Motion till riksdagen
2022/23:2323
av Marielle Lahti m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att omformulera konkurrensrekvisitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Politiken har ett ansvar för att göra det så lätt som möjligt för människor att ge av sin tid och energi till det gemensamma. Sveriges folkrörelser bidrar till demokratin, folkhälsan, integrationen, lokaler att träffas i, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid för barn och unga för att nämna några exempel. I civilsamhället möts människor med vitt skilda bakgrunder och förutsättningar och får möjlighet att växa och förbättra sitt lokalsamhälle samtidigt som man övar på demokratiskt beslutsfattande.

Miljöpartiet vill i stället ge civilsamhällets organisationer ännu bättre förutsättningar genom stärkta, långsiktiga stöd, tydliga och skärpta demokrativillkor samt minskat regelkrångel allt för att frigöra den kraft som skapas när människor jobbar tillsammans, för det gemensamma.

Omformulera konkurrensrekvisitet i NML

Regeringens proposition om ny mervärdesskattelag (prop. 2022/23:46) innebär främst en omarbetning och modernisering av mervärdesskattelagen men innehåller även ett tillkännagivande avseende reglerna kring tillhandahållande av interna tjänster inom fristående grupper och då särskilt det s.k. konkurrensrekvisitet.

Konkurrensrekvisitet, så som det är uttryckt i svensk lag (tjänsten normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen”) har medfört att undantaget för till­handahållande av interna tjänster i praktiken inte har kunnat tillämpas. Oavsett om tjänsterna varit särskilt anpassade för vissa verksamheter eller har krävt specialist­kompetens för utförande har bedömningen varit att om motsvarande tjänster har kunnat tillhandahållas av andra utanför den fristående gruppen har kriterierna för att tillämpa undantaget inte varit uppfyllda.

Den strikta tillämpningen har inneburit att undantaget blivit mer begränsat och därmed ger ett annat resultat än motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet. Mot bakgrund av detta har regeringen föreslagit en förändring av konkurrensrekvisitet i propositionen. Förändringen innebär att undantag från skatteplikt kan medges under förutsättning att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen, vilket är en anpassning till direktivet.

Riksidrottsförbundet bl.a. befarar att även den nya formuleringen av konkurrens­rekvisitet kan leda till att tillämpningen av undantaget blir ytterst restriktiv och att undantaget därmed inte kommer att fylla sitt syfte. De menar att det inte är helt tydligt hur den nya skrivningen ska tolkas och därmed om någon förändring av möjligheten att tillämpa undantaget kommer att uppnås. Tillhandahållande av interna tjänster inom en fristående grupp skulle kunna befaras vålla snedvridning av konkurrensen även om det i realiteten inte föreligger en sådan risk t.ex. på grund av att den aktuella tjänsten är särskilt anpassad för gruppmedlemmarnas verksamhet.

Regeringen har i sin bedömning konstaterat att det saknas underlag för att i detta lagstiftningsärende göra ytterligare anpassningar av bestämmelsen till direktivet och pekar på att remissinstanserna inte har kommit med några förslag på ändringar.

Miljöpartiet delar Riksidrottsförbundets oro och vill lyfta fram ett av Riksidrotts­förbundet framtaget förslag att omformulera konkurrensrekvisitet från ”inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen” till att en tillämpning av undantaget inte medför en verklig risk för konkurrenssnedrivning”. Detta vill vi ge regeringen till känna.

Skulle denna proposition beslutas utan att det verkligen innebär en lättnad för föreningslivet avseende internmomsen vore det ett svek. Därför behöver justeringar göras som tar såväl tidigare tillkännagivanden som föreningslivets situation på största allvar.

 

 

Marielle Lahti (MP)

Amanda Lind (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Ulrika Westerlund (MP)

Camilla Hansén (MP)

Janine Alm Ericson (MP)