Motion till riksdagen
2022/23:2362
av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

med anledning av prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk ska bli permanent, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i svenskt jord- och skogsbruk infördes på grund av kraftiga prisökningar inom dessa näringar, till stor del på grund av kriget i Ukraina. En ytterligare motivation var behovet av att upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion under den extra­ordinära situation som rådde på grund av händelserna i omvärlden. Nedsättningen av energiskatten uppgår sedan den 1 oktober till 2 111 kronor. Den tillfälliga utökningen av skattenedsättningen upphör den 1 juli 2023, och regeringen föreslår därför att den ska förlängas t.o.m. den 31 december 2023. Det är bra. Centerpartiet välkomnar därför regeringens förslag om att förlänga nedsättningen så att den gäller under hela 2023. Men de gröna näringarna behöver långsiktigt förbättrade villkor. Det är avgörande för att de ska kunna fatta kloka beslut kring investeringar och framtidsplaner. Centerpartiet anser därför att nedsättningen av skatten på diesel som används inom jord, skogs- och vatten­bruk ska permanentas och att den snarast möjligt ska fasas över till den typ av jordbruks­avdrag som beskrivs i SOU 2021:67. Ett sådant permanent jordbruksavdrag skulle stärka företagens konkurrenskraft samtidigt som det påskyndar omställningen av det svenska jordbruket.

 

 

Helena Vilhelmsson (C)

Helena Lindahl (C)

Anders Karlsson (C)