Motion till riksdagen
2022/23:2373
av Katarina Luhr m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en heltäckande rapporteringsskyldighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att motverka skatteflykt och främja transparens gällande stora företags skattebetal­ningar har det på EU-nivå antagits ett direktiv som syftar till att öka de stora koncerner­nas transparens och förbättra möjligheten att få insyn i deras skattebetalningar. För att genomföra direktivet föreslår regeringen i propositionen en ny lag med krav på att stora, multinationella koncerner och företag ska offentliggöra inkomstskatteuppgifter.

Skatteflykt är ett allvarligt problem som kan underminera ekonomisk utveckling i utvecklingsländer såväl som i industrialiserade länder. Utvecklingsländer går varje år miste om stora summor på grund av skatteflykt. Ökad transparens gällande stora före­tags skattebetalningar bidrar till att motverka skatteflykt genom att ge möjlighet till ansvarsutkrävande.

Det är därför mycket olyckligt att EU-direktivet inte inkluderar en skyldighet att rapportera för varje enskilt land utanför EU. Detta underminerar möjligheterna för med­borgare, journalister och civilsamhällesorganisationer att granska storföretags skatte­inbetalningar i majoriteten av världens länder. Många utvecklingsländer undantas i och med detta, vilket underlättar för stora företag att bedriva ekonomisk verksamhet i dessa länder utan att bidra till landets ekonomiska utveckling via rättvisa skatteinbetalningar. Denna typ av transparens krävs redan i banksektorn och borde utvidgas till alla sektorer.

För att effektivt bidra till kampen mot skatteflykt är det därför också viktigt att den rapporteringsskyldighet som införs är heltäckande. Miljöpartiet är kritiska till att regeringen i lagstiftningen väljer att inkludera ett kryphål som ger företag möjlighet att utelämna vissa uppgifter i inkomstskatterapporten ifall uppgifternas offentliggörande allvarligt kan skada deras marknadsposition. Uppgifterna måste sedan offentliggöras inom fem år, och det är inte tillåtet att undanta uppgifter hänförliga till icke samarbets­villiga jurisdiktioner på skatteområdet.

Denna möjlighet för storföretag att utelämna uppgifter om skatteinbetalningar riskerar att göra rapporteringen mindre effektiv i bekämpandet av skatteplanering och kan därigenom möjliggöra skatteflykt. Vi anser därför att regeringen bör gå längre än minimikravet i direktivet och att företag inte ska ha en möjlighet att utelämna vissa uppgifter i sina inkomstskatterapporter.

 

 

Katarina Luhr (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Marielle Lahti (MP)

Annika Hirvonen (MP)