Motion till riksdagen
2022/23:2297
av Helena Lindahl m.fl. (C)

med anledning av prop. 2022/23:20 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att syftet med den extraordinära skatten inte uppfylls genom att förnybara bränslen inkluderas i beskattningsunderlaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den ryska invasionen av Ukraina, tillsammans med den ryska hybridkrigföringenden europeiska energimarknaden, har haft mycket stor påverkan på såväl svenska som europeiska elpriser och energiutbud med kraftigt ändrade förutsättningar för energi­marknadens funktion som följd. Svenska och europeiska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre energipriser än normalt. Inom EU har det därför be­slutats om en rad åtgärder för att bemöta de höga energipriserna. En sådan åtgärd är det s.k. solidaritetsbidraget som ligger till grund för denna proposition (se rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga elpriserna). Centerpartiet instämmer i bedömningen att extraordinära åtgärder är nödvändiga för att hantera energikrisen i Europa. Vi är dock oroliga över delar av processen och dess konsekvenser såväl för hushåll och företag som för klimat­omställningen. Regeringens förslag i propositionen till en tillfällig skatt på extraordinära vinster är en nationell anpassning av förordningen. Centerpartiet vill framhålla att en konsekvens av hur regleringen är utformad blir att även de delar av verksamheterna hos de berörda företagen som rör förnybara bränslen är föremål för beskattning. Det är principiellt felaktigt att en beskattning som är menad att träffa fossila bränslen inte undantar förnybara produkter, och det är av väsentlig vikt att regeringen i arbetet inom EU säkerställer att förnybara produkter främjas. Detta är avgörande för att Sverige och EU ska kunna uppfylla de klimatmål som gäller.

Centerpartiet invänder också mot att åtgärderna till viss del motiveras av de rekord­höga temperaturerna som var i Europa under sommaren 2022. Den ryska aggressionen och Putins krig är en direkt och konkret anledning till den energikris som Europa nu befinner sig i, men på grund av klimatförändringarna kommer rekordhöga temperaturer även framöver att vara återkommande och ofrånkomligt i Europa. Klimatförändringen, och dess konsekvenser kan därför inte längre anses vara extraordinärt på så sätt att det återkommande kan utgöra grund för temporära åtgärder. Snarare visar det ju på behovet av att än tydligare gynna det förnybara och inte beskatta de delarna för att mildra effek­terna, och att arbeta för att hitta långsiktiga och ändamålsenliga lösningar för alla sektorer. Beskattning av förnybara energikällor är då inte en hållbar väg framåt.

 

 

Helena Lindahl (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Alireza Akhondi (C)