Motion till riksdagen
2022/23:2309
av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

med anledning av prop. 2022/23:33 Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att se över ytterligare möjligheter att begränsa vadhållning inom fler idrotter och på enskilda händelser och återkomma med detta till riksdagen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras ett förtydligande om att Sveriges Olympiska Kommitté också bör ingå i de instanser, utöver Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden, som har rätt att hantera personuppgifter i samband med utredning av matchfixning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Propositionen föreslår ett antal förändringar i och tillägg till spellagstiftningen för att komma till rätta med de problem som fortfarande kvarstår efter omregleringen av den svenska spelmarknaden. Förslagen har fokus på arbete med att stänga ute olicensierade aktörer från spelmarknaden och hur man kan komma till rätta med matchfixning, som har blivit ett av idrottens största problem.

Under 2021 omsatte spelföretag med svensk licens drygt 26 miljarder kronor och under 2022 uppger nästan var tredje svensk att man spelat online en gång i kvartalet. Av dessa uppger ca 8 procent att de spelat på en sida utan svensk spellicens och 15 procent vet inte om de har spelat på en sida med eller utan licens. I Sverige har ungefär 3–4 procent av Sveriges befolkning i åldern 16–84 någon grad av spelproblem.

Det är positivt att det görs insatser för att täppa till de hål som uppkommit på svensk spelmarknad. Det är också svårt att nå de bolag som agerar i Sverige från andra länder och erbjuder spel här utan licens. Med det sagt är det viktigt att alla möjliga steg tas för att förhindra olicensierade aktörer på svensk spelmarknad. Vänsterpartiet förstår att regeringen väljer bort den av utredningen föreslagna utökningen av tillämpningsområde. Det är precis som många remissinstanser beskriver en svår lagstiftning att genomföra. I princip skulle det innebära att alla aktörer på internet skulle kunna anses vända sig till en svensk marknad om de inte aktivt begränsar tillgängligheten för boende i Sverige. Arbetet med att hålla de olicensierade bolagen borta har dock gått för långsamt och mer måste göras. De verktyg som redan finns i befintlig lag måste i högre utsträckning användas, såsom främjandeförbud och möjlighet till varningsmeddelanden. Först när Spelinspektionen kan visa hur verkningsfull dagens lagstiftning är och en praxis kan växa fram vet vi om det behövs ny lagstiftning eller utökade befogenheter framöver.

Vänsterpartiet menar att det här arbetet måste växlas upp och Spelinspektionen behöver ha tydliga krav på sig att lägga tid och pengar på de olicensierade aktörerna. De första åren var det naturligt att fokus var på att hantera ansökningar och regelverk för licensmarknaden men nu behöver fokus läggas på att hålla de olicensierade bolagen borta. För oss i Vänsterpartiet handlar det både om ett skydd för konsumenterna och ett värnande om det bolag som sköter sig, följer regelverket och betalar skatt. Om vi fortsatt ska ha en hög kanalisering behöver det löna sig att göra rätt. Vi har i en tidigare riksdagsmotion (2021/22:4755) lyft fram bekymret med att många som stängt av sig från de licensierade bolagen genom Spelpaus fortsätter spela på otillåtna sidor och riskerar förvärrade spelproblem.

Ett annat eftersatt arbete är det mot matchfixning. Det matchfixningsråd som funnits ett antal år har inte haft de muskler man efterfrågat och ett stort bekymmer har varit hanteringen av information och personuppgifter mellan olika aktörer. Det är bra att Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden nu med förslagen i propositionen får större möjlighet att agera. Matchfixning utgör ett av de stora hoten mot tävlingsidrotten och det krävs därför tuffare åtgärder för att hantera det. Vänsterpartiet ser positivt på de regleringar som syftar till att utöka möjligheten att utbyta information och hantera person­uppgifter mellan spelbolag, myndigheter och idrottsrörelsen för att kunna motverka matchfixning.

Vissa idrotter är mer utsatt än andra. Fotbollen har en stor publik och det finns ett stort intresse för vadhållning i de högre serierna runt om i världen. Spelinspektionen har valt att införa särskilda begränsningar för spelbolagen vad gäller vadhållning inom fotbollen där bara spel i de fyra högsta ligorna är tillåtna. För alla idrotter gäller att det är förbjudet för spelbolagen att erbjuda spel på negativa händelser som innebär regel­brott, t.ex. frisparkar och gula kort. Det är också förbjudet att erbjuda spel som rör idrottare under 18 år. Vi är dock oroliga att det här inte är nog. Inom andra idrotter där möjligheterna till inkomster är låga för den enskilda idrottaren eller domaren kan erbjudanden om ersättning för enklare manipulation verka lockande. De senaste åren har t.ex. handbollsmatcher varit under utredning. Den internationella organisationen IBIA som följer upp misstänkta oddsrörelser och följer upp transaktioner kopplade till vadhållning har skickat 11 varningar till Sverige gällande tennis, handboll och fotboll de senaste åren. (IBIA/ESSA Integrity reports 2017–2020). Eftersom det i många fall rör sig om organiserad brottslighet bakom matchfixningen är det möjligt att man söker sig till andra idrotter när man försvårar spel på fotbollen. Det är också belagt i forskningen att många elitidrottare själva dras med ett problemspelande och ligger i riskzonen för att dras in i oegentligheter när skulderna växer. Utifrån den bakgrunden vill vi se att regeringen behandlar frågan om att utöka regelverket för att inkludera flera idrotter och att inte bara spel på negativa händelser begränsas utan även andra spelmoment som är lätta för den enskilda idrottsutövaren att manipulera kan ingå.

Regeringen bör få i uppdrag att se över ytterligare möjligheter att begränsa vadhållning inom fler idrotter och på enskilda händelser och återkomma med detta till riksdagen. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Arbetet med att kontrollera och stoppa möjligheterna för vadhållning på enskilda spelobjekt när man misstänker matchfixning måste intensifieras från alla berörda håll. Vänsterpartiet förstår att det finns en praktisk problematik i att införa en möjlighet för Spelinspektionen att genom förelägganden och förbud stoppa spel på enskild match eller annat enskilt spelobjekt, men med det konstaterat behövs fler samordnade insatser och att Spelinspektionen själv tar steg inom ramarna för sitt mandat för att stoppa spelfusk och matchfixning.

Ett antal remissinstanser har lyft fram att Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) också bör nämnas i skrivningarna kring rätten att hantera personuppgifter. Vänster­partiet håller med om det och vill därför se att även SOK inkluderas.

Det bör göras ett förtydligande om att Sveriges Olympiska Kommitté också bör ingå i de instanser, utöver Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden, som har rätt att hantera personuppgifter i samband med utredning av matchfixning. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

Ida Gabrielsson (V)

Malcolm Momodou Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Isabell Mixter (V)

Daniel Riazat (V)

Karin Rågsjö (V)