Motion till riksdagen
2022/23:2273
av Alexander Christiansson (SD)

Enskilda avlopp


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vad de enskilda avloppen har för miljöpåverkan i relation till att byta ut de befintliga enskilda avloppen och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge fastighetsägare möjlighet att avstå från utbyte av befintliga enskilda avlopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många kommuner har idag höga miljömål, vilket i sig är bra. Kommunens ansvar att sätta mål baserat på realistiska förväntningar som följer forskningens utveckling är av största vikt för att inte riskera medborgarnas och samhällets förtroende. I sin vilja att nå högt satta miljömål är enskilda avlopp en fråga för diskussion. Fastighetsägare har redan stora kostnader och när väl fungerande, enskilda avlopp skall bytas ut bör den stora kostnaden för den enskilde fastighetsägaren vara baserad på en välmotiverad och på­taglig nytta. Många människor känner en stor oro för kommunernas framfart och det finns exempel där människor inte haft möjlighet att bo kvar i sina fastigheter på grund av dyra åtgärder som kommuner gör tvingande. Forskningen pekar på att miljönyttan inte står i paritet till kostnaderna och den miljöpåverkan som själva bytet av väl fungerande avlopp innebär. Att bygga avloppen, transportera dem och gräva ner dem innebär ofta en större kostnad på miljön än utsläppen från de enskilda avloppen och det är inte rimligt. Det kan finnas fall där det går att motivera ett byte av det enskilda av­loppet och där det finns fog för kommunens agerande, men i de flesta fall är det inte en rimlig åtgärd. Därför bör fastighetsägare ges möjlighet att avstå att byta ut redan be­fintliga enskilda avlopp.

Kommunerna bör ta sitt ansvar för medborgarnas bästa och omvärdera miljö­påverkan från enskilda avlopp enligt den forskning som framkommit.

 

 

Alexander Christiansson (SD)