Motion till riksdagen
2022/23:2335
av Martin Ådahl och Rickard Nordin (båda C)

med anledning av prop. 2022/23:58 Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de kortsiktiga krisåtgärder som införs i gällande proposition ska utvärderas och vid behov kompletteras med åtgärder som syftar till att öka investeringarna i ny elproduktion, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Centerpartiet beklagar att åtgärderna som nu genomförs saknar konsekvensanalys, och att effekten på energimarknaden därmed är okänd. Centerpartiet saknar kompletterande långsiktiga lösningar för hur EU ska öka sin försörjningsgrad på el, vilket kommer att vara viktigt för klimatet, för säkerheten och för prisutvecklingen för el på sikt inom hela EU. Inte minst mot bakgrund av vissa analyser som pekar på att vi kommer att se en fördubblad elefterfrågan kommande decennier i Sverige. Dessutom visar rapporter från Energimyndigheten att elbehovet även behöver öka kraftigt redan de närmsta åren. För att förse det egna behovet och för att kunna fortsätta exportera stora mängder grön el till övriga EU behövs därför stora investeringar i ny elproduktion.

Centerpartiet önskade invänta en konsekvensanalys för det förslag till pristak som nu ska införas, för att åtgärden inte ska verka hämmande när det kommer till invester­ingar i ny energiproduktion på lång sikt. När det kommer till den tillfälliga skatten på övervinster ville vi också se en konsekvensanalys och inte minst en djupare analys av förfarandet, där vi i första hand skulle vilja se att detta genomfördes på medlemsstats­nivå. Vi tycker också att det är anmärkningsvärt att man inte beslutade med enhällighet, som är vanligt förfarande när det kommer till skattefrågor. Det behövs därtill ytterligare åtgärder, utöver de som föreslås i den aktuella propositionen, för att mildra effekterna av höga elpriser gentemot elkunderna.

När det kommer till intäktsbegränsande åtgärder från regeringen är detta i allmänhet ett verktyg som vi anser att man ska använda sparsamt och välmotiverat. Det riskerar att skapa osäkerhet för de aktörer som vill investera i ny elproduktion. Denna tillfälliga skatt på överintäkter är ett avsteg från rådande normer på vår energy only-marknad, och nya åtgärder på elmarknaden ska generellt införas med stor försiktighet och uppbackade av gedigna konsekvensanalyser.

 

 

Martin Ådahl (C)

Rickard Nordin (C)