Motion till riksdagen
2022/23:2290
av Martin Ådahl (C)

med anledning av prop. 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) i fråga om 12 kap. 27 §.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en förstärkning av reseavdraget utanför storstadsområdena och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet anser att reseavdraget bör ersättas med en avståndsbaserad och färd­medelsneutral skattereduktion. Det nya förslaget behöver dock anpassas ytterligare för att rikta sig till personer som saknar kollektivtrafik och är beroende av bilen på landsbygden. Att införa en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion, utan att missgynna bilister på landsbygden i förhållande till regeringens förslag, innebär i storleksordningen 2,6–4,9 miljarder kronor i minskat finansiellt sparande i ett ansträngt finanspolitiskt läge. Samtidigt skulle reformen ha bristande träffsäkerhet när det gäller att stötta människor som drabbats av kraftigt höjda kostnader för arbetspendling.

Sedan regering valt att inte gå vidare med det nya reseavdraget, och i det ekono­misk-politiska läge som Sverige befinner sig i, prioriterar Centerpartiet att stötta människor på landsbygden som är beroende av bilen. Av den anledningen föreslår vi att milersättningen inom dagens system för reseavdrag höjs, men enbart för människor som inte bor i storstäder.

Ersättningen föreslås höjas till 30 kronor per mil, dock enbart för de som inte bor i de kommuner som i proposition 2021/22:228 definieras som storstadskommuner, dvs. ett antal kommuner i Stockholm, Västra Götaland samt Skåne. Förslaget har en något lägre offentligfinansiell effekt än regeringens förslag till förstärkning, samtidigt som det möjliggör en klart större höjning för människor på landsbygden som är beroende av bilen. Regeringen bör därför ta fram ett förslag om att göra reseavdraget mer lands­bygdsfokuserat och återkomma med ett sådant förslag till riksdagen.

På sikt och när de offentliga finanserna så medger anser Centerpartiet fortsatt att reseavdraget bör reformeras och bli avståndsbaserat och färdmedelsneutralt.

 

 

Martin Ådahl (C)