigt bör ett utrymme motsvarande minst 25 miljarder kronor lämnas obudgeterat under utgiftstaket i budgetpropositionen för 2026 som en buffert för oförutsedda händelser under budgetåret, i enlighet med riktlinjen för budgeteringsmarginalens minsta storlek. I budgetpropositionen för 2026 bör därmed de takbegränsade ut- gifterna för 2026 som mest uppgå till 1 835 miljarder kronor. Det betyder att den bedömda nivån på utgiftstaket för 2026 medger att de takbegränsade utgifterna för 2026 t.o.m. budgetpropositionen för 2026 som mest kan bli 144 miljarder kronor högre än i nuvarande bedömning. Detta utrymme för möjliga utgiftsökningar mot- svarar ca 2,1 procent av BNP. Att det finns ett ledigt utrymme under utgiftstaket innebär dock inte i sig att det finns ett utrymme för reformer som ökar de takbe-

58

Prop. 2022/23:100

gränsade utgifterna. Reformer på utgiftssidan kan genomföras efter avstämning mot överskottsmålet med hänsyn tagen till eventuella inkomstförändringar.

De takbegränsade utgifterna kan av flera skäl komma att bli högre och budgeterings- marginalen i motsvarande utsträckning mindre än enligt den aktuella utgiftsprognosen, exempelvis till följd av makroekonomiska förändringar, såsom högre inflation, oförut- sedda volymökningar i transfereringssystemen eller beslut om reformer. Om budgete- ringsmarginalen delvis tas i anspråk för nya reformer, eller oförutsedda volymökningar i de statliga transfereringssystemen, försämras normalt det strukturella sparandet. Om budgeteringsmarginalen delvis tas i anspråk för utgiftsökningar till följd av makro- ekonomiska förändringar påverkas i många fall inte möjligheten att uppnå överskotts- målet.

Tabell 5.3

Utgiftstak och takbegränsade utgifter

 

 

 

 

Miljarder kronor om inte annat anges

 

 

 

 

 

 

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

Av riksdagen beslutade nivåer på utgiftstaket

1 665

1 745

1 825

 

 

 

 

 

 

Regeringens bedömning av nivå på utgiftstaket

 

 

 

1 860

 

 

 

 

 

Utgiftstak, procent av BNP

27,0

27,4

27,4

26,5

 

 

 

 

 

Utgiftstak, procent av potentiell BNP

27,1

27,1

27,2

26,5

 

 

 

 

 

Utgiftstak, fasta priser1

1 481

1 517

1 549

1 542

Takbegränsade utgifter

1 594

1 663

1 689

1 691

 

 

 

 

 

Takbegränsade utgifter, procent av BNP

25,9

26,1

25,4

24,1

 

 

 

 

 

Takbegränsade utgifter, fasta priser2

1 417

1 445

1 434

1 402

Budgeteringsmarginal

71

82

136

169

 

 

 

 

 

Budgeteringsmarginal, procent av takbegränsade utgifter

4,5

4,9

8,1

10,0

 

 

 

 

 

Budgeteringsmarginal, procent av BNP

1,2

1,3

2,0

2,4

 

 

 

 

 

Finansiellt sparande, procent av BNP

-0,4

-0,6

0,2

1,4

 

 

 

 

 

Strukturellt sparande, procent av BNP

0,0

0,6

1,1

1,7

 

 

 

 

 

Offentliga sektorns utgifter, procent av BNP

47,9

47,4

46,5

45,2

 

 

 

 

 

 

1Beräkningen i fasta priser är utförd med en schabloniserad metod. Utgifter motsvarande andelen transfererings- anslag (känsliga för förändringar i volymer och makroekonomiska förutsättningar) är omräknade med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter, utgifter motsvarande andelen förvaltningsanslag (pris- och löneomräknade anslag) är omräknade med implicitprisindex för statliga konsumtionsutgifter och utgifter motsvarande andelen anslag som inte är indexerade är omräknade med prisindex för BNP. Av de takbegränsade utgifterna har 1 procent, motsvarande riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek för innevarande år, behandlats som transfereringsanslag.

2Samma metod har använts som vid beräkningen av utgiftstaket (se not 1) med undantag för att 1 procent av de takbegränsade utgifterna inte behandlats som transfereringsanslag.

Källa: Egna beräkningar.

Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna och budgeteringsmarginalens storlek

Bedömningen av utgiftstakets nivå för 2026 medför att nivån utgör 26,5 procent av potentiell BNP, vilket är lägre än utgiftstakets nivå för 2025. Det innebär en lägre årlig ökning av utgiftstaket än den genomsnittliga årliga ökningen av nivån sedan utgifts- taket infördes 1997 t.o.m. det senaste utfallsåret 2022. Den genomsnittliga årliga ökningen i löpande priser mellan 1997 och 2022 uppgår till 3,5 procent, medan ökningen 2026 uppgår till 1,9 procent.

Budgeteringsmarginalen 2026 uppgår till 10,0 procent av de takbegränsade utgifterna. Det är ett större utrymme än den säkerhetsmarginal på 3,0 procent som regeringen vill upprätthålla till utgiftstaket för det tredje tillkommande året i enlighet med riktlinjen för budgeteringsmarginalens minsta storlek. En budgeteringsmarginal som endast motsvarar säkerhetsmarginalen skulle dock medföra att möjligheterna att genomföra prioriterade reformer på utgiftssidan under kommande år begränsas. Om det bedöms förenligt med överskottsmålet är det rimligt att reformer ska kunna genomföras på budgetens utgiftssida.

59

Prop. 2022/23:100

Om det tillgängliga utrymmet under utgiftstaket t.o.m. budgetpropositionen för 2026, dvs. 144 miljarder kronor utöver bedömningen av de takbegränsade utgifterna i denna proposition, skulle tas i anspråk för högre utgifter ger det en genomsnittlig årlig ökningstakt för de takbegränsade utgifterna på ca 4,2 procent per år 2023–2026. Denna ökning kan jämföras med den genomsnittliga ökningen av de takbegränsade utgifterna enligt prognosen i denna proposition, som uppgår till 2,1 procent per år 2023–2026. Den relativt svaga ökningen under perioden beror på antagandet att inga nya finanspolitiska åtgärder vidtas för dessa år utöver de som tidigare aviserats eller aviseras i denna proposition och propositionen Vårändringsbudget för 2023

(prop. 2022/23:99). Den genomsnittliga ökningstakten för utfallsåren 1997–2022 uppgick till 3,3 procent per år.

