Motion till riksdagen
2022/23:2276
av Nicklas Attefjord (MP)

Korsägande mellan apotek och förskrivare


Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förbud för korsägande mellan apotek och förskrivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt svensk lag får läkare inte äga apotek. Begränsningen kom till för att förhindra att samma aktör har intressen i hela vårdkedjan. Det ska inte finnas ekonomiska incitament för vårdgivaren att förskriva vissa former av läkemedel. Läkarens integritet och lojalitet mot sin patient ska inte kunna ifrågasättas. Därför är nuvarande situation väldigt märklig där nuvarande lagstiftning tillåter apotekskedjor att äga vårdtjänstföretag. Det senaste årens sammanblandning av apotek och nätläkarbolag har förutsättningarna ändrats snabbare än vad någon kunnat förutse, och dagens lagstiftning är därmed inkonsekvent och tjänar inte längre sitt syfte som är att motverka ekonomiska kopplingar mellan förskrivare och apotek.

Privata apotek och det statliga Apoteket AB har investerat i de stora nätläkarbolagen i syfte att utveckla digitala och fysiska hälso- och vårdtjänster. Genom att uppmana sina kunder att förnya recept hos nätläkare, som man själv har samarbete med, riskerar hela tilltron i grunden undermineras för svensk sjukvård.

Socialstyrelsen gjorde 2018 en kartläggning av apotekens egenvårdsrådgivning, där man pekade på brister i att säkerställa kompetensen hos personalen som ger råd på många apotek. Det, i kombination med nya ägar- och samarbetskonstellationer, riskerar att leda till att apotek i högre grad hänvisar kunder till vårdtjänstföretag för åkommor som egentligen lämpar sig för egenvård. Det är helt orimligt att använda våra begräns­ade personella och ekonomiska resurser på detta sätt.

Läkemedelsverket har kritiserat kryphålet och föreslagit att reglerna ska skärpas, så att ingen apotekskedja får ha avgörande inflytande över ett vårdföretag. Riksdagen bör skyndsamt se till att se över reglerna och uppdatera lagstiftningen efter dagens nya marknad.

 

 

Nicklas Attefjord (MP)