Motion till riksdagen
2022/23:2298
av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra för myndigheter som redan i dag har i uppdrag att arbeta mot invasiva främmande arter att de bör intensifiera sitt arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Precis som Riksrevisionen påpekarsaknas fortfarande väsentliga delar för att arbetet mot invasiva främmande arter ska kunna fungera effektivt, vilket vi ser som bekymmer­samt.

Vi ser att invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Vissa arter kan även försvåra för exempelvis jordbruket. I Sverige har frågan om invasiva främmande arter mer eller mindre ignorerats i många år. Sent omsider har EU och Sverige fått vissa regelverk på plats. Ansvar för frågan har utdelats till myndigheter.

Vi, precis som Riksrevisionen, anser att den tidigare regeringens uppföljning och styrning av berörda myndigheters arbete har varit otillräcklig, vilket har fördröjt ett effektivt arbete mot invasiva främmande arter.

Vi ställer oss bakom den kritik men också de förslag som Riksrevisionen framför. Även nuvarande regerings bemötande ställer vi oss bakom, dvs. att regeringen kommer att se över hur ansvarsfördelningen mellan myndigheterna kan förtydligas och hur upp­följningen av myndigheternas arbete kan förbättras.

Emellertid ser vi att detta bemötande är alltför svagt. Redan i dag har ett flertal myn­digheter möjlighet inom ramen för sina respektive uppdrag att intensifiera sitt arbete mot invasiva främmande arter, vilket vi anser att regeringen bör tydliggöra oaktat den översyn som avses genomföras.

Tidiga insatser är mycket viktiga för att minska kostnaderna och öka chansen att lyckas få bort invasiva främmande arter.

 

 

Martin Kinnunen (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Elsa Widding (SD)

Beatrice Timgren (SD)

Björn Tidland (SD)

Mats Nordberg (SD)