Utgiftstaket i förhållande till potentiell BNP

Utgiftstakets nivå uppgår till 27,1 procent av potentiell BNP 2023 och 2024. För 2025 ökar nivån till 27,2 procent av potentiell BNP. Efter förslag i budgetpropositionen för 2023 höjdes utgiftstakets nivåer för 2023, 2024 och 2025. Andelen av potentiell BNP för 2023–2025 har ökat jämfört med bedömningen i budgetpropositionen, som var 27,0 procent per år. Den bedömda nivån för 2026 uppgår till 26,5 procent av potentiell BNP, vilket är lägre än nivån för 2025.

5.4Uppföljning av det kommunala balanskravet

I målet för den offentliga sektorns sparande ingår det finansiella sparandet i kommun- sektorn, dvs. i kommuner och regioner. Det finns dock inte ett krav på visst finansiellt sparande för kommuner och regioner. För kommuner och regioner är det ekonomiska resultatet, och inte det finansiella sparandet, avgörande för om kraven i kommunal- lagen (2017:725) på en balanserad budget uppfylls. Kommuner och regioner ska upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger kostnaderna, det s.k. balanskravet. Kommunernas och regionernas årsredovisning ska bl.a. innehålla en upplysning om huruvida balanskravet har uppfyllts. Balanskravet utvärderas med hjälp av resultatmåttet balanskravsresultat som definieras i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Negativa balanskravsresultat ska enligt kommunallagen som huvudregel återställas inom tre år.

Balanskravet anger en miniminivå, men för att uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning behöver resultatet i regel vara högre. Varje kommun och region avgör själv vad en god ekonomisk hushållning innebär.

Starkt balanskravsresultat i kommunsektorn 2021

Kommunernas och regionernas årsredovisningar ska innehålla en bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Uppgifter för 2022 finns ännu inte tillgängliga. Regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2024 med uppgifter för 2022.

Balanskravsresultatet för 2021 uppgick för kommunsektorn som helhet till drygt 42 miljarder kronor, varav kommunerna svarade för nästan 33 miljarder kronor. Differensen mellan balanskravsresultatet 2021 och årets resultat samma år består främst av justeringar för realisationsvinster och förändring av resultatutjämnings- reserven. Varje kommun och region får reservera överskott till en resultatutjämnings- reserv som kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Resultatutjämningsreserverna uppgick 2021 till nästan 40 miljarder kronor för sektorn som helhet, varav kommunerna stod för 30 miljarder kronor. Resultatutjämningsreserverna ökade totalt med 9 miljarder kronor mellan 2020 och 2021. Över två tredjedelar av kommunerna (203 av 290) och över hälften av regionerna (11 av 20) har avsatt medel till en resultatutjämningsreserv.

60

Prop. 2022/23:100

Vid utgången av 2021 var det nio kommuner och två regioner som hade ett negativt resultat kvar att återställa, totalt 0,2 miljarder kronor respektive 1,2 miljarder kronor.

Balanskravet bedöms uppfyllas 2022–2026

Lågkonjunkturen bedöms leda till en svag utveckling av arbetade timmar i ekonomin i början av prognosperioden. En något snabbare löneutveckling än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren bedöms dock hålla uppe det kommunala skatte- underlaget något. Den genomsnittliga ökningen av de kommunala skatteinkomsterna under prognosperioden väntas vara i linje med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Under 2024 bedöms dock skatteinkomsterna öka i lägre takt än genomsnittet. Statsbidragen beräknas minska under hela prognosperioden. Detta är en följd av att tillfälliga statsbidrag minskar och att enbart tidigare beslutade samt nu aviserade statsbidragsändringar inkluderas i prognosen. Den höga inflationen medför en hög prisutveckling för kommunal verksamhet och kommunala pensioner 2023. Det innebär att de kommunala utgifterna bedöms öka snabbare än inkomsterna 2023, med en tydlig minskning av kommunsektorns finansiella sparande och ekonomiska resultat som följd. År 2023 bedöms kommunsektorns ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgå till ca 11 miljarder kronor. År 2024–2026 antas resultatet efter finansiella poster uppgå till 13–23 miljarder kronor per år. Den svaga konjunkturen under prognosperiodens början kan innebära att kommuner och regioner kan använda medel som reserverats i resultatutjämningsreserver för att höja balanskravsresultatet i förhållande till resultatet efter finansiella poster. Regeringen bedömer att sektorn som helhet kommer att redovisa ett positivt balanskravsresultat för såväl 2022 som prognosperioden 2023–2026. I avsnitt 9.5 beskrivs de antaganden och bedömningar som ligger till grund för prognosen för kommunsektorns finanser.

61

Prop. 2022/23:100

6 Inkomster

I detta avsnitt redovisas och analyseras utvecklingen av den offentliga sektorns skatteintäkter och statens inkomster. Inledningsvis redovisas de offentligfinansiella effekterna av skatte- och avgiftsförändringarna i propositionen Vårändringsbudget för 2023 (prop. 2022/23:99) och vissa övriga propositioner med förslag till ändringar i statens budget som har beslutats och aviserats för 2023. Därefter redovisas utvecklingen av den offentliga sektorns skatteintäkter och inkomsterna i statens budget. En jämförelse görs sedan med prognosen i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1). Avslutningsvis följs inkomsterna i statens budget för 2021 och 2022 upp.

Sammanfattning

Skatteintäkterna, exklusive kommunal utdebitering, väntas öka med sammanlagt 22 miljarder kronor 2023 till följd av beslutade och aviserade förändringar på skatteområdet.

Enligt preliminära utfall bedöms den offentliga sektorns skatteintäkter ha ökat med 5,6 procent 2022 jämfört med året före. Den höga inflationen, mätt med konsumentprisindex (KPI), medförde att skattebaser som t.ex. hushållens konsumtion ökade kraftigt i löpande pris. Vidare påverkades skatteintäkterna 2022 av de tillfälliga flaskhalsintäkter som användes för finansiering av elstöd.

