Motion till riksdagen
2022/23:2284
av Martin Ådahl och Rickard Nordin (båda C)

med anledning av prop. 2022/23:15 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik med den ändringen att lagen ska tillämpas första gången på utbetalning som avser sådan installation som har slutbetalats efter den 31 december 2022.

Motivering

Regeringen har i sin proposition 2022/23:15 lagt fram ett förslag om att höja skatte­reduktionen för solceller inom det gröna avdraget från 15 procent till 20 procent. Utan att ta ställning till om det i sig är bra eller dåligt, vilket sker i respektive partis budget­förslag, orsakar de nuvarande skrivningarna kring övergångsbestämmelser stora problem. Det nuvarande förslaget lyder: ”Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.”

Eftersom det varit stora väntetider i branschen i fråga om komponenter, inte minst växelriktare, finns det en stor mängd installationer som kommer att spänna över års­skiftet. Med tanke på att regeringen nu höjer skattereduktionen finns det därför en stor mängd planerade och påbörjade installationer där köparen vill, har börjat eller kommer att dra sig ur, för att återkomma efter årsskiftet till en högre stödnivå. Branschen varnar nu för ett flertal konkurser beroende på regeringens utformning, och den förväntade tolkningen, av övergångsreglerna.

Det finns dock ett enkelt tydliggörande som kan göras för att undvika problema­tiken. Eftersom installationerna kommer att avbrytas för att återupptas senare kommer inte heller budgeten att påverkas annat än att ett flertal konkurser undviks.

I stället för att besluta att lagstiftningen gäller för de installationer som betalats efter den 31 december 2022, bör riksdagen besluta att installationerna ska ha slutbetalats efter den 31 december 2022. Ordalydelsen blir då: ”Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har slutbetalats efter den 31 december 2022.”

På så sätt undviks en onödig övergångsproblematik som uppstått på grund av komponentbrister som företagen själva inte kunnat rå över. Det ligger också väl i linje med regeringsförklaringen som var tydlig med att företagen och inte minst de små inte ska utsättas för onödig byråkrati och administration. Här finns en möjlighet att undvika det och därför bör ordalydelsen kring ikraftträdandet justeras.

 

 

Martin Ådahl (C)

Rickard Nordin (C)