Motion till riksdagen
2022/23:2387
av Magdalena Andersson m.fl. (S)

med anledning av prop. 2022/23:99 Vårändringsbudget för 2023


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till energipolitiskt mål.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt energipolitiskt mål och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera behovet av blocköverskridande energipolitiska samtal och snarast ta initiativ till sådana och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det i dag gällande energipolitiska målet för elproduktionens sammansättning 2040 har följande lydelse i sin helhet: Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. Målet beslutades av riksdagen 2018 (prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411).

Mot bakgrund av den elektrifiering som samhället nu står inför förväntas elbehovet i Sverige öka kraftigt, vilket kräver en omfattande utbyggnad av både elproduktions­kapacitet och elnät. För att kunna möta samhällets ökade behov av el, möjliggöra en omställning till klimatneutralitet och säkerställa att Sverige kan nå sina klimatmål framhålls i propositionen alla fossilfria energikällor som nödvändiga. I vårändrings­budgetens utgiftsområde 21 föreslås att ett nytt mål ska ersätta det nuvarande nationella målet för elproduktionens sammansättning. Det nya målet avses förtydliga vikten av teknikneutralitet. Målet för elproduktionens sammansättning år 2040 föreslås vara 100 procent fossilfri elproduktion. Det bör i sammanhanget tilläggas att den svenska elproduktionen redan i dag är i det närmaste helt fossilfri. Som målsättning för inriktning av politiken är regeringens förslag svagt.

Det nuvarande målet för energipolitiken fastslogs efter en blocköverskridande energiöverenskommelse 2016. Det nu föreslagna målet har inte varit föremål för någon blocköverskridande diskussion. Vi instämmer i beskrivningen av den pågående gröna omställningen och den kraftigt ökade användningen av fossilfri kraft som denna kräver. Omfattande investeringar kommer att behöva göras såväl i ny elproduktion som i elnät. Med tanke på den långsiktighet som dessa investeringar kräver har vi sedan länge efterfrågat blocköverskridande samtal om energipolitiken, som grund för långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar. Sådana efterfrågas även av en rad aktörer inom näringsliv och fackföreningsrörelse. Regeringen har dock inte valt att hörsamma detta. 

Elektrifieringen kan inte skjutas på framtiden utan är ett projekt här och nu, för att inte Sverige ska förlora investeringar, jobb och välstånd. Vi menar att detta nu kräver en ambitionsnivå för energipolitiken som också omfattar det närmaste decenniet. En sådan saknas i den nu föreslagna målformuleringen.

Vi vill därför att riksdagen avslår det nu föreslagna energipolitiska målet. En ny blocköverskridande överenskommelse skulle kunna omfatta översyn av det nuvarande målet. En komplettering av målet som innebär ett ökat fokus på insatser i närtid är då något som Socialdemokraterna vill lyfta in. Exempel på en lämplig målformulering skulle kunna vara att till 2030 tillföra minst 60 TWh ny fossilfri el. Det nu långsiktiga målet 2040 anser vi tidsmässigt kan samordnas med klimatmålet till 2045, där energipolitiken i sin helhet ska bidra till nettonollutsläpp av växthusgaser.

 

 

Magdalena Andersson (S)

Mikael Damberg (S)

Lena Hallengren (S)

Johan Löfstrand (S)

Teresa Carvalho (S)

Peter Hultqvist (S)

Jennie Nilsson (S)

Ardalan Shekarabi (S)

Matilda Ernkrans (S)

Fredrik Olovsson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niklas Karlsson (S)

Lawen Redar (S)

Anders Ygeman (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Gunilla Svantorp (S)

Åsa Westlund (S)

Morgan Johansson (S)

Heléne Björklund (S)

Mattias Jonsson (S)