Motion till riksdagen
2022/23:601
av Marléne Lund Kopparklint (M)

Sveriges rullande kulturarv


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp det tillkännagivande som redan finns kring det motorhistoriska kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det rörliga kulturarvet i form av entusiastfordon från olika tidsepoker, som engagerar hundratusentals svenskar, är en folkrörelse som bidrar positiv till vårt land. Rörelsen berikar människors liv och stärker besöksnäringen vilket bidrar till fler jobb och ökad ekonomisk tillväxt. Denna folkrörelse ska bevaras, hedras och utvecklas, inte förbrukas, förkastas och stagnering.

Det finns hundratusentals entusiaster som är engagerade i att värna det rullande kulturarvet med motorhistoriska veteranfordon, entusiastbilar och museum med samma ändamål . Till det rullande kulturarvet räknas fordon som är 30 år och äldre. Sedan många år tillbaka har Sverige varit en betydande fordonsnation och det är viktigt att bevara och ha möjlighet att utveckla. Föreningar och enskilda återkommer varje år till Riksdagen och myndigheter för att detta kulturarv förvanskas eller riskerar att luckas upp pga. hinder som läggs fram av myndigheter. Det finns ett behov av att utreda hur myndigheter istället tar hänsyn till och bidrar till en positiv utveckling av det rullande kulturarvet och också genom förändringar i bestämmelser uppmuntrar människor att fortsätta bevara och utveckla folkrörelsen kring veteranbilar – det rullande kulturarvet. Det behövs en utredning som syftar till hur vi ska säkerställa det samlade rörliga kulturarvet (motordrivna fordon på väg, räls och i luften) och inte enbart ge enstaka föremål en viss status. Regler, avgifter och tillämpning ska inte medföra att det ställs krav som försvårar eller omöjliggör arbetet för ett rörligt kulturarv som är till glädje för dagens och kommande generationer. Det rullande kulturarvet är en folkrörelse som bidrar positiv till vårt land, inte minst för ungdomar som har ett genuint motorintresse och har det som hobby.

Det är nu fyra år sedan som Riksdagen beslutade om ett tillkännagivande som rörde just det motorhistoriska kulturarvet där det framgick att den dåvarande regeringen skyndsamt skulle ta fram lagstiftning som slår fast myndigheters skyldigheter och ansvar för historiska transportmedel till lands, sjöss och i luften, så att de i sin myndighetsutövning kan säkerställa att det rörliga kulturarvet inte avsiktligt eller oavsiktligt hindras från att brukas eller skadas eller rent av destrueras.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)