Motion till riksdagen
2022/23:2252
av Fredrik Lindahl (SD)

Åtgärdsvalsstudie för kapacitetshöjning av E18 Stockholm nordost


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att initiera en åtgärdsvalsstudie för E18 Stockholm nordost med utgångspunkten kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja en förhandling med berörda parter kring finansieringen av kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europaväg 18 förbinder Norrtälje och hamnen i Kapellskär med Stockholm och vidare via Karlstad med Oslo. E18 är en tvåfilig motorväg som bland annat passerar flertalet av Stockholmskommunerna. Sträckan mellan trafikplats Rosenkälla norr om Ullnasjön och Roslagsstoppet-Söderhall är idag en 2+1-väg.

Godstrafiken går bland annat via hamnen i Kapellskär, vars huvuduppgift är att av­lasta Stockholm som godshamn. Den hanterar redan idag hela 40 procent av Stockholms Hamnars färjegods till och från Finland, Estland och Åland samt cirka en miljon passagerare per år. Kapellskärs hamn är en så kallad comprehensive hamn inom det omfattande EU-nätverket Trans-European Transport Network (TEN-T) och går under EU:s projekt Motorways of the Sea. Kapellskärs hamns geografiska placering gör att det finns goda förutsättningar för hamnen att expandera och öppna fler färjeförbindelser med Europa. Hamnen har även moderniserats och samtidigt byggts ut med nära dubbla hamnytan för att möta det växande behovet av en utvecklad logistikkedja för bland annat Stockholms län.

Samtidigt har de norra delarna av Stockholms län idag också en stark befolknings­tillväxt. Täby, Vallentuna och Norrtälje är kommuner som planerar för en fortsatt hög byggtakt de närmsta åren, vilket innebär att trafikvolymerna kommer att öka och belasta E18 ytterligare.

Det finns ett tydligt behov att genomföra en åtgärdsvalsstudie för E18 Nordost ur ett kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande perspektiv. Jag anser därmed att man ska påbörja en förhandling med berörda kommuner, region och stat kring finansiering av den berörda sträckan i kommunerna Norrtälje, Vallentuna, Österåker och Täby för att öka kapaciteten och driftsäkerheten av europavägen.

 

 

Fredrik Lindahl (SD)