Motion till riksdagen
2022/23:2355
av Thomas Morell m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2022/23:68 Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en extern myndighetsöversyn bör genomföras i syfte att renodla verksamheten till det som är myndighetens kärnuppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat Transportstyrelsens tillsyn. Granskningen redovisas i rapporten Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering (RiR 2022:24).

Riksrevisionens slutsats är att det finns brister i Transportstyrelsens interna styrning som har påverkat tillsynsverksamheten negativt. Riksrevisionen bedömer att Transport­styrelsens övergripande styrning av tillsynsverksamheten påverkas negativt av att det i stor utsträckning saknas centralt uppsatta mål, mätetal och utvärdering av tillsynsverk­samheten, vilket enligt Riksrevisionen medför att det är svårt att följa verksamhetens utveckling samt vilka problem som finns inom de verksamheter som är föremål för tillsyn.

Riksrevisionens slutsats är att Tranportstyrelsen inte kan säkerställa att myndigheten prioriterar tillsyn där riskerna är som störst och där störst effekt kan åstadkommas.

Riksrevisionen bedömer att regeringen inte i tillräcklig omfattning har styrt och följt upp Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.

Ett av Transportstyrelsens huvudsakliga uppdrag är att utforma regler och följa upp att de efterlevs genom tillsyn och genom att utfärda tillstånd. Stor vikt ska läggas vid att reglerna ska fungera bra för medborgare och näringsliv. Att en myndighet som Transportstyrelsen, vilken bildades den 1 januari 2009 genom en sammanslagning av Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Vägtrafikinspektionen och delar av länsstyrelsen och Vägverket, missköter sitt uppdrag avseende tillsynsverksam­heten på det sätt som Riksrevisionen konstaterar måste få konsekvenser.

Vi noterar för övrigt att under de två föregående mandatperioderna med socialdemo­kratisk regering har Transportstyrelsen vuxit med 13 procent från 1 811 anställda till 2 052 anställda. Trots detta har tillsynsverksamheten som är ett av Transportstyrelsens huvudsakliga uppdrag misskötts. Regeringen kan inte endast fortsätta med att ge samma myndighet som misskött sig i uppdrag att stärka uppföljning, analys och prioritering av tillsynen. Här måste det till något annat.

Mot bakgrund av ovan vill vi att en extern myndighetsöversyn genomförs i syfte att renodla verksamheten till det som är myndighetens kärnuppdrag liksom att kraftigt minska stabs, lednings- och overheadkostnaderna.

 

 

Thomas Morell (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Rashid Farivar (SD)