Motion till riksdagen
2022/23:2257
av Camilla Hansén m.fl. (MP)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell A i motionen.

Skapa en jämlik skola

Sambandet mellan skolmisslyckanden och fattigdom, utanförskap och kriminalitet är starkt och väl belagt i forskningen. Staten måste fortsätta att rikta resurser för att öka likvärdigheten i förskolor, skolor och fritidshem över hela landet. Vi gör hela samhället en otjänst när vi sparar på skolorna. Miljöpartiet vill att staten ska ta ett större ansvar för att skolor i hela landet ska ha tillräckliga resurser. Vi vill också skapa ett rättvist skolval för att motverka segregationen. Vi måste sätta stopp för vinstutdelningen eftersom den driver på segregationen och ökar ojämlikheten mellan skolor. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst.

En bättre skola för alla

Skolan ska vara en inkluderande miljö och ge förutsättningar för alla barn att lära sig. Vi vill bygga ut elevhälsan och satsa på stärkta och bemannade skolbibliotek. Beklagligt nog nämns varken elevhälsan eller skolbiblioteken med ett enda ord i regeringens budget. Miljöpartiet vill även förstärka undervisningen i modersmål, inte minst i de nationella minoritetsspråken.

En likvärdig förskola för alla barn

Förskolan har en viktig roll i att kompensera för skillnader i barns uppväxtvillkor. Vi vet också att deltagande i förskola har betydelse för barns framtida skolresultat. I Sverige går idag nästan alla barn i förskola, men bland de barn som inte deltar kommer en större andel från familjer bosatta i socioekonomiskt utsatta områden. Samtidigt arbetar färre legitimerade förskollärare och utbildade barnsköterskor här. Miljöpartiet vill inrätta ett likvärdighetsbidrag för förskolan, liknande det vi redan har drivit igenom för skolan. Fullt utbyggt ska stödet omfatta två miljarder kronor årligen och komma alla förskolor till del, men fördelas utifrån ett socioekonomiskt index. Dessa jämlikhetsmiljarder som måste till ska kunna användas till att anställa fler pedagoger, höja lönerna, erbjuda personalen bättre kompetensutveckling eller öka tillgången på specialpedagoger, allt utifrån de lokala behoven. Vi vill också att alla barn som inte går i förskolan aktivt ska erbjudas en förskoleplats varje år från tre års ålder och att kommunerna ska följa upp de barn mellan tre och fem år som inte tar del av förskolan.

Alla barn ska ha rätt till fritids

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan. Det ger barnet stöd i lärandet och både social och språklig träning. Fritids kan fylla en viktig roll i att stötta de barn som har tuffast förutsättningar att klara skolan. Men de barn som har störst nytta av fritids saknar ofta rätten att gå där. Ett barn med långtidsarbetslösa föräldrar eller som av andra skäl befinner sig i en utsatt miljö riskerar att gå miste om fritidshemmets stöd eftersom det idag enbart är barn vars föräldrar arbetar som har rätt att gå där. Miljöpartiet vill ge alla barn rätt till fritids och samtidigt stärka kvaliteten och likvärdigheten.

Grönt kunskapslyft och stärkt yrkeshögskola

Miljöpartiet vill lansera ett grönt kunskapslyft i syfte att underlätta teknik- och kompetensskifte och omställning till en hållbar arbetsmarknad. Lyftet bör genomföras som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom vuxenutbildningen, KY-utbildningar samt gymnasieskolan och högskolan i syfte att motverka arbetslöshet och skapa hållbara jobb för unga. Regeringens satsning på såväl regionalt yrkesvux som yrkeshögskolan är långt ifrån tillräcklig och vi ökar därför anslagen markant.

Kultur i skolan

Vi vill stärka alla barns tillgång till kultur i skolan. Vi vill bland annat återinrätta estetiska ämnen på alla gymnasieprogram och öka tillgången till kulturupplevelser i skolan, även på gymnasiet.

Tabell A Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statens skolverk

1 319 762

88 000

1:2

Statens skolinspektion

546 884

±0

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

803 307

±0

1:4

Sameskolstyrelsen

59 667

±0

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

3 906 193

−885 000

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

259 837

±0

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola

4 999 000

±0

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

200 720

±0

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

112 082

±0

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

1 151 526

±0

1:11

Skolforskningsinstitutet

25 714

±0

1:12

Praktiknära skolforskning

36 043

±0

1:13

Bidrag till lärarlöner

4 875 000

±0

1:14

Särskilda insatser inom skolområdet

203 418

±0

1:15

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

6 658 000

2 800 000

1:16

Bidrag till vissa studier

17 525

±0

1:17

Statligt stöd till vuxenutbildning

3 994 422

834 000

1:18

Myndigheten för yrkeshögskolan

140 761

±0

1:19

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

3 754 236

57 000

2:1

Universitetskanslersämbetet

173 509

±0

2:2

Universitets- och högskolerådet

243 502

±0

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 028 199

±0

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 366 674

±0

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 350 343

±0

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 466 462

±0

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 379 997

±0

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 767 794

±0

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 964 583

±0

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 803 777

±0

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 592 610

±0

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 249 048

±0

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 745 359

±0

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 081 958

±0

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

802 164

±0

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 773 802

±0

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 327 305

±0

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 869 222

±0

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

761 365

±0

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

439 523

±0

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

774 514

±0

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

289 358

±0

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 204 546

±0

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

395 801

±0

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

899 925

±0

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

326 772

±0

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

637 737

±0

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

291 374

±0

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 078 634

±0

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

304 322

±0

2:31

Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

695 645

±0

2:32

Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

286 544

±0

2:33

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

286 053

±0

2:34

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

111 348

±0

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

218 801

±0

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

56 410

±0

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

124 960

±0

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

35 379

±0

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

569 707

±0

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

107 553

±0

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

488 276

±0

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

110 949

±0

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

528 472

±0

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå

117 807

±0

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

461 501

±0

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

104 587

±0

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

456 061

±0

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

100 773

±0

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

353 644

±0

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

67 509

±0

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

425 654

±0

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

94 996

±0

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

182 851

±0

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

22 530

±0

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

70 663

±0

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

13 217

±0

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

147 358

±0

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

22 667

±0

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

480 644

±0

2:60

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

127 207

±0

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

39 680

±0

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

39 611

±0

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

3 848 585

±0

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

1 003 999

±0

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

578 029

±0

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 815 236

±0

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet

67 780

±0

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

7 380 846

±0

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

420 061

±0

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

197 631

±0

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

1 297 356

±0

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

46 759

±0

3:6

Institutet för rymdfysik

63 310

±0

3:7

Kungl. Biblioteket

435 537

±0

3:8

Polarforskningssekretariatet

67 414

±0

3:9

Sunet

49 183

±0

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning

5 465

±0

3:11

Etikprövningsmyndigheten

51 758

±0

3:12

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

9 330

±0

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål

87 995

±0

3:14

Gentekniknämnden

4 850

±0

4:1

Internationella program

81 589

±0

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

32 186

±0

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

11 096

±0

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

32 643

±0

99:1

Likvärdighetsbidrag för förskolan

±0

2 000 000

99:2

Fritids för barn till personer som inte arbetar

±0

290 000

Summa

94 991 971

5 184 000

 

 

Camilla Hansén (MP)

Amanda Lind (MP)

Bassem Nasr (MP)

Jan Riise (MP)

Ulrika Westerlund (MP)

Annika Hirvonen (MP)