Motion till riksdagen
2022/23:2310
av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)

med anledning av prop. 2022/23:33 Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att också fristående organisationer och sammanslutningar efter lämplig prövning bör kunna få samma rätt som Riksidrottsförbundet och dess specialidrottsförbund att behandla personuppgifter i syfte att förhindra matchfixning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar regeringens proposition med förslag som ska stävja match­fixning och olika typer av fusk vid spel om pengar. Matchfixning är ett stort problem och för kriminella ligor är detta ett sätt att både tvätta pengar och tillskansa sig ytter­ligare inkomster. Regeringens förslag är bra, men det skulle behöva kompletteras för att täcka in ytterligare områden av matchfixning som propositionen i dag inte omfattar.

Under kapitel 7.2 i propositionen beskriver regeringen hur Sveriges Riksidrotts­förbund och ett specialidrottsförbund som är anknutet till Riksidrottsförbundet ska få behandla personuppgifter, om detta är nödvändigt för att enligt spellagen och till­hörande föreskrifter rapportera misstankar om manipulation av resultat inom sport med avseende på bl.a. vadhållning.

Det finns en farhåga att när reglerna skärps inom dessa områden kommer den kriminella verksamheten att flytta till andra marknader för vadhållning. Det finns gott om sporter där förbunden av olika skäl inte är knutna till Sveriges Riksidrottsförbund, men där det ändå kan vara motiverat att förbunden behandlar personuppgifter i syfte att minimera risken för matchfixning. Vi vet sedan tidigare att e-sporten varit utsatt för matchfixning och att detta kan rendera stora summor via spelbolagens vadhållning. Att förbund som inte är knuta till Riksidrottsförbundet ska ha sämre möjligheter än Riksidrottsförbundet och dess medlemmar att bedriva arbete mot matchfixning kan knappast vara syftet med lagstiftningen.

Mot bakgrund av detta bör andra förbund likt Sveriges Riksidrottsförbund och dess specialidrottsförbund efter en prövning kunna få samma möjligheter som Riksidrotts­förbundet att behandla uppgifterna. Riksdagen bör därför besluta i enlighet med Centerpartiets förslag till tillkännagivande för att täcka den lucka som regeringens lagstiftning lämnar för de kriminella ligor som sysslar med matchfixning.

 

 

Anne-Li Sjölund (C)

Catarina Deremar (C)

Anna Lasses (C)

Rickard Nordin (C)