År 2023 väntas BNP i löpande pris öka med 4,0 procent. De totala skatte- intäkterna väntas öka med 3,6 procent, vilket är i linje med genomsnittet under perioden 2000–2021. Skatteintäkter från konsumtion och insatsvaror ökar till följd av en tillfällig effekt av flaskhalsintäkter. Även skatt på arbete väntas bidra till att hålla uppe utvecklingstakten för skatteintäkterna. Kapitalskatterna bidrar däremot till att tillväxten i skatteintäkterna dämpas jämfört med 2022, då dessa bedöms fortsätta minska 2023.

Under 2024 väntas skatteintäkterna öka med endast 1,3 procent. Det beror på att intäkterna från skatt på arbete väntas utvecklas svagt eftersom lönesumman bedöms öka betydligt långsammare än det historiska genomsnittet sedan 2000. Det är också en följd av att intäkterna från skatt på konsumtion och insatsvaror väntas minska. Dessa intäkter är dock förhöjda 2022 och 2023 till följd av en tillfällig effekt av flaskhalsintäkter. Under 2025 och 2026 väntas skatteintäkterna öka i paritet med ekonomin som helhet, dvs. med i genomsnitt 5 procent per år. Samtliga skatteslag väntas bidra till ökningen.

I förhållande till budgetpropositionen för 2023 har prognosen för den offentliga sektorns skatteintäkter reviderats ned med i genomsnitt 42 miljarder kronor per år 2023–2025.

6.1Inledning

Den offentliga sektorns skatteintäkter, dvs. de totala skatteintäkterna efter att avdrag gjorts för de skatter som tillhör Europeiska unionen, ska i enlighet med budgetlagen (2011:203) redovisas under det år som den skattepliktiga händelsen ägde rum. Från den offentliga sektorns skatteintäkter görs avdrag för de skatter som tillhör kommuner och regioner samt ålderspensionssystemet, och då erhålls statens skatteintäkter.

Skillnaden mellan skatteintäkter och skatteinkomster utgörs av periodiseringar. Periodiseringarna består i sin tur av uppbörds- och betalningsförskjutningar.

63

Prop. 2022/23:100

Inkomsterna i statens budget, dvs. statens skatteinkomster och övriga inkomster, ska enligt budgetlagen redovisas kassamässigt, dvs. när de faktiska in- och utbetalningarna sker.

Skatteintäkter och skatteinkomster har olika påverkan på de offentliga finanserna. Skatteintäkterna påverkar det finansiella sparandet, medan periodiseringsposter som kapitalplaceringar på skattekontot endast påverkar statens inkomster och budgetsaldo. Motsvarande skillnad finns för övriga inkomster. Vissa inkomster av statens verksamhet, såsom utdelningar från statens aktieinnehav, påverkar statens finansiella sparande, medan försäljningsinkomster och återbetalningar av lån endast påverkar statens inkomster och budgetsaldo.

6.2Offentligfinansiella effekter av ändrade skatte- och avgiftsregler

Offentligfinansiella effekter av ändringar i skatte- och avgiftsreglerna jämfört med budgetpropositionen för 2023

I tabell 6.1 redovisas de offentligfinansiella effekterna av förslag till ändringar i skatte- och avgiftsreglerna som har lämnats i propositioner efter det att budgetpropositionen för 2023 lämnades till riksdagen. I tabellen redovisas tre olika offentligfinansiella effekter. Effekterna redovisas i periodiserade termer, och beräkningarna avser effekten på den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande. Bruttoeffekten beskriver den direkta förändringen av intäkterna från den skatt som regeländringen avser. Referensalternativet vid tolkningen av bruttoeffekten är de förväntade skatteintäkterna i avsaknad av regeländringar. Utöver den direkta effekten kan en regeländring ge upphov till indirekta effekter av olika slag på de offentliga finanserna. Indirekta effekter uppstår om skatteändringen påverkar underlaget för andra skatter eller offentliga utgifter och därigenom påverkar de offentliga finanserna. Den offentlig- finansiella nettoeffekten utgörs av summan av bruttoeffekten och de indirekta effekterna. Storleken på den offentligfinansiella effekten av en regelförändring kan i vissa fall variera mellan år. Det kan bero på att åtgärden är tillfällig eller på att åtgärdens indirekta effekter inte uppkommer omedelbart. Den varaktiga effekten är ett mått på den bestående årliga effekten av en skatteändring och möjliggör jämförelser av regeländringar vars nettoeffekter fördelas olika över tid. För en detaljerad beskrivning av metodfrågor kopplade till redovisningen av offentligfinansiella effekter hänvisas till Finansdepartementets publikation Beräkningskonventioner 2023 på regeringen.se.

Tabell 6.1 Offentligfinansiella effekter av ändringar i skatte- och avgiftsreglerna

Miljarder kronor

 

 

Brutto-

 

 

 

 

 

 

 

effekt

Nettoeffekt

Nettoeffekt

Nettoeffekt

Nettoeffekt

Varaktig

 

Effekt från

2023

2023

2024

2025

2026

effekt

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd

 

 

 

 

 

 

 

till Ukraina samt åtgärder riktade till

 

 

 

 

 

 

 

företag och hushåll till följd av höga

 

 

 

 

 

 

 

energipriser

 

-0,13

-0,13

-0,36

-0,26

-0,13

0,00

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd

 

 

 

 

 

 

 

med inbetalning av skatt

2023-02-13

-0,13

-0,13

-0,36

-0,26

-0,13

0,00

Extra ändringsbudget för 2023 –

 

 

 

 

 

 

 

Tillfällig skatt på vissa elproducenters

 

 

 

 

 

 

 

överintäkter

 

0,36

0,15

 

 

 

0,01

Tillfällig skatt på vissa elproducenters

 

 

 

 

 

 

 

överintäkter

2023-03-01

0,36

0,15

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

0,23

0,02

-0,36

-0,26

-0,13

0,01

Källa: Egna beräkningar.

