Motion till riksdagen
2022/23:2308
av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V)

med anledning av prop. 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

Motivering

Propositionen föreslår att mervärdesskatten för reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent. Förslaget syftar till att öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet. Förslaget medför ändring i mervärdes­skattelagen (1994:200) och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Vänsterpartiet delar regeringens syn att det är önskvärt med ökad enhetlighet i skattesystemet. Utvecklingen av det svenska skattesystemet under de senaste 20 åren har inneburit betydande avsteg från ett enhetligt och likformigt skattesystem. Jobb­skatteavdrag har införts och en enhetlig kapitalbeskattning på 30 procent är ett minne blott. RUT och ROT har införts och det finns en rad olika nedsättningar av arbetsgivar­avgifter för olika grupper och åldrar. I Vänsterpartiets budgetmotion för 2023 presen­terade vi en rad förslag till skatteändringar i syfte att uppnå ett mer likformigt skatte­system. Vi lade fram förslag som hade återupprättat principen om ”lika skatt på lika inkomst” beträffande inkomstskatterna och vi tog betydande steg mot en mer enhetlig kapitalbeskattning. Det kan dock finnas områden och skatter där avsteg från principen om likformiga skatter kan vara motiverat. Klimat- och miljöområdet är ett sådant.

I år ska regeringen enligt klimatlagen presentera en handlingsplan för hur man ska nå klimatmålen under mandatperioden. Ett stort antal myndigheter har bidragit med underlag och förslag inför detta. Klimatpolitiska rådet har dock nyligen konstaterat att även om samtliga av dessa förslag från myndigheter genomförs kommer det inte att räcka för att fylla det gap som uppstått på grund av regeringens politik. De politiska förändringar som regeringen hittills presenterat leder i stället, vilket regeringen själv konstaterat, till att utsläppen av växthusgaser ökar och att nuvarande åtgärder är otillräckliga för att nå klimatmålen till 2030. Propositionens förslag om att höja mer­värdesskatten på vissa reparationer bör beaktas i detta sammanhang. För att minska klimat- och miljöbelastningen i nödvändig omfattning behöver förbrukningen av natur­resurser minska. Styrmedel för en cirkulär ekonomi som ökar produkters livslängd och stärker reparerbarhet och återanvändbarhet är enligt Vänsterpartiets uppfattning centrala i denna strävan. Även om sänkt momssats på vissa reparationer är en begränsad insats för denna färdriktning är den värdefull i ett läge där våra klimatåtgärder, små som stora, måste intensifieras. Därtill delar vi Naturvårdsverkets bedömning, att hög tillgänglighet på reparationstillfällen är nödvändigt för att det ska vara enkelt för allmänheten att nyttja reparationer. Med regeringens förslag sänds enligt Naturvårdsverket felriktade signaler till allmänhet, näringsliv och företagare i berörda branscher. Omställningen mot ett hållbart samhälle kräver långsiktiga styrmedel, inte minst för näringslivet. Vänster­partiet avstyrker därför förslaget i likhet med remissinstanser som Naturvårdsverket och Konsumentverket.

Riksdagen bör avslå proposition 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparatio­ner. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Ilona Szatmári Waldau (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Birger Lahti (V)

Ciczie Weidby (V)