Motion till riksdagen
2022/23:2400
av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

med anledning av prop. 2022/23:122 Ledarhundar


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår förslaget till ny lag om dispositionsrätt till ledarhundar samt förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra en ny utredning om verksamheten med ledarhundar i syfte att återkomma med ett lagförslag där myndighetsansvaret kvarstår hos den ideella föreningen Synskadades Riksförbund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet har en stark tilltro till civilsamhället och ser det som positivt när ideella föreningar och organisationer är beredda att ta ansvar för uppgifter som annars åligger det offentliga. Den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, som i dag har ansvar för tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt för tilldelning och återtagande av ledarhund, har lång och väldokumenterad erfarenhet inom området. Regeringens förslag om att flytta ansvaret från Synskadades Riksförbund till Myndig­heten för delaktighet förefaller mer handla om att fylla en statlig myndighet med innehåll än om att se till vad som är bäst för verksamheten.

Centerpartiet vill motverka en utveckling där expertorganisationer i civilsamhället fråntas inflytande och ansvar. I stället behöver civilsamhällets inflytande och ledarskap i offentligt finansierad verksamhet stärkas, inte minst inom området kring funktionsstöd. Därför motsätter vi oss regeringens förslag till ny lag om dispositionsrätt till ledarhund, eftersom förslaget innebär att Synskadades Riksförbund fråntas sitt nuvarande ansvar i syfte att lägga över det på en statlig förvaltningsmyndighet.

Samtidigt finns det behov av att se över delar av den nuvarande lagstiftningen och flera saker lyfts även i promemorian (Ds 2022:16) som ligger till grund för regeringens proposition. Exempelvis behöver kravet på att den sökande ska ”ha en stabil social situation” tas bort, vilket också föreslås i promemorian. Däremot saknas det förslag om att lyfta bort den åldersgräns på 18 år som i dag är ett krav men saknar hållbar motiver­ing. En sänkning av åldersgränsen behöver därför utredas. Vidare behöver det utredas om kravet på ”avsaknad av ledsyn” bör förändras eller breddas i syfte att möjliggöra även för personer med dövblindhet att få dispositionsrätt till ledarhund.

Regeringen bör utreda den nuvarande lagstiftningen om ledarhundsverksamheten i syfte att förtydliga och förbättra lagstiftningen, men utan förslag om att ansvaret ska flyttas från den ideella föreningen Synskadades Riksförbund till en statlig förvaltningsmyndighet.

 

 

Christofer Bergenblock (C)

Anders W Jonsson (C)

Martina Johansson (C)