 

 

 

 

 

 

 

64

Prop. 2022/23:100

Riksdagen har beslutat att införa utökade möjligheter för företagen att få tillfälliga anstånd med inbetalning av skatter och avgifter. Anstånd ska få beviljas för tolv respektive fyra redovisningsperioder i stället för som tidigare nio respektive tre redovisningsperioder. Vidare är de perioder som är möjliga att få anstånd för utökade till att även omfatta perioden april–juni 2022, och den bortre tidsgränsen för anstånd är senarelagd från den 12 februari till den 12 september 2023. Åtgärderna bedöms minska skatteintäkterna med 130 miljoner kronor 2023 (prop. 2022/23:52,

bet. 2022/23:FiU31, rskr. 2022/23:118–120). Åtgärderna ger även upphov till offentligfinansiella effekter 2024–2027.

Riksdagen har också beslutat att införa en tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter som motsvarar reglerna om ett tillfälligt tak för marknadsintäkter enligt rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. Åtgärden bedöms öka skatteintäkterna med 151 miljoner kronor 2023 (prop. 2022/23:58,

bet. 2022/23:FiU33, rskr. 2022/23:125).

Offentligfinansiella effekter av samtliga ändrade skatte- och avgiftsregler

De beräknade effekterna av samtliga regeländringar på skatteområdet 2023–2026 redovisas i tabell 6.2. Tabellen visar alla regeländringar sammantaget som beslutats efter förslag i tidigare propositioner, som föreslås i propositionen Vårändringsbudget för 2023 och som har aviserats för 2023. Regeländringarna visas i förhållande till föregående år. Sammantaget bedöms regeländringar, exklusive kommunal utdebitering, öka skatteintäkterna med knappt 21 miljarder kronor 2023 och drygt

7 miljarder kronor 2024.

Tabell 6.2 Offentligfinansiella effekter av samtliga ändrade skatte- och avgiftsregler

Miljarder kronor i förhållande till föregående år

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Skatt på arbete

3,4

-14,7

17,3

2,7

-0,2

4,6

Kommunalskatt

-2,6

-4,4

1,1

0,5

-0,2

2,7

 

 

 

 

 

 

 

varav förändrad medelutdebitering

-0,2

-0,8

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav avdrag för arbetsresor

 

 

-1,6

 

 

 

varav vissa höjda åldersgränser i skatte- och

 

 

 

 

 

 

socialavgiftssystemet

 

 

2,7

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

varav sänkt skatt för personer över 65 år, ändring av

 

 

 

 

 

 

grundavdrag

-2,4

-3,9

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav övrigt, kommunal skatt

0,0

0,2

-0,1

0,4

-0,2

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

Statlig skatt

0,0

-0,1

0,2

0,1

 

 

varav övrigt, statlig skatt

0,0

-0,1

0,2

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattereduktioner

-13,9

-11,4

2,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skattereduktion för förvärvsinkomst

-8,5

-2,1

-6,4

 

 

 

varav förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomst

 

-7,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomst

 

 

 

 

 

 

genomförs ej (två ovanstående rader genomförs ej)

 

9,2

5,4

 

 

 

varav förstärkt skattereduktion för sjuk- och

 

 

 

 

 

 

aktivitetsersättning

 

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skattereduktion för a-kasseavgift

 

-0,8

-0,8

 

 

 

varav skattereduktion för arbetsinkomster för att

 

 

 

 

 

 

hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

-5,0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav husavdrag

-0,3

 

 

 

 

 

varav jobbskatteavdrag

 

-8,0

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Prop. 2022/23:100

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

varav övriga skattereduktioner

-0,2

0,0

-0,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialavgifter

20,0

1,2

13,1

2,1

 

1,9

 

 

 

 

 

 

 

varav vissa höjda åldersgränser i skatte- och

 

 

 

 

 

 

socialavgiftssystemet

 

 

2,5

 

 

1,9

 

 

 

 

 

 

 

varav tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för

 

 

 

 

 

 

19–23-åringar

-12,2

-0,1

10,6

1,7

 

 

varav justerade förmånsvärden för personbilar

0,1

0,2

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav nedsättning för den först anställda

-0,1

1,4

-0,1

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav tillfälligt nedsatta socialavgifter m.m.

32,2

-0,3

 

 

 

 

varav förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för

 

 

 

 

 

 

FoU

 

 

-0,1

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav övriga socialavgifter

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Skatt på kapital

-7,8

1,0

5,8

1,5

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Inkomstskatt, företag

-5,5

-5,4

4,5

1,3

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

varav nya skatteregler företagssektorn

-6,6

0,7

0,4

 

 

 

varav övriga inkomstskatter, företag

1,1

-6,1

4,1

1,3

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga skatter på kapital

-2,3

6,3

1,3

0,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

varav riskskatt för kreditinstitut

 

6,3

1,3

 

 

 

varav avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

-1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav övrigt

-0,6

0,0

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på konsumtion

1,8

-6,8

-3,2

2,3

-0,1

0,0

Mervärdesskatt

1,0

-0,1

-0,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktskatter

0,8

-6,8

-3,1

2,2

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på alkohol och tobak

0,1

0,0

0,8

0,9

 

 

varav energiskatt

-0,7

-7,6

-4,2

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på vägtrafik, trängselskatt m.m.

0,4

0,8

1,0

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav övriga punktskatter

1,1

0,0

-0,7

0,0

-0,1

 

Restförda och övriga skatter

0,1

0,4

0,9

0,8

0,5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Totala skatteintäkter

-2,4

-20,2

20,7

7,2

0,3

4,6

 

 

 

 

 

 

 

Totala skatteintäkter, exkl. kommunal

 

 

 

 

 

 

utdebitering

-2,2

-19,4

20,6

7,2

0,3

4,6

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Källa: Egna beräkningar.

