Motion till riksdagen
2022/23:2374
av Janine Alm Ericson (MP)

med anledning av skr. 2022/23:81 Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inom lagen om offentlig upphandling ska förtydligas att uppföljning av hållbarhetskrav ska göras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i rapporten Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar (RiR 2022:25) redovisat sin granskning av statens arbete för en miljömässigt hållbar statlig upphandling. Riksrevisionen gör bedömningen att det saknas tillräcklig uppföljning av myndigheternas ambitionsnivå i deras arbete med miljöhänsyn. Det underlag som ligger till grund för uppföljning är inte heltäckande och den statistik som finns fokuserar i hög grad på andelen upphandlingar med miljökrav och säger lite om exempelvis hur väl avvägda kraven är, enligt Riksrevisionen.

Regeringen rekommenderas i rapporten att

Miljöpartiet vill införa ett mål om att offentlig sektor ska gå före i omställningen och nå nära nollutsläpp till 2030. Offentlig upphandling är ett viktigt strategiskt verktyg som ska användas för att främja miljömässig hållbarhet och styra mot en hållbar samhälls­utveckling. Därför bör lagen om offentlig upphandling (LOU) uppdateras så att all offentlig upphandling ska beakta miljöhänsyn och klimatpåverkan, och låg klimat­påverkan och resursanvändning bör bli styrande faktorer.

Riksrevisionen pekar på brister i uppföljningen av myndigheternas arbete med miljömässigt hållbar upphandling. Miljöpartiet vill att det inom LOU ska förtydligas att uppföljning av hållbarhetskrav ska göras.

 

 

Janine Alm Ericson (MP)