Motion till riksdagen
2022/23:2291
av Martin Ådahl (C)

med anledning av prop. 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (regeringens förslag 1).
  2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (regeringens förslag 2).
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en kompensation för höga drivmedelspriser på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet oroas av effekterna av de höga bränslepriserna för svenska hushåll och företag. Inte minst för människor som bor på landsbygden och är beroende av bilen är nuvarande prisnivåer mycket betungande. Det är rimligt att politiken agerar för att säkerställa att effekten av de höga bränslepriserna, som bland annat beror på Rysslands krig mot Ukraina, fördelas mer rättvist.

Samtidigt är det viktigt att politiken inte bortser från sitt ansvar att nå Sveriges klimatmål. Avgörande i det arbetet är att ställa om fordonsflottan. En högre andel av personbilarna behöver gå på el, samtidigt som de fordon som fortsatt körs på bensin och diesel i högre grad måste tanka biodrivmedel. Det är också viktigt att politiken inte bidrar till en ökad efterfrågan på fossil energi, då detta riskerar att gynna de ryska offentliga finanserna.

Regeringens förslag om att sänka skatten på bensin och diesel är dåligt utformat. Sänkningen riktas till alla, inklusive boende i storstäder. Sänkningen påverkar också prismekanismerna och leder på marginalen till ökad konsumtion av fossil bensin och diesel. Trots en hög offentligfinansiell kostnad leder den, i förhållande till skatte­nivåerna för år 2022, också bara till en sänkning av skatten på diesel med ca 40 öre. För bensin sänks skatten med ca 14 öre.

För Centerpartiet är det naturligt att det primärt är hushåll som bor på landsbygden och som är beroende av bilen, i bemärkelse att de saknar rimliga alternativ, som i första hand bör kompenseras. Centerpartiet föreslår därför i stället ett mycket mer kraftfullt, men fokuserat, stöd för att möta de höga pumppriserna. Vi vill ge bilägare på lands­bygden en nedsättning motsvarande 3 kronor per liter bränsle, för en körsträcka upp till 2 000 mil. För en person som nyttjar denna nedsättning maximalt innebär detta 3 600 kronor per år i lägre kostnader. För en person som kör 2 000 mil om året, och har en bil som förbrukar 0,6 liter diesel per mil, innebär regeringens förslag en minskad kostnad för bränsle om 1 200 kronor. Centerpartiets förslag är alltså tre gånger kraftigare för denna person.

Förslaget om slopad koldioxidskatt på bränsle för kraftvärme- och värmeproduktion inom EU ETS motiveras med att det skulle leda till något högre elproduktion i kraft­värmeverk, vilket i sin tur skulle ge lägre elpriser. Argumentationen är bristfällig. Befrielsen skulle inte gynna ambitionen att öka kraftvärmeproduktionen, eftersom skatterelationen mellan bränsle för kraftvärmeproduktion och värmeproduktion upprätt­hålls. Slopad koldioxidskatt på bränslen för separat värmeproduktion skulle främja ökad användning av fossila bränslen även vid värmeproduktion med hetvattenpannor, något som innebär en ytterligare ökning av de svenska växthusgasutsläppen. Fastighetsägarna vill inte köpa fossil fjärrvärme och många bolag har redan ställt om till förnybart och vill inte försämra sina klimatbokslut. Det som behövs är minskade kostnader att använda topplastpannor. Där utgör exempelvis skatten på bioolja ett stort problem. På grund av ovanstående anser Centerpartiet inte att förslaget om slopad koldioxidskatt på bränsle i kraftvärme- och värmeverk inom EU ETS bör genomföras.

 

 

Martin Ådahl (C)