Motion till riksdagen
2022/23:2320
av Janine Alm Ericson och Ulf Holm (båda MP)

med anledning av prop. 2022/23:52 Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår förslaget om att anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling inom utgiftsområde 24 minskas med 50 000 000 kronor.

Motivering

I propositionen Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser lämnar regeringen förslag om anstånd med skatteinbetalningar för företag, stöd till hushåll som drabbats av höga gas­priser samt ett bemyndigande för att kunna skicka försvarsmateriel till Ukraina. Det är välkommet att företag och hushåll får stöd för att kunna klara sig i det svåra ekonomiska läge vi befinner oss i.

Att Sverige stöder Ukraina genom att fortsätta skicka försvarsmateriel är något som vi ställer oss bakom. Det är av stor vikt att Sverige och EU tydligt fortsätter ta ställning för Ukraina och mot Rysslands folkrättsvidriga invasion.

Vi är dock kritiska till den nedskärning som regeringen föreslår på anslaget för forskning och utveckling för Verket för innovationssystem (Vinnova). Vinnova fyller en viktig funktion för att främja en hållbar ekonomisk utveckling inom det svenska närings­livet och för att främja innovation. Denna nedskärning är ytterligare ett tecken på att regeringen inte förstår vikten av att Sverige behåller sin position i täten när det gäller ett hållbart och innovativt näringsliv. Regeringens sparsmakade motivering till varför man väljer att skära ned på just detta område är inte heller tillfredsställande, och det är otyd­ligt vilka effekter regeringen tror att detta kommer få på Vinnovas viktiga verksamhet. Vi tycker att regeringen bör finansiera dessa åtgärder utan direkt finansiering.

Riksdagen bör av dessa skäl avvisa förslaget om att anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling inom utgiftsområde 24 minskas med 50 000 000 kronor.

Miljöpartiet tycker det är konstigt att regeringen inte på något sätt har lyckats ta fram ett liknande stöd för höga gaspriser till företag som man nu presenterar för hushåll. Det är oerhört många företagare, inte minst i södra Sverige, som nu har stora problem att få företagets ekonomi att gå ihop, samtidigt som flera också, på goda grunder, har svårt att gå över till andra energislag med de stora investeringar som krävs. Att reger­ingen då medvetet skjuter problemet framför sig kommer enbart att drabba de enskilda företagen. Miljöpartiet kräver därför att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag på stöd till företag för höga gaspriser.

 

 

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Holm (MP)