6.3Offentliga sektorns skatteintäkter

De totala skatteintäkterna, dvs. den offentliga sektorns skatteintäkter och de skatteintäkter som tillfaller EU, ökade enligt preliminära utfall med 5,6 procent 2022 (se diagram 6.1). Den höga inflationstakten och en stark utveckling av arbetade timmar innebar att viktiga skattebaser såsom hushållens konsumtion och lönesumman ökade starkt i löpande priser i förhållande till ett historiskt genomsnitt. Preliminära utfall indikerar att företagens vinster utvecklades svagt och att hushållens kapitalinkomster minskade 2022. Sammantaget väntas intäkterna från kapitalskatterna minska 2022 jämfört med 2021.

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2022/23:100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.1

 

 

Totala skatteintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall 2000–2022, prognos 2023–2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig procentuell förändring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljarder kronor

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig procentuell förändring

 

 

 

 

Miljarder kronor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Skatteintäkterna väntas öka med 3,6 procent i löpande priser 2023. De viktiga skattebaserna lönesumma och hushållens konsumtion väntas öka i långsammare takt 2023 än 2022, och investeringarna väntas minska. Minskade tillgångspriser och försämrade resultat i företagssektorn väntas medföra att intäkterna från skatt på kapital sammantaget fortsätter att minska 2023. Utvecklingen för de totala skatte- intäkterna stärks dock till följd av flaskhalsintäkter. Dessa redovisas som en skatteintäkt i statens budget för 2022 och 2023, men påverkar varken budgetsaldot eller det finansiella sparandet i staten. Flaskhalsintäkterna används till att finansiera regeringens elstöd till företag och hushåll. Därmed påverkar flaskhalsintäkterna ökningstakten för de totala skatteintäkterna åren 2022–2024. I tabell 6.3 redovisas intäkterna under skatt på konsumtion och insatsvaror, raden övriga skatter på energi och miljö.

År 2024 väntas skatteintäkterna öka svagt. Tillväxten i ekonomin bedöms bli fortsatt svag och ökningstakten för skatteintäkterna 2024 hålls tillbaka ytterligare av att nivåerna 2022 och 2023 var tillfälligt förhöjda genom tillskottet från flaskhalsintäkterna. Åren 2025 och 2026 väntas skatteintäkterna öka i snabbare takt igen, i genomsnitt med 5 procent per år, vilket är i paritet med tillväxten i ekonomin som helhet.

Tabell 6.3 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomsterna i statens budget

Miljarder kronor. Utfall 2021 och 2022, prognos 2023–2026

Inkomsthuvudgrupp

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Skatt på arbete

1 329,1

1 389,2

1 454,4

1 478,5

1 548,0

1 636,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

Direkta skatter

694,3

716,0

743,0

744,1

778,1

824,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav kommunal inkomstskatt

806,4

846,2

883,6

904,4

945,2

995,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav statlig inkomstskatt

56,3

58,9

55,6

48,4

49,6

52,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav jobbskatteavdrag

-131,8

-146,7

-156,9

-168,2

-175,5

-181,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav husavdrag

-18,9

-19,2

-19,2

-19,8

-20,4

-20,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav övrigt

-17,8

-23,2

-20,1

-20,7

-20,9

-20,9

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

Indirekta skatter

634,7

673,2

711,4

734,4

770,0

811,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav arbetsgivaravgifter

630,0

669,4

698,4

719,3

754,6

796,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav egenavgifter

11,5

11,8

11,7

11,8

11,9

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav särskild löneskatt

51,9

55,1

57,5

59,5

62,3

65,3

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Prop. 2022/23:100

Inkomsthuvudgrupp

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

varav nedsättningar

-16,0

-17,4

-8,4

-6,9

-7,1

-7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på tjänstegruppliv

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav avgifter till premiepensionssystemet

-43,2

-46,4

-48,5

-49,9

-52,3

-55,1

1300

Skatt på kapital

355,9

349,0

334,5

355,8

367,9

385,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på kapital, hushåll

104,6

87,4

69,6

70,2

74,6

81,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på företagsvinster

183,6

181,7

178,0

182,9

189,0

196,7

 

varav avkastningsskatt

6,7

8,0

18,5

30,7

30,5

31,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav fastighetsskatt och fastighetsavgift

36,1

37,5

37,4

40,9

41,8

42,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav stämpelskatt

15,5

15,8

13,5

13,3

13,9

14,4

 

varav kupongskatt m.m.

9,4

12,3

9,9

10,1

10,2

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav riskskatt

 

6,3

7,6

7,7

7,9

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

1400

Skatt på konsumtion och insatsvaror

651,0

710,4

747,8

732,5

765,6

806,7

 

varav mervärdesskatt

511,0

559,7

567,0

584,7

614,3

652,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på tobak

11,9

13,2

12,5

12,6

12,9

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på etylalkohol

5,6

5,5

5,7

5,9

5,8

5,8

 

varav skatt på vin m.m.

6,6

6,5

7,1

7,5

7,6

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på öl

4,5

4,6

5,1

5,4

5,5

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav energiskatt

53,8

44,7

45,2

51,1

53,4

54,8

 

varav koldioxidskatt

21,9

21,2

22,5

24,2

24,1

24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav övriga skatter på energi och miljö

5,4

25,6

51,1

8,6

8,5

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på vägtrafik

22,5

22,5

24,2

25,1

25,6

26,1

 

varav övriga skatter

7,6

6,9

7,3

7,6

7,9

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

Skatt på import

7,3

9,3

9,6

9,9

10,3

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

Restförda och övriga skatter

-5,0

10,9

12,0

13,6

14,5

15,7

 

varav restförda skatter

-16,1

-13,7

-12,1

-10,9

-10,4

-9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav övriga skatter

11,2

24,5

24,2

24,5

24,8

25,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala skatteintäkter

2 338,3

2 468,8

2 558,3

2 590,4

2 706,3

2 854,3

1700

Avgående poster, EU-skatter

-7,3

-9,3

-9,6

-9,9

-10,3

-10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentliga sektorns skatteintäkter

2 331,0

2 459,5

2 548,7

2 580,5

2 696,1

2 843,7

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

Avgående poster till andra sektorer

-1 110,5

-1 168,4

-1 218,8

-1 249,6

-1 305,9

-1 374,9

 

varav kommunala skatter

-827,1

-867,6

-904,7

-925,9

-967,4

-1 018,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav avgifter till ålderspensionssystemet

-283,5

-300,9

-314,1

-323,7

-338,5

-356,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens skatteintäkter

1 220,4

1 291,0

1 329,9

1 330,9

1 390,2

1 468,8

1900

Periodiseringar

14,6

34,6

-18,8

-6,2

-10,3

-45,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppbördsförskjutningar

-25,6

52,6

35,7

10,7

-1,8

-26,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalningsförskjutningar

40,7

-14,5

-43,0

-34,3

-22,9

-21,8

 

varav kommuner och regioner

36,2

28,2

-24,4

-17,5

1,9

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav ålderspensionssystemet

7,3

-0,6

1,0

-1,0

1,1

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav privat sektor

-3,7

-43,1

-19,8

-14,9

-24,8

-24,8

 

varav kyrkosektorn

0,5

0,6

0,2

-0,9

-1,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav EU

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anstånd

-0,5

-3,5

-11,5

17,4

14,4

2,1

1000

Statens skatteinkomster

1 235,1

1 325,6

1 311,1

1 324,7

1 379,9

1 423,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga inkomster

-43,8

-39,5

-63,0

-39,8

-48,8

-54,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

Inkomster av statens verksamhet

43,3

71,9

55,5

46,9

46,0

49,4

3000

Inkomster av försåld egendom

0,0

0,9

5,0

5,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

Återbetalning av lån

1,1

1,4

0,5

0,6

0,7

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

Kalkylmässiga inkomster

17,8

18,2

19,7

23,5

29,6

26,5

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Prop. 2022/23:100

Inkomsthuvudgrupp

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6000

Bidrag från EU

14,6

15,6

35,4

26,4

17,3

15,1

 

 

 

 

 

 

 

 

7000

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

-120,6

-147,5

-179,1

-142,2

-147,3

-151,4

 

 

 

 

 

 

 

 

8000

Utgifter som ges som krediteringar på skattekontot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Statsbudgetens inkomster

1 191,3

1 286,1

1 248,1

1 284,8

1 331,1

1 368,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2023 och framåt. Prognoserna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2023-03-17, utfall i enlighet med publicerad statistik t.o.m. 2023-03-31. Till följd av en skillnad i redovisningen av flaskhalsintäkter på 17,5 miljarder kronor för 2022 så skiljer sig VÅP23 och ÅRS22 åt avseende 2022 på posten Övriga skatter på energi och miljö under Skatt på konsumtion och insatsvaror samt Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet, samt de summeringar där dessa ingår. För mer information se ÅRS22, tabell 2.29. Det kan också finnas mindre avrundningsfel då utfallet till ÅRS summeras i kronor och utfallet i VÅP i miljoner kronor.

Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Skattekvot

Skattekvoten visar de totala skatteintäkterna som andel av BNP och påverkas vanligtvis i huvudsak av regeländringar i skattesystemet. År 2023 väntas skattekvoten uppgå till 41,5 procent av BNP, vilket är 0,2 procentenheter lägre än 2022 (se tabell 6.4). Skattekvoten väntas sjunka 2023 främst till följd av att skatt på kapital minskar som andel av BNP. Minskningen motverkas dock delvis av en tillfällig effekt av flaskhalsintäkter och av att vissa tillfälliga regler upphör i år. Det är främst den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga som infördes 2021 och den tillfälliga skattereduktionen för investeringar för företag som påverkar skatteintäkterna 2022.

Skattekvoten väntas sjunka till 40,7 procent av BNP 2024. Nästan hela minskningen beror på att flaskhalsintäkterna inte längre höjer nivån på skatteintäkterna. Från och med 2025 påverkas inte skatteintäkterna av regeländringar eller tillfälliga effekter i någon betydande omfattning. Det gör att skatteintäkterna ökar ungefär i takt med BNP och att skattekvoten väntas bli oförändrad i förhållande till 2024 års nivå.

Tabell 6.4

Skattekvot

 

 

 

 

 

 

Procent av BNP. Utfall 2021 och 2022, prognos 2023–2026

 

 

 

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattekvot

 

42,8

41,7

41,5

40,7

40,7

40,7

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på arbete

24,3

23,4

23,6

23,2

23,3

23,3

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på kapital

6,5

5,9

5,4

5,6

5,5

5,5

 

 

 

 

 

 

 

varav skatt på konsumtion och

 

 

 

 

 

 

insatsvaror

 

12,1

12,1

12,3

11,7

11,7

11,7

 

 

 

 

 

 

 

varav övriga skatter

-0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

Skatt på arbete

Skatterna på arbete kan delas in i direkta och indirekta skatter. De direkta skatterna på arbete består i huvudsak av kommunal och statlig inkomstskatt. Skatteuttaget minskas av ett antal skattereduktioner. De indirekta skatterna på arbete består huvudsakligen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Intäkterna från skatt på arbete uppgår till drygt 56 procent av de totala skatteintäkterna 2022 och till drygt 23 procent av BNP (se tabell 6.5).

Tabell 6.5

Skatt på arbete

 

 

 

 

 

 

Procent av BNP. Utfall 2021 och 2022, prognos 2023–2026

 

 

 

 

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkta skatter

 

12,7

12,1

12,1

11,7

11,7

11,8

 

 

 

 

 

 

 

varav kommunal skatt

14,8

14,3

14,3

14,2

14,2

14,2

 

 

 

 

 

 

 

varav statlig skatt

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Prop. 2022/23:100

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

varav allmän pensionsavgift

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

varav reduktioner

-5,6

-5,6

-5,7

-5,7

-5,7

-5,6

 

 

 

 

 

 

 

Indirekta skatter

11,6

11,4

11,5

11,5

11,6

11,6

Skatt på arbete

24,3

23,4

23,6

23,2

23,3

23,3

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

 

 

 

 

 

 

Intäkterna från skatt på arbete 2022 är ett preliminärt utfall. Det slutliga utfallet fastställs i december året efter inkomståret.

Kommunal inkomstskatt

Enligt preliminära utfall minskade kommunal inkomstskatt som andel av BNP från 14,8 procent 2021 till 14,3 procent 2022. Detta beror främst på att BNP utvecklades starkare än lönesumman 2022. År 2023 väntas andelen ligga kvar på samma nivå eftersom den genomsnittliga kommunalskattesatsen endast ökade marginellt mellan 2022 och 2023, se tabell 6.2. Med oförändrade kommunalskattesatser beräknas intäkterna för åren 2024–2026 ligga kvar på ungefär samma andel av BNP (se tabell 6.5).

Det kommunala skatteunderlaget, som främst består av löner och pensioner, har återhämtat sig sedan konjunkturnedgången 2020 och utvecklades starkt både 2021 och 2022. Framöver väntas lönesumman öka i långsammare takt. Detta drivs främst av att antalet arbetade timmar förväntas utvecklas svagt 2023 och negativt 2024 till följd av den minskade aktiviteten i ekonomin. Från och med 2025 väntas antalet arbetade timmar öka igen och bidra till att lönesumman utvecklas starkare än under 2023 och 2024, se diagram 6.2.

Diagram 6.2 Arbetade timmar, timlön och lönesumma

Utfall 2000–2022, prognos 2023–2026 Årlig procentuell förändring

8

6

4

2

0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-2

-4

Arbetade timmar

Timlön

Lönesumma

Anm.: Den redovisade timlönen är beräknad enligt nationalräkenskapernas principer.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Skatteunderlaget för kommunal inkomstbeskattning påverkas också av regeländringar. Den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget visar utvecklingen justerad för regeländringar. Att den faktiska utvecklingen var svagare än den underliggande utvecklingen 2021 (se tabell 6.6) beror till största delen på att skatten för personer över 65 år har sänkts i flera steg. Skattesänkningen för personer över 65 år har åstadkommits genom en ytterligare höjning av det förhöjda grundavdraget, vilket påverkar kommuners och regioners skatteunderlag. Kommunsektorns skattebortfall

70

Prop. 2022/23:100

till följd av regeländringarna kompenseras helt via ett höjt generellt statsbidrag. Förslagen om vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet medför att den faktiska utvecklingen av kommunsektorns skatteunderlag väntas öka mer än den underliggande utvecklingen både 2023 och 2026. Att skillnaden inte är större 2023 beror på motverkande skatteregler, framför allt en höjd schablon för avdrag för resor till och från arbetsplatsen. Att den underliggande utvecklingen är lägre än den faktiska utvecklingen även 2025 beror på en justerad beräkning för förmånsvärdet för personbilar. Detta påverkar flera år men motverkas då av andra regeländringar, som t.ex. en skattelättnad för cykelförmån.

Tabell 6.6 Faktisk och underliggande utveckling av kommunsektorns skatteunderlag

Årlig procentuell förändring. Utfall 2021 och 2022, prognos 2023–2026

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Faktisk utveckling

5,3

5,0

4,4

2,4

4,5

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Underliggande utveckling

5,6

5,0

4,3

2,4

4,4

5,0

Anm.: Den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget är utvecklingen justerad för regeländringar.

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Statlig inkomstskatt

Intäkterna från statlig inkomstskatt väntas sjunka som andel av BNP mellan 2022 och 2026 (se tabell 6.5). I avsaknad av nya förslag eller ändrade regler är detta vanligt då skiktgränserna för statlig inkomstskatt räknas upp med KPI plus 2 procentenheter. För att statlig inkomstskatt som andel av BNP ska öka behöver därför lönesumman öka i snabbare takt än BNP och KPI plus 2 procentenheter tillsammans, vilket inte väntas bli fallet.

Skattereduktioner

Skattereduktionerna bedöms totalt sett öka under prognosperioden (se tabell 6.7), dels till följd av att skatteunderlaget ökar, dels till följd av att nya skattereduktioner införts. Dessa inkluderar skattereduktion för installation av grön teknik, skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa samt en förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitets- ersättning. I skattereduktion för grön teknik ingår också skattereduktion för installation av solceller.

Tabell 6.7

Skattereduktioner

 

 

 

 

 

 

Miljarder kronor. Utfall 2021 och 2022, prognos 2023–2026

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

 

 

Allmän pensionsavgift

-137

-146

-152

-157

-164

-172

 

 

 

 

 

 

 

Jobbskatteavdrag

-132

-147

-157

-168

-175

-182

 

 

 

 

 

 

 

 

Husavdrag

 

-19

-19

-19

-20

-20

-21

 

 

 

 

 

 

 

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden

-1

-1

-1

-1

-1

-1

 

 

 

 

 

 

 

Skattereduktion för installation av grön teknik

-1

-3

-3

-3

-3

-3

 

 

 

 

 

 

 

Skattereduktion för förvärvsinkomst

-9

-9

-9

-9

-9

-9

 

 

 

 

 

 

 

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera

 

 

 

 

 

 

ökade arbetskostnader till följd av pandemin

-5

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattereduktion arbetslöshetskassa

 

-1

-2

-2

-2

-2

 

 

 

 

 

 

 

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

0

-3

-4

-4

-4

-4

 

 

 

 

 

 

 

Övriga skattereduktioner

-1

-1

-1

-1

-1

-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

-306

-335

-348

-366

-381

-396

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

71

Prop. 2022/23:100

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Intäkterna från de indirekta skatterna på arbete, huvudsakligen bestående av arbetsgivaravgifter och egenavgifter, ökade med ca 6 procent 2022. Ökningen var något svagare än utvecklingen av lönesumman, vilket främst beror på att nedsättningarna av arbetsgivaravgifterna var något större 2022 än 2021.

År 2023 beräknas intäkterna från de indirekta skatterna uppgå till 711 miljarder kronor. Det är en ökning med 5,7 procent jämfört med 2022. Ökningen beror delvis på utvecklingen av lönesumman, men även på att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år upphör i mars 2023. Efterföljande år bedöms intäkterna från de indirekta skatterna på arbete öka med ca 3–5 procent per år, vilket är ungefär i samma takt som lönesumman väntas växa.

Sammantaget väntas intäkterna från de indirekta skatterna uppgå till ca 28 procent av de totala skatteintäkterna under prognosperioden, vilket motsvarar omkring

11,5 procent av BNP.

Skatt på kapital

Skatt på kapital består främst av hushållens kapitalskatter och skatt på företagens vinster men inkluderar även bl.a. stämpelskatt, avkastningsskatt på pensioner samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. Intäkterna från skatt på kapital uppgick till

14 procent av de totala skatteintäkterna 2022 och till knappt 6 procent av BNP (se tabell 6.4).

Skatt på hushållens kapitalinkomster

Underlaget för hushållens skatt på kapital utgörs av nettot av kapitalinkomster och kapitalutgifter. De största posterna utgörs av realiserade kapitalvinster, utdelningsinkomster, schablonintäkter och avdrag för hushållens ränteutgifter. Det slutliga utfallet för hushållens kapitalskatter fastställs i december året efter inkomståret.

Enligt preliminärt utfall var hushållens realiserade kapitalvinster lägre 2022 än rekordåret 2021, 3,5 procent av BNP jämfört med 5,1 procent, se diagram 6.3diagram

6.3.Genomsnittet för perioden 2000–2021 är 3,6 procent. Utvecklingen av realiserade kapitalvinster påverkas i stor utsträckning av tillgångspriser på finansiella och reala tillgångar samt omsättningen av hus och bostadsrätter. Tillgångspriserna, både för de finansiella och de reala tillgångarna, minskade 2022 jämfört med året före. Även omsättningen av hus minskade 2022 jämfört med 2021.

De reala tillgångarna väntas fortsätta att minska 2023. De bedöms därefter öka svagt 2024, då bostadsmarknaden väntas stabiliseras. Även omsättningen av småhus och bostadsrätter väntas utvecklas svagt under 2023. De finansiella tillgångarna antas däremot återhämta sig och öka med i genomsnitt 5,7 procent per år under perioden 2023–2026. Sammantaget beräknas detta leda till att hushållens realiserade kapitalvinster fortsätter att minska under 2023.

I slutet av prognosperioden innebär regeringens prognosmetod att hushållens kapitalvinster antas uppgå till genomsnittet för perioden 2006–2021, alltså 3,8 procent av BNP. Denna andel justeras för eventuella regeländringar. Under prognosperioden justeras kapitalvinsterna ned till följd av avskaffad ränta på uppskovsbelopp vid bostadsförsäljning, höjt tak för uppskov samt ett ökat sparande på investeringssparkonton. Andelen är därför 3,1 procent av BNP 2026, se diagram 6.3.

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2022/23:100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.3

 

 

 

Hushållens kapitalvinster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall 1990–2022, prognos 2023–2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljarder kronor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procent av BNP

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

92

 

94

96

 

98

 

00

02

 

04

 

06

 

08

10

 

12

14

 

16

 

18

20

22

24

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljarder kronor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procent av BNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Preliminär statistik indikerar att utdelningarna ökade med drygt 9 procent 2022 jämfört med föregående år. Det kan jämföras med motsvarande ökning 2021, som uppgick till nästan 59 procent. Den kraftiga ökningen 2021 var en följd av uteblivna utdelningar under 2020. Från och med 2023 väntas utdelningarna fortsätta öka men i en långsammare takt.

Ränteinkomsterna följer normalt utvecklingen av marknadsräntorna, medan ränteutgifterna normalt följer ränteutvecklingen för bolån. Eftersom marknads- räntorna väntas stiga 2023 och sedan ligga kvar på en högre nivå under resterande del av prognosperioden förväntas ränteinkomsterna stiga 2023 och därefter ligga kvar på den nivån. Bolåneräntorna väntas fortsätta att stiga även 2024. Det medför att ränteutgifterna beräknas öka både 2023 och 2024 och därefter ligga kvar på ungefär samma nivå som 2024. Även schablonintäkterna följer ränteutvecklingen, då de baseras på statslåneräntan, och väntas stiga kraftigt under 2023. Därefter bedöms de fortsätta stiga något till följd av att aktiestocken ökar. Schablonintäkterna, dvs. den del av kapitalunderlaget som beskattas, beräknas som kapitalunderlaget multiplicerad med statslåneräntan plus 1 procentenhet, dock som lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Statslåneräntan plus 1 procentenhet bedöms överstiga 1,25 procent under hela perioden 2023–2026.

Sammantaget bedöms intäkterna från skatt på hushållens kapitalinkomster sjunka 2023, och nettot från kapitalinkomsterna bli lägre än 2022. Nettot från kapitalinkomsterna väntas dock kvarstå på en relativt hög nivå hela prognosperioden (se tabell 6.3).

Skatt på företagsvinster

Skatteintäkterna från företagsvinster bedöms ha uppgått till 182 miljarder kronor 2022. Utvecklingen för företagens vinster bromsade in rejält 2022 efter att ha varit stark under 2021. Den svagare ökningen av vinsterna och den tillfälliga skatte- reduktionen för investeringar gör sammantaget att skatteintäkterna från företags- vinster bedöms minska med 1 procent 2022 jämfört med 2021. Prognosen baseras främst på vinstutveckling enligt företagens årsredovisningar och inbetald preliminärskatt. Det slutliga utfallet fastställs i december året efter inkomståret.

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 178 miljarder kronor 2023. Intäkterna väntas fortsätta att minska som en följd av att den reala tillväxten bedöms bli negativ i

73

Prop. 2022/23:100

ekonomin som helhet. Konjunkturindikatorer, såsom Konjunkturbarometern, indikerar en svagare efterfrågan än vanligt i näringslivet. Utvecklingen för skatteintäkterna från företagsvinster dämpas även något av den tillfälliga skattereduktionen för investeringar, om än i mindre utsträckning är under 2022.

Från och med 2024 bedöms skatteintäkterna från företagsvinster öka igen. Under perioden 2024–2026 beräknas intäkterna öka med i genomsnitt 3,4 procent per år. Från och med 2024 antas skatt på företagsvinster i enlighet med regeringens prognosmetod successivt återgå till ett historiskt genomsnitt som andel av BNP, vilket motsvarar 2,8 procent för perioden 2015–2020 (se diagram 6.4).

Diagram 6.4 Skatt på företagsvinster

Utfall 1990–2022, prognos 2023–2026

Miljarder kronor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procent av BNP